رفتن به مطلب
♥ Aida ♥

احكام روابط زن و شوهر

پست های پیشنهاد شده

[align=CENTER]نام كتاب : احكام روابط زن و شوهر

نام مؤ لف : سيد مسعود معصومى

مقدمه

بسم الله الرحمن الرحيم

انـسـان مـدنـى بـالطـبـع اسـت و بـه زنـدگـى اجـتـمـاعـى تـمـايـل دارد. اگـر بـه هـر دليـل ، تـنـهـا و دور از اجـتماع بيفتد، ديرى نخواهد پاييد كه فـشـارهـاى روحى و روانى ، وى را، يا به دامان اجتماع باز مى گرداند، و يا راهى ورطه جنونش ‍ مى كند.

بـنـابـرايـن تـاءمـيـن بـرخى از نيازها و خواسته هاى انسان و در نهايت رشد و شكوفايى بعضى از استعدادهاى بالقوه آدمى ، متوقف بر روابط اجتماعى خواهد بود.

از طـرف ديـگـر، تـشـكـيـل اجـتـمـاع ، بـه مـعـنـاى بـرقـرارى رابـطـه مـتـقـابـل بـين افراد آن جامعه است ؛ زيرا هويت واقعى يك اجتماع ، چيزى جز همان مناسبتها و روابـط بـيـن افـراد تـشـكيل دهنده آن نيست ؛ به گونه اى كه اگر ميان افراد يك گروه ، هـيـچـگـونـه رابـطـه اى بـرقـرار نـبـاشـد در واقـع ، آن گـروه هـيـچ اجـتـمـاعـى را تـشـكـيـل نـداده انـد. و بـا تـوجـه به اينكه ، چگونگى و تنظيم اين روابط در باز دهى و تاءمين نيازهاى آن جامعه نقش غير قابل انكارى دارد، به گونه اى كه گاه رابطه خاصى در اجـتـمـاع ، موجب شكوفايى استعدادهايى مى گردد، در حالى كه ممكن است رابطه ديگر، مـانـع بـه ثـمر رسيدن اين استعدادها گردد. بنابراين تشخيص اين مناسبتها براى انسان هدفمند امرى ضرورى و اجتناب ناپذير خواهد بود.

بـا تـوجـه بـا آنـچـه گـفـتـه شـد، چـنـيـن بـه نـظـر مـى رسـد كـه قـدم اول در بـرپـايـى اجـتماع هدفمند، تدوين قوانينى است كه حدود و چگونگى اين روابط را تعيين و تبيين كند.

شـكـى نـيـست كه دين تنها مرجع مطمئن و ممكن ، در تدوين و تبيين اين مناسبتها است . از آنجا كـه انـسـان از زمان انعقاد نطفه خواسته يا ناخواسته ، در ارتباط با افراد، و محيط قرار مـى گـيـرد، لذا بايد دين از همان ابتداى انعقاد نطفه انسان ، و بعد از تولد و برقرارى ارتباطهاى اختيارى با ديگران و سپس ‍ بلوغ و تا نهايت ، پايان عمرش قوانينى را براى تنظيم اين روابط بيان كند.

حـال بـا عـنـايـت بـه مـطـالب فوق ، در خواهيم يافت كه نخستين اجتماعى كه هر كس براى اوليـن بـار آن را تـجـربـه مـى كـند خانواده است ، زيرا نطفه انسان در بستر همين اجتماع خانواده منعقد مى گردد. سپس رشد مى كند، و فرزند در بدو تولد به اولين اجتماع يعنى دامـان پـر مـهـر مـادر و پـدر قدم مى گذارد؛ و تا زمان بلوغ و كمى بعد از آن نيز در همين اجـتـمـاع رشـد و نـمـو مـى كـنـد و سـپـس ‍ خـود بـا ازدواج ، تـشـكـيـل دهـنـده اجتماعى ديگر خواهد بود. و اين تقديرى است الهى ، كه هيچ كسى را از آن گريزى نيست .

مـجـمـوعـه اى كـه پـيـش روى شماست ، روابط بين فرزندان و پدر و مادر از يك طرف ، و روابـط مـخـتـلف بـيـن زن و شـوهـر از طرف ديگر، را از ديدگاه فقه و فقاهت بازگو مى نـمـايـد. سـعـى ما بر آن بوده است كه با دسته بندى و تبويت مطالب و فتاواى موجود و هـمـچـنـيـن اسـتـفـتـاء مـوارد لازم از دفـاتـر آيـات عـظام بتوانيم نمودى جامع و حتى المقدور كـامـل ، از روابـط خـانـواده ، به خوانندگان گرامى عرضه بداريم ، تا در اين راه علاوه بـر دسـت يـابـى آسـان بـه مـطـالب ، حـقوقى را كه در لابلاى كتب فقهى ، عموما از ديد خانواده هاى محترم پوشيده مى ماند، به آنها بشناسانيم .

طـبـيعى است كه تنها با رعايت و به كارگيرى اين حقوق از طرف كليه افراد خانواده مى تـوان عـلاوه بـر ايـجـاد فـضاى روحانى و صميمى در خانه ، جامعه را به سوى هدفهاى متعالى رهنمون شد.

در ايـن مـيان اگر چه ما حقوقى را براى هر يك از اعضاى خانواده به صورت مضبوط ذكر كـرده ايـم ، لكـن بـر اسـاس آيـه شـريـفـه و مـن آيـاتـه اءن خلق لكم من انفسكم ازواجا لتـسـكـنوا اليها و جعل بينكم مودة و رحمة (روم /21) هدف همه اين قوانين ايجاد مودت و مـحـبـت و ايـثـار و گـذشـت در راه رشـد خانواده به سوى اهداف الهى مى باشد. و اگر چه آمـيـزش لطـيـف اخـلاق و حقوق خانواده در اسلام خود به خوبى تاءمين كننده زمينه هاى تحقق هدف مذكور است ، لكن مقدم داشتن خواسته هاى ديگران و چشم پوشى از برخى حقوق خويش در راسـتـاى تـقـويـت صـميميت و ايجاد محبت در خانواده ، مورد وفاق و توصيه كليه مراجع عظام مى باشد.

حـال كـه بـا عـطـف و عـنـايات حضرت بقية الله - الاعظم - روحى و ارواح العالمين لتراب مقدمه الفداء - و همت والاى امام راحل - قدس سره - و امت سلحشور و خداجوى اسلاميمان ، نظام مقدس ولايت در اين سرزمين بر پا گشته است و امت ما از نعمت وجود رهبر انقلاب حضرت آيت الله العـظـمى خامنه اى - دامت بركاته - و مراجع عظام ديگر بهره مند گشته اند. اميد است در پـرتـو آگـاهـى از دسـتـورات نـورانـى اسـلام و عـمـل بـه آنـهـا، بـتـوانـيـم مـورد تـوجـه و عـنـايـت حـضـرت حـق - جـل و عـلا - قـرار گـرفـته ، جامعه اى را به سوى بر پا داشتن پرچم توحيد و ولايت در سراسر عالم رهنمون سازيم .

در پـايـان نـظـر خـوانـنـدگـان مـحـتـرم را بـه تـذكـرات ذيل معطوف مى داريم :

* - متن اصلى اين مجموعه بر اساس فتاواى حضرت امام (ره ) تنظيم گرديده ، در صورت اخـتـلاف نـظـر مـراجـع ديـگـر، عـلاوه بـر آدرس مساءله در پاكنويس ، فتاواى آنان نيز در پـاورقـى ذكـر شده است و در صورت عدم اختلاف نظر، فقط به ذكر آدرس مساءله در كتب مراجع اكتفاء كرده ايم .

* - قـابـل عـنـايـت اسـت بـه عـلت رحـلت امـام - رضـوان الله تـعـالى عـليـه - بـعـضـى مـسائل از شوراى استفتائات معظم له در قم اخذ شده است و اگر در مساءله اى نظر حضرت امام به دست نيامده باشد آن مساءله در پاورقى آورده شده است .

* - در صـورتـى كـه نـام هـر يـك از آيـات عـظـام در ذيل مساءله نيامده باشد، بدان معناست كه نظر آن مرجع در مساءله به دست نيامده است .

* - بـه مـنـظـور سـهـولت در انـتـقـال نـظـرات آيـات عـظـام گـاهى بعضى از مسائلى را كه آنها به صورت فتوى و يا مساءله مـطـرح كرده اند، ما به صورت سؤ ال و جواب بيان كرده ايم و همچنين ممكن است استفتائى را با توجه به همه جوانب آن مساءله مطرح كرده باشيم .

* - از آنـجـا كـه عـدم آگـاهـى بـسـيـارى از اعـضاى خانواده ها از حقوق يكديگر، مشكلات و مـعـضـلات فـراوانـى را مـوجـب گـشته است ، تدريس و آموزش اين دست از احكام براى عموم متاءهلين به خصوص كسانى كه تازه ازدواج كرده اند بسيار لازم و ضرورى به نظر مى رسد.

بـديـهى است به علت طرح بعضى از مسائل مختص به زن و شوهر، مطالعه و يا تدريس اين احكام ، را براى كسانى كه فعلا قصد ازدواج ندارند توصيه نمى كنيم .

* - به دليل آنكه برخى از مسائل مطروحه در اين مجموعه از چند مدرك يك مساءله گرفته شـده اسـت و گـاهـى تعميم و يا تخصيص شرايط آن از ميان آدرسهاى مختلف آن مساءله اخذ شـده اسـت ، لذا بـايـد خـوانندگان محترم براى شناخت مدرك همه جوانب مساءله ، به كليه مـداركـى كـه در ذيـل هر مساءله ذكر شده است مراجعه نمايند و تنها به رجوع به يك مورد اكتفا نكنند.

* - ايـن مـجـمـوعـه مـشـتمل بر حدود دويست استفتاء مى باشد كه نگارنده شخصا از دفاتر اسـتـفـتـائات مـراجـع عـظـام تـهـيـه نـمـوده است و اين موارد به صورت استفتاء در پاكنويس مسائل مشخص شده است .

* - تـنـظـيـم فتاواى طرح شده در اين مجموعه بر اساس نظرات حضرات آيات عظام : امام خمينى (ره )، بهجت ، تبريزى ، فاضل و مكارم - دامت بركاتهم - مى باشد. اگر چه براى تـكـمـيـل ايـن مجموعه لازم بود نظرات حضرت آيت الله العظمى خامنه اى - دامت بركاته - نـيـز ذكـر مـى شـد، لكـن بـه عـلت عـدم رضـايت معظم له در نشر فتاواى ايشان به زبان فارسى ، ناچار اين مجموعه را بدون نظرات معظم له منتشر كرديم .

بديهى است در صورت صلاحديد ايشان در هر زمان كه موافقت بفرمايند، اين مجموعه نيز با نظرات ايشان تكميل خواهد شد.

* - در انـتـهـاء از شـوراى مـحـتـرم اسـتـفـتـائات هـر يـك از آيـات عـظـام كـه بـراى تـكـمـيـل ايـن رسـاله زحـمـات بـى شـائبـه اى را مـتـحـمـل شـدنـد، كـمـال تـشكر و قدردانى مى شود. همچنين از كليه كسانى كه ما را به ارائه نظرات خود، در تـاءليـف ايـن مـجـمـوعـه يـارى كـردنـد، نـيـز تـشـكـر و قـدردانى مى گردد. از خداوند متعال توفيق آنان را مساءلت مى نمايم .

سيد مسعود معصومى

بيست و هفتم رجب 1417

مطابق با نوزدهم آذر ماه 1375 [/align]

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

[align=CENTER]روابط فرهنگى زن و شوهر

1- سـؤ ال : چـنـديـن سـال اسـت كـه ازدواج كـرده ام ، خـودم خـيـلى دنـبـال مـسـائل ديـنى و شرعى هستم و مقلد امام مى باشم ؛ ولى متاءسفانه همسرم زياد، به مـسـائل ديـنـى اهـمـيت نمى دهد و بعضى اوقات پس از سر و صداى زياد يك دفعه نماز مى خواند و چند دفعه نمى خواند و اين امر مرا زياد رنج مى دهد، در اينجا وظيفه من چيست ؟

1 - آيا خوردن غذايى كه او درست مى كند از نظر شرعى جايز است ؟

2 - آيا در اين مورد، در روز قيامت مسؤ ول نيستم ؟

3 - آيا در اثر بى توجهى او به دين ، بايد او را طلاق بدهم ؟

جـواب : اگـر مـنكر خدا يا رسول يا يكى از ضروريات (1) دين نيست پاك اسـت و بـايـد او را امـر بـه معروف كنيد و اگر مؤ ثر نباشد شما معذور هستيد و لازم نيست طلاق دهيد، اختيار طلاق در دست خود شماست .

امام : كتاب استفتائات ، ج 1، ص 487، سؤ ال 15.

بهجت - تبريزى - فاضل - مكارم :

استفتاء

2- سـؤ ال : زنـى كـه بـه مـسـائل شـرعـى مـثل نماز و ديگر مسائل بى اهميت باشد، به خصوص نماز صبح را هيچگاه به پا نمى دارد، وظيفه شرعى شوهرش چيست ؟

جواب : بايد او را امر به معروف نماييد و به خواندن نماز وادارش ‍ كنيد.

امام : كتاب استفتائات ، ج 1، ص 487، سؤ ال 16.

بهجت - تبريزى - فاضل : (2)

3- مـساءله : مردى كه از پدر و مادر مسلمان به دنيا آمده ، اگر مرتد شود، عقد او با زنش باطل مى شود، خواه با عيالش نزديكى كرده باشد يا نه .

امـام : تـوضـيـح المـسـائل ، مـسـاءله 2449 و تـحـريـر الوسـيـله ، كـتـاب نـكـاح ، القول فى الكفر، مساءله 5.

بهجت : توضيح المسائل ، مساءله 1947.

تبريزى : توضيح المسائل ، مساءله 2458.

فاضل : توضيح المسائل ، مساءله 2515.

مكارم : توضيح المسائل ، مساءله 2097 و استفتاء.

4- مساءله : مردى كه از پدر و مادر غير مسلمان به دنيا آمده ، و مسلمان شده اگر پيش از نزديكى با عيالش مرتد شود عقد او باطل مى گردد و اگر بعد از نزديكى مرتد شود چـنـانچه زن در سن زنهايى باشد كه حيض مى بينند، بايد آن زن به مقدارى كه در احكام طلاق گفته شده است عده نگه دارد، پس اگر پيش از تمام شدن عده زن شوهر مسلمان شود، عقد باقى وگرنه باطل است .

امـام : تـحـريـر الوسـيـله ، كـتـاب نـكـاح ، مـسـاءله 5 و تـوضـيـح المسائل ، مساءله 2450.

تبريزى - فاضل : (3)

5- مـسـاءله : اگـر زن مـسـلمـانـى مـرتـد شـود عـقـد او بـا شـوهـرش باطل مى شود. اعم از اينكه پدر و مادر او مسلمان باشند يا نباشند و اعم از اينكه شوهرش بـا او نـزديـكـى كـرده باشد يا نه . اما اگر بعد از نزديكى مرتد شود و يائسه نباشد بـايـد بـه دسـتورى كه در احكام طلاق گفته شده است عده نگه دارد، پس اگر در بين عده مـسـلمـان شـود عـقـد بـاقـى و اگـر تـا آخـر عـده مـرتـد بـمـانـد عـقـد باطل است .

امـام : تـحـريـر الوسـيـله ، كـتـاب نـكـاح ، القـول فـى الكـفـر، مـسـاءله 5 و تـوضـيـح المسائل ، مساءله 2448.

بهجت : توضيح المسائل ، مساءله 1949.

تبريزى : (4)

فاضل : توضيح المسائل ، مساءله 2514.

6- سـؤ ال : اگـر زن يـا مردى ادعا كند كه مسلمان شده و شهادتين را بـگـويـد آيـا يـك مسلمان مى تواند با او ازدواج كند؟ اگر چه مطمئن نباشد او واقعا مسلمان شده يا نه .

جـواب : كـسـى كـه شـهـادتـيـن را اعـتـراف دارد و قول و يا عملى كه موجب ارتداد مى شود و از او سر نزده ، محكوم به طهارت است و ازدواج با او اشكال ندارد.

امـام : بـا اسـتـفـاده از كـتـاب اسـتـفـتـائات ، ج 1، ص 105، سـؤ ال 276.

تبريزى : صراط النجاة ، سؤ ال 828.

7- سـؤ ال : اگـر زن بـعـد از ازدواج بـفـهمد شوهر او مسلمان نيست ، حكمش چيست ؟

جواب :

تبريزى : نكاح مزبور باطل است .

استفتاء

مـكـارم : نـمـى تـوانـد بـا او زنـدگـى كـنـد و ازدواجـش باطل است .

استفتاء

8- سؤ ال : اگر زن غير مسلمان ، مسلمان شود و با مرد مسلمان ازدواج كند (به عقد دايم ) لكن بعد معلوم شود اصلا مسلمان نشده بوده و صورى ايمان آورده . آيا عقد او باطل است ؟

جواب : تبريزى : ملاك در اسلام شخص ، اقرار به شهادتين است به زبان . و اعتقاد قلبى از شرايط ايمان مى باشد و مادامى كه اظهار بر خلاف نكرده محكوم به اسلام است و عقد آن صحيح است .

استفتاء

9- مـسـاءله : جـايـز نـيـسـت زن يا شوهر عكسى را كه مى داند ديدن آن براى ديگرى حرام است به او نشان بدهد.

امام : استفتاء

o در نتيجه : زن نمى تواند عكس خانمهاى بى حجاب را كه ديدن آن براى شوهرش جايز نيست به او نشان دهد. (مانند بعضى عكسهاى آلبوم خانوادگى )

10- سـؤ ال : آيا بر زن و شوهر جايز است در حالى كه تنها هستند به فيلمهاى جنسى و يا عكسهاى مستهجن نگاه كنند؟

جواب : تبريزى : ظاهر اين است كه جايز نيست .

صراط النجاة : سؤ ال 895.[/align]

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

[align=CENTER]

11- سـؤ ال : آيـا بـراى زن جـايز است زيبايى هاى زنان نامحرم را براى شوهرش تعريف كند؟

جـواب : تـبـريـزى : اگـر شـوهـر آن زنـهـا را مـى شـنـاسـد، اشـكـال دارد و اگر نمى شناسد در صورتى كه آن زن شوهر دارد بنابر احتياط مستحب از اين كار پرهيز كند.

صراط النجاة ، سؤ ال 896.

12- مساءله : دروغ گفتن به زن اگر چه براى جلب محبت او باشد جايز نيست . ولى توريه در اينگونه موارد اشكال ندارد.

امـام : بـا اسـتـفـاده از اسـتـفـتـائات ، ج 2، ص 617، سـؤ ال 5.

امام - تبريزى - فاضل - مكارم : استفتاء

13- سؤ ال : آيا خلف وعده نسبت به همسر و فرزندان جايز است ؟

جواب : خلف وعده حرام نيست .

امـام : بـا اسـتـفـاده از اسـتـفـتـائات ، ج 2، ص 617، سـؤ ال 5.

امام - فاضل : استفتاء.

مكارم - تبريزى

14- سـؤ ال : آيـا تـعريف كردن صحنه هاى محرك براى شوهر و يا براى زن جايز است ؟ اگر چه به قصد تحريك باشد؟

جواب :

تبريزى : اگر مشتمل بر امر حرامى نباشد مانعى ندارد. استفتاء.

فـاضـل : در صـورتى كه تعريف كننده خود زن يا شوهر باشد به قصد تحريك مانعى ندارد.

استفتاء.

15- سـؤ ال : اگـر خـانمى ببيند شوهر او چشم چرانى مى كند و با زنـهـاى نـامـحـرم بـيـش از او گـرم مـى گيرد، آيا مى تواند براى متوجه كردن او به اين عمل زشتش تا مدتى به او تمكين نكند؟

جـواب : فـاضـل : تـمـكـين نكردن جايز نيست و لكن با رعايت مراتب و شرايط نهى از منكر، نهى از منكر كند.

استفتاء

فـاضـل : اگـر حـرف زدن هـيـچـگونه مفسده اى نداشته باشد، و با حقوق شوهر منافاتى نداشته باشد و خلاصه حرف زدن شرعا منهى عنه نباشد، وجهى براى نهى مرد نيست .

استفتاء.

16- سـؤ ال : آيـا زن مـى تـوانـد بـدون اجازه شوهرش به مسجد يا نماز جمعه و يا به طور كلى به مجالس مذهبى برود؟

جواب : بهجت - تبريزى : اگر فرا گفتن احكام شرعيه متوقف بر خارج شدن از خانه بـاشد، مى تواند خارج شود، اما اگر بيرون رفتن براى غير احكام باشد نمى تواند از منزل بدون اذن شوهر خارج شود.

تبريزى : استفتاء

بهجت : با استفاده از توضيح المسائل ، مسائل متفرقه ، مساءله 18.

فاضل : اگر شوهر رضايت نداشته باشد بيرون رفتن حرام است .

استفتاء.

17- سـؤ ال : اگـر مـردى به زنش گفت : نبايد با فلان نامحرم حـرف بـزنـى آيا زن مى تواند با آن مرد با رعايت حدود شرعى صحبت كند؟ يا به طور كلى بايد از حرف زدن با او اجتناب كند؟

جـواب : تـبـريزى : سزاوار است زن در امور جايز هم طورى رفتار نمايد كه رضايت شوهر هم تحصيل شود.

استفتاء.

o در نـتـيـجـه : طـبق اين فتوى مستحب است زن در همه امورى كه احتياج به اجازه گرفتن از شوهر ندارد به گونه اى عمل كند كه رضايت شوهر جلب شود.

18- سـؤ ال : آيـا زن مـى تـوانـد بـدون اجـازه شـوهـرش بـراى فراگيرى مسائل شرعى از خانه خارج شود و يا به مسجد و يا مجالس مذهبى برود؟

جواب :

تبريزى : اگر ممكن نيست در منزل احكام شرعيه را فرا گيرد شوهر نمى تواند نهى كند، و زن مـى تـوانـد خـارج شـود. ولى بـراى مـسـجد و غير آن بنابر احتياط بدون اجازه نمى تواند خارج شود. (احتياط وجوبى است ).

استفتاء

فـاضـل : اگـر فـراگـيـرى مـسـائل شرعى از واجبات زن باشد و راهى براى فراگيرى نـدارد جـز بـه خـروج از خـانـه ، و ايـن خروج نيز مفسده اى نداشته باشد، مى تواند به انـدازه ضـرورت و بـه مـقـدار واجب خارج شود. ولى براى مسجد و غيره بدون اجازه شوهر جايز نيست .

استفتاء[/align]

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

[align=CENTER]

19- سؤ ال : اگر مردى به همسرش اجازه ندهد به فيلمهاى خاصى نگاه كند (منظور فيلمهايى است كه مثلا شخص خاص در آن بازى مى كند. البته اگر فيلم مـنـافـى عـفـت و غـير شرعى نباشد) آيا زن مى تواند بدون قصدريبه و تلذذ به آن فيلم نگاه كند؟

جواب :

تـبـريـزى : بـهـتـر اسـت زن در امـور جـايـز هـم طـورى رفـتـار كـند كه رضايت شوهر هم تحصيل شود.

استفتاء

فـاضـل : اگر نگاه كردن منافى با حقوق شوهر نباشد و مفسده همراه نداشته باشد اجازه ندادن وجهى ندارد.

استفتاء.

20- سـؤ ال : آيـا مـردان حـق دارنـد زنـانـشان را مجبور به پوشيدن پوشيه و يا لباس خاصى بكنند؟

جواب :

تـبـريـزى : زن لازم اسـت بـر حـسـب وظـيـفـه شـخـصـى خـود عمل كند. ولى بهتر است رضايت شوهر را بجا آورد.

استفتاء

فـاضـل : اگر به ملاحظه حفظ عفت و عصمت او باشد و يا نهى از پوشيدن لباس خاصى كه پوشيدن آن محرك شهوات و موجب انحراف افراد و موجب بى حيايى و بد حجابى است ، لازم است مرد او را موعظه و نصيحت كند و بر زن است كه نصايح او را گوش دهد.

استفتاء

21- سـؤ ال : اگـر شـوهـر بـه زن بـگـويـد: نـبـايـد در منزل فلان مجلس را بر پا كنى آيا جايز است زن آن مجلس را بر پا نمايد؟ (اعم از اينكه مجلس ‍ مذهبى مانند روضه و... باشد يا غير آن )

جواب :

تبريزى : اگر خانه شوهر است نمى تواند بدون اجازه مجلس بر پا كند.

استفتاء

فاضل : براى انجام واجب شرعى احتياج به اذن ندارد ولى در ساير امور نبايد بدون اذن بيرون برود.

استفتاء

22- سـؤ ال : آيـا مـردان حـق دارنـد زنانشان را از پوشيدن لباسى نهى كنند؟

جواب : فاضل : لباسى كه در شاءن زن است و محذورى ندارد را نهى نكنند.

استفتاء

روابط اقتصادى زن و شوهر

23- سـؤ ال : آيـا اعـضـاى خـانـواده مـوظـف هـسـتـنـد دربـاره حلال بودن درآمد سرپرست خانواده تحقيق و بررسى كنند؟

جـواب : اعـضـاى خـانـواده مـكـلف بـه تـحـقـيـق نـيـسـتـنـد و تـا يـقـيـن بـه وجـود مال حرام در بين اموال حاصل نشود تصرف مانع ندارد.

امام : استفتائات ، ج 2، ص 49، سؤ ال 134.

24- سؤ ال : شوهر من نماز نمى خواند و خمس نمى پردازد:

الف - آيـا پـولى را كـه از او مـى گـيـرم بـرايـم حلال است و يا بايد خمس آن را بپردازم ؟

ب - حـكـم مـواد غذايى كه به منزل مى آورد و يا لباسهايى كه براى من و فرزندانم مى خرد، چيست ؟

ج - حكم اقامت در خانه اى كه او با اين پول تهيه كرده است چيست ؟

جواب : تبريزى : براى شما جايز است .

استفتاء

فـاضـل : اگـر يقين نداشته باشيد كه عين آن پول و عين آن غذا و لباس متعلق خمس است ، بـراى شـمـا اشكالى ندارد و راجع به اقامت در خانه چنين شخصى ، اگر مى توانيد او را نصيحت كنيد و با او مدارا نماييد و اگر مؤ ثر نشد حكم ديگرى دارد.

استفتاء

25- سؤ ال : آيا زن و شوهر مى توانند طبق موازين شرعى و قوانين رسمى چيزى را به يكديگر بفروشند؟

جواب : هر يك مى توانند ملك شرعى ديگرى را از او بخرد.

امـام - بـا اسـتـفـاده از اسـتـفـتـائات ، ج 2، ص 105، سـؤ ال 85.

تبريزى - فاضل - مكارم : استفتاء

26- سـؤ ال : آيـا مـرد مـى تـوانـد هـمـسـر خـود را مجبور به فروش اموالش ‍ نمايد، مثلا زن را وادار كند خانه يا ملكش را بفروشد؟

جـواب : حـق نـدارد، و شوهر اختيار همسرش را (در اينگونه موارد) ندارد و طرفين حقوق متقابله اى دارند كه بايد عمل كنند.

امام : استفتائات ، ج 2، ص 78، سؤ ال 27.

تبريزى - فاضل - مكارم : استفتاء

27- مساءله : اگر زن يا شوهر چيزى را به ديگرى هبه كنند، تا زمانى كه آن چيز مـوجـود باشد مى توانند آن را پس بگيرند. لكن بنابر احتياط مستحب بهتر است آن را پس نگيرد.

امام - تحرير الوسيله ، ج 2، كتاب الهبه ، مساءله 8.

28- مـسـاءله : در صـبـح هـر روز زن مـالك نـفـقـه هـمـان روز از مال شوهر مى شود، البته به مقدارى كه در آن روز مصرف مى كند. (موارد و مقدار نفقه زن در قـسـمـت حـقـوق ذكـر خـواهـد شـد، مـراجـعـه نـمـايـيـد.) بـنـابـرايـن اگـر مـرد پـول بـيـشـتـرى به زن بدهد كه او به اندازه نفقه خود از آن بردارد، زن زائد بر آن را مالك نيست و شوهر مى تواند آن را از زن پس بگيرد.

امام : تحرير الوسيله ، كتاب نكاح ، فصل فى النفقات ، مساءله 10.

تبريزى - فاضل - مكارم : استفتاء[/align]

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

[align=CENTER]

29- مـسـاءله : اگـر مـرد نـفـقـه يـك روز يا يك هفته و يا مثلا يك ماه را يك جا به زن بـدهـد، و زن بـا صـرفـه جـويـى و يـا اسـتـفـاده كـردن از پـولهـاى ديگر، مقدارى از اين پول را پس انداز كند، زن مالك آن است و شوهر حق پس گرفتن آن را ندارد.

امام : تحرير الوسيله ، كتاب نكاح ، فصل فى النفقات ، مساءله 11.

بهجت : با استفاده از توضيح المسائل ، مساءله 1897.

تبريزى : با استفاده از توضيح المسائل ، مساءله 2421.

فاضل : با استفاده از توضيح المسائل ، مساءله 2480.

o تـوجـه : مـعـمـولا مـردهـا علاوه بر نفقه زن مخارج بچه ها را هم به زن مى پردازند، در مـسـاءله فـوق ، زن فـقـط صـاحـب آن مـقـدارى از پـول مى شود كه در نفقه خودش صرفه جويى كرده باشد. ولى صاحب مازاد بر مخارج فرزندان نيست . مگر آنكه شوهر آن را به زن تمليك كند.

30- مـساءله : اگر مرد نفقه يك روز زن را نپردازد، در پايان آن روز به مقدار نفقه به گردن مرد، دين مى آيد و به زن مقروض مى شود. چه زن آن را از مرد طلب كرده باشد يا نه .

امام : تحرير الوسيله ، كتاب نكاح ، فصل فى النفقات ، مساءله 10.

بهجت : با استفاده از توضيح المسائل ، مساءله 1897.

تبريزى : با استفاده از توضيح المسائل ، مساءله 2421.

فاضل : با استفاده از توضيح المسائل ، مساءله 2480.

31- مـسـاءله : زن مـى تـوانـد نفقاتى را كه شوهر نداده در هر زمانى از او مطالبه كند، و اگر شوهر نپرداخت ، زن مى تواند با مراجعه به حاكم شرع نفقه خود را از شوهر بـگـيرد، و در صورتى كه شوهر نداشته باشد كه نفقه را بپردازد به او مهلت داده مى شود كه هر گاه توان پرداختن پيدا كرد بپردازد.

امـام - تـبـريـزى - فـاضـل - مـكـارم : بـا اسـتـفـاده از مـدارك مـسـاءله قبل .

بهجت :

32- مـسـاءله : اگـر مـردى نـفـقـه زن را نـپـردازد، زن مى تواند از تمكين به شوهر خـوددارى نـمـايـد و هـمـچـنـين مى تواند نزد حاكم رفته تا او شوهر با مجبور به پرداخت مـخـارج زنـدگـى زن كـنـد و اگـر دسـتـرسـى بـه حـاكـم مـمـكـن نـبـاشد، زن مى تواند از اموال مرد به اندازه نفقه خودش بدون اذن او بردارد.

امام : تحرير الوسيله ، كتاب نكاح ، القول فى نفقه الاقارب ، مساءله 14.

33- مـسـاءله : زنـى كـه از شـوهـر اطاعت مى كند (يعنى ناشزه نيست ) اگر مطالبه خـرجـى كـنـد و شـوهـر نـدهـد مى تواند در هر روز به اندازه خرجى آن روز بدون اجازه از مال او بردارد و اگر ممكن نيست چنانچه ناچار باشد معاش خود را تهيه كند، در موقعى كه مشغول تهيه معاش است اطاعت از شوهر بر او واجب نيست .

امام : توضيح المسائل ، مساءله 2416.

تبريزى : توضيح المسائل ، مساءله 2425.

فاضل - مكارم :

34- مساءله : اگر مردى بعد از عقد از پرداخت نفقه معذور شد (يعنى عذرى كه شرع آن را قـبـول كـنـد) زن نـمـى تـوانـد عـقـد را فسخ كند. بله اگر مرد مى تواند نفقه زن را بـپـردازد ولى نـمـى پـردازد، زن مـى تـوانـد طـبـق مـسـاءله قبل عمل نمايد. در هر حال يا حاكم از مال شوهر نفقه زن را مى پردازد و يا اگر زن راضى باشد حاكم از جانب شوهر طلاق را جارى مى كند.

امام : تحرير الوسيله ، كتاب نكاح ، القول فى الكفر، مساءله 10.

تـبـريـزى - فـاضـل - مـكـارم : بـا اسـتـفـاده از مـدارك مـسـاءله قبل و استفتاء.

35- مساءله : زن نمى تواند نفقه روزهاى آينده را از شوهر طلب نمايد.

امام - بهجت - تبريزى - فاضل - مكارم : استفتاء

36- مـسـاءله : نـفـقـه را مـى تـوان بـه صـورت پـول يـا عـيـن بـه زن پـرداخـت ، مـثـلا مـى تـوان غـذا را پـخـتـه يـا نـپـخـتـه و يـا پـول آن را به زن داد و زن نيز مالك آن مى شود و هيچكدام از طرفين حق ندراند ديگرى را ملزوم به پرداخت يا دريافت پول كنند.

امـام : تـحـريـر الوسـيـله ، كـتـاب نـكـاح ، فـصـل فـى النـفـقـات ، مسائل 13 و 14.[/align]

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

[align=CENTER]

37- سـؤ ال : آيـا مـرد مـى تـوانـد پـولهايى را كه زن با صرفه جويى در مخارج خانه پس انداز كرده ، از زن طلب كند؟

جـواب : اگـر از نـفقه زن بوده و زن با كم گذاشتن از خود صرفه جويى كرده خير نمى تواند. اما اگر از مخارج بچه ها بوده و يا عنوان ديگرى داشته ، بله مى تواند پس بگيرد.

امام - بهجت - فاضل - مكارم : استفتاء

38- سـؤ ال : اگـر خـانـمـى ماهانه از شوهرش براى مخارج تغذيه خـانـواده پـول مى گيرد ولى هر ماه مقدارى از آن را پس انداز مى كند، آيا مى تواند بدون اذن شوهر براى خودش يا بچه ها با اين پول لباس يا چيز ديگرى بخرد؟

جـواب : اگـر شـوهـر مـاهـيـانه را تمليك زن كرده ، و اختيار مصرف را به او داده و يا مـاهـيـانـه نفقه خود زن است ، بله مى تواند بدون اجازه شوهر آن را خرج كند. اما نسبت به مخارج فرزندان و يا غير آن ، اگر صرفه جويى كند، بايد از شوهر اجازه بگيرد.

امام - بهجت - فاضل - مكارم : استفتاء

39- مـسـاءله : مـخـارج سـفـر زن اگـر بيشتر از مخارج وطن باشد، با شوهر نيست ، ولى اگر شوهر مايل باشد كه زن را سفر ببرد، بايد مخارج سفر او را بدهد.

امام : توضيح المسائل ، مساءله 2415.

تبريزى : توضيح المسائل ، مساءله 2424.

فاضل : توضيح المسائل ، مساءله 2483.

40- مـسـاءله : وسـايـلى هـمـچـون فـرش ، روانـداز، پـرده ، وسـايـل مـنـزل و هـر آنـچـه را كه مرد به عنوان نفقه در اختيار زن قرار مى دهد اگر عين آن باقى باشد در ملك شوهر است . بنابراين اگر زن ناشزه شود و يا طلاق داده شود، همه آن وسايل به شوهر مسترد مى گردد. مگر آنكه آنها را به زن تمليك كرده باشد.

امام : تحرير الوسيله ، كتاب نكاح ، فصل فى النفقات ، مساءله 15.

41- سـؤ ال : شـوهـر من اكثر حقوق خود را خرج دوستان و بستگان و پدر و مادرش مى كند و من و بچه ها را به شدت در مضيغه قرار داده است آيا مى توانم در هر ماه بخشى از حقوقش را از او بگيرم تا آن را صرف ديگران نكند؟

جـواب : شما مى توانيد نفقه هر روز خود را در صبح همان ، روز از او مطالبه نماييد و بـر مـرد نيز واجب است ابتدا نفقه زن و مخارج بچه ها را بپردازد و اگر درآمد زيادترى داشت مى تواند به ديگران ببخشد.

امـام : بـا اسـتـفـاده از تـحـريـر الوسـيـله ، كـتـاب نـكـاح ، فصل فى النفقات ، مساءله 20.

42- مـسـاءله : اگـر مـرد فـقـط بـه انـدازه فـقـه پـول يـا امكانات داشته باشد نمى تواند آن را به اقارب خود ببخشد، بله اگر بيش از نفقه داشت مى تواند مازاد را ببخشد.

امام : تحرير الوسيله ، كتاب نكاح ، فصل فى النفقات ، مساءله 20.

43- مـسـاءله : تـصرف در اموال شوهر بدون اذن او جايز نيست مگر آنكه زن علم به رضـايـت او داشـتـه بـاشـد. و هـمـيـنـطـور تـصـرف مـرد در اموال زن .

امـام : بـا اسـتـفـاده از تـحـريـر الوسـيـله ، كـتـاب غـصـب ، مسائل 6 و 7.

تبريزى : توضيح المسائل ، مساءله 2424.

فاضل : توضيح المسائل ، مساءله 2483.

o در نـتـيـجـه : در صـورتـى كـه مـرد نفقه زن را مى پردازد، زن نمى تواند بدون اجازه شـوهـر دسـت در جـيـب او كـرده پـول بـردارد؛ و يـا از وسـائل او اعـم از جـوراب ، انـواع لبـاس يـا وسـايـل مـنـزل يـا هـر آنـچـه كـه مـتعلق به شوهر است استفاده نمايد. البته اگر زن بداند كه و شوهر راضى است مى تواند در اموال او تصرف كند، اگر اجازه نگرفته باشد.

و هـمينطور مرد حق ندارد بدون اجازه زن در اموال او تصرف كند. مثلا زينت آلات او را بدون اجـازه او بـفـروشد و يا اگر صاحب ملك يا مستغلاتى است آنها را بدون اجازه زن تصرف كند و...

البـتـه در ايـن مـوارد، تصرف در مواد خوراكى جهت خوردن استثناء شده است . زيرا در مواد خـوراكـى كـافـى اسـت انـسـان عـلم بـه عـدم رضـايـت صـاحـب مال نداشته باشد ولى علم به رضايت او لازم نيست .

44- مساءله : اگر منزل ملك شوهر باشد، زن اجازه ندارد كسى را كه شوهر راضى نيست به خانه او بيايد، دعوت كند. اگر چه آن شخص از بستگان نزديك باشد.

امام : با استفاده از تحرير الوسيله ، كتاب غصب ، مساءله 6.

تبريزى : توضيح المسائل ، مساءله 2424.

فاضل : توضيح المسائل ، مساءله 2483.

o در نـتـيـجـه : اگـر شـوهـر بـگويد راضى نيستم فلان شخص را دعوت كنى ، زن اجازه ندارد او را جهت آمدن به منزل دعوت نمايد. البته اگر او خودش آمد بر زن واجب نيست او را به منزل راه ندهد.[/align]

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

[align=CENTER]

45- مساءله : اگر منزل ملك زن باشد، شوهر نمى تواند زن را از دعوت بستگان و نـزديـكـانش نهى كند، مگر آنكه اين كار با حقوق مرد منافات داشته باشد. البته مرد مى تـوانـد بـه زن اجـازه نـدهـد كـه از وسـائل و يـا از پول و يا امكاناتى كه جزء اموال مرد است استفاده نمايد.

امام - تبريزى - با استفاده از مدارك مساءله قبل .

o توضيح : از آنجا كه مرد فقط داراى حقوق خاصى نسبت به زن مى باشد و اجازه ندارد در موارد غير آن ، زن را امر و نهى كند، بنابراين اگر به زن بگويد فلان شخص را به مـنـزل دعـوت نكن ، در صورتى كه منزل ملك زن باشد، اطاعت از او واجب نيست . مشروط به آنـكه اين دعوت با حقوق مرد منافات نداشته باشد و يا مثلا اگر وظايف زن در خانه نسبت بـه مـرد بـه واسـطـه ايـن دعـوت تـرك نـشـود و يـا مـوجـب اسـتـفـاده از وسـائل ايـن دعـوت تـرك نـشـود و يـا مـوجـب اسـتـفـاده از وسائل و اموال مرد نگردد. اگر چه بهتر است در اين صورت رضايت شوهر را كسب كند.

بـنـابـرايـن ، اگر اين دعوت موجب هتك حرمت زن يا شوهر مى شود و يا لطمه به آبرو يا نـامـوس خـانواده مى زند و يا موجب مى گردد كه خداى نكرده تعلق زن نسبت به شوهر كم شـود، در نتيجه حقوق مرد را، مانند آرايش كردن و يا دور كردن منافرات از خود و... را به خوبى ادا ننمايد، دعوت كردن جايز نيست و زن بايد شوهر را اطاعت كند.

46- سـؤ ال : اگـر زنـى بـدون اجـازه شـوهـرش از پـول يـا مال او بردارد ولى مى داند شوهرش راضى است ، آيا گرفتن اجازه واجب است يا بـه هـمـيـن اطـمـيـنـان مـى تـوانـد اكـتـفـا كـنـد؟ و در صـورتـى كـه احتمال دهد او راضى است ،

حكم چگونه است ؟

جـواب : بـا احـراز رضـايـت مـانـعـى نـدارد. ولى در صـورت احتمال ، جايز نيست .

امام - بهجت - تبريزى - فاضل - مكارم : استفتاء.

47- سـؤ ال : آيـا جايز است زن از پولى كه شوهرش براى مخارج خانه مى دهد در منزل مجلس روضه يا ختم انعام و يا مانند اينگونه مجالس برپا كند؟

جـواب : اگـر شـوهـر پـول را تـمـليك زن كرده و اختيار مصرف آن را به زن داده ، يا بداند شوهر راضى است مانعى ندارد و الا جايز نيست .

امام - بهجت - تبريزى - فاضل - مكارم : استفتاء.

48- سـؤ ال : بـر پـا كردن مهمانى يا مجالس جشن ميلاد ائمه عليهم السـلام و يـا مـجـالس عـزادارى بـدون اجـازه شـوهـر در منزل براى زن چگونه است ؟ و اگر شوهر راضى نباشد حكم چيست ؟

جـواب : بـدون اذن شـوهـر جـايـز نـيـسـت و دعـوت كـردن بـيـگـانـه و ورود بـه منزل شوهر بدون اذن جايز نيست ، مگر احراز رضايت شود.

امـام : بـا اسـتـفـاده از تـحـريـر الوسـيـله ، كـتـاب غـصـب ، مسائل 6 و 7.

بهجت - تبريزى - فاضل - مكارم : استفتاء.

49- سؤ ال : آيا شرط بندى بين زن و شوهر جايز است ؟

جواب : اگر مراد از شرط بندى قمار و برد و باخت است ، جايز نيست .

بهجت - فاضل - مكارم .

استفتاء

نذر، عهد و قسم

50- مساءله : نذر يا عهد زن بدون اجازه شوهرش صحيح نيست ، اگر چه بخواهد از مال خودش آن را اداء كند.

امـام : تـحـريـر الوسـيـله ، القـول فـى النـذر، مـسـاءله 3 و تـوضـيـح المسائل ، مساءله 2644.

بهجت - توضيح المسائل ، مساءله 2136.

تبريزى - فاضل - مكارم

51- مـسـاءله : اگر شوهر به زنش اجازه داد نذر كند و او نذر كرد، نمى تواند نذر او را باطل كند؛ و يا نمى تواند مانع وفاى به نذرش گردد.

امام : توضيح المسائل ، مساءله 2645.

تبريزى : توضيح المسائل ، مساءله 2654.

فاضل - مكارم :

52- سـؤ ال : ايـنجانب كارمند هستم و حقوق مى گيرم ، آيا مى توانم بدون اجازه شوهرم مقدارى از اين حقوق را نذر كنم ؟

جواب : نذر بدون اجازه شوهر باطل است .

امام : كتاب استفتائات ، ج 2، نذر، سؤ الات 10 و 11.

بهجت : با استفاده از توضيح المسائل ، مساءله 2136.

تبريزى : فاضل - مكارم

[/align]

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

[align=CENTER]

53- سـؤ ال : مـن بـدون اجـازه شـوهـرم نـذر كـردم اگـر خدا حاجت مرا بدهد، فلان مقدار پول در فلان مورد مصرف كنم و چند ركعت نماز بخوانم و چند روز روزه بگيرم ، ولى براى هيچكدام از شوهرم اجازه نگرفتم ، مساءله را با او در ميان گذاردم و او اجازه داد. آيا نذر من با اجازه او درست مى شود يا نه ؟

جواب : نذر بدون اذن شوهر باطل است و اجازه بعدى آن را تصحيح نمى كند.

امام : كتاب استفتائات ، ج 2، نذر، سؤ ال 9.

تبريزى - فاضل - مكارم

54- مـساءله : اگر زن بدون اجازه شوهر قسم بخورد بعيد نيست كه قسم او صحيح نباشد لكن نبايد احتياط را ترك كند (وجوبا).

امام : توضيح المسائل ، مساءله 2673.

بهجت - تبريزى - مكارم .

فاضل : توضيح المسائل ، مساءله 2750.

55- مساءله : اگر شوهر از قسم خوردن زن نهى كند قسم او صحيح نيست .

امام : توضيح المسائل ، مساءله 2672.

بهجت : توضيح المسائل ، مساءله 2123.

تبريزى : توضيح المسائل ، مساءله 2681.

فاضل : توضيح المسائل ، مساءله 2749.

مكارم : توضيح المسائل ، مساءله 2301.[/align]

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

[align=CENTER]هبه

56- سـؤ ال : آيـا زن مـى تـوانـد از مال خودش بدون اذن شوهرش به كسى ببخشد (هبه كند)؟

جواب : هبه او از مال خودش صحيح است حتى اگر شوهر او را نهى كند.

امـام : بـا اسـتـفـاده از كـتـاب اسـتـفـتـائات ، ج 2، نـذر، سـؤ ال 11.

57- سـؤ ال : اگـر زنـى مهر خود را به شوهر ببخشد بعد پشيمان شود مى تواند آنرا از شوهر طلب كند؟

جواب :

تبريزى ، اگر مهر در ذمه شوهر بوده و ابراء كرده نمى تواند مطالبه كند، و اگر عين خارجى بوده و بخشيده و در اختيار او قرار داده بنابر احتياط نمى تواند پس بگيرد.

استفتاء

فـاضـل : اگـر مـهـريـه بر ذمه شوهر باشد با بخشيدن آن ديگر جاى برگشت نيست . و اگـر مـهـريـه مـانـنـد خـانه ، زمين و امثال آنها باشد و در اختيار شوهر قرار داده باشد مى تواند رجوع كند و پس بگيرد.

استفتاء

58- سـؤ ال : اگر در عقد شرط شود پرداخت مهريه از ناحيه شوهر عـنـدالاسـتـطـاعـه باشد، آيا زن مى تواند على رغم عدم قدرت شوهر بر پرداخت مهر، آن را از او طلب كند؟

جواب :

فاضل : در صورت عدم قدرت زوج ، زوجه نمى تواند مطالبه نمايد.

استفتاء

تـبـريـزى : در صـورت عـدم اسـتـطـاعت ، زن نمى تواند مهر را مطالبه كند حتى در ليله زفاف .

استفتاء

اختلافات زن و شوهر

59- سؤ ال : اگر زنى در زندگى اولا اطاعت از شوهر نكرد، ثانيا بـراى شـوهـرش ارزش قائل نبود، ثالثا اسرار زندگى را در همه جا فاش نمود، رابعا در زندگى مرتب دروغ گفت : تكليف مرد از نظر شرعى با چنين زنى چيست ؟

جواب : بايد او را امر به معروف و نهى از منكر نماييد.

امـام : از كـتـاب اسـتـفـتـائات ، ج 1، ص 481، سـؤ ال 14.

بهجت - تبريزى - فاضل - مكارم : استفتاء

60- مـسـاءله : اگـر هـيـچـيـك از زن و شـوهـر بـه وظـايـف خـود عـمـل نـكـنـند، به گونه اى كه ترس از جدا شدن آنها از يكديگر باشد، بايد يك نفر از خانواده مرد و يك نفر از خانواده زن براى اصلاح بين اين دو نفر تعيين شوند كه حكم بين اين دو باشند. و بر اين دو نفر حاكم واجب است درباره درگيرى اين زن و شوهر تحقيق به عـمـل آورنـد، سـپـس هـر چـه آن دو حكم راءى دادند در صورتى كه مشروع باشد، بر زن و شـوهـر لازم الاجـراء مـى شـود و بـايـد بـدان عـمل كنند. مثلا اگر با شوهر شرط كنند كه همسرش را در فلان خانه مخصوص ، يا نزد پدر و مادر او مسكن دهد، و يا مادر و خواهر خود را بـا وى هـمـخـانه نكند، يا در فلان مدت مهريه يا ساير مطالباتش را بپردازد، شوهر بايد بپذيرد و آنها را انجام دهد، ولى هر گونه حكم غير مشروع لازم الاجراء نيست و نبايد زن و شـوهـر بـدان مـلتـزم شـونـد. مـثـلا شـرط كنند شوهر حقوق ساير اعضاى خانواده را بپردازد و يا زن بتواند بدون اجازه شوهر از خانه خارج شود و...

امام : تحرير الوسيله ، ج 2، كتاب نكاح ، فى النشوز، مساءله 4.

61- مـسـاءله : بـنابر احتياط واجب ، بايد يكى از دو حكم از خانواده مرد و ديگرى از خـانـواده زن بـاشـد ولى اگر هر يك از زوجين كسى را از بستگان خود نداشته باشند، يا كـسـى بـاشـد ولى صـلاحـيـت حـكـمـيـت نداشته باشد، مى توانند از غير خانواده ، كسى را بـرگـزيـنـنـد و شـرط نـيست كه از هر طرف تنها يك حكم ، بلكه در صورتى كه مصلحت اقتضاء كند، مى توانند چند نفر را حكم قرار دهند.

امام : همان مدرك مساءله قبل .[/align]

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

[align=CENTER]

62- مـسـاءله : دو حـكـم حق ندارند به جدايى بين زن و شوهر حكم كنند مگر اينكه در هـنـگام انتخاب ، به آن دو شرط شود كه اگر بخواهند ميان آن دو اصلاح كنند و يا آنها را از هـم جـدا كـنند، كه البته اگر راءى به جدايى دادند، اين حكم به غير از راه اطلاق آنهم با جمع بودن تمام شرايطش ممكن نخواهد بود.

امام : مدرك مساءله قبل .

63- سـؤ ال : آيـا شـوهـر مـى تـوانـد در مقابل ديگران عيوب زنش را بگويد و او را تحقير كند، اگر چه به شوخى باشد؟

جواب :

تبريزى : غيبت كردن مؤ من و نيز تحقير مؤ من و كارى كه موجب اذيت او مى شود جايز نيست .

استفتاء

64- سـؤ ال : آيـا زن مـى تـوانـد در مـقـابل ديگران عيوب شوهرش را بگويد و با او را تحقير كند؟ اعم از اينكه شوهر حضور داشته باشد يا نه و اعم از اينكه شوخى باشد يا جدى .

جـواب : تـبـريـزى ، غـيـبـت كـردن مؤ من و نيز تحقير مؤ من و كارى كه موجب اذيت او مى شود، جازى نيست .

استفتاء

o در نتيجه : بنابراين فتوا زن و شوهر نمى توانند يكديگر را تحقير نمايند. به طور مثال مرد نمى تواند با به رخ كشيدن زنان ديگر، زن خود را تحقير كند و با اجازه ندارد در مقابل ديگران كارى كند و يا حرفى بزند كه زنش تحقير شود. همچنين زن اجازه ندارد عـيـوب مـرد را نزد زنهاى ديگر به گونه اى بيان كند كه يا غيبت شود و يا موجب تحقير شـوهـر گـردد. بـنـابـرايـن ، ايـراد گـرفـتـن از يـكـديـگـر در مـقـابـل ديـگـران بـى اعـتـنـايـى كـردن بـه يـكـديـگـر، تـرجـيـح بـدون دليـل ديگران به گونه اى كه موجب تحقير همسر گردد و مواردى نظير اينها، جازى نيست و زن و شوهر بايد به شدت از اينگونه امور خوددارى نمايند.

65- سؤ ال : حكم توهين كردن زن به شوهر يا به عكس چيست ؟

جواب : تبريزى : تحقير و توهين به مؤ من جايز نيست ، زن باشد يا مرد.

استفتاء

66- سؤ ال : آيا زن اجازه دارد شوهر خود را كتك بزند؟

جواب : زن چنين حقى ندارد.

امام : تحرير الوسيله ، القول فى النشوز، مساءله 2.

بهجت - فاضل - مكارم : استفتاء

تبريزى

67- سـؤ ال : آيـا زن مـى تـوانـد اسـرار و مسائل خانوادگى را كه بين خود و شوهرش هست ، براى ديگران تعريف كند؟

جواب : مكارم : افشاى اسرار مؤ من ، جايز نيست

استفتاء

68- مساءله : زن تحت هيچ شرايطى حتى موقعى كه مرد حقوق او را نپردازد، حق قهر كردن با شوهر را ندارد.

امام : با استفاده از تحرير الوسيله ، القول فى النشوز، مساءله 2.

o در نـتـيـجـه : خانمهاى محترم بايد بدانند، جايز نيست تحت هيچ شرايطى با شوهر خود قـهـر كـنـنـد. يـعـنـى با او صحبت نكنند و يا بستر خود را از شوهر جدا كنند و... البته در صـورتـى كـه شوهر حق او را ادا نمى كند (همانگونه كه در بخش نشوز گفته خواهد شد) بـايـد به حاكم مراجعه نمايد. بنابراين ، اگر جايز نباشد زن با مردى كه ناشزه شده قـهـر كـنـد بـه طـريـق اولى در اخـتلافاتى كه مربوط به سليقه و يا نظرات هر يك از زوجين است ، حق قهر كردن را ندارد.[/align]

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

[align=CENTER]حقوق و روابط زن و شوهر

69- مساءله : حقوق زن نسبت به شوهر عبارتند از:

الف - تهيه غذا به اندازه متعارف .

ب - تهيه پوشاك به اندازه شاءن زن .

ج - تهيه وسايل مورد لزوم خانه .

د - تهيه مسكن متناسب با شاءن و منزلت اجتماعى زن .

و - خوش رويى و خوش رفتارى با زن .

ز - تعليم احكام و مسائل اعتقادى (به وجوب كفايى ).

ح - حداقل هر چهار ماه يكبار با او آميزش كند.

الف : تهيه غذا

70 - مـسـاءله : مـقدار غذا و كميت آن به اندازه اى است كه زن را سير كند و در جنس آن بايد رجوع شود به آنچه كه براى مثال او در شهرش متعارف است .

امام : تحرير الوسيله ، كتاب نكاح ، فصل فى النفقات ، مساءله 8.

71- مـسـاءله : اگـر غـذايـى مـتـناسب با مزاج زن باشد و يا زن به خوردن آن عادت داشـتـه باشد به گونه اى كه ترك آن موجب ضرر براى او گردد، بر مرد واجب است آن غذا را براى زن تهيه نمايد.

امام : مدرك مساءله قبل

o در نتيجه : اگر زن عادت كرده باشد در خانه پدرش نوع خاصى از غذا را بخورد و يا بياشامد مثلا هميشه گوشت مى خورد و يا نوع خاصى از غذا و يا هر چيز ديگر به گونه اى كـه اگـر غـير آن باشد به علت عادتى كه دارد برايش ‍ ضرر داشته باشد، بر مرد واجـب اسـت هـمان برنامه غذايى را برايش فراهم نمايد، مگر آن كه زن به غير آن راضى باشد.

72- مـسـاءله : بـر مـرد واجـب اسـت چـيـزهـايـى غير از غذا را كه زن عادت دارد استفاده نـمـايـد، از قـبـيـل چـاى ، قـهوه ، تنباكو و... را نيز اگر براى ترك آن ضرر دارد، تهيه نمايد.

امام : تحرير الوسيله ، نكاح ، فصل فى النفقات ، مساءله 8.

73- مـسـاءله : بـر مـرد واجـب اسـت آنـچـه كـه از مـيـوه هـاى مـخـتـلف در فصلها براى مثل زن متعارف است براى او فراهم نمايد.

امام : مدرك مساءله قبل .

74- مـسـاءله : زن مـى تـوانـد به دو گونه غذا را از شوهر طلب نمايد يا به طور مـتـعـارف در خـانه شوهر با همديگر بخورند و بر سر يك سفره باشند و يا اينكه فقط نـفـقـه خودش را طلب نمايد و به تنهايى بخورد و يا هر كار ديگرى كه مى خواهد با آن بكند. و شوهرش حق ندارد زن را به شكل اول يا دوم ملزم نمايد.

امام : تحرير الوسيله ، كتاب نكاح ، فصل فى النفقات ، مساءله 12.

75- مـسـاءله : شـوهـر نـيز مى تواند دو گونه غذا را به زن بدهد، غذايى كه آماده خـوردن اسـت مانند، نان ، خرما، غذاى پخته و يا هر چيزى كه آماده خوردن باشد و يا اينكه چيزى است كه براى خوردن بايد پخته شود و يا آماده گردد. و زن حق ندارد شوهر را به هر كدام ملزم نمايد.

امام : تحرير الوسيله ، كتاب نكاح ، فصل فى النفقات ، مساءله 13.

76- مساءله : اگر براى طبخ غذا احتياج به هيزم ، نفت و يا هر چيز ديگر مانند ادويه ، نـمـك و... بـاشـد بر مرد واجب است آن را نيز براى زن تهيه نمايد. البته نبايد آن چيز خلاف متعارف باشد.[/align]

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

[align=CENTER]

77- مـسـاءله : زن حـق نـدارد شـوهـر را مـلزوم كـنـد بـه جـاى غـذا، پـول آن را بـه او بـدهـد لكـن اگـر هـر دو بـه دادن پول توافق كردند و زن آن را تحويل بگيرد مالكش مى شود و تكليف از شوهر ساقط مى گردد.

امام : تحرير الوسيله ، كتاب نكاح ، فصل فى النفقات ، مساءله 14.

78- سـؤ ال : زن مـن مرتب مى گويد بايد از فلان فروشگاه ، مواد غـذايـى بـخـرم و يـا بـايد در فلان رستوران غذا بخوريم . با توجه به اينكه پرداخت هـزيـنـه اين غذاها براى من بسيار مشكل است ، آيا بر من واجب است همانگونه كه او مى خواهد عمل نمايم ؟

جـواب : شـمـا مـخـتـاريـد كـه مـواد اوليـه غـذا و يـا غـذاى طـبـخ شـده و يـا پول آن را به او بدهيد، البته بايد شؤ ونات او را رعايت نماييد. و بيش از آن چيزى به عهده شما نيست .

امـام : بـا اسـتـفـاده از تـحـريـر الوسـيـله ، كـتـاب نـكـاح ، فصل فى النفقات ، مسائل 8، 12، 13 و 14.

ب : تهيه پوشاك

79- مـسـاءله : مـقـدار و نـوع لباس نيز به علت تنوع و اختلاف زياد بين آنها، به انـدازه اى بـر مـرد واجـب اسـت كـه مـنـاسـب شـاءن زن بـاشـد. بـنـابـراين مرد بايد براى فـصول مختلف لباسى متناسب حال زن و شؤ ونات خانوادگى او تهيه نمايد؛ و اگر زن از صـاحـبان تجمل باشد واجب است بر مرد علاوه بر لباس ‍ بدن لباسى ديگر به حسب حال امثال او برايش تهيه كند.

امام : تحرير الوسيله ، كتاب نكاح ، فصل فى النفقات ، مساءله 8.

o تـوجـه : در صـورتـى بـر مـرد واجب است لباس متناسب با شاءن و موقعيت اجتماعى زن تـهـيـه كـنـد كـه ايـن كـار مـنـجـر بـه فـعـل حـرامـى نـگـردد. مـثـلا اگـر زن قـبـل از ازدواج لبـاس شـهـرت مـى پـوشـيـده و يـا مـثـلا در مـقـابـل نـامـحـرم جـوراب نـازك پـوشيده و يا لباس را اگر چه متناسب شاءن اوست براى خودنمايى به نامحرم استفاده مى كند و... و امثال آن بر مرد واجب نيست آنها را تهيه نمايد. بلكه واجب است بر مرد كه او را نهى از منكر نيز بنمايد.

هـمـچـنـيـن نـبـايـد تـهـيـه لباس و لباسها براى زن منجر به اسراف گردد. كه اين نيز فعل حرامى است .

بنابراين اگر خانيم بخواهد براى هر مهمانى كه مى رود لباس نو خاصى بپوشد و اين كـار را هـمـواره ادامه بدهد، به بهانه اينكه قبلا در خانه پدرى همين كار را مى كرده و يا اينكه لباسهايى را طلب مى كند كه از لحاظ قيمت خيلى بيش از متعارف است ، بر مرد واجب نيست آن را تهيه نمايد.

80- مـسـاءله : مـرد بـايـد بـراى زن لبـاس تـهـيـه كـنـد، حـال چـه از مـال خـودش بـاشـد يا به واسطه عاريه و يا اجاره كردن . و تا زمانى كه آن لبـاس مـوجـود بـاشـد و مـنـدرس نـشـده بـاشـد بـه طـورى كـه مـنـاسـب حال زن باشد، زن نمى تواند مطالبه پوشش ديگرى نمايد.

امام : تحرير الوسيله ، كتاب نكاح ، فصل فى النفقات ، مساءله 15[/align]

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

[align=CENTER]

ج : تهيه وسايل مورد لزوم خانه

81- مـسـاءله : تـهـيـه وسـايـل مـنـزل مـانـنـد فـرش ، روانـداز، پـرده ، لحـاف ، وسـايـل پـخـت و پـز و آنـچه كه زن براى نظافت نياز دارد نيز همگى به عهده مرد است و مقدار، جنس و كيفيت هر يك نيز بايد متناسب با شاءن و منزلت زن باشد.

امام : تحرير الوسيله ، كتاب نكاح ، فصل فى النفقات ، مساءله 8.

o در نـتـيـجـه : اگـر زن در خـانـه اى زنـدگى كرده است كه مثلا از نوعى خاص فرش ‍ و رخـتـخـواب اسـتـفاده مى كرده ، مثلا هميشه روى تخت مى خوابيده و شاءن او داشتن پرده هاى خـاص و يـا وسايل خاصى است ، بر مرد واجب است آنها را تهيه نمايد. البته تا آنجا كه منجر به حرامى نگردد.

د: تهيه مسكن

82- مساءله : بر مرد واجب است خانه اى كه لايق همسرش است براى او تهيه كند، چه به صورت ملك يا اجاره يا عاريه و... و زن مى تواند از شوهر بخواهد هيچكس به غير از شـوهـر بـا او زندگى نكند. به گونه اى كه خانه يا اطاقى كه در آن زندگى مى كنند فقط از آن زن و شوهر باشد.

امام : تحرير الوسيله ، كتاب نكاح ، فصل فى النفقات ، مساءله 15.

83- مـسـاءله : بـر مـرد واجـب اسـت مـواد سـوخـتـى مـنـزل مـثـل ، نـفـت ، گـاز، هـيـزم ، زغـال و امـثـال آن را بـراى زن تـهيه نمايد. همچنين بايد داروهايى كه معمولا در طول سال به آن نياز است را براى زن تهيه كند.

امام : تحرير الوسيله ، كتاب نكاح ، فصل فى النفقات ، مساءله 9.

84- مساءله : بر مرد واجب است تمام نفقات زن را بپردازد، چه زن نياز داشته باشد يا نداشته باشد. حتى اگر از ثروتمندترين مردم باشد.

امام : تحرير الوسيله ، كتاب نكاح ، فصل فى النفقات ، مساءله 19.

ه : بخشيدن اشتباهات زن

85- مساءله : اگر زن از روى جهل اشتباهى انجام داد مرد بايد او را ببخشد.

امـام : تـحـريـر الوسـيـله ، كـتـاب نـكـاح ، فـصـل فـى التـقـسـيـم و النـشـوز، قبل از مساءله 1.

و. خوش رفتارى با زن

86- مـسـاءله : مـرد بـايـد بـا زن خـود خـوش رفـتـار باشد و با او با روى گشاده برخورد كند.

امـام : تـحـريـر الوسـيـله ، كـتـاب نـكـاح ، فـصـل فـى التـقـسـيـم و النـشـوز، قبل از مساءله 1.

o در نتيجه : يكى از حقوق زن نسبت به مرد اين است كه مرد نبايد در خانه عصبانى مزاج و تندخو باشد، بلكه بايد خوش اخلاق و گشاده رو باشد.

تـذكر اين نكته بسيار ضرورى به نظر مى رسد كه خوش اخلاق بودن و خوشرو بودن بـه ايـن نـسـبـت كـه وقـتـى هـمـه چـيـز مـطابق ميل بود انسان خوش ‍ برخورد باشد، بلكه خـوشـرفـتـارى زمانى است كه وقتى مساءله اى اتفاق مى افتد كه معمولا مردان با روبرو شـدن بـا آن عـصـبـانـى مـى شـوند، انسان بتواند جلو چشم خود را بگيرد و اخلاق نيكو را پـيـشـه كـنـد. بـنـابـرايـن آقـايـان مـحـتـرم بـايـد توجه داشته باشند عصبانى بودن در مـنـزل و يـا داشـتـن تـوقع زيادى از اهل منزل و يا امر و نهى كردن بيش از حد در خانه و... مـواردى از ايـن قـبـيـل مـوجـب مـى شـود نـتـوانـنـد بـه طـور كامل به گونه اى كه خدا راضى باشد حق همسر و بچه هاى خود را بپردازد.

87- مـسـاءله : خـادم گـرفـتـن بـراى زن زمـانـى واجـب اسـت كـه زن صـاحـب جـلال و شـاءن و مـنـزلت بـالايى باشد و يا از كسانى باشد كه همواره صاحب خدمتگزار بـوده اسـت . و اگـر جـلال و شـاءن او طـورى بـاشـد كـه چند خدمتگزار داشته ، بعيد نيست بگوييم بر مرد واجب است چند خدمتگزار براى او بگيرد.

امام : تحرير الوسيله ، كتاب نكاح ، فصل فى النفقات ، مساءله 8.[/align]

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

[align=CENTER]

ز: تعليم احكام و مسائل اعتقادى

88- مـسـاءله : بـر مـرد واجـب اسـت احـكـام مـورد لزوم زن ، و يـا مـسـائل اعـتقادى را به او تعليم دهد، همانگونه كه بر زن واجب است آنها فرا بگيرد. لكن اين وجوب براى مرد كفايى است .

تبريزى : صراط النجاة با استفاده از سؤ الهاى 867 و 868.

فاضل : استفتاء

o در نـتيجه : اگر زن مثلا احكام عادت ماهانه خود را نمى دانست و يا احكام نماز و روزه و... بـر مـرد واجـب است آنها را به زن تعليم دهد، البته اگر كس ‍ ديگرى آن احكام را به زن بياموزد و يا مرد از كسى بخواهد كه به زن آموزش ‍ دهد كفايت مى كند.

89- سـؤ ال : آيـا بـر مـرد واجب است كتب تاريخى و كلامى را براى همسر خود تهيه نمايد؟

جـواب : تـبـريـزى : اگر تعليم احكام و مسائل اعتقادى به زن مختصر در خريد كتاب بـاشـد و نـشـود بـه گـونـه اى ديـگـر و يـا بـه واسـطـه كـسـى ديـگـر مسائل را به زن تعليم نمود، بر مرد واجب است تهيه نمايد.

صراط النجاة ، با استفاده از سؤ الات 867 و 868 و 869

90- سـؤ ال : شـوهـر من احكام شرعى را نمى داند و به من نيز اجازه نمى دهد براى فراگيرى آن از خانه خارج شوم . آيا مى توانم بدون اجازه شوهرم براى فراگيرى مسائل شرعى از خانه خارج بشوم و يا مثلا به مسجد و يا نماز جمعه بروم ؟

جواب :

تـبـريـزى : اگـر ممكن نيست در خانه احكام شرعيه را فرا بگيريد نمى تواند جلوگيرى نمايد. ولى براى مسجد و غير آن بنابر احتياط واجب بدون اجازه نمى تواند خارج شود.

استفتاء

فاضل : اگر فراگيرى مسائل شـرعـى از واجـبـات زن بـاشـد و راهـى بـراى فـراگـيـرى نـدارد جـز بـه خـروج از مـنـزل ، بـه اندازه ضرورت و به قدر واجب مى تواند خارج شود ولى براى مسجد و غيره بدون اجازه ، نه .

استفتاء

91- مساءله : مرد حق ندارد زن خود را به خدمت خانه مجبور كند.

امام : توضيح المسائل ، مساءله 2414.

تبريزى :

فاضل : توضيح المسائل ، مساءله 2482.

مكارم : توضيح المسائل ، مساءله 2064.

o در نـتـيجه : انجام امور منزل به عهده زن نيست و مرد حق ندارد زن را مثلا مجبور به تميز كردن خانه ، غذا پختن ، شستن لباس و... نمايد.

92- سـؤ ال : آيـا مـرد مـى تـوانـد خـريـد مـايـحـتـاج منزل را به عهده زن بگذارد و او را مجبور به تهيه آن كند؟

جـواب : تـهـيه مايحتاج منزل به عهده مرد است و نمى تواند زن را به تهيه كردن آن مجبور سازد.

امام - بهجت - فاضل - مكارم : استفتاء

93- سـؤ ال : آيـا زن مـى تـوانـد در مـنزل وظايف خود را انجام ندهد. مثلا غذا نپزد، خانه را مرتب نكند و آيا مرد مى تواند زن را ندهد. مثلا غذا نپزد، خانه را مرتب نكند و آيا مرد مى تواند زن را مجبور به انجام اينگونه امور نمايد؟

جواب : مرد حق ندارد زن خود را مجبور به كار خانه كند.

امام : با استفاده از توضيح المسائل ، مساءله 2414

فاضل : با استفاده از توضيح المسائل ، مساءله 2482

تبريزى و مكارم

[/align]

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

[align=CENTER]

94- مساءله : در جميع موارد ذكر شده ، مستحب است مقدار و كيفيت نفقه به عرف و عادت شهر و محل سكونت كنونى زن اكتفا شود.

امام : تحرير الوسيله ، كتاب نكاح ، فصل فى النفقات ، مساءله 8.

95- مساءله : اگر زن در عقد با مرد شرط كند كه او را از شهرى بيرون نبرد، و يا در فـلان شـهـر وى را سـكـونـت دهـد و يـا مـنـزل مـخـصـوصـى برايش تهيه كند، و مرد هم قبول كند، بايد مرد به آن شرط عمل كند.

امام : با استفاده از توضيح المسائل ، مساءله 2451 و تحرير الوسيله ، ج 2، ص 297.

فاضل : توضيح المسائل ، مساءله 2517.

بهجت : توضيح المسائل ، مساءله 1950.

تبريزى : توضيح المسائل ، مساءله 2460.

مكارم : توضيح المسائل ، مساءله 2098.

96- سـؤ ال : اگـر زنى در عقد با شوهر خود شرط كند كه او را از شهرى بيرون نبرد، ولى بعدا راضى شد و به شهر ديگرى رفت و مدتى همراه شوهرش در آنـجـا زنـدگـى كـرد و دوبـاره بـه شهر اول بازگشت ، آيا شرط ضمن عقد ساقط مى شـود؟ (يـعـنى آيا همچنان مرد حق ندارد زن را به شهر ديگرى ببرد، يا شرط ساقط شده است و مرد مى تواند زن را به هر كجا مى خواهد ببرد؟)

جـواب : تـبـريـزى : اگـر زن بـراى اقـامت خود در شهر دوم وقت معين كند (مثلا بگويد فـقط براى يكسال يا كمتر و يا بيشتر) شرط ساقط نمى شود در غير اين صورت شرط ساقط است .

صراط النجاة ، سؤ ال 871.

97- سـؤ ال : زن مـن هـمـواره مـرا مجبور مى كند به خانه مادرش و يا خواهرش و يا بستگان خودش بروم ، آيا بر من واجب است از او اطاعت كنم ؟

جواب : اطاعت از او واجب نيست .

امام - بهجت - تبريزى - فاضل - مكارم : استفتاء

98- سـؤ ال : آيـا شـوهـر حـق دارد زن را مـجـبـور كـنـد كـه بـه مـنـزل فـلان فـامـيـل بـرود، در حـالى كـه زن بـه هـيـچ وجـه راضـى نـيـسـت بـه منزل آنها برود، آيا اطاعت از او در اين امر واجب است ؟

جـواب : شـوهـر حق دارد از خارج شدن زن از خانه ممانعت نمايد ولى در اينگونه موارد بهتر است زن رضايت شوهر را به دست آورد.

امام - بهجت - تبريزى - فاضل - مكارم : استفتاء

ح : حق آميزش زن

99- مـسـاءله : شـوهـر نـمـى تـوانـد بـيـش از چـهـار مـاه نـزديـكـى بـا عيال دائمى خود را ترك كند. خواه همسر او جوان باشد يا نباشد.

امـام : تـوضـيـح المـسـائل ، مـسـاءله 2418 و تـحـريـر الوسـيـله ، كـتـاب نـكـاح ، فصل فى القسم و النشوز، مساءله 1 و كتاب نكاح ، مساءله 13.

امـام - فـاضـل - مـكـارم : عـروة الوثـقـى ، نـكـاح ، فـيـمـا يـتـعـلق بـاحـكـام الدخول ، مساءله 7.

تبريزى

فاضل : توضيح المسائل ، مساءله 2486

100- سـؤ ال : اگـر زن در كـمـتـر از چـهار ماه از شوهر طلب آميزش كند، آيا بر مرد واجب است او را اجابت كند؟

جواب : چنانچه زن به گونه اى است كه اگر مرد با او آميزش نكند به معصيت خواهد افتاد بنابر احتياط واجب مرد بايد درخواست زن را اجابت كند.

امـام - فـاضـل - مـكـارم : عـروة الوثـقـى ، نـكـاح ، فـيـمـا يـتـعـلق بـاحـكـام الدخول ، مساءله 8.

تبريزى :[/align]

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

[align=CENTER]

101- سـؤ ال : اگـر مـرد بـخـواهـد بـه مـسافرتى بيش از چهار ماه برود،

الف : آيا بايد از همسرش اجازه بگيرد؟

ب : در صورتى كه بايد اجازه بگيرد اگر زن اجازه نداد مسافرت او حرام است ؟

جـواب : فـاضـل اجـازه گـرفـتن از همسر فى نفسه لازم نيست ، اما چون زن هر چهار ماه يـكـبـار حـق مـواقـعـه (آمـيـزش ) دارد، لذا در قـرض سـؤ ال لازم اسـت اجـازه بـگـيـرد كـه در حقيقت به معناى طلب اسقاط حقش است و اگر بدون اجازه سفر كرد، در صورتى كه سفر او به قصد ادا نكردن حق زوجه و ترك واجب باشد، سفر او مـعصيت و حرام است و بايد نماز را تمام بخواند. و لكن اگر به اين قصد نباشد، حرام نيست . هر چند كه در اين صورت احوط جمع بين قصر و اتمام است .

بـله در خـصـوص سـفـر واجـب شـرعى تكليف ساقط است ، و نيز در سفرهاى ضرورى ولو عـرفـا، مـثـل سـفر تجارت يا زيارت يا تحصيل علم و نحو آنها، تكليف ساقط است و سفر حرام نيست .

استفتاء

102- سـؤ ال : اگر مردى نذر كند كه در زمانى بيش از چهار ماه با همسر خود نزديكى نكند آيا نذر او صحيح است ؟ (مثلا نذر كند هر شش ماه يكبار آميزش كند)

جواب : صحيح نيست .

امام - بهجت - تبريزى - فاضل - مكارم : استفتاء

103- مـسـاءله : اگـر مـرد بـراى امـر واجـب شـرعـى و يـا بـراى امـر ضـرورى ولو ضـرورت آن عـرفـى بـاشـد مـانـنـد: تـجـارت يـا تـحـصـيـل و غـيـره ... لازم نـيـسـت قبل از چهار ماه نزد همسر خود باز گردد. ولى اگر سفر او ضرورتى نداشته باشد، مثلا بـراى تـفـريـح بـاشـد، بـنـابـر احـتـيـاط واجـب بـايـد قبل از چهار ماه نزد همسر خود باز گردد.

امـام - فـاضـل : عـروة الوثـقـى ، نـكـاح ، فـصـل فـيـمـا يـتـعـلق بـاحـكـام الدخول ، مساءله 7.

تبريزى - مكارم

104- سـؤ ال : اگـر مـردى قسم بخورد كه به كمتر از چهار ماه با زن نزديكى نكند قسم صحيح است ؟

جواب :

تبريزى : مادامى كه مرجحى بر ترك نباشد، نمى تواند قسم بخورد

استفتاء

فاضل : صحيح نيست .

استفتاء

105- مساءله : در موارد ذيل مرد مى تواند آميزش با همسر خود را حتى بيش ‍ از چهار ماه ترك كند:

1- اگر زن رضايت داشته باشد.

2- در ضمن عقد شرط كرده باشند زن اين حق را ساقط كند.

3- در صورتى كه مرد توانايى آميزش نداشته باشد.

4- به جهت بيمارى براى مرد يا زن ضرر داشته باشد.

5- زن نزد همسر نباشد.

6- زن ناشزه باشد.

7- زن داراى عذر شرعى باشد (مثلا در زمان قاعدگى باشد).

امـام - فـاضـل - مـكـارم : عـروة الوثـقـى ، نـكـاح ، فصل فيما يتعلق باحكام الدخول ، مساءله 8.

106- مـسـاءله : در صـورتـى كـه مـرد بـه دليـل وجـود مـانـعـى مـانـنـد حـيـض بـودن زن و يـا هـر يـك از مـوارد ذكـر شـده در مـسـاءله قـبـل و يـا از روى عـصـيـان ، آمـيـزش با زن را در مدت چهار ماه ترك كند، بر او واجب نيست قـضـاى آن را بـجـاى آورد. اگـر چـه بـنـابـر احـتـياط واجب بدى زن را ارضاء كند، در هر حال مبداء احتساب چهار ماه ، آميزش قبلى است نه گذشت چهار ماه قمرى .

امـام - فـاضـل - مـكـارم : عـروة الوثـقـى ، نـكـاح ، فصل فيما يتعلق باحكام الدخول ، مساءله 9.[/align]

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

[align=CENTER]

107- مـسـاءله : چـنـانـچـه دخـتـر بـاكـره بـاشـد، مـرد بـايـد در هـفـت شـب اول عـروسـى هـمـراه او بـخـوابـد، و اگـر بـاكـره نـبـاشـد در سـه شـب اول بايد نزد او باشد، مگر آنكه زن از حق خود صرفنظر كند.

امام : تحرير الوسيله ، كتاب ، نكاح ، فصل فى القسم و النشوز و النفاق ، مساءله 4.

108- مساءله : اگر مردى هر يك از حقوق واجب زن را ادا نكند حكم نشوز پيدا مى كند.

امـام - بـهـجـت - تـبـريـزى - فـاضـل - مكارم : استفتاء

o تـوجـه : احـكـام نـشـوز در انـتـهـاى هـمـيـن فـصـل بـه تفصيل خواهد آمد.

109- مـسـاءله : مـرد نـمـى تـوانـد زن دائمـى خـود را بـه طـورى تـرك كـند كه نه مثل زن شوهردار باشد نه مثل زن بى شوهر، لكن واجب نيست كه هر چهار شب يك شب را نزد او بماند.

امـام : تـوضـيـح المـسـائل ، مساءله 2417 و تحرير الوسيله ، كتاب نكاح ، فى النشوز، مساءله 1.

مكارم : توضيح المسائل ، مساءله 2066

حقوق مرد نسبت به زن

حقوق شوهر نسبت به زن عبارتند از:

الف - عدم خروج از منزل مگر به اذن شوهر

ب - عدم جواز صدقه دادن ، نذر كردن و يا قسم خوردن مگر به اذن شوهر.

ج - تمكين به شوهر در هر زمانى كه مرد بخواهد.

د- پاك كردن خود از هر چيزى كه باعث دور كردن شوهر از تمتعات جنسى است .

ه - رعايت نظافت و آرايش كردن در صورتى كه شوهر آن را طلب كند.

الف - عدم خروج از منزل مگر به اذن شوهر

110- مساءله : زنى كه عقد دائمى شده ، نبايد بدون اجازه شوهرش از خانه بيرون رود.

امـام : تـحـريـر الوسـيـله ، كـتـاب نـكـاح ، فـصـل فـى النـشـوز، قبل از مساءله 1 و توضيح المسائل ، مساءله 2412.

بهجت : توضيح المسائل ، مساءله 1897.

تبريزى : توضيح المسائل ، مساءله 2421.

فاضل : توضيح المسائل ، مساءله 2480.

مكارم

111- سـؤ ال : آيـا بـايـد بـراى صله رحم با بستگان نزديك و يا حـتـى بـا پـدر و مـادر و خـانـواده خـود، از شوهرم براى خروج از خانه اجازه بگيرم يا مى توانم به قدر انجام صله رحم بدون اذن شوهر از خانه خارج شوم ؟

جـواب : خـروج از خـانـه حـتـى اگـر براى صله رحم و يا ديدن پدر و مادر و بستگان نزديك باشد، بدون اجازه شوهر حرام است .

امـام - بـهـجـت - تـبـريـزى - فـاضـل : مـدرك مـسـاءله قبل .

مكارم :

112- سؤ ال : اگر خانمى بداند شوهرش با خارج شدن او از خانه براى فلان مكان راضى است ، آيا مى تواند بدون اجازه شوهرش از خانه خارج شود؟ يا اينكه بايد براى هر خروج از خانه عليرغم علم به رضايت شوهر، از او اجازه بگيرد؟

جـواب : اگـر زن اطـمـيـنـان دارد كـه شـوهـرش رضايت دارد و اجازه مى دهد، خروجش از منزل اشكال ندارد.

امام - فاضل - تبريزى - مكارم : استفتاء

بهجت

o در نـتـيـجـه : اگـر خـانـمـى مـطمئن باشد شوهرش با خروج از خانه او رضايت دارد مى تـوانـد از خـانـه خـارج شود، اگر چه از شوهر اجازه نگيرد. بنابراين مواردى كه معمولا شوهر به زن اجازه مى دهد، مانند خروج براى كار يا خريد يا صله رحم با افراد خاصى و... زن مى تواند از منزل خارج شود. البته بايد توجه داشت مواردى كه زن شك دارد كه شوهر اجازه مى دهد يا نه ، حق ندارد بودن اذن شوهر از خانه خارج شود.

هـمـچـنـيـن بـايـد خـانـمـهـا تـوجـه نـمـايـنـد نـمى توانند بگويند چون شوهر با خروج از مـنـزل بـراى رفـتـن خـانه مثلا فلان فاميل راضى است پس حتما با خروج براى رفتن به مـنـزل فـرد دوم ، رضـايـت دارد و به او اجازه مى دهد. زيرا چه بسيار مواردى كه ممكن است شوهر با خروج زن به محلى راضى باشد اما با محلهاى مشابه راضى نباشد. بنابراين خـانـمـهـا بايد از قياس در مساءله به شدت پرهيز نمايند. بله اگر شوهر اجازه كلى داده اسـت و يـا زن مـطـمـئن اسـت كـه بـه مـحـل دوم رفـتـن مـورد رضـاى شوهر است مى تواند از منزل خارج شود.[/align]

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

[align=CENTER]

113- سـؤ ال : اگـر خـانـمـى از شـوهـرش اجـازه گـرفـت به محلى بـرود، آيـا مـى تـوانـد از آنـجـا بـه مـحـل ديگرى برود؟ مثلا به خانه خواهر يا مادر خود برود؟

جواب :

تـبـريـزى : بـه هـمـان انـدازه كـه شـوهـر اجـازه داده اسـت بـايـد عمل كند.

استفتاء

فاضل : اگر احراز رضايت رفتن به محل ديگر بكند، مى تواند برود و الا نه .

استفتاء

بهجت : اگر علم به رضايت شوهر دارد مى تواند برود و الا نه .

با استفاده از توضيح المسائل ، مسائل متفرقه ، مسئله 18.

114- سؤ ال : آيا زن مى تواند بدون اجازه شوهر به مسجد يا نماز جمعه يا به طور كلى به مجالس مذهبى برود؟

جواب :

بـهـجـت - تبريزى : اگر فرا گرفتن احكام شرعيه متوقف بر خارج شدن از خانه باشد، مى تواند خارج شود.

بهجت : با استفاده از توضيح المسائل ، مسائل متفرقه ، مساءله 18 و تبريزى : استفتاء

فاضل : اگر شوهر رضايت نداشته باشد، بيرون رفتن حرام است .

استفتاء

115: سـؤ ال : اگـر مـردى بـراى انـتقام گرفتن از زن خود، به او اجـازه خـروج از مـنـزل را نـدهـد، آيـا زن بـايد اطاعت كند؟ مثلا هميشه اجازه مى داده به محلى برود ولى حالا براى انتقام اجازه نمى دهد.

جـواب : فـاضـل انتقام گرفتن مرد از همسر خود، مناسب اخلاق انسانى و اسلامى نيست . ولى اگر به هر جهت اجازه خروج نداد، بر زن واجب است كه اطاعت كند.

استفتاء.

116- سـؤ ال : اگـر خـانـمـى بـدون اجـازه شـوهـرش از منزل خارج شده ، تكليف او از لحاظ نماز و روزه چيست ؟ آيا او ناشزه مى شود؟

جـواب : تـبـريـزى ، چـنـانـچه به عنوان ترك شوهر و قهر باشد ناشزه است ؛ و در سفر نماز و روزه اش تمام است و در غير اين صورت احتياطا جمع كند (هم شكسته بخواند و هم تمام ) و در هر حال بايد برگردد.

استفتاء.

فـاضـل : اگـر بـا لباسى كه شوهر در اختيار او گذاشته نماز بخواند، چنانچه شوهر راضى نباشد نماز باطل است ولى روزه او صحيح است . هر چند معصيت كرده است .

استفتاء

117- سؤ ال : آيا زن مى تواند در حين عقد شرط كند كه اجازه خروج از منزل به دست خودش باشد؟

جـواب : چـنـيـن شـرطـى نـافـذ نـيست و اگر هم ضمن عقد آن را شرط كرده ايد عقد شما صحيح ، ولى شرط آن باطل است .

امـام : بـا اسـتـفـاده از تـحـريـر الوسـيـله ، كـتاب نكاح ، فى الشروط المذكوره فى عقد، مسائل 1 و 2.

بهجت - تبريزى - فاضل

ب - عدم جواز صدقه ، نذر و قسم خوردن زن مگر به اذن شوهر

احـكـام و سـؤ الات ايـن قـسـمـت در فـصـل روابـط اقـتـصـادى از سـؤ ال 50 تا 58 آمده است مراجعه فرماييد.

118- سـؤ ال : اگـر زنـى هـنـگـام عـقد شرط كرده است كه مجاز به انـجـام كـارهـاى فـرهـنگى در خارج خانه باشد و يا اجازه داشته باشد كار كند و مرد نيز پـذيـرفـتـه اسـت ، اگـر بـعـد ازدواج ، مـرد اجـازه نـدهـد بـراى انـجـام ايـنگونه كارها از مـنـزل خـارج بـشـود، آيـا زن مـى تـوانـد بـدون اذن شـوهـر از منزل خارج شود؟

جواب :

بهجت - تبريزى : در فرض مذكور مى تواند بدون اذن شوهر براى انجام كارهاى مذكور خارج شود.

بهجت : با استفاده از توضيح المسائل ، مسائل متفرقه ، مساءله 18.

تبريزى : استفتاء

فـاضـل : در فـرض شـرط نـمـى تـوانـد از زوجـه مـمـانـعـت كـنـد مـگـر ايـنـكـه شغل مناسب شاءن او نباشد.

استفتاء

ج - حق تمكين

119- مساءله : زن بايد خود را براى هر لذتى كه همسرش مى خواهد تسليم نمايد و بدون عذر شرعى از نزديكى او جلوگيرى نكند.

امـام : تـحـريـر الوسـيـله ، فـصـل فـى القـسـم و النـشـوز، قبل از مسئله 1 و توضيح المسائل ، مساءله 2412.

بهجت : توضيح المسائل ، مساءله 1897.

120- سـؤ ال : اگـر مـرد در روابـط زنـاشـويـى افـراط كـند و اين بـراى سـلامـتـى زن و حـتـى خـود شـوهـر مـضـر بـاشـد، آيـا زن مـى تـوانـد بـه انـدازه معقول تمكين كند؟

جواب :

تبريزى : به اندازه متعارف تمكين لازم است و نه بيشتر.[/align]

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

[align=CENTER]

استفتاء

فـاضـل : اگـر بـراى زن ضرر قابل توجهى داشته باشد مى تواند تمكين نكند، بلكه بـراى حـفـظ سـلامـتـى خود تمكين نكردن لازم است . اما اگر ضرر متوجه شوهر است ، نمى تواند تمكين نكنيد.

استفتاء

121- سـؤ ال : اگـر زن داراى ضـعـف شديد بدنى باشد، و يا به علت بيمارى توان تمكين به شوهر نداشته باشد، آيا مى تواند شوهر را تمكين نكند؟

جواب :

بهجت : در صورت داشتن عذر شرعى مى تواند تمكين نكند.

با استفاده از توضيح المسائل ، مساءله 1897.

تبريزى : در صورت عذر مى تواند تمكين نكند.

استفتاء

فاضل : ضعف غير قابل تـحـمـل و بـيـمـارى ، مـسـقـط تـكـليـف اسـت و زن در آن حال مى تواند تمكين نكند.

استفتاء

تبريزى : توضيح المسائل ، مساءله 2421.

فاضل : توضيح المسائل ، مساءله 2480.

مكارم : توضيح المسائل ، مساءله 2062.

د- رفع منافرات

122- مـسـاءله : زن بـايـد چيزهايى را كه در روابط جنسى موجب منافرت و عدم رغبت مرد به زن مى شود را از خود دور كند.

امـام : تـحـريـر الوسـيـله ، القـول فـى النـشـوز، قبل از مساءله 1.

o در نتيجه : به طور مثال اگر زن در منزل همواره داراى لباسهايى كثيف و رويى ژوليده بـاشـد و هـميشه بوى غذا از او به مشام برسد و يا داراى اخلاقى تند و برخوردهاى غير عـاطـفـى بـاشـد و يا چنان خود را با كار در خانه و يا در بيرون خسته كند كه توان حتى صـحـبـت كـردن بـا شـوهـر را نداشته باشد، و يا خود را با بچه ها و چيزهاى ديگر چنان مشغول كند كه اعتنايى به شوهر نداشته باشد، و يا چنان سردى از خود نشان دهد كه هيچ رغـبـتـى براى مرد نسبت به او وجود نيايد و امثال آن ، همه و همه مواردى هستند كه باعث مى شود زن ، واجب شرعى خود را ترك كند و نه فقط حكم ناشزه را پيدا كند، بلكه از داشتن يك زندگى شيرين و عاطفى محروم بماند.

ه - آرايش و نظافت

123- مـسـاءله : زن بـايـد در صـورتـى كـه شـوهـر بـخواهد براى او آرايش كند و نظافت نمايد.

امـام : تـحـريـر الوسـيـله ، كـتـاب نـكـاح ، القـول فـى النـشـوز، قبل از مساءله 1.

فاضل :

124- سـؤ ال : اگـر مـردى بـه زن امـر كـند فلان آرايش را برايش بنمايد و يا فلان لباس را در منزل بپوشد، آيا زن بايد اطاعت كند؟

جـواب : اطاعت زن از شوهر در امور مربوط به استمتاعات واجب است و امور مذكور اگر در اين راستا باشد يا ترك آنها موجب نفرت شوهر شود، بايد اطاعت كند و الا لازم نيست .

امـام : بـا اسـتـفـاده از مـدرك سـؤ ال قبل .

فاضل : استفتاء[/align]

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

[align=CENTER]نشوز

الف - نشوز زن

125- مـسـاءله : زن در هـر يـك از صـور ذيـل ناشزه مى شود، و در نتيجه حق نفقه او ساقط مى شود و مرد مى تواند نفقه او را نپردازد:

1- عدم تمكين به شوهر.

2- خارج شدن از خانه بدون اذن و رضايت شوهر.

3- پاك نكردن خون از هر آنچه باعث دور كردن شوهر از تمتعات و لذات مى گردد.

4- ترك نظافت و يا ترك آرايش ، اگر شوهر آن را طلب كند.

امـام : تـحـريـر الوسـيـله ، كـتـاب نـكـاح ، القـول فـى النـشـوز، قـبـل از مـسـاءله 1 و فـصـل فـى النـفـقـات ، مـسـاءله 1 و تـوضـيـح المسائل ، مساءله 2413.

بهجت - تبريزى

فاضل : توضيح المسائل ، مساءله 2481 و استفتاء

مكارم : توضيح المسائل ، مساءله 2063.

126- مـساءله : اگر زن در اعمالى كه بر او واجب نيست از شوهر اطاعت نكند، ناشزه نمى شود.

امـام - تـبـريـزى - فـاضـل - مـكـارم : بـا اسـتـفـاده از مـدرك مـسـاءله قبل .

o در نـتـيجه : اگر شوهر به زن امر كند، خانه را تميز كند يا غذا بپزد يا فلان جنس را از بـازار بـخرد و يا... و زن از انجام اين اوامر سرپيچى كند، ناشزه نمى شود. اگر چه بهتر است زن در اينگونه امور از شوهر اطاعت كند.

127- سـؤ ال : زن بـا چـنـد مـرتـبه اطاعت نكردن در وظايف واجب خود نسبت به شوهر ناشزه مى شود؟

جـواب : اگـر زن بـدون عذر وظايف خود را انجام ندهد حتى اگر براى يك بار، نشوز محقق مى شود و اگر توبه كرد و از شوهر اطاعت نمود نشوز برداشته مى شود.

امـام - تـبـريـزى - فـاضـل - مـكـارم : بـا اسـتـفـاده از مـدارك مـسـاءله قبل .

128- مساءله : اگر از خانمى نشانه هاى نشوز و نافرمانى ظاهر شد، مثلا در حرف زدن و انجام كارها بسيار تند و خشن عمل كرد، و يا با شوهر قهر كند و يا خداى ناخواسته به شوهر اهانت كند، شوهر بايد او را نصيحت كند.

امام : تحرير الوسيله ، كتاب نكاح ، القول فى النشوز، مساءله 1.

129- مـسـاءله : اگـر زن نـصـيـحت شوهر (كه در مساءله پيش گفته شد) را نشنود و يـكـى از كـارهـايـى كـه بـاعـث نـشـوز او مـى شـود را انـجـام دهـد (مـثلا بدون اذن شوهر از مـنـزل خارج شود و يا خود را براى استمتاعات شوهر مهيا نكند و...) در اين صورت مرد مى تواند با او قهر كند و از همخوابى با او دورى كند؛ يعنى يا در رختخواب به او پشت كند و يا اصلا نزد او نخوابد.

امام : مدرك مساءله قبل .

130- مساءله : اگر زن با قهر كردن نيز دست از نافرمانى شوهر بر نداشت ، مرد مى تواند به اندازه اى كه باعث تنبه و ترك نافرمانى او گردد وى را تنبيه كند، ولى بيش از آن جايز نيست و اگر باز هم زن تمكين نكرد مى توان تنبيه را بيشتر يا شديدتر كرد. البته به شرط آنكه قرمز، كبود و يا موجب جراحت بدن او نشود.

امام : تحرير الوسيله ، كتاب نكاح ، القول فى النشوز، مساءله 1.

131- مـسـاءله : اگـر تـنـبـيـه زن بـيـش از حد لازم باشد و يا باعث كبود شدن و يا جراحت گردد، علاوه بر اينكه شوهر معصيت كرده است بايد ديه آن را نيز به زن بپردازد.

امام : با استفاده از مدرك مساءله قبل .

132- مساءله : بايد اين تنبيه به قصد اصلاح زن باشد، نه براى تشفى خاطر و يا انتقام و امثال آن .

امام : تحرير الوسيله ، كتاب نكاح ، القول فى النشوز، مساءله 1.

o در نـتـيـجـه : از چـند مساءله گذشته چنين به دست مى آيد كه مردان اولا نمى توانند زن خـود را بـه هـر بهانه اى تنبيه كنند، بلكه اين حكم فقط در نافرمانيهايى است كه موجب نـشـوز زن مـى گـردد، ثـانيا همواره بايد ابتدا زن را نصيحت كرد اگر مؤ ثر نشد با او قهر كرد و اگر مؤ ثر نشد مى توان او را با شرايط گفته شده ، تنبيه نمود. بنابراين جايز نيست زن را بلافاصله بعد از نافرمانى تنبيه كرد. ثالثا مردان نمى توانند به هر مقدارى كه مى خواهند زن را تنبيه كنند بلكه فقط بايد به اندازه اى باشد كه زن از نافرمانى دست بردارد. رابعا نبايد به قدرى باشد كه باعث قرمز شدن بدن و يا كبود شـدن آن گـردد. خـامـسـا بـايـد بـه قـصد اصلاح زن باشد نه از روى عصبانيت ، انتقام ، تـشـفى خاطر و يا هر چيز ديگر. و شما خواننده عزيز توجه مى فرماييد در واقع تنبيهى كـه بـا چنين شرايطى باشد، تنبه و تذكرى براى زن خواهد بود كه باعث مى شود به انجام وظايف خود ملزم گردد.

o توجه و مراقبت : آقايان توجه داشته باشند در صورتى كه لازم شد با حفظ شرايط ذكـر شـده ، زن را تنبيه كنند، بايد به شدت از اين كار در هنگام عصبانيت پرهيز نمايند، زيرا در آن صورت تنبيه اغلب براى فرو نشاندن خشم و تشفى خاطر صورت مى گيرد و اين عمل حرام است و بايد از آن پرهيز كرد.[/align]

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

[align=CENTER]

134- مـسـاءله : اگـر خـانـمـى نـاشزه شود، سپس پشيمان شود، تا زمانى كه عملا نشان نداده دست از نافرمانى كشيده است ، نفقه او بر شوهر واجب نمى شود.

امام : تحرير الوسيله ، كتاب نكاح ، فصل فى النفقات ، مساءله 2.

o در نـتـيـجـه : از زمـانى نفقه زن بر مرد واجب مى شود كه زن عملا نشان دهد از روش خود دست برداشته است . بنابراين اگر زن فقط عذر خواهى كند، نفقه بر مرد واجب نمى شود.

ب - نشوز مرد

135- مـسـاءله : اگـر مـرد بـه وظـايـف واجـب خـود نـسـبـت بـه زن عـمـل نـكـنـد و نـفـقـه زن را نـپـردازد نـاشـزه (البـتـه استعمال صحيح آن ناشز است ) مى شود.

امام : تحرير الوسيله ، نكاح ، القول فى النشوز، مساءله 2.

امام - بهجت - تبريزى - مكارم - فاضل : استفتاء

136- مـساءله : اگر نشانه هاى نشوز در مرد پيدا شود زن مى تواند مرد را نصيحت كـنـد و اگر نصيحت مؤ ثر نشد مى تواند شكايت خود را نزد حاكم ببرد تا او مرد را وادار كند به وظايف خود عمل نمايد.

امـام - بـهـجـت - تـبـريـزى - فـاضـل - مـكـارم : بـا اسـتـفـاده از مـدارك مـسـاءله قبل

137- سـؤ ال : آيـا زن حـق دارد بـا شـوهر خود قهر كند يا شوهر را كتك بزند؟

جواب : زن حق قهر كردن يا كتك زدن شوهر را ندارد.

امـام بـا اسـتـفـاده از تـحـريـر الوسـيـله ، كـتـاب نـكـاح ، القول فى النشوز، مساءله 2.

بهجت - فاضل - مكارم : استفتاء

تبريزى

o توجه و مراقبت : آقايان بايد توجه داشته باشند عصبانى مزاج بودن ، يكدندگى در مـنـزل ، امـر و نـهـى كـردن زيـاد بـه گـونـه اى كـه تـنـهـا تـصـمـيـم گـيـرنـده در منزل باشند، نداشتن سعه صدر و تحمل ، نداشتن گذشت در اتفاقات زندگى و مواردى از ايـن قـبـيـل ، زمـيـنه هاى بسيار مساعدى هستند كه باعث مى شوند مرد حقوق همسر خود را ايفا نكند، در نتيجه علاوه بر اينكه معصيت كار بوده ، ناشز نيز مى شود. زيرا با توجه به حـقـوق زن نسبت به مرد مانند خوشرفتارى كردن با زن و يا بخشيدن اشتباهات او و... مرد بـايـد در خـانـه ، فـضـايـى صـمـيـمـى و دوستانه را فراهم آورد تا از بروز هر گونه ناهنجارى جلوگيرى شود.

روابط زناشويى و تنظيم خانواده

138- مساءله : زن و شوهر مى توانند به تمام بدن يكديگر نگاه كنند چه با قصد شهوت چه بدون قصد آن .

امام : تحرير الوسيله ، كتاب نكاح ، مساءله 15 و عروة الوثقى ، نكاح ، مساءله 29.

139- سـؤ ال : آيـا زن مـى تـوانـد از نگاه كردن شوهر به بدن او ممانعت به عمل آورد؟

جواب : زن بايد براى كليه استمتاعات شوهر مطيع او باشد مگر عذر شرعى داشته باشد.

امام - بهجت - تبريزى - فاضل - مكارم : استفتاء

140- مـسـاءله : بـر زنـان واجـب نـيـسـت بـدن و عـورتـين خود را از شوهر بپوشانند همانگونه كه بر مردان واجب نيست خود را از همسرشان بپوشانند.

امام - فاضل - مكارم : با استفاده از عروة الوثقى ، ستر و ساتر، ص ‍ 549.[/align]

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

[align=CENTER]

141- سـؤ ال : آيـا شوهر مى تواند به زن امر كند فلان لباس را در منزل بپوشد؟

جـواب : اگـر ايـن درخـواسـت در راسـتـاى اسـتـمتاعات باشد و يا ترك آن موجب نفرت شوهر شود، مى تواند امر كند و بر زن نيز واجب است اطاعت كند.

امام - بهجت - تبريزى - فاضل - مكارم : استفتاء

142- مساءله : هر گونه تماس بدنى بين زن و شوهر با هر عضوى باشد، جايز است حتى اگر براى تلذذ باشد.

امام - فاضل - مكارم - عروة الوثقى ، نكاح ، مساءله 19 و 29.

143- مـسـاءله : زن و شـوهـر مـى تـوانـند هر گونه استمتاعى را از يكديگر داشته باشند.

امام - بهجت - تبريزى - فاضل - مكارم : استفتاء

144- سـؤ ال : آيـا تـعريف كردن صحنه هاى محرك براى شوهر يا براى زن جايز است ؟ اگر چه قصد تحريك باشد؟

جواب :

تبريزى : اگر مشتمل بر امر حرامى نباشد مانعى ندارد مد

استفتاء

فـاضـل : در صـورتـى كـه تـعـريـف كـنـنـده خـود زن يـا شـوهر باشد به قصد تحريك اشكال ندارد.

استفتاء

زن و شوهر به دو صورت جنب مى شوند:

الف - جماع

ب - خروج منى

145- مـسـاءله : اگـر زن و شـوهـر بـا يكديگر جماع كنند و به اندازه ختنه گاه يا بيشتر داخل شود، در قبل باشد يا در دبر، بالغ باشند يا نابالغ ، اگر چه منى بيرون نيايد، هر دو جنب مى شوند.

امام : توضيح المسائل ، مساءله 349.

بهجت : توضيح المسائل ، مساءله 352.

تبريزى : توضيح المسائل ، مساءله 355.

فاضل : توضيح المسائل ، مساءله 350.

مكارم : توضيح المسائل ، مساءله 364.

146- مـسـاءله : اگـر شـك كـنـد كـه بـه مـقـدار خـتـنـه گـاه داخل شد يا نه ، غسل بر آنها واجب نيست .

امـام : تـوضـيـح المـسـائل ، مـسـاءله 350 و عـروة الوثـقـى ، فصل فى غسل الجنابة ، مسئله 9.

بهجت : توضيح المسائل ، مساءله 353.

تبريزى : توضيح المسائل ، مساءله 356.

فاضل : توضيح المسائل ، مساءله 351.

مكارم : توضيح المسائل ، مساءله 365.

147- مساءله : اگر از زن و شوهر چه با اختيار و چه بدون اختيار، منى خارج شود، اگر چه دخول صورت نگرفته باشد، جنب مى شوند.

امـام ، تـوضـيـح المـسـائل ، مـسـاءله 345 و تـحـريـر الوسـيـله ، فـصـل فـى غـسـل الجـنـابـة ، مـسـاءله 1 و عـروة الوثـقـى ، فصل فى غسل الجنابة ، شرط دوم .

148- مساءله : اگر منى از جاى خود حركت كند و بيرون نيايد، يا انسان شك كند كه منى از او خارج شده يا نه ، غسل بر او واجب نيست .

امـام : تـوضـيـح المـسـائل ، مـسـاءله 352 و عـروة الوثـقـى ، فصل فى غسل الجنابة ، شرط اول .

بهجت : توضيح المسائل ، مساءله 355.

تبريزى : توضيح المسائل ، مساءله 358.

فاضل : توضيح المسائل ، مساءله 353.

0مكارم : توضيح المسائل ، مساءله 367.

149- مـسـاءله : اگـر مـنى مرد از زن خارج گردد، موجبات جنابت زن نمى شود، مگر آنكه زن بداند منى مرد با منى او آميخته شده است .

امـام ، تـحـريـر الوسـيـله ، فـصـل فـى غـسـل الجـنـابـة ، مـسـاءله 1 و عـروة الوثـقـى ، فصل فى غسل الجنابة ، شرط اول[/align]

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

[align=CENTER]

150- سـؤ ال : آيـا زن بـدون عـمـل آمـيـزش هـم جـنـب مـى شـود يـا نـه ؟ و در صـورت مـثـبـت بـودن جـواب آيـا غسل بر او واجب است ؟

جـواب : مـمـكـن اسـت و اگـر يـقـيـن پـيـدا كـنـد بـر خـروج مـنـى ، غسل واجب مى شود و تا يقين پيدا نكند، غسل واجب نيست .

استفتائات ، ج 1، ص 50، سؤ ال 89.

151- مـسـاءله : بـرخـى اوقـات زن بـه عـلت مـلاعـبـه بـا هـمـسـر، تـقـريـبـا حالت انزال به او دست مى دهد و بدنش سست مى شود، به طورى كه فكر مى كند جنب شده است ، آيا پس از اين حالت غسل جنابت واجب است يا نه ؟

جـواب : اگـر يـقـيـن بـه انـزال مـنـى حـاصـل شـود و از مـجـرا بـه خـارج بـرسـد غسل واجب است .

امام : استفتائات ، ج 1، ص 53 سؤ ال 104.

152- سـؤ ال : دفـق و فـتـور بـدن را در جنابت زن شرط نمى دانيد فـقـط شـهـوت را در خروج رطوبت منى شرط جنابت فرموده ايد، پس با رطوبتى كه به نام مذى آنهم در موقع شهوت از مرد يا زن خارج مى شود، چه تفاوتى دارد؟

جـواب : مـيـزان شـهـوتـى است كه مقارن با آن ، منى خارج مى شود و با ساير حالات فرق دارد.

امام : استفتائات ، ج 1، ص 53، سؤ ال 103.

153- مـسـاءله : اگـر انـسـان در شـب بـدانـد كـه صـبـح بـراى غسل كردن آب پيدا نمى كند، آيا با اين حال مى تواند با همسر خود نزديكى كند؟

جواب : مانع ندارد.

امام : استفتائات ، ج 1، ص 54، سؤ ال 106.

بهجت : با استفاده از توضيح المسائل ، مساءله 357.

تبريزى : با استفاده از توضيح المسائل ، مساءله 359.

فاضل : با استفاده از توضيح المسائل ، مساءله 354.

مكارم : با استفاده از توضيح المسائل ، مساءله 368.

154- مـسـاءله : كـسـى كـه نـمـى تـوانـد غـسـل و تـيـمـم كـنـد، بـعـد از داخل شدن وقت نماز نبايد با همسر خود نزديكى كند، مگر آنكه بترسد كه به گناه بيفتد.

امـام ، تـحـريـر الوسـيـله ، فـصـل فـى غـسـل الجـنـابـة ، مـسـاءله 3 و عـروة الوثـقـى ، فـصـل فـى غسل الجنابه ، مساءله 80.

155- مـسـاءله : اگـر كـسـى كـه نـمـى تـوانـد غـسـل و تـيـمـم كـند بعد از داخل شدن وقت نماز با همسر خود آميزش كند بعيد نيست بگوييم بايد از خروج منى خوددارى كند، مگر آنكه برايش ضرر داشته باشد.

امـام : بـا اسـتـفـاده از تـحـريـر الوسـيـله ، فـصـل فـى غسل الجنابه ، مساءله 3.

156- مـسـاءله : اگـر كـسى نمى تواند غسل كند اما مى تواند تيمم كند حتى بعد از داخل شدن وقت نماز نيز مى تواند با همسر خود آميزش كند.

امـام تـحـريـر الوسـيـله ، فـصـل فـى غـسـل الجـنـابـه ، مـسـاءله 3 و عـروة الوثـقـى ، فصل فى غسل الجنابه ، مساءله 8.

بهجت : توضيح المسائل ، مساءله 357.

تبريزى : توضيح المسائل ، مساءله 359.

فاضل : توضيح المسائل ، مساءله 354.

مكارم : توضيح المسائل ، مساءله 368.

157- سؤ ال : آيا انسان مى تواند در يك شب چند بار با همسر خود مجامعت كند يا خير؟

جواب : مانعى ندارد.

امام : استفتائات ، ج 1، ص 74، سؤ ال 177.

بهجت - تبريزى - فاضل - مكارم : استفتاء

158- مـسـاءله : آيـا در دوران آبـسـتـنى و باردارى ، مقاربت و نزديكى جايز است يا خير؟

جواب : مقاربت در حال حمل مانع ندارد.

امام : استفتاء، به نقل از كتاب رساله نوين ، ج 3، ص 48.

o توضيح : البته در صورتى مقاربت اشكال ندارد كه اين كار براى زن و فرزند خطر نداشته باشد و پزشكان زن را از آن منع نكرده باشند، و الا مقاربت جايز نيست [/align]

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

[align=CENTER]

159- سـؤ ال : آيـا مـرد مـى تـواند با زن خود طورى ملاعبه كند كه تـمـام مـقـدمـات نـزديـكـى حـاصـل شـود و مـنـى هـم از مـرد خـارج شـود، ولى بـه حـد دخول نرسد؟

جواب : مانعى ندارد.

امـام : بـا اسـتـفـاده از اسـتـفـتـائات ، ج 1، ص 74، سـؤ ال 177.

بهجت - تبريزى - فاضل - مكارم : استفتاء

مواردى كه آميزش زن و شوهر جايز نيست عبارتند از:

الف - در زمانى كه زن در دوران قاعدگى است .

ب - در زمـان اسـتـحـاضـه كـثـيـره يـا مـتـوسـطـه ، قـبـل از غسل .

ج - زمان نفاس

د - در حال روزه واجب

ه - در حال بيمارى اى كه آميزش باى آنها ضررى داشته باشد.

و - زمـانـى كـه نـتـوان غـسـل يـا تـيـمـم كـرد. بـعـد از داخل شدن وقت نماز.