رفتن به مطلب
♥ Aida ♥

داروهای ژنریک : Irrigation/Dialysis/Solutions ( داروهاي دياليز )

پست های پیشنهاد شده

[align=CENTER]داروهای ژنریک : Irrigation/Dialysis/Solutions ( داروهاي دياليز )

  • BALANCED SALT
  • GLYCINE
  • HEMODIALYSIS CONCENTRATED
  • PERITONEAL DIALYSIS
  • SODIUM CHLORIDE

BALANCED SALT

موارد مصرف: اين محلول با بافت چشمايزوتونيك است و بهمنظور شستشو درجراحيهاي مختلف چشم، گوش و بيني وگلو بهكار ميرود.

عوارض جانبي: در مواردي كه آندوتليوم قرنيه غيرطبيعي است، شستشو يا هر نوع ضربه ديگر ممكن است منجر به بروزبيماري غيرالتهابي و تاولي قرنيهگردد.

نكات قابل توصيه: اين محلول نبايداز راه تزريق يا انفوزيون وريدي بهكاررود.

مقدار مصرف: براساس نياز بيمار تعيينميشود.

اشكال دارويي:

Sterile Ophthalmic Solution: (15, 18, 500ml) (NaCl 0/49% or 0.64% + KCl0.075% + MgCl2 0.03% + CaCl20.048% + Soduim Citrate 0.017% +Sodium Acetate 0.39%)

GLYCINE- AMINOACETIC ACID : گليسين

موارد مصرف: محلولهاي استريل 1/5درصد گليسين در آب كه هيپوتونيك بودهو از نظر الكتريكي نارسانا ميباشند، ممكناست بهعنوان محلولهاي شستشويمجاري ادراري تناسلي بخصوص مثانه درطول بعضي از اعمال جراحي مصرفشوند.

موارد منع مصرف: محلول شستشويگليسين در بيماران مبتلا به بيادراري نبايدمصرف شود.

هشدارها: 1 ـ محلول شستشوي گليسين دربيماران مبتلا به عيب كار كبد بايد با احتياطمصرف شود، زيرا جذب اين دارو ومتابوليسم دارو، ممكن است سبب بروززيادي آمونياك خون شود.

2 ـ در بيماران مبتلا به اختلال عملكردكليوي يا قلبي ـ ريوي به دليل تأثير احتماليدارو بر تعادل مايع و الكتروليت، دارو بايدبا احتياط مصرف شود.

عوارض جانبي: جذب سيستميك محلولشستشوي گليسين، ممكن است منجر بهبروز اختلالات در تعادل مايع، الكتروليت واختلالات قلبي ـ عروقي و ريوي شود.

مقدار مصرف: مقدار مصرف باتوجه بهسطح موضعي كه بايد شستشو داده شودو نيز نحوه جراحي، تعيين ميگردد.

اشكال دارويي:

Sterile Solution for Irrigation: 1.5%[/align]

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

[align=CENTER]

HEMODIALYSIS CONCENTRATED - محلولهاي دياليز

موارد مصرف: اين محلولها براي خارجكردن مواد اضافي و متابوليتها در بيماران مبتلا به اورمي كه با كليه مصنوعي دياليزميشوند و همچنين در مسموميتهاي حاد مصرف ميشود.

مكانيسم اثر: محلولهاي دياليز، حاوياوره، كراتينين، اسيد اوريك، فسفات ياساير متابوليتهايي هستند كه بهطور طبيعيتوسط كليهها دفع ميشوند از اين رو، اينمواد بهسهولت از خون به داخل محلولدياليز انتشار مييابند. كه اين امر باعثكاهش غلظت اين مواد در خون ميشود.غلظت كلرورسديم و پتاسيم اوليه در خونبيشتر از محلول دياليز است و لذا اين موادنيز به داخل محلول دياليز انتشار مييابند.حجم محلول دياليز به مراتب بيشتر ازحجم خون است و اين امر به خروج كاملمواد اضافي از خون كمك ميكند.

نكات قابل توصيه: 1 ـ قبل از مصرف محلولدياليز، بايد آن را با آب خالص رقيقنمود.

2 ـ احتياطات لازم بهداشتي برايجلوگيري از آلودگي ميكربي محلول دياليزبايد صورت گيرد.

مقدار مصرف: برحسب مقدار پتاسيمخون، يكي از انواع محلولهاي دياليزمصرف ميشود.

اشكال دارويي:

Solutions

محلولII محلولI محلولI

بدون دكستروز

4725 mEq4725 mEq4725 mEqNa+

35 mEq35 mEq35 mEqMg2+

35 mEq35 mEq87.5 mEqK+

87.5 mEq87.7 mEq87.5 mEqCa2+

3657 mEq3657.5 mEq3710 mEqCl-

1225 mEq1225 mEq1225 mEqAcetate

70gDextroseـــ70g

1000 ml1000 ml1000 mlWater q.s.[/align]

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

[align=CENTER]PERITONEAL DIALYSIS - محلولهاي دياليز

موارد مصرف: محلولهاي دياليز، محلولهاي حاوي الكتروليت هستند كه با غلظتي مشابه با غلظت مايع خارج سلولي يا پلاسما، تهيه ميشوند. در اينمحلولها، گلوكز ممكن است بهعنوان عامل اسموتيك اضافه شود. محلولهايدياليز در كنترل نارسايي كليوي ومسموميت مصرف ميشود. با استفاده ازاين محلولها، امكان برداشت انتخابي مواد سمي، الكتروليتهاي اضافي ومايعات بدن فراهم ميشود. در دياليزصفاقي، تبادل يونها بين محلولها و خونبيمار، از طريق غشاءهاي حفره صفاقيصورت ميگيرد.

هشدارها: 1 ـ جذب سيستميك اين محلولممكن است موجب افزايش بار مايعيا الكتروليت بدن و در نتيجه رقيقشدن الكتروليتهاي سرم، زياد شدنآب بدن، حالات احتقاني يا خيز ريويشود.

2 ـ مصرف اين محلول براي شستشويمجاري ادراري در بيماران مبتلا به عيبكار كليه يا اختلال قلبي ـ ريوي بايد بااحتياط صورت گيرد.

3 ـ در صورت بروز عوارض جانبي،

زيادي آب بدن يا افزايش بار الكتروليتبدن، مصرف دارو بايد قطع شود.

عوارض جانبي: در صورت عدم رعايتروشهاي دقيق و آلوده شدن محلول، ممكن

Solutions

IIIIII

5.675.67 g5.67 gSodium Chloride

0.2570.25-70.25gCalcium Chloride, 2 H2O

0.152g0.1520.152gMagnesium Chloride, 6H2O

3.9923.9923.992gSodium Lactate

H2O 42.525g15gDextrose,

1000 ml1000 ml1000 mlWater

(Q.S.to)[/align]

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

[align=CENTER]SODIUM CHLORIDE - سديم کلرايد

موارد مصرف: اين محلول براي شستشويحفرات بدن، بافتها يا زخمها، كاتتر قرارداده شده در مسير راه و لولههاي درناژ درجراحي مصرف ميشود.

موارد منع مصرف: محلولهاي حاويالكتروليت در طول اعمال جراحي كهمستلزم بهكار بردن جريان الكتريكي

است عفونت ايجاد شود. همچنين، درصورتي كه كاتترها يا لولههاي درناژ خوبكار گذاشته نشوند، ممكن است منجر بهانفيلتراسيون اندامها يا حفراتي كهموردنظر نبودهاند، شوند. بهكار بردنحجم يا فشار بيش از حد هنگام شستنحفرات بسته، ممكن است موجب اتساع ياپارگي بافتها شود.

نكات قابل توصيه: از تزريق محلولشستشو دهنده بايد خودداري شود.

مقدار مصرف: مقدار مصرف يك محلولشستشو دهنده به حجم يا سطح عضويكه بايد شسته شود و نيز روش كار،بستگي دارد.

اشكال دارويي:

For Irrigation: 0.9%

[/align]

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

×