رفتن به مطلب
Negarita

احكام خانواده مطابق با فتاواى حضرت امام خمينى (ره )

پست های پیشنهاد شده

[align=CENTER]يادسپارى

O اگر بچه نابالغ چيزى پيدا كند، ولى او بايد اعلان نمايد

استفتا

تنبيه فرزند

آيا جايز است پدر و مادر، فرزندشان را بدون دليل و از روى عصبانيت و بى حوصلگى كتك بزنند يا حق الناس بر گردنشان است ؟

باسمه تعالى ؛ جايز نيست ، ولى براى تاءديب در حد متعارف كه موجب سرخى و سياهى و كبودى نشود جايز است .

اگر خاله ، دايى ، عمو، عمه ، خواهر و برادر چنين كارى را انجام دهند، آن وقت چه صورتى دارد؟

باسمه تعالى ؛ جايز نيست

نكته

ديه سيلى زدن به گونه اى كه صورت سياه شود، ولى مجروح يا شكسته نشود 6 دينارو اگر سبز ((كبود)) شود اما سياه نگردد 3 دينار؛ و اگر سرخ شود 5/1 دينار است . و ديه كتك زدن به جاهاى ديگر بدن نصف ديه هاى پيشين است . پس چنانچه بدن سياه شود 3 دينار؛ و اگر سبز ((كبود)) گردد 5/1 دينار؛ و در صورتى كه سرخ شود 4/3 ((سه چهارم )) دينار است . و در اين ديه بين مرد و زن و كوچك و بزرگ تفاوتى نيست ... [/align]

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

[align=CENTER]ح . احكام صغير و فرزندان خردسال

1. صغير كسى است كه به حد بلوغ نرسيده و از نظر شرع ((در تصرفات مالى )) محجور و ممنوع است ؛ يعنى تصرفات صغير در اموال خودش ‍ به وسيله فروختن ، صلح كردن ، هديه كردن ، قرض دادن ، اجازه دادن ، و ديعه دادن ، عاريه دادن و جز آن نافذ نيست ، مگر در موارد استثنايى مانند وصيت طبق آنچه گفته خواهد شد. و فروش چيزهاى كم ارزش و غير مهم ، به همان گونه اى كه گذشت اگر چه صغير در نهايت تميز و رشد بوده و تصرفش نيز در نهايت منفعت و صلاح باشد. بلكه در صحت تصرفاتش ‍ اجازه دادن ولى او در گذشته و يا آينده نزد مشهور فقها فايده اى ندارد و اقوا نيز همين است .

2. در برطرف شدن حجر و ممنوعيت از بچه رسيدن به بلوغ كافى نيست ؛ بلكه بايد با بلوغ ، رشد هم پيدا كرده و نيز سفاهت به معنايى كه خواهيم گفت نداشته باشد

3. ولايت تصرف در مال كودك و توجه به مصالح و شوون او بر عهده پدر و جد پدرى كودك ، و در صورت نبودن آنان ، بر عهده قيم تعيين شده از سوى پدر و يا جد پدرى است . و قيم كسى است كه يكى از پدر و يا جد پدرى كودك وصيت كند كه آن كس ناظر بر امور كودك باشد. و در صورت نبودن قيم ، حاكم شرع ، و در صورت نبودن حاكم شرع ، افراد با ايمانى كه بنابر احتياط داراى عدالت هستند بر كودك ولايت دارند، پس مادر و جد مادرى و برادر تا چه رسد به ساير نزديكان ، بر كودك ولايت ندارند

4. فروختن زمينهاى بچه در صورت نياز و به مقتضاى مصلحت ، براى ولى او جايز است . پس چنانچه فروشنده ، پدر و جد بچه باشد، براى حاكم جايز است كه آن معامله را تثبيت كند، اگر چه براى خود حاكم ثابت نباشد كه اين معامله طبق مصلحت بوده است . ولى چنانچه فروشنده غير از پدر و جد باشد مانند وصى ، احتياطا حاكم نبايد آن معامله را تثبيت كند، مگر اين كه مصلحت آن برايش ثابت باشد، اگر چه اقرب اين است در صورت كه وثاقت وصى برايش ثابت باشد تثبيت آن براى حاكم جايز است

5. مضاربه با مال كودك و سرمايه گذارى با آن به شرطى كه عامل و طرف مضاربه شخصى ثقه و امينباشد، براى ولى جايز است . پس اگر ولى ، مال كودك را به غير چنين شخص بدهد [و تلف شود] ضامن خواهد بود

6. ولى بايد با ميانه روى - نه زياده روى و سختگيرى - براى بچه هزينه كند. و بايد عادت بچه و نظاير او را در نظر بگيرد. از اين رو بايد خوراك و پوشاكى كه مناسب با شاءن بچه است ، براى او فراهم كند

7. براى ولى يتيم جايز است به طور جداگانه خوراك و پوشاك او را از مالش ‍ بدهد.

و جايز است او را با خانواده خودش در نظر بگيرد و مانند يكى از آنان بشمرد.

پس مصارف خوردنى و آشاميدنى را سرانه تقسيم مى كند و مصارف پوشيدنى را جداگانه به شمار مى آورد، و همچنين است براى يتيمانى كه متعددند.

بنابراين براى متولى جايز است هزينه آنان را جداگانه و يا با مخلوط كردن مصارف خوردنى و آشاميدنى - نه پوشيدنى - در نظر بگيرد[/align]

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

[align=CENTER]استفتا

حفظ اموال فرزند

O فرزندانى كه قبل از بلوغ شاگردى مى كنند و مزدشان بيش از خرجشان است ، آيا پدرشان بايد مقدار بيشتر را حفظ كنند و بعد از بلوغ تحويلشان دهند يا نه ؟

بسمه تعالى ؛ واجب است حفظ و رد در حال بلوغ

چهار. حقوق پدر و مادر و وظايف فرزندان

و وصينا الانسان بوالديه احسانا.

آدمى را سفارش كرديم كه به پدر و مادرش نيكى كند

برخى از حقوق پدر و مادر و وظايف فرزند عبارتند از:

حدود اطاعت از پدر و مادر

1. O اطاعت پدر و مادر تا چه حد بر فرزند لازم است ، و آيا اجداد و جدات هم حكم پدر و مادر را دارند؟

بسمه تعالى ؛ در امورى كه انجام آن موجب ناراحتى آنهاست ، از حيث شفقت پدر و مادرى اطاعت شود و فرقى بين پدر و مادر و اجداد نيست

ولايت پدر

2. O ولايت مرد در خانواده از نظر شرع مقدس چه چيزهايى است ؟

بسمه تعالى ؛ ولايت پدر بر اولادش مى باشد تا حد بلوغ و رشد، و در ازدواج دختر باكره ، اجازه پدر معتبر است

3. سفرى كه اسباب اذيت پدر و مادر باشد حرام است ، و انسان بايد در آن سفر نماز را تمام بخواند و روزه هم بگيرد

4. روزه مستحبى اولاد اگر اسباب اذيت پدر و مادر يا جد شود جايز نيست ، بلكه اگر اسباب اذيت آنان نشود، ولى او را از گرفته روزه مستحبى جلوگيرى كنند، احتياط واجب آن است كه روز نگيرد.

5. اگر پسر بدون اجازه پدر روزه مستحبى بگيرد و در بين روز پدر، او را نهى كند، بايد افطار نمايد

6. اگر فرزند بدون اجازه پدر قسم بخورد، قسم او بعيد نيست صحيح باشد، لكن نبايد احتياط را ترك كند.

7. اگر پدر از قسم خوردن فرزند جلوگيرى كند، قسم او صحيح نيست

8. هرگاه فرزندى نذر كند - اگر چه بدون اجازه پدر هم باشد - بايد به آن نذر عمل كند

9. بنابر احتياط هنگامى كه پدر در كنار همسرش است ، فرزند نبايد بر پدر وارد شود، مگر اين كه اجازه بگيرد[/align]

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

[align=CENTER]لزوم احترام به پدر و مادر

10 O اين جانب پدرى دارم كه خوش اخلاق نيست و مغرور و خودپرور مى باشد، در حق خانواده خود ظلم روا مى دارد و من از وقتى كه به سن تكليف رسيده ام در حال مبارزه با پدرم هستم ، اگر جوابش را همان موقع در حضور ديگران بدهم كه كار نادرست و ناشايست انجام داده ام ، و اگر تنها با پدرم صحبت نمايم حرفم را قبول نمى كند و مى گويد در مقابل پدرت درشتى نكن ، خلاصه نمى دانم چه كنم ؟ آيا شما صلاح مى دانيد كه من اين صحبتها را بنمايم يا نه ؟

بسمه تعالى ؛ حفظ احترام والدين و مراعات ادب در صحبت با آنان لازم است ، و در موارد لزوم امر به معروف و نهى از منكر، اگر ماءيوس از تاءثير باشيد تكليف ساقط است

انجام مستحبات و آزرده نشدن پدر و مادر

11. O آيا براى فرزند ((دختر يا پسر)) در انجام مستحبات و شركت در مراسم شعائر اسلامى و رضايت والدين شرط است ؟

بسمه تعالى ؛ رضايت والدين در امور مذكور لازم نيست ، ولى نبايد موجب اذيت آنها شوند

پاسدار شدن دختران

12. O دخترى هستم كه علاقه دارم به خاطر خدمت به انقلاب در سپاه پاسداران وارد شوم ولى پدرم موافقت نمى كند. خواهشمندم حكم شرعى را بيان فرماييد؟

بسمه تعالى ؛ پاسدار شدن خواهران هم با مراعات وظايف شرعيه مانع ندارد، ولى شما مراعات رضايت پدرتان را بكنيد

رفتن دختران به مسجد

13. O دختر جوانى هستم كه همسايه مسجد مى باشم ، با توجه به مساله 894 رساله و با توجه به رهنمودهايى كه در مورد حفظ مساجد فرموده ايد، خواهشمند است بفرماييد كه تا چه حد، رفتن يك دختر به مسجد جايز است ؟

بسمه تعالى ؛ حدى ندارد و با رضايت ولى خود عمل كنيد[/align]

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

[align=CENTER]ارتباط با پدر و مادر مخالف اسلام و انقلاب

14. O اگر پدر يا مادر نسبت به اسلام و مقدسات آن مخالف باشند، ارتباط فرزند با آنها بايد چگونه باشد؟

بسمه تعالى ؛ قطع رحم نكنند و با احترام در ارشاد و راهنمايى آنان كوشش نمايند.

15. O فرزند پدرى هستم كه هيچ گونه اعتقادى به خدا و پيغمبر و معاد ندارد و مسلما نماز هم نمى خواند، بلكه در مواردى توهين به آستان قدس ‍ خدا و پيامبر مى كند و با انقلاب فوق العاده بد است .

اخلاق خانوادگى او - به خاطر اينكه مادرم و خواهرم و برادرانم همه معتقد به مبانى مذهبى هستند - فوق العاده تند و به دور از عواطف پدرى است . من تا آنجا كه توانستم با محبت و رفتار ملايم با پدرم صحبت كرده و او را از روشى كه در مقابل خدا و پيامبر و در مقابل خانواده پيش گرفته است ، نهى كرده ام ، اما محبت و طبع ملايم هم در او كارگر نيست و اكنون وضع خانواده آشفته و هر روز دعوا و ناسزاگويى از طرف پدرم در خانواده شديدتر شده و من هم با پدرم دعوا كرده و از او قهر نموده ام . البته متذكر مى شوم كه من ازدواج كرده و در منزل همسرم زندگى مى كنم و شوهرم گفته است كه راضى نيستم ديگر به خانه پدر و مادرت بروى . حال از امام عزيز مى خواهم تكليف اين جانب را نسبت به پدرم كه كافر به همه چيز است روشن كند؟

بسمه تعالى ؛ از قطع رحم اجتناب كنيد و حتى المقدور در هدايت او كوشش ‍ كنيد

16. O آيا انسان مى تواند از نظر شرعى با خويشاوندانى كه بى تقوا و بى نماز و ضدانقلابند از قبيل پدر، مادر، خواهر و غيره قطع رحم نمايد؟

بسمه تعالى ؛ قطع رحم جايز نيست ، ولى بايد آنها را با مراعات موازين ، امر به معروف و نهى از منكر نماييد

17. O اگر ارحام انسان مرتكب فسق علنى شوند به طورى كه معاشرت با آنها انسان را نيز در معرض گناه قرار دهد، آيا باز هم معاشرت با آنان واجب است ؟

بسمه تعالى ؛ بايد سعى كند در گناه واقع نشود، بلكه آنان را ارشاد نمايد

نكته

امام باقر عليه السلام مى فرمايند پيامبر خدا صلى الله عليه و آله و سلم فرمودند:

خيرى كه بسيار زود ثواب داده مى شود صله رحم است [/align]

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

×