رفتن به مطلب
Negarita

♤ ضرب المثلهای انگلیسی باترجمه پارسی♤

پست های پیشنهاد شده

 

Cattle do not die from crows cursing

گله از نفرین خروس نمی میرد.

(از دعای گربه سیاه بارون نمی آید.)

 

 

 

 

Chalk and cheese

گچ و پنیر

(آسمان و ریسمان)

 

 

 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

 

Charity begins at home

صدقه از خانه شروع می شود.

(چراغی که به خانه رواست به مسجد حرام است)

 

 

 

 

Charity covers a multitude of sins

صدقه گناهان بیشماری را پاک می کند.

(صدقه رفع بلاست)

 

 

 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

 

Cleanliness is next to godliness

پاکیزگی در مجاورت ایمان است.

 

 

 

 

A Clear conscience fears no accusation

(آن را که حساب پاک است ، از محاسبه چه باک است.)

 

 

 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

 

Climb not too high lest the fall be greater

زیادی بالا نشستن، افتادن سخت تری به همراه دارد.

(لاجرم آنکس که بالاتر نشست استخوان او بتر خواهد شکست.)

(فواره چون بلند شود سرنگون شود)

 

 

 

 

Clothes do not make the man

(لباس ، شخصیت نمی آورد.)

(نه همین لباس زیباست نشان آدمیت.)

 

 

 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

 

Coming events cast their shadows before

حوادث آینده ، سایه های خود را قبلا پخش می کنند.

(سالی که نکوست از بهارش پیداست.)

 

 

 

 

Conscience dose make cowards of us all

وجدان باعث می شود که از همه بترسیم.

 

 

 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

 

A constant guest is never welcome

به مهمان همیشگی خوشامد گفته نمی شود.

(مهمان تا سه روز عزیز است.)

 

 

 

 

Coward die many times before their deaths

انسانهای ترسو قبل از مرگشان بار ها می میرند.

(آدم ترسو روزی هزار بار می میرد.)

(بعضی ها از ترس مرگ تن به مرگ می دهند!)

 

 

 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

 

A Creaking gate hang long

دروازه شکسته مدتها برپا می ایستد.

(دود از کنده بلند می شود.)

 

 

 

 

Cross the stream where it is shallowest

از کم عمق ترین محل نهر عبور کن.

(گره کز دست بگشاید چرا آزار دندان را)

(گرهی که با دست باز می شود با دندان باز نمی کنند)

 

 

 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

Cry wine and sell vinegar

فریاد می زند شراب ولی سرکه می فروشد.

(جو فروش گندم نما)

 

 

 

 

Curses,like chickens,come home to roots

نفرینها، مثل جوجه ها، به محل اصلی خو بر می گردند.

(چاه کن همیشه ته چاه است)

 

 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

 

Cut not the bough that you stand upon

شاخه ای که بر روی آن ایستاده ای قطع نکن.

(تیشه به ریشه خود زدن)

 

 

 

Cut your coat according to you cloths

کت ات را به اندازه پارچه ات ببر.

(لقمه را به اندازه دهنت بردار)

(پارچه ات را به اندازه کت خود ببر - پای خود را به اندازه گلیمت دراز کن!)

 

 

 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

 

The Darkest hour is that before the down

تاریک ترین لحظه هنگامی است که چیزی به فجر نمانده است.

(در نومیدی بسی امید است - پایان شبه سیه سپید است)

 

 

 

 

Death and grave makes no distinction

مرگ و گور هر نوع برتری را از بین می برد.

(مرگ فقیر و غنی نمی شناسد)

 

 

 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

 

Death keeps no calendar

مرگ تاریخ ندارد.

(مرگ خبر نمی کند)

 

 

 

 

Deeds, not words

کردار، نه گفتار

 

 

 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

 

Divide and rule

(تفرقه بینداز و حکومت کن)

 

 

 

 

Do as I say, not as I do

آنچه را که می گویم انجام بده، نه آنچه را که انجام می دهم.

(به کردارم نگاه نکن ، به گفتارم توجه کن!)

 

 

 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

 

[align=LEFT]Don't bite off more than you can chew

 

(don't assume more responsibility than you can handle;don't be overconfident)[/align][align=RIGHT]

لقمه گنده تر از دهن برداشتن

 

 

 

[align=LEFT]Don't bite the hand that feeds you

 

(don't hurt someone who takes care of you)[/align][align=RIGHT]

نمك خوردن و نمكدان شكستن ، نمك نشناسي كردن ، حق نشناسي كردن[/align]

 

[/align]

 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

[align=LEFT]Don't cry over split milk

[/align][align=RIGHT]بيهوده زاريدن ،غصه عمل انجام شده اي را خوردن

 

[align=LEFT]Don't Judge a man until you've walked in his boots

 

[/align][align=RIGHT]

نكوهش نكن كسي را كه خودت دنباله راهش هستي[/align][/align]

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

 

[align=LEFT]Don't look a gift horse in the mouth

(don't complain about something that is given to you)[/align][align=RIGHT]

دندان اسب پيشكشي را شمردن

 

 

 

[align=LEFT]Don't put all your eggs in one basket

 

[/align]

 

[/align]

 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

 

[align=RIGHT]Don't teach your grandmother to suck eggs

 

 

 

 

[align=LEFT]Don't put off for tomorrow what you can do today

 

(don't unnecessarily postpone doing something)[/align]

كار امروز را به فردا انداختن

[/align]

 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

 

[align=LEFT]Don't close the barn door after the horse runs away

(close the barn door after the horse has escaped)

](lock the stable door after the horse has bolted at stable)]

(try to prevent or avoid loss or damage when it is too late to do so)[/b][/align][align=RIGHT]بستن در طويله بعد از اينكه اسب فرار كرد ، نوش داروي پس از مرگ سهراب

 

 

 

[align=LEFT]Don't cry till you are out of the wood

(don't cry till your are free from difficulties or problems)[/align]

زاري نكن تا زمانيكه از مشكلات و سختيها رها نشدي

[/align]

 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

[align=LEFT]Don't judge a book by its cover

[/align][align=RIGHT]بر اساس ظاهر چيزي قضاوت كردن

 

 

 

[align=LEFT]Don't throw out the baby with the bathwater

[/align]

تر و خشك را با هم سوزاندن ، (به خاطر عجله يا تعصب و غيره) چيز خوب را به همراه چيزهاي بد از دست دادن

[/align]

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

 

[align=LEFT]Don't cut off your nose to spite of your face

[/align]

به منافع خود ضرر كردن ، الاغي كه از لج ارباب خود را غرق كند

 

 

 

 

[align=LEFT]Don't hide your light (or talent) under a bushel

[/align]

استعداد و لياقت خود را پنهان كرن(بروز ندادن)

 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

×