رفتن به مطلب
Negarita

:::: اطلاعـــــات دارویی ::::

پست های پیشنهاد شده

[align=CENTER]

 

CHLORAMPHENICOL

 

موارد مصرف: كلرامفنيكل يك آنتيبيوتيكقوي و بالقوه سمي با طيف اثر گستردهاست كه بايد براي درمان عفونتهايمخاطرهآميز، بهويژه عفونتهاي ناشي ازهموفيلوس انفلوآنزا و نيز درمان تبتيفوئيد بهكار رود. سميت اين دارو، آن رابراي مصرف سيستميك ( بهجز در مواردفوق) محدود ميسازد.

 

مكانيسم اثر: كلرامفنيكل يك آنتيبيوتيكباكتريواستات يك است كه از طريق پيوندبرگشتناپذير با ريبوزوم باكترياييبيوسنتز پروتئين را مهار ميكند.

 

فارماكوكينتيك: اين دارو بخوبي و بهسرعت از راه گوارش و پس از تزريقعضلاني جذب ميشود و بهطور گستردهدر بافتهاي بدن توزيع مييابد. غلظتسرمي دارو 1 ساعت پس از تزريق وريدي

و 3 ـ 1 ساعت بعد از مصرف خوراكي بهاوج خود ميرسد. نيمه عمر دارو 3/5 ـ 1/5ساعت است و در صورت عيب كار كبدممكن است افزايش يابد. متابوليسمكلرامفنيكل كبدي و دفع آن عمدتŠ كليوياست.

موارد منع مصرف: اين دارو در صورتابتلاي بيمار به پورفيري و سابقه بروزواكنشهاي سمي و آلرژيك به آن نبايدمصرف شود.

 

هشدارها: 1 ـ از درمان مكرر يا دراز مدت بااين دارو بايد خودداري كرد.

2 ـ مقدار مصرف دارو در صورت ابتلايبيمار به نارسايي كبدي يا كليوي بايدكاهش داده شود.

3 ـ انجام آزمون شمارش سلولهاي خونقبل و در طول درمان با اين دارو ضرورياست.

4 ـ اين دارو ممكن است موجب بروزسندرم نوزاد خاكستري، در نوزادان شود.

5 ـ اين دارو ممكن است سبب بروز ضعفمغز استخوان، آنمي آپلاستيك و سايراختلالات خوني كه وابسته به دوز هستند،گردد.

 

عوارض جانبي: اختلالات خوني از جملهآنميآپلاستيك بهطور برگشتپذير يابرگشتناپذير، نوريت محيطي، نوريتبينايي، اريتم مولتي فرم، تهوع، استفراغ،اسهال، التهاب دهان، التهاب زبان، پيدايشهموگلوبين در ادرار شبانه از عوارضگزارش شده اين دارو هستند.

 

تداخلهاي دارويي: فنوباربيتال و ريفامپينمتابوليسم كلرامفنيكل را تسريع ميكنند.كلرامفنيكل اثر داروي ضد انعقاد وارفارينو داروهاي كاهنده قند خون گروهسولفونيل اوره را افزايش ميدهد و موجبافزايش غلظت پلاسمايي فنيتوئين وافزايش احتمال بروز مسموميت با اين داروميگردد.

 

نكات قابل توصيه: 1 ـ دوره درمان داروبايد به اندازهاي باشد كه ضمن درمانبيماري، عوارض دارو بروز نكنند.

2 ـ كلرامفنيكل خوراكي را بهتر است با يكليوان آب با معده خالي (يك ساعت قبل يادو ساعت بعد از غذا) مصرف كرد.

3 ـ به علت احتمال بروز اختلالات خوني،توصيه ميشود بيمار بهطور منظم بهپزشك مراجعه نمايد.

 

مقدار مصرف:

خوراكي و تزريقي:

بزرگسالان: مقدار مصرف كلرامفنيكل ازراه خوراكي، تزريق وريدي يا انفوزيون50mg/kg/day در 4 مقدار منقسم است كهاين مقدار استثنائŠ در عفونتهاي شديد(مانند سپتي سمي و مننژيت) ممكن است تادو برابر افزايش يابد، مشروط بر اينكه دراولين فرصت ممكن از نظر باليني، مقدارمصرف دارو كاهش داده شود.

كودكان: مقدار مصرف اين دارو دركودكان در درمان اپيگلوتيت ناشي ازهموفيلوس و مننژيت چركزا100mg/kg/day ـ 50 در مقادير منقسماست كه بايد در اولين فرصت ممكن از نظرباليني كاهش داده شود. اين دارو درنوزادان با سن كمتر از 2 هفته،25mg/kg/day در 4 مقدار منقسم و دركودكان با سن 2 هفته تا يكسال،50mg/kg/day در 4 مقدار منقسم مصرفميشود.

 

اشكال دارويي:

Capsule or Tablet: 250mg

For Injection : 1g (as sodium succinate)

Suspension : 150mg/5ml (as palmitate)[/align]

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

[align=CENTER]

 

CIPROFLOXACIN

موارد مصرف: سيپروفلوكساسين دردرمان عفونتهاي ناشي از باكتريهاي گرممنفي(شامل سالمونلا، شيگلا، كمپيلوباكتر،نيسريا و پسودوموناس) مصرف ميشود.اين دارو داراي اثرات متوسط بر عليهباكتريهاي گرم مثبت (شاملاسترپتوكوكوس پنوموني واسترپتوكوكوس فكاليس) ميباشد. كاربرداصلي دارو، در درمان عفونتهاي تنفسي(بهجز عفونت ناشي از استرپتوكوكوسپنومونيه)، عفونت مجاري ادراري،عفونتهاي دستگاه گوارش (از جمله تبتيفوئيد)، سوزاك و سپتي سمي ناشي ازميكروارگانيسمهاي حساس ميباشد.

 

مكانيسم اثر: سيپروفلوكساسين ازمشتقات فلوروكينولونها، يك تركيبباكتريسيد است كه از طريق مهار آنزيمDNA ژيراز، دوبارهسازي، ترجمه و ترميمDNA باكتري را مهار ميكند.

 

فارماكوكينتيك: اين دارو از راه خوراكيبخوبي جذب ميشود، اما جذب آن درحضور غذا به تاخير ميافتد. پس از جذببهطور گسترده در اغلب بافتها و مايعاتبدن منتشر ميشود. دفع اين دارو عمدتŠكليوي است.

 

موارد منع مصرف: اين دارو در كودكان ونوجوانان به دليل خطر بروز آرتروپاتينبايد مصرف شود.

 

هشدارها: 1 ـ مصرف اين دارو در مواردزير بايد با احتياط فراوان صورت

گيرد:

بيماران مبتلا به كمبود G6PD، صرع ياداراي سابقه صرع، عيب كار كبد يا

كليه.

2 ـ مشتقات كينولونها ممكن است موجببروز تشنج در بيماران داراي سابقه تشنجيا ساير بيماران شوند.

 

عوارض جانبي: عوارض جانبي شايعكينولونها عبارتند از تهوع، استفراغ، دردشكم، اسهال، سردرد، سرگيجه، اختلال درخواب، بثورات جلدي، خارش، تب،آنافيلاكسي، حساسيت به نور، افزايشاوره و كرآتينين خون، اختلالات گذرا درآنزيمهاي كبد و بيليروبين، درد عضلات ومفاصل، اختلالات خوني و تغيير در غلظتپروترومبين.

 

تداخلهاي دارويي: در صورت مصرفهمزمان كينولونها با داروهاي ضد التهابغيراستروئيدي خطر بروز تشنج ممكناست افزايش يابد. داروهاي آنتياسيد ومواد جاذب، جذب اين دارو را كاهشميدهند. اثر وارفاين در صورت مصرفهمزمان با سيپروفلوكساين افزايشمييابد. كينولونها اثر ضد ديابت داروهايسولفونيل اوره يا سميت كليويسيكلوسپورين را افزايش ميدهند. جذبسيپروفلوكساسين در صورت مصرفهمزمان با املاح آهن كاهش مييابد.سيپروفلوكساسين غلظت پلاسماييتئوفيلين را افزايش ميدهد.

 

نكات قابل توصيه: 1 ـ اين دارو بايد با مقداركافي آب مصرف شود و در طول درماننيز بيمار بايد به اندازه كافي مايعاتبنوشد. همچنين از قليايي كردن بيش از حدادرار بايد پرهيز كرد، چرا كه خطر بروزپيدايش كريستال در ادرار با اين دارووجود دارد.

2 ـ در طول مدت مصرف اين دارو در انجامكارهايي كه به مهارت نياز دارند (بهويژهرانندگي)، بايد احتياط كرد.

3 ـ اين دارو را بايد با معده خالي مصرفكرد.

4 ـ در صورت بروز هرگونه واكنشرواني، نورولوژيك يا حساسيت مفرط بامصرف اولين مقدار مصرف دارو، مصرفآن را بايد قطع كرد.

 

مقدار مصرف:

خوراكي:

در بزرگسالان و كودكان با سن بيش از

12 سال، در درمان عفونتهاي مجاريتنفسي 750 ـ 250 ميلي گرم دو بار در

روز، در درمان عفونتهاي مجاري ادرار500 ـ 250 ميلي گرم دو بار در روز

(100 ميلي گرم دوبار در روز به مدت

3 روز در سيستيت حاد در زنان)، در

درمان سوزاك 250 ميلي گرم به صورتمقدار واحد در صورت وجود عفونتمقاوم، 500 ميلي گرم) در درمان

عفونت پسودومونايي مجاري تنفسيتحتاني در فيبروز سيستيك، 750 ميليگرم دو بار در روز و در ساير عفونتها

750 ـ 500 ميليگرم دوبار در روز مصرفميشود.

تزريقي:

مقدار 400 ـ 200 ميلي گرم دوبار، در طول60 ـ 30 دقيقه (در عفونت پسودوموناييمجاري تنفسي تحتاني 400 ميلي گرم دوبار در روز) انفوزيون وريدي ميشود. اينمقدار در درمان عفونتهاي مجاري ادرار100 ميلي گرم دو بار در روز و در درمانسوزاك 100 ميلي گرم يكبار در روزميباشد.

 

اشكال دارويي:

Film Coated Tablet: 250mg, 500mg (asHCl)

Infusion: 200 mg/100ml (as lactate)

[/align]

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

[align=CENTER]

 

 

[align=CENTER]

 

CLINDAMYCIN

موارد مصرف: كليندامايسين به دليلعوارض جانبي جدي آن موارد مصرفمحدودي دارد. اين دارو در درمانعفونتهاي استافيلوكوكي استخوان،مفاصل و پريتونيت مصرف ميشود.

 

مكانيسم اثر: كليندامايسين يك آنتيبيوتيكباكتريواستات يك است و مانع بيوسنتزپروتئين توسط باكتري ميشود.

 

فارماكوكينتيك: اين دارو بخوبي و بهسرعت از دستگاه گوارش جذب ميشود وغذا بر روي جذب آن بيتاثير است.كليندامايسين پس از جذب بهطور گستردهدر بافتها و مايعات بدن، بهويژهاستخوانها، صفرا و ادرار منتشر ميشود.غلظت سرمي دارو تقريبŠ 1 ساعت بعد ازمصرف خوراكي و تا 3 ساعت بعد ازتزريق عضلاني به اوج خود ميرسد. نيمهعمر دارو 3 ـ 2/4 ساعت است كه درصورت عيب كار كليه يا كبد ممكن استافزايش يابد. دفع دارو عمدتŠ كليوي است وبخشي از دارو از طريق مدفوع دفعميشود.

 

موارد منع مصرف: در صورت ابتلاي بيماربه اسهال اين دارو نبايد مصرف شود.

 

هشدارها: 1 ـ در صورت بروز اسهال ياعلايم كوليت بايد مصرف اين دارو رابلافاصله قطع كرد. همچنين در صورتابتلاي بيمار به نارسايي كبدي يا كليوي بااحتياط فراوان مصرف شود.

2 ـ پيگيري كار كبد و كليه در طول درماندراز مدت با اين دارو و نيز در طول درمانكودكان ضروري است.

عوارض جانبي: اسهال (كه در صورت بروزآن بايد مصرف دارو را قطع كرد)، احساسناراحتي در شكم، تهوع، استفراغ، كوليتناشي از آنتيبيوتيك، بثورات جلدي، يرقانو تغيير در پاسخ آزمونهاي كبدي، كاهشنوتروفيلهاي خوني، ائوزينوفيلي،آگرانولوسيت� �ز و كاهش پلاكتهاي خونبعد از مصرف كليندامايسين گزارششدهاند.

 

تداخلهاي دارويي: كليندامايسين اثرداروهاي شل كننده عضلاني غيردپولاريزان را افزايش ميدهد. اين دارونسبت به اثرات داروهاي نئوستيگمين وپيريدوستيگمين اثر آنتاگونيستي دارد.مصرف همزمان اين دارو با اريترومايسينو كلرامفنيكل توصيه نميشود.

 

نكات قابل توصيه: كپسول دارو بايد همراهبا غذا يا يك ليوان آب بلعيده شود تا موجبتحريك مري نشود.

 

مقدار مصرف

خوراكي:

بزرگسالان: مقدار مصرف كليندامايسيناز راه خوراكي 300 ـ 150 ميليگرم هر

6 ساعت و در عفونتهاي شديد تا 450ميليگرم هر 6 ساعت ميباشد.

كودكان: مقدار مصرف كليندامايسين ازراه خوراكي در كودكان 6mg/kg ـ 3 هر 6ساعت ميباشد.

تزريقي:

بزرگسالان: كليندامايسين از راه تزريقعميق عضلاني يا انفوزيون وريدي بهمقدار 2/7g/day ـ 0/6 (در 4 ـ 2 مقدارمنقسم) مصرف ميشود كه اين مقدار درعفونتهاي مخاطرهآميز تا 4/8g/day نيزافزايش مييابد. مقادير مصرف در يكنوبت بيش از 600 ميليگرم بايد فقط از راهانفوزيون وريدي تزريق شوند كه در اينصورت نيز مقدار مصرف نبايد از 1/2 گرمتجاوز كند.

كودكان: اين دارو از راه تزريق عضلاني ياوريدي در كودكان با سن بيش از يك ماه40mg/kg/day ـ 15 در 4 ـ 3 مقدار منقسممصرف ميباشد كه اين مقدار درعفونتهاي شديد تا 300mg/day (بدون درنظر گرفتن وزن بيمار) ممكن است افزايشيابد.

 

اشكال دارويي:

Capsule : 150mg (as HCl)

Suspension : 75mg/5ml (as palmitate)

Injection : 150mg/ml (as phosphate)

 

[/align]

 

 

[/align]

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

[align=CENTER]

 

CO-TRIMOXAZOLE

موارد مصرف: اين دارو بهعنوان دارويانتخابي در درمان پنوموني ناشي ازپنوموسيستيس كاريني و نيز درمانتوكسوپلاسموز و نوكاردياز و تشديد حادبرونشيت مزمن مصرف ميشود.همچنين، كوتريموكسازول در درمانعفونتهاي مجاري ادرار و عفونت گوشمياني ناشي از ميكروارگانيسمهايحساس در كودكان مصرف ميشود.

 

مكانيسم اثر: سولفوناميدها بهطوررقابتييك آنزيم باكتريايي را كه مسئول داخلكردن اسيد پاراآمينوبنزوئيك درساختمان اسيد دي هيدروفوليك است،مهار ميكنند. تريمتوپريم با اتصال بهآنزيم دي هيدروفولات ردوكتاز باكتري،آن را بهطورقابل برگشت مهار مينمايد.

 

فارماكوكينتيك: سولفامتوكسازول بهآهستگي و تقريبŠ بهطور كامل از راهخوراكي جذب ميشود. تريمتوپريم نيزبخوبي از راه دستگاه گوارش جذبميشود. هر دو دارو بهطور گسترده دربافتها منتشر ميشوند. دفع هر دو داروعمدتŠ كليوي است. نيمه عمرسولفامتوكسازول 12 - 6 ساعت و نيمهعمر تريمتوپريم 10 ـ 8 ساعت است.

 

موارد منع مصرف: اين دارو در صورتابتلاي بيمار به نارسايي كبدي يا كليوي وپورفيري نبايد مصرف شود.

 

هشدارها: 1 ـ كوتريموكسازول در صورتابتلاي بيمار به عيب كار كليه يا كبد،اختلالات خوني، كمبود G6PD و درسالخوردگان بايد با احتياط فراوانمصرف شود.

2 ـ در طول درمان درازمدت باكوتريموكسازول، انجام آزمون شمارشسلولهاي خون بهطور منظم توصيهميشود.

3 ـ مصرف اين دارو در نوزادان با سنكمتر از 6 هفته توصيه نميشود (مگر درپيشگيري يا درمان پنوموني ناشي ازپنوموسيس تيس).

 

عوارض جانبي: تهوع، استفراغ، بثوراتجلدي (از جمله سندرم استيونس ـجانسون، نكروليزسمي اپيدرم وحساسيت به نور كه در اين موارد بايدمصرف دارو را فورŠ قطع كرد)، اختلالاتخوني (شامل كاهش نوتروفيلها وپلاكتهاي خون، ترومبوسيتوپني، بندرتآگرانولوسيتوز و پورپورا كه در اين مواردبايد مصرف دارو را فورŠ قطع كرد) وبندرت واكنشهاي آلرژيك، اسهال، التهابزبان، استوماتيت، بياشتهايي، دردمفاصل، درد عضلات با مصرف اين داروگزارش شدهاند.

 

تداخلهاي دارويي: در صورت مصرفهمزمان كوتريموكسازول با تيوپنتال،وارفارين و داروهاي ضد ديابت گروهسولفونيل اوره، اثر اين داروها افزايشمييابد. در صورت مصرف همزمان ايندارو با فنيتوئين، پيريمتامين ومتوتركسات اثر ضد فولات اين داروهاافزايش مييابد. خطر بروز سميت كليويناشي از سيكلوسپورين در صورتمصرف همزمان با كوتريموكسازولافزايش مييابد. اثر اين دارو توسط پتاسيمآمينوبنزوات (PABA) كاهش مييابد.

 

نكات قابل توصيه: 1 ـ در طول مصرف ايندارو بيمار بايد مايعات به اندازه كافيدريافت كند.

2 ـ احتمال بروز واكنشهاي حساسيت بهنور در بيماران وجود دارد. بيمار بايد ازقرار گرفتن در معرض نور شديد آفتابخودداري كند.

3 ـ در صورت بروز سرگيجه بايد احتياطكرد.

4 ـ در صورت بروز اختلالات خوني يابثورات جلدي، بايد بلافاصله مصرف دارورا قطع كرد.

 

مقدار مصرف

خوراكي:

بزرگسالان: بهصورت خوراكي 2 قرصهر 12 ساعت است كه در عفونتهاي شديدتا 3 قرص هر 12 ساعت افزايش مييابد. درصورتي كه طول درمان بيش از 14 روزباشد، اين مقدار يك قرص هر 12 ساعتميباشد. كوتريموكسازول در درمانپنوموني ناشي از پنوموسيس تيس كارينيبه مقدار 120mg/kg/day در 4 ـ 2 دوزمنقسم به مدت 14 روز مصرف ميشود.

كودكان: بهصورت خوراكي هر 12ساعت،در كودكان با سن 6 هفته تا 5 ماهيك قرص كودكان، در كودكان 6 ماه تا 5سال 2 قرص كودكان و در كودكان 12 ـ 6سال 3 قرص كودكان مصرف ميشود.

تزريقي:

 

بزرگسالان: مقدار مصرف كوتريموكسازولاز راه انفوزيون وريدي 960 ميليگرم (حاوي800 ميليگرم سولفامتوكسازول و 160ميليگرم تريمتوپريم) هر 12 ساعت ميباشدكه اين مقدار در عفونتهاي شديد تا 1/44 گرم هر12 ساعت افزايش مييابد.

كوتريموكسازول در درمان پنومونيناشي از پنوموسيس تيس كاريني، از راهخوراكي يا انفوزيون وريدي به مقدار120mg/kg/day در 4 ـ 2 مقدار منقسم براي14 روز مصرف ميشود.

كودكان: كوتريموكسازول از راهانفوزيون وريدي در كودكان به مقدار36mg/kg/day در 2 مقدار منقسم مصرفميشود كه در عفونتهاي شديد اين مقداربه 54mg/kg/day افزايش مييابد.

 

اشكال دارويي:

For Infusion: (Sulfamethoxazole 400mg+ Trimethoprim 80mg) / 5ml

Pediatric Tablet: Sulfamethoxazole100mg + Trimethoprim 20mg

Suspension: (Sulfamethoxazole 200mg+ Trimethoprim 40mg) / 5ml

Tablet: Sulfamethoxazole 400mg +Trimethoprime 80mg

[/align]

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

[align=CENTER]

 

ERYTHROMYCIN

موارد مصرف: اريترومايسين به عنوانجايگزين پنيسيلينها در بيماراني كه به اينداروها حساسيت مفرط دارند، مصرفميشود. همچنين، اريترومايسين در درمانآنتريت ناشي از كامپيلوباكتر، پنوموني،بيماري لژيونر، سيفليس، التهابغيرگنوكوكي پيشابراه، التهاب مزمنپروستات، آكنه ولگاريس و براي پيشگيرياز ديفتري و سياه سرفه مصرف ميشود.

 

مكانيسم اثر: اريترومايسين يكآنتيبيوتيك ماكروليد باكتريواستاتيك باطيف اثر ضد باكتري شبيه بهپنيسيلينهاست. اين دارو از طريق پيوندبا ريبوزومهاي باكتريايي مانع بيوسنتزپروتئينهاي موجود در باكتري و توقفرشد آن ميشود.

 

فارماكوكينتيك: اين دارو از راه خوراكيبخوبي جذب ميشود، اما در برابر اسيدمعده ناپايدار است. فراهمي زيستي ايندارو بسته به نوع استرآن 65 ـ 30 درصداست. پس از جذب بهطور گسترده دربافتها و مايعات بدن منتشر ميشود.متابوليسم آن كبدي و دفع آن نيز عمدتŠ ازطريق ترشح در صفرا است. اوج غلظتسرمي اريترومايسين بسته به نوع استرآن4 ـ 2 ساعت پس از مصرف خوراكيحاصل ميشود. نيمه عمر اين دارو 2 ـ 1/5ساعت است كه در صورت عيب كار كليهممكن است تا 5 ساعت نيز افزايش يابد.

 

هشدارها: در صورت ابتلاي بيمار بهنارسايي كبدي يا كليوي، تاكيكاردي بطنيو پورفيري، با احتياط فراوان مصرفشود.

 

عوارض جانبي: تهوع، استفراغ، احساسناراحتي در شكم، اسهال، كهير، بثوراتجلدي و ساير واكنشهاي آلرژيك، كاهشبرگشتپذير قدرت شنوايي در صورتمصرف مقادير زياد دارو، يرقان انسداديو عوارض قلبي با مصرف اين داروگزارش شدهاند.

 

تداخلهاي دارويي: غلظت سرميديسوپيراميد در صورت مصرف همزمانبا اريترومايسين افزايش مييابد و ممكناست موجب بروز مسموميت و آريتميشود. اثر وارفارين در صورت مصرفهمزمان با اريترومايسين ممكن استافزايش يابد. اريترومايسين متابوليسمكاربامازپين، بروموكريپتين،تئوفيلين وسيكلوسپورين را مهار ميكند و ممكناست موجب افزايش غلظت سرمي اينداروها گردد. اريترومايسين متابوليسمترفنادين را نيز مهار ميكند و خطر بروزآريتمي در بيمار را افزايش ميدهد (ازمصرف همزمان اين دو دارو بايدخودداري كرد). اثر ديگوكسين بر قلب درصورت مصرف همزمان با اريترومايسينممكن است افزايش يابد. غلظت سرمياريترومايسين توسط سايمتيدين افزايشمييابد و اين موضوع احتمال بروزعوارض جانبي و مسموميت، بهويژهناشنوايي ناشي از اريترومايسين راافزايش ميدهد.

 

نكات قابل توصيه: اريترومايسين ومشتقات خوراكي آن را بهتر است با معدهخالي مصرف كرد. اما در صورت بروزتحريك گوارشي ميتوان دارو را با غذامصرف نمود.

 

مقدار مصرف:

خوراكي:

بزرگسالان: مقدار مصرف اين دارو از راهخوراكي در بزرگسالان و كودكان با سنبيش از 8 سال 500 ـ 250 ميليگرم هر 6ساعت يا 1 ـ 0/5 گرم هر 12 ساعت وحداكثر تا 4g/day در عفونتهاي شديدميباشد. مقدار مصرف اريترومايسين دردرمان مراحل اوليه سيفليس 500 ميليگرمهر 6 ساعت براي مدت 21 ـ 14 روزميباشد.

كودكان: اين دارو در كودكان با سن كمتراز 2 سال به مقدار 125 ميليگرم هر 6ساعت و در كودكان 8 ـ 2 سال به مقدار250 ميليگرم هر 6 ساعت مصرفميشود. مقدار مصرف در عفونتهاي شديدممكن است تا دو برابر افزايش يابد.

تزريقي: در عفونتهاي شديد، دربزرگسالان و كودكان 50mg/kg/day از راهانفوزيون مداوم وريدي يا در مقاديرمنقسم هر 6 ساعت مصرف ميشود. درعفوتنهاي خفيف، 25mg/kg/day انفوزيونوريدي ميشود.

 

اشكال دارويي:

Film Coated Tablet : 200mg, 400mg (asEthylsuccinate)

For Suspension : 200mg/ 5ml (asEthylsuccinate)

For Injection : 1g (as lactobionate)

[/align]

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

[align=CENTER]

 

FURAZOLIDONE

موارد مصرف: فورازوليدون در درمان

وبا، اسهال باكتريايي (ناشي ازارگانيسمهاي حساس از جمله گونههايسالمونلا، شيگلا، استافيلوكوك،اشريشياكلي ، گونههاي پروتئوس،كامپيلوباكتر و انتروباكتر) و ژيارديازمصرف ميشود.

 

مكانيسم اثر: اين دارو در كار چندين آنزيمباكتريايي تداخل ميكند. فورازوليدونفلور ميكروبي روده را برهم نميزند وموجب رشد قارچها نيز نميشود. اين داروآنزيم مونوآمين اكسيداز را نيز مهارميكند.

 

فارماكوكينتيك: جذب اين دارو از راهخوراكي خوب است. دفع دارو عمدتŠكليوي است و مقداري نيز در مدفوع دفعميشود.

 

موارد منع مصرف: اين دارو در نوزادان كمتر از يك ماه نبايد مصرف شود.

 

هشدارها: در صورت ابتلاي بيمار به كمبودG6PD بايد با احتياط فراوان مصرف شود.

 

عوارض جانبي: فورازوليدون ممكن استموجب بروز آنمي هموليتيك خفيف وبرگشتپذير در بيماران مبتلا به كمبودG6PD شود كه در اين صورت مصرفدارو بايد قطع شود. همچنين، واكنشهايحساسيت مفرط (شامل تب، خارش، دردمفاصل، بثورات جلدي يا قرمزي پوست،كاهش گلبولهاي سفيد خون، اختلالاتگوارشي (درد شكم، اسهال، تهوع واستفراغ) و سردرد با مصرف اين داروگزارش شدهاند.

 

نكات قابل توصيه: 1 ـ براي كاهش تحريكگوارشي، ميتوان اين دارو را با غذامصرف نمود.

2 ـ در طول مصرف اين دارو، از مصرففرآوردههاي حاوي الكل بايد خودداريكرد.

3 ـ در طول مصرف اين دارو و تا دو هفتهبعد از قطع مصرف آن، از مصرف غذاهايحاوي تيرامين و آمينهاي محرك،داروهاي كاهنده اشتها، قرصسرماخوردگي و داروهاي ضد سرفه، مگربا تجويز پزشك، بايد پرهيز كرد.

 

مقدار مصرف:

بزرگسالان: مقدار مصرف اين دارو 100ميليگرم چهار بار در روز براي 7 ـ 5 روز(در درمان ژياردياز 10 ـ 7 روز) است.

كودكان: مقدار مصرف فورازوليدون دركودكان با سن بيش از يك ماه 1/25mg/kgچهار بار در روز براي 7 ـ 5 روز (دردرمان ژياردياز 2mg/kg ـ 1/25 چهار باردر روز براي 10 ـ 7 روز) ميباشد.

 

اشكال دارويي:

Suspension: 50mg / 15ml

Tablet: 100mg

[/align]

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

[align=CENTER]

 

METRONIDAZOLE

موارد مصرف: مترونيدازول در درمانعفونتهاي بيهوازي (از جمله عفونتهايدندان) و عفونتهاي تك ياختهاي مصرفميشود. اين دارو در درمان واژينوزباكتريايي ناشي از هموفيلوس يا گاردنلا ياكورينه باكتريوم، واژينيت غير اختصاصيو واژينوز بيهوازي مصرف ميشود.

 

مكانيسم اثر: مترونيدازول، پس از جذبتوسط ميكروارگانيسمها احيا و به يكتركيب سمي تبديل ميشود كه با پيونديافتن به DNA موجب توقف ساخت آن ومرگ سلول ميشود.

 

فارماكوكينتيك: اين دارو از راه خوراكي بهخوبي جذب ميشود و در اغلب مايعات وترشحات بدن منتشر ميشود. غلظتسرمي دارو 2 ـ 1 ساعت پس از مصرفخوراكي به اوج خود ميرسد. نيمه عمرمترونيدازول در بزرگسالان 12 ـ 6 ساعتاست كه در صورت عيب كار كبد به 29 ـ 10ساعت افزايش مييابد. دفع اين دارو عمدتŠكليوي است و تا 15 درصد از دارو ممكناست از راه مدفوع دفع شود. حدود 20% ازدارو بعد از مصرف واژينال بهصورتسيستميك جذب ميشود.

 

هشدارها: در صورت وجود عيب كار كبد وآنسفالوپاتي كبدي، مصرف اين دارو بايدبا احتياط فراوان صورت گيرد.

 

عوارض جانبي: تهوع، استفراغ، طعم بددهان، زبري زبان، اختلالات گوارشي،بثورات جلدي، كهير و آنژيوادم، بندرتخوابآلودگي، سردرد، سرگيجه، آتاكسي،تيره شدن ادرار، خارش، درد هنگامآميزش، ترشحات غليظ سفيدرنگ ازعوارض جانبي دارو هستند.

 

تداخلهاي دارويي: اثر وارفارين درصورت مصرف همزمان با اين دارو ممكناست افزايش يابد. مترونيدازول متابوليسمفني توئين را مهار ميكنند و غلظتپلاسمايي اين دارو را افزايش ميدهند.فنوباربيتال، متابوليسم مترونيدازول راافزايش و غلظت پلاسمايي آن را كاهشميدهد. مترونيدازول متابوليسمفلوئورواوراسيل� �� را مهار ميكند و احتمالمسموميت با اين دارو را افزايش ميدهد.همچنين، مسموميت با ليتيم با مصرفهمزمان مترونيدازول گزارش شده است.

واكنش شبه دي سولفيرام با مصرفهمزمان مترونيدازول و فرآوردههايحاوي الكل ممكن است بروز كند.

 

نكات قابل توصيه: 1 ـ پيگيري وضعيتباليني و آزمايشگاهي بيمار در صورتي كهطول دوره درمان از 10 روز تجاوز كند،توصيه ميشود.

2 ـ در صورت بروز تحريك گوارشي،مترونيدازول را ميتوان با غذا مصرفكرد.

3 ـ مترونيدازول تزريقي فقط بايدبهصورت انفوزيون آهسته وريديمصرف شود كه در اين صورت انفوزيونمحلولها يا سرمهاي ديگر بايد قطع شود.

4 ـ شستن دستها قبل و بعد از استعمالواژينال دارو توصيه ميشود. همچنينرعايت اصول بهداشتي براي جلوگيري ازبروز مجدد عفونت ضروري است.

5 ـ در صورت بروز حساسيت يا تحريك،مصرف دارو بايد قطع شود.

6 ـ در صورت مصرف شكل واژينال ايندارو در درمان تريكوموناز، استفاده ازكاندوم به منظور پيشگيري از بروز مجددعفونت ضروري است. ممكن است بهطورهمزمان مردان نيز به مصرف اين دارو نيازداشته باشند.

7 ـ در صورت بروز سرگيجه يا منگي بامصرف شكل واژينال دارو بايد احتياطنمود.

8 ـ در طول مصرف شكل واژينال ايندارو، به منظور پيشگيري از عفونتمتقاطع، عفونت مجدد يا رقيق شدن دوزدارو، بايد از مقاربت جنسي خوددارينمود.

 

مقدار مصرف:

خوراكي:

بزرگسالان: به عنوان ضد باكتريسيستميك در عفونتهاي بيهوازي مقدار7/5mg/kg حداكثر تا يك گرم هر 6 ساعتبه مدت 7 روز يا بيشتر مصرف ميشود.در التهاب روده، 500 ميلي گرم چهار باردر روز، در كوليت ناشي از آنتي بيوتيك500 ميلي گرم 4 ـ 3 بار در روز،درگاستريت و زخم دوازدهه ناشي ازهليكوباكترپيلوري بهعنوان درمان كمكي500 ميلي گرم 3 بار در روز به همراه سايرآنتي بيوتيكهاي خوراكي و در درمانواژينوز باكتريايي، 500 ميلي گرم 2 بار درروز براي 7 روز مصرف ميشود.بهعنوان ضد تك ياخته در آميبياز

700 ـ 500 ميلي گرم 3 بار در روز براي

10 ـ 7 روز، در بالانتيديوز 750 ميلي گرم

3 بار در روز براي 5 يا 6 روز، در ژياردياز2 گرم يكبار در روز براي 3 روز يا

250 ميلي گرم 3 بار در روز به مدت

7 ـ 5 روز و در درمان تريكوموناز 2 گرم بهصورت مقدار واحد، يك گرم 2 بار در روزبه مدت يك روز يا 250 ميلي گرم 3 بار درروز به مدت 7 روز مصرف ميشود.

كودكان: بهعنوان ضد باكتري درعفونتهاي بيهوازي 7/5mg/kg هر 6 ساعتيا 10mg/kg هر 8 ساعت مصرف ميشود.بهعنوان ضد تك ياخته در درمان آميبياز16/7mg/kg ـ 11/6، سه بار در روز به مدت10 روز، در بالانتيديوز 16/7mg/kg ـ 11/6سه بار در روز به مدت 5 روز، در ژياردياز5mg/kg سه بار در روز به مدت 7 ـ 5 روز ودر درمان تريكوموناز 5mg/kg سه بار درروز به مدت 7 روز مصرف ميشود.

تزريقي:

بزرگسالان: بهعنوان ضد باكتريسيستميك در عفونتهاي بي هوازي ابتدا15mg/kg و سپس 7/5mg/kg تا حداكثر يكگرم، هر 6 ساعت به مدت 7 روز يا بيشترانفوزيون وريدي ميشود. براي پيشگيرياز عفونت در اعمال جراحي، 15mg/kg يكساعت قبل از شروع جراحي و 7/5mg/kg 6و 12 ساعت پس از مقدار اوليه، انفوزيونوريدي ميشود. بهعنوان ضد تك ياخته دردرمان آميبياز، 750 ـ 500 ميلي گرم هر 8ساعت به مدت 10 ـ 5 روز انفوزيونوريدي ميشود.

كودكان: بهعنوان ضد باكتري سيستميكدر عفونتهاي بي هوازي، در نوزاداننورس، mg/kg 15 بهعنوان مقدار اوليه وسپس 7/5mg/kg هر 12 ساعت، 48 ساعتپس از مقدار مصرف اوليه، انفوزيونوريدي ميشود. در نوزادان كامل،1/5mg/kg بهعنوان مقدار شروع و سپس7/5mg/kg هر 12 ساعت، 24 ساعت پس ازمقدار مصرف اوليه انفوزيون وريديميشود. در نوزادان با سن 7 روز وبزرگتر، مقدار 15mg/kg بهعنوان

مقدار شروع و سپس 7/5mg/kg هر 6ساعت از راه انفوزيون وريدي مصرفميشود.

واژينال:

در واژينوز باكتريايي يا تريكوموناز،500mg هر شب به مدت 10 يا 12 روزمتوالي از راه واژينال مصرف ميشود.

 

اشكال دارويي:

Infusion : 500mg/ 100ml

Tablet: 250mg

Oral Suspension: 125mg / 5ml (asBenzoate)

Ovule: 500mg

Vaginal Tablet: 500mg[/align]

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

[align=CENTER]

 

NALIDIXIC ACID

موارد مصرف: اسيد ناليديكسيك در

درمان عفونتهاي مجاري ادرار مصرفميشود.

 

مكانيسم اثر: اسيد ناليديكسيك از مشتقاتكينولونهاست كه از طريق مهار ساختDNA باكتريايي اثر خود را اعمال ميكند.مقاومت به اين دارو در طول درمان بهسرعت بروز ميكند.

فارماكوكينتيك: جذب اين دارو از راهخوراكي سريع و تقريبŠ كامل است. اين داروو متابوليتهاي فعال آن در اغلب بافتهايبدن بهويژه در كليه و در ادرار منتشرميشوند. اوج غلظت سرمي دارو 2 ـ 1ساعت پس از مصرف حاصل ميشود. نيمهعمر سرمي دارو 2/5 ـ 1/1 ساعت است كهدر بيماران سالخورده تا 11/5 ساعت و دربيماران مبتلا به عيب كار كليه تا 21 ساعتممكن است افزايش يابد. دفع اين دارو عمدتŠكليوي است.

 

موارد منع مصرف: اين دارو در صورتابتلاي بيمار به پورفيري يا سابقه ابتلا بهاختلالات تشنجي و همچنين در كودكان كمتر از 3 ماه نبايد مصرف شود.

 

هشدارها: 1 ـ اين دارو در بيماران مبتلا بهكمبود G6PD بايد با احتياط فراوانمصرف شود.

2 ـ در طول مصرف اين دارو بيمار بايد ازقرار گرفتن در معرض نور شديد آفتابپرهيز كند.

3 ـ در طول درمان با اين دارو در صورتيكه مدت درمان از 2 هفته بيشتر شود، انجامآزمونهاي شمارش سلولهاي خون و كاركبد توصيه ميشود.

 

عوارض جانبي: عوارض جانبي شايعكينولونها عبارتند از تهوع، استفراغ، دردشكم، اسهال، سردرد، سرگيجه، اختلال درخواب، بثورات جلدي، خارش، تب،آنافيلاكسي، حساسيت به نور، افزايشاوره و كرآتينين خون، اختلالات گذرا درآنزيمهاي كبد و بيليروبين، درد عضلات ومفاصل، اختلالات خوني (شاملائوزينوفيلي، كاهش پلاكتهاي خون،كاهش گلبولهاي سفيد خون و تغيير درغلظت پروترومبين).

 

تداخلهاي دارويي: در صورت مصرفهمزمان كينولونها با داروهاي ضد التهابغيراستروئيدي خطر بروز تشنج ممكن استافزايش يابد. آنتياسيدها و مواد جاذب جذباين دارو را كاهش ميدهند. اثر وارفارين درصورت مصرف همزمان با اسيدناليديكسيك ممكن است افزايش يابد.كينولونها اثر ضد ديابت داروهايسولفونيل اوره را افزايش ميدهند. سميتكليوي سيكلوسپورين توسط اين داروافزايش مييابد. سميت ملفالان در صورتمصرف همزمان با اين دارو افزايش مييابد.

 

نكات قابل توصيه: 1 ـ بيمار بايد از قرارگرفتن در معرض نور شديد آفتابخودداري كند.

2 ـ در صورت بروز تاري ديد يا هرگونهاختلال در بينايي، سرگيجه يا خوابآلودگي بايد احتياط كرد.

3 ـ اين دارو موجب بروز پاسخ مثبت كاذبدر آزمون گلوكز ادرار با استفاده از مواداحيا كننده ميشود.

 

مقدار مصرف:

بزرگسالان: مقدار 1 گرم هر 6 ساعت براي7 روز مصرف ميشود كه اين مقدار دردرمان عفونتهاي مزمن به 500 ميليگرمهر 6 ساعت كاهش مييابد.

كودكان: در كودكان با سن بيشتر از 3 ماهحداكثر تا 50mg/kg/day در مقادير منقسممصرف ميشود كه اين مقدار در درماندراز مدت به 30mg/kg/day كاهش مييابد.

 

اشكال دارويي:

Suspension: 60mg/ml

Tablet: 500mg[/align]

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

[align=CENTER]

 

NITROFURANTOIN

موارد مصرف: نيتروفورانتوئين در درمانعفونتهاي مجاري ادرار مصرف ميشود.

 

مكانيسم اثر: بهنظر ميرسدنيتروفورانتوئين با دخالت در كارآنزيمهاي باكتريايي، بسته به غلظت، باعثتوقف رشد يا مرگ باكتري شود.

 

فارماكوكينتيك: جذب اين دارو متغير است.فراهمي زيستي آن در حضور غذا افزايشمييابد. غلظت دارو در ادرار و كليهها زيادو در سرم خيلي كم است. نيمه عمر ايندارو 1 ـ 0/3 ساعت است. اين دارو عمدتŠاز راه كليوي دفع ميشود.

 

موارد منع مصرف: اين دارو در عيب كاركليه، نوزادان با سن كمتر از 3 ماه، كمبودG6PD و پورفيري نبايد مصرف شود.

 

هشدارها: اين دارو در موارد زير بايد بااحتياط فراوان مصرف شود:

كم خوني، ديابت، عدم تعادلالكتروليتها، كمبود ويتامين B و فولات،بيماري ريوي و عيب كار كبد و نوروپاتيمحيطي يا استعداد ابتلاي به آن.

 

عوارض جانبي: بياشتهايي، تهوع، استفراغو اسهال، واكنشهاي حاد و مزمن ريوي ونوروپاتي محيطي از عوارض اين داروهستند.

 

تداخلهاي دارويي: آنتي اسيدها و موادجاذب، جذب اين دارو را كاهش ميدهند.مصرف همزمان نيتروفورانتوئين باپروبنسيد، به دليل كاهش دفع توبولي،ممكن است سبب بروز مسموميت بانيتروفورانتوئين شود.

 

نكات قابل توصيه: 1 ـ اين دارو ممكن استموجب پاسخ مثبت كاذب در آزمون گلوگزادرار شود.

2 ـ رنگ ادرار بيمار ممكن است به زرد تاقهوهاي تغيير كند.

3 ـ بهتر است اين دارو با غذا يا شيرمصرف شود.

 

مقدار مصرف:

بزرگسالان: نيتروفورانتوئين در درمانعفونتهاي حاد بدون عواقب 50 ميليگرمهر 6 ساعت براي 7 روز مصرف ميشود.مقدار مصرف دارو در درمان عفونتمزمن شديد و عود كننده 100 ميليگرم هر6 ساعت براي 7 روز است كه در صورتبروز تهوع شديد مقدار مصرف را بايدكاهش داد يا مصرف آن را قطع كرد. مقدارمصرف نيتروفورانتوئين براي پيشگيرياز عفونت ادراري 10 ـ 5 ميليگرم در شبميباشد.

كودكان: مقدار مصرف اين دارو دركودكان با سن بيش از 3 ماه، در درمانعفونتهاي حاد بدون عواقب 3mg/kg/dayدر 4 مقدار منقسم و در پيشگيري ازعفونتهاي ادراري 1mg/kg در شبميباشد.

 

اشكال دارويي:

Scored Tablet: 100mg

Suspension: 25mg/5ml

[/align]

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

[align=CENTER]

 

 

[align=CENTER]

 

OFLOXACIN

موارد مصرف: اين دارو در درمانعفونتهاي مجاري ادرار، مجاري تنفسيتحتاني، پوست و بافتهاي نرم، سوزاكبدون عواقب و التهاب غير گونوكوكي آلتتناسلي و گردن رحم مصرف ميشود.

 

مكانيسم اثر: اوفلوكساسين از مشتقاتفلوروكينولونها و يك تركيب باكتريسيداست كه از طريق مهار آنزيم DNA ژيرازدوبارهسازي، ترجمه و ترميم DNAباكتري را مهار ميكند.

 

فارماكوكينتيك: اين دارو از راه خوراكيبخوبي جذب ميشود، اما جذب آن درحضور غذا به تاخير ميافتد. پس از جذببهطور گسترده در اغلب بافتها و مايعاتبدن منتشر ميشود. دفع اين دارو عمدتŠكليوي است.

 

موارد منع مصرف: اين دارو در كودكان ونوجوانان و نيز بيماران مبتلا به صرع ياداراي سابقه ابتلا به صرع و بيماران باسابقه آلرژي به اين دارو و تركيبات مشابهنبايد مصرف شود.

 

هشدارها: 1 ـ مصرف اين دارو در مواردزير بايد با احتياط فراوان صورت گيرد:سابقه بيماري رواني، ابتلاي بيمار بهديابت، G6PD، عيب كار كبد يا كليه.

2 ـ مشتقات كينولونها ممكن است موجببروز تشنج در بيماران داراي سابقه تشنجيا ساير بيماران شود.

 

عوارض جانبي: عوارض جانبي شايعكينولونها عبارتند از تهوع، استفراغ، دردشكم، اسهال، سردرد، سرگيجه، اختلال درخواب، بثورات جلدي، خارش، تب،آنافيلاكسي، حساسيت به نور، افزايشاوره و كراتينين خون، اختلالات گذرا درآنزيمهاي كبد و بيلي روبين، درد عضلاتو مفاصل، اختلالات خوني و تغيير درغلظت پروترومبين.

تداخلهاي دارويي: در صورت مصرفكينولونها با داروهاي ضد التهابغيراستروئيدي خطر بروز تشنج ممكناست افزايش يابد. داروهاي آنتياسيد ومواد جاذب جذب اين دارو را كاهشميدهند. كينولونها اثر ضد ديابتداروهاي سولفونيل اوره، وارفارين وبروموكريپتين را افزايش ميدهند. سميتكليوي سيكلوسپورين توسط اين داروهاافزايش مييابد. جذب اوفلوكساين درصورت مصرف همزمان با املاح آهنكاهش مييابد.

 

نكات قابل توصيه: 1 ـ بيمار بايد از قرارگرفتن در معرض نور شديد آفتابخودداري كند.

2 ـ اين دارو بايد با مقدار كافي آب مصرفشود و در طول درمان نيز بيمار بايدمايعات كافي بنوشد. همچنين، از قلياييكردن بيش از حد ادرار بايد پرهيز كرد،چرا كه خطر بروز كريستالوري با اين دارووجود دارد.

3 ـ در طول مدت مصرف اين دارو درانجام كارهايي كه به مهارت نياز دارند،(بهويژه رانندگي) بايد احتياط كرد.

4 ـ اين دارو را بايد با معده خالي مصرفكرد.

5 ـ در صورت بروز هرگونه واكنشرواني، نورولوژيك يا حساسيت مفرط بهمصرف اولين دوز دارو، مصرف آن رابايد قطع كرد.

 

مقدار مصرف: اوفلوكساسين در درمانعفونتهاي مجاري ادرار به مقدار400mg/day ـ 200 ترجيحŠ هر روز صبحمصرف ميشود كه اين مقدار در صورتلزوم در عفونتهاي مجاري فوقاني ادرار تا400 ميليگرم دو بار در روز افزايشمييابد. مقدار مصرف اين دارو در درمانعفونتهاي مجاري تنفسي تحتاني400mg/day ترجيحŠ هر روز صبحميباشد كه اين مقدار در صورت لزوم تا400 ميليگرم دو بار در روز قابل افزايشخواهد بود. اين دارو به مقدار 400ميليگرم دو بار در روز در درمانعفونتهاي پوست و بافتهاي نرم مصرفميشود. اوفلوكساسين در درمان سوزاكبدون عواقب 400 ميليگرم در يك نوبتمصرف ميشود. اين مقدار در درمانالتهاب غيرگونوكوكي آلت تناسلي و گردنرحم 400 ميلي گرم يكبار در روز يا درمقادير منقسم ميباشد.

 

اشكال دارويي:

Scored Tablet: 100mg, 200mg

[/align]

 

 

[/align]

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

[align=CENTER]

 

PENICILLINS

AMPICILLIN AMOXICILLIN

CO-AMOXICLAV CLOXACILLIN

PENICILLIN 6.3.3 NAFICILLIN

PENICILLIN V PENICILLIN G

PIPERACILLIN

پنيسيلينها تركيباتي باكتريسيد هستند واز طريق تداخل در سنتز ديواره سلوليباكتريها اثر خود را اعمال ميكنند. اينداروها بخوبي در مايعات و بافتهاي بدنانتشار مييابند، اما نفوذ آنها به مايع مغزيـ نخاعي ناچيز است (مگر در زماني كهپردههاي مغز ملتهب شده باشند).پنيسيلينها در غلظت درماني در ادرارترشح ميشوند. پروبنسيد دفع كليويپنيسيلينها را متوقف ميكند و غلظت اينداروها را در پلاسما افزايش ميدهد وغلظت پلاسمايي آنها را براي مدتطولانيتري حفظ ميكند.

مهمترين عارضه جانبي پنيسيلينهاحساسيت مفرط است كه با بثورات جلديو گاه آنافيلاكسي همراه است و ميتواندكشنده باشد. بيماراني كه به يك پنيسيلينحساسيت داشته باشند، به تمامپنيسيلينها حساسيت نشان خواهند داد،چرا كه حساسيت مفرط به هسته اصليپنيسيلينها مربوط است. يك عارضهنادر، اما خطرناك پنيسيلينها،آنسفالوپاتي ناشي از تحريك بافت مغزياست. اين عارضه ممكن است در اثرمصرف مقادير زياد اين داروها در بيمارانعادي يا با مصرف مقادير درماني، دربيماران مبتلا به عيب كار كليه بروز نمايد.پنيسيلينها را نبايد از راه غلاف طنابينخاعي تزريق كرد، زيرا ممكن است موجببروز آنسفالوپاتي كشنده شوند.

مشكل ديگر كه با مصرف مقادير زيادپنيسيلينها در بيماران مبتلا به عيب كاركليه همراه است، تجمع الكتروليتهاست،زيرا اغلب پنيسيلينهاي تزريقي حاوييونهاي سديم يا پتاسيم هستند.

اسهال، عارضهاي است كه اغلب با

مصرف پنيسيلينهاي خوراكي همراهاست. اين عارضه در مورد آمپي سيلين ومشتقات آن شايعتر است (كوليت پسود وممبران).

بنزيل پنيسيلين (پنيسيلين G)، اولينپنيسيلين، همچنان بهعنوان يكآنتيبيوتيك مهم و مفيد مصرف ميشود.اين دارو توسط پنيسيلينازهاي باكتريايي(بتا ـ لاكتاماز) غيرفعال ميشود. اين داروآنتيبيوتيك انتخابي در درمان عفونتهاياسترپتوكوكي، پنوموكوكي، گونوكوكي ومننگوكوكي است و نيز در درمانآكتينوميكوزيس، سياه زخم، ديفتري،كزاز، قانقاريا، سيفيليس، ياز و درمان دربيماري Lyme كودكان مصرف دارد. اخيرŠگونههايي از پنوموكوكسي،مننگوكوكسيو گونوكوكسي كه حساسيت آنهانسبت بهپنيسيلين كاهش يافته است، مشاهدهشدهاند. بنزيل پنيسيلين توسط اسيد معدهغيرفعال ميشود و جذب آن از دستگاهگوارش ناچيز است. از اين رو، اين داروبهتر است از راه تزريقي مصرف شود.بنزيل پنيسيلين در صورت مصرفمقادير زياد از راه تزريق وريدي يا درصورت ابتلاي بيمار به عيب كار كليه ممكناست موجب بروز تشنج شود.

پروكائين پنيسيلين G يك ملح بسيارنامحلول پنيسيلين است. اين داروبهصورت اشكال دارويي عضلاني دپومصرف ميشود و از اين طريق غلظتدرماني دارو در بافتها تا 24 ساعت باقيميماند. اين دارو آنتيبيوتيك انتخابي دردرمان سيفيليس است (فاز عصبيسيفيليس به مراقبتهاي ويژه نياز دارد).

فنوكسيمتيل پنيسيلين (پنيسيلين V)طيف اثر ضد باكتريايي مشابه بنزيلپنيسيلين دارد، اما اثر آن كمتر است. ايندارو در برابر اسيد معده مقاوم است و ازاين رو، براي مصرف خوراكي مناسباست. اين آنتيبيوتيك نبايد در درمانعفونتهاي جدي مصرف شود، زيرا جذبآن ممكن است غيرقابل پيش بيني وغلظتهاي پلاسمايي آن متغير باشد. ايندارو عمدتŠ در درمان عفونتهاي مجاريتنفسي كودكان، التهاب عفوني لوزهها و درادامه درمان پس از مصرف يك يا چند دوزتزريق بنزيل پنيسيلين، پس از مشاهدهعلايم باليني شروع بهبودي تجويز نبايد درميشود. پنيسيلين عفونتهاي V درمانمننگوكوكي و گونوكوكي تجويز شود.فنوكسي متيل پنيسيلين براي پيشگيري ازابتلاي به عفونتهاي استرپتوكوكي پس ازتب رماتيسمي و همچنين بر عليه عفونتهايپنوموكوكي پس از برداشتن طحال يا درآنمي سلولهاي داسي شكل مصرفميشود.

اغلب گونههاي استافيلوكوكسي در حالحاضر به بنزيل پنيسيلين مقاوم هستند،زيرا اين باكتريها آنزيمهاي پنيسيلينازتوليد ميكنند. اما كلوگزاسيلين بوسيله

اين آنزيمها غيرفعال نميشود و از

اينرو، در درمان عفونتهاي ناشي ازاستافيلوكوكهاي مقاوم به پنيسيلينمؤثر است و اين تنها مورد مصرف اينآنتيبيوتيك است. كلوگزاسيلين در برابراسيد معده نيز مقاوم است و به همين دليلعلاوه بر راه تزريقي، از راه خوراكي نيزمصرف دارد.

آمپيسيلين، آموكسيسيلين و كو ـآموكسيكلاو گروه ديگري از پنيسيلينهاهستند كه داراي طيف اثر وسيع ميباشند.آمپيسيلين بر عليه گونههاي خاصي ازباكتريهاي گرم مثبت و گرم منفي موثراست، اما توسط پنيسيلينازها (از جملهپنيسيلينازهاي توليد شده توسطاستافيلوكوك طلايي و باسيلهاي گرممنفي معمول مانند اشريشياكلي) غيرفعالميشود. در حال حاضر تقريبŠ تمامگونههاي استافيلوكوك طلايي و بخشي ازگونههاي اشريشيا كلي و هموفيلوسآنفلونزا نسبت به آمپيسيلين مقاومهستند. از اين رو، احتمال مقاومت ميكروببه اين آنتيبيوتيك در درمان كور عفونتهابايد در نظر گرفته شود و بهويژه در موردبيماران بستري بدون انجام آزمونهايتعيين حساسيت ميكروبي نبايد تجويزشود. آمپيسيلين بخوبي در صفرا و ادرارترشح ميشود. اين آنتيبيوتيك عمدتŠ دردرمان بدتر شدن برونشيت مزمن وعفونت گوش مياني (كه هر دو معمولاناشي از استافيلوكوكوس پنومونيه وهموفيلوس آنفلونزا هستند) و نيز دردرمان عفونتهاي مجاري ادرار و سوزاكمصرف دارد.

آموكسيسيلين مشتق آمپيسيلين است كهفقط در يك گروه هيدروكسيل با آن تفاوتدارد، اما طيف اثر ضدباكتريايي آنها

شبيه يكديگر است. آمپيسيلين را ميتواناز راه خوراكي مصرف كرد، اما كمتر

از نيمي از مقدار مصرف دارو جذبميشود و در صورت وجود غذا در معده،جذب آن كمتر نيز خواهد شد. اماآموكسيسيلين از راه خوراكي بهتر جذبميشود و غلظت پلاسمايي و بافتيبيشتري ايجاد ميكند و برخلافآمپيسيلين جذب آن تحت تاثير غذا درمعده قرار نميگيرد.

كو ـ آموكسيكلاو تركيبي از آموكسيسيلين و اسيد كلاولانيك كه يك مهاركنندهآنزيم بتا ـ لاكتاماز است، ميباشد. اسيدكلاولانيك خود اثر ضد باكتريايي قابلتوجهي ندارد، اما پنيسيلينازها را غيرفعالميكند. در نتيجه، تركيب كو ـ آموكسيكلاوبر عليه باكتريهاي توليدكننده پنيسيلينازكه به آموكسيسيلين مقاوم هستند، موثراست. اين باكتريها شامل اغلب گونههاياستافيلوكوكسي طلايي، گونههاي ازاشريشياكلي و هموفيلوس انفلوانزا و نيزباكتروئيدها و كلبسيلا ميشود.

دسته ديگري از پنيسيلينها، مشتقات ضدپسودوموناس هستند. كربوكسيپنيسيلينها، شامل كاربني سيلين، عمدتŠدر درمان عفونتهاي جلدي ناشي ازپسودوموناس آئروژينوزا مصرف دارند،اگر چه بر عليه برخي ديگر از باسيلهايگرم منفي شامل گونههاي پروتئوس وباكتروئيدس فراژيليس نيز فعال هستند.

اورئيدوپنيسيلينها، شامل پيپراسيلين،داراي طيف اثر گسترده هستند و موثرتر ازكاربني سيلين، بر عليه پسودوموناسآئروژينوزا ميباشند.

براي درمان سپتي سمي پسودومونايي(بهويژه در بيماران مبتلا به كاهشنوتروفيل يا بيماران مبتلا به آندوكاريت)،پنيسيلينها ي ضد پسودوموناس بايدهمراه با يك آمينوگليكوزيد (مثلاجنتامايسين يا توبرامايسين) مصرفشوند، چرا كه اين آنتيبيوتيكها اثرسينرژيستي دارند. اما نبايد پنيسيلينها وآمينوگليكوزيدها را در يك سرنگ ياانفوزيون با هم مخلوط كرد.

[/align]

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

[align=CENTER]

 

AMOXICILLIN

موارد مصرف: اين دارو در درمانعفونتهاي مجاري ادرار، عفونت گوشمياني، برونشيت مزمن، سالمونلوز مهاجمو سوزاك مصرف ميشود. به علاوه، ايندارو در درمان تب تيفوئيدي و نيز درپيشگيري از عفونت دنداني مصرفميشود.

 

فارماكوكينتيك: 90 ـ 75 درصد دارو از راهخوراكي جذب ميشود و پس از 2 ـ 1ساعت غلظت سرمي دارو به اوج ميرسد.نيمه عمر دارو 1 ساعت است كه درصورت عيب كار كليه ممكن است تا 12ساعت افزايش يابد. 70 ـ 65 درصد داروبهصورت تغيير نيافته از راه كليه دفعميشود.

 

موارد منع مصرف: در صورت وجودسابقه آلرژيك به پنيسيلينها نبايدمصرف شود.

 

هشدارها: در بيماران مبتلا به عيب كاركليه، در بيماران مبتلا به تب گلاندولار ولوسمي لنفاتيك مزمن و سابقه بيماريهايگوارشي بويژه كوليت وابسته بهآنتيبيوتيك بايد با احتياط فراوان تجويزشود.

 

عوارض جانبي: واكنشهاي حساسيتيشامل كهير، تب، درد مفاصل، آنژيوادم،شوك آنافيلاكتيك در بيماراني كه دچارحساسيت مفرط ميشوند، با مصرف ايندارو گزارش شده است.

 

تداخلهاي دارويي: مصرف همزمانآموكسيسيلين با داروهاي خوراكيجلوگيري كننده از بارداري حاوياستروژن ممكن است اثر اين داروها

را كاهش دهد و منجربه بارداري

ناخواسته شود. مصرف همزمانپنيسيلينها با متوتركسات منجربه

كاهش كليرانس متوتركسات و در

نتيجه مسموميت با اين دارو

ميشود.

 

نكات قابل توصيه: 1 ـ آموكسيسيلين

را ميتوان با معده خالي يا پر مصرف

كرد.

2 ـ در بيماران مبتلا به عيب كار

كليه به كاهش مقدار مصرف دارو نيازينيست، مگر اينكه عيب كار كليه شديد

باشد.

3 ـ در صورت بروز اسهال، بدون مشورتبا پزشك از مصرف هر گونه داروي ضداسهال بايد خودداري كرد.

4 ـ در هنگام مصرف آموكسي سيلين ازساير روشهاي جلوگيري از بارداري نيزبايد استفاده نمود.

5 ـ در صورتي كه يك نوبت مصرف داروفراموش شود، به محض بيادآوردن آننوبت بايد مصرف شود، ولي اگر تقريبŠزمان مصرف نوبت بعدي فرا رسيده باشد،از مصرف آن نوبت خودداري كرده ومقدار مصرف بعدي نيز نبايد دو برابرگردد.

 

مقدار مصرف:

بزرگسالان: مقدار مصرف اين دارو 250ميليگرم هر 8 ساعت ميباشد كه درعفونتهاي شديد اين مقدار دو برابرميشود. در درمان عفونتهاي چركزايشديد يا عود كننده تنفسي، اين دارو بهمقدار 3 گرم هر 12 ساعت مصرفميشود. در درمانهاي كوتاه مدت برايآبسه دندان 3 گرم مصرف ميشود كه درصورت نياز 8 ساعت بعد تكرار ميشود.براي درمان عفونتهاي مجاري ادرار، مقدارمصرف آموكسيسيلين 3 گرم است كه درصورت نياز 12 ـ 10 ساعت بعد تكرارميشود. در درمان سوزاك مقدار مصرفاين دارو 3 گرم در يك نوبت همراه با يكگرم پروبنسيد ميباشد.

كودكان: مقدار مصرف اين دارو دركودكان با سن تا 10 سال 125 ميليگرم

هر 8 ساعت ميباشد كه در عفونتهايشديد تا دو برابر افزايش مييابد. اين دارودر درمان عفونت گوش مياني در كودكانبا سن 10 ـ 3 سال به مقدار 750 ميليگرمدو بار در روز براي 2 روز مصرفميشود.

 

اشكال دارويي:

Capsule : 250mg, 500mg

For Oral Suspension:

125mg/5ml, 250mg/5ml

[/align]

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

[align=CENTER]

 

AMPICILLIN

موارد مصرف: اين دارو در درمانعفونتهاي مجاري ادرار، عفونت گوشمياني، برونشيت مزمن، سالمونلوز مهاجمو سوزاك مصرف ميشود.

فارماكوكينتيك: 50 ـ 35 درصد دارو از راهخوراكي جذب ميشود و پس از 2 ـ 1/5ساعت غلظت سرمي دارو به اوج ميرسد.در تزريق عضلاني 1 ساعت بعد غلظتدارو به اوج ميرسد. نيمه عمر دارو

1/5 ـ 1 ساعت است كه در صورت عيب كاركليه تا 19 ساعت هم ممكن است افزايشيابد. 90 ـ 75 درصد دارو بهصورت تغييرنيافته از راه كليه دفع ميشود.

 

موارد منع مصرف: در صورت وجودسابقه آلرژيك به پنيسيلينها نبايدمصرف شود.

 

هشدارها: در بيماران مبتلا به عيب كاركليه، در بيماران مبتلا به تب گلاندولار ولوسمي لنفاتيك مزمن، و سابقه بيماريهايگوارشي بويژه كوليت وابسته به آنتيبيوتيك بايد با احتياط فراوان تجويز شود.

 

عوارض جانبي: واكنشهاي حساسيتيشامل كهير، تب، درد مفاصل، آنژيوادم،شوك آنافيلاكتيك در بيماراني كه دچارحساسيت مفرط ميشوند، با مصرف ايندارو گزارش شده است. همچنين، سايرعوارض جانبي اين دارو تهوع، اسهال،بثورات جلدي ميباشند.

 

تداخلهاي دارويي: مصرف همزمانآمپيسيلين با داروهاي خوراكي جلوگيريكننده از بارداري حاوي استروژن، ممكناست اثر اين داروها را كاهش دهد و منجربه بارداري ناخواسته شود. مصرفهمزمان پني سيلينها با متوتركسات منجربه كاهش كليرانس متوتركسات و در نتيجهمسموميت با اين دارو ميشود.

 

نكات قابل توصيه: 1 ـ آمپيسيلين را بايد بامعده خالي مصرف كرد.

2 ـ در بيماران مبتلا به عيب كار كليه بهكاهش مقدار مصرف دارو نيازي نيست،مگر اينكه عيب كار كليه شديد باشد.

3 ـ در صورت بروز اسهال، بدون مشورتبا پزشك از مصرف هر گونه داروي ضداسهال بايد خودداري كرد.

4 ـ در هنگام مصرف آمپي سيلين، از سايرروشهاي جلوگيري از بارداري نيز بايداستفاده نمود.

5 ـ در صورتي كه يك نوبت مصرف داروفراموش شود، به محض بيادآوردن آننوبت بايد مصرف شود، ولي اگر تقريبŠزمان مصرف نوبت بعدي فرارسيده باشد،از مصرف آن نوبت خودداري كرده ومقدار مصرف بعدي نيز نبايد دو برابرگردد.

 

مقدار مصرف

خوراكي:

بزرگسالان: مقدار مصرف اين دارو از راهخوراكي 1 ـ 0/25 گرم هر 6 ساعت است كهترجيحŠ نيم ساعت قبل از غذا بايد مصرفشود. در درمان سوزاك 3/5 ـ 2 گرم ازدارو همراه با 1 گرم پروبنسيد در يك نوبتمصرف ميشود. در درمان عفونت مجاريادرار 500 ميليگرم هر 8 ساعت مصرفميشود.

كودكان: مقدار مصرف در كودكان با سنتا 10 سال نصف مقدار مصرفبزرگسالان است.

تزريقي:

بزرگسالان: مقدار مصرف آمپيسيلين ازراه تزريق عضلاني يا وريدي يا انفوزيون500 ميليگرم هر 6 ـ 4 ساعت ميباشد كهدر درمان مننژيت اين مقدار بيشتر خواهدشد.

كودكان: مقدار مصرف آمپيسيلين، از راهتزريقي، در كودكان با سن تا 10 سال،نصف مقدار مصرف بزرگسالان ميباشد.

 

اشكال دارويي:

Capsule or Tablet: 250mg, 500mg

For Oral Suspension:

125mg/5ml, 250mg/5ml

For Injection

250mg, 500mg, 1g (as sodium)

[/align]

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

[align=CENTER]

 

CLOXACILLIN

 

موارد مصرف: كلوگزاسيلين در درمانعفونتهاي ناشي از گونههاياستافيلوكوك كه پنيسيليناز توليد ميكنند،مصرف ميشود.

 

فارماكوكينتيك: 50 درصد دارو از راهخوراكي جذب ميشود و غلظت سرمي آنپس از 2 ـ 1 ساعت به اوج خود ميرسد.نيمه عمر دارو 1 ـ 0/5 ساعت است كه درصورت عيب كار كليه تا 2/5 ساعت افزايشمييابد. 60 ـ 30 درصد دارو بهصورتتغيير نيافته از راه كليه دفع ميشود.

 

موارد منع مصرف: در صورت وجودسابقه آلرژيك به پنيسيلينها نبايدمصرف شود.

 

هشدارها: در صورت وجود سابقه بيماريگوارشي بويژه كوليت وابسته بهآنتيبيوتيك و عيب كار كليه اين دارو بايد بااحتياط فراوان مصرف شود.

 

عوارض جانبي: واكنشهاي حساسيتيشامل كهير، تب، درد مفاصل، آنژيوادم،شوك آنافيلاكتيك در بيماراني كه دچارحساسيت مفرط ميشوند، با مصرف ايندارو گزارش شده است.

تداخلهاي دارويي: مصرف همزمانپنيسيلينها با متوتركسات منجر به كاهشكليرانس متوتركسات و در نتيجهمسموميت با اين دارو ميشود.

 

نكات قابل توصيه: 1 ـ در بيماران مبتلا بهعيب كار كليه به كاهش مقدار مصرف دارونيازي نيست، مگر اينكه عيب كار كليه شديدباشد.

2 ـ كلوگزاسيلين خوراكي را بايد با معدهخالي، ترجيحŠ يك ساعت قبل از غذامصرف كرد.

 

مقدار مصرف

خوراكي:

بزرگسالان: مقدار مصرف اين دارو از راهخوراكي 500 ـ 250 ميليگرم هر 6 ساعت وحداقل 30 دقيقه قبل از غذا ميباشد.

كودكان: براي كودكان با سن تا 2 سالمعادل يك چهارم و براي كودكان با سن

10 ـ 2 سال معادل نصف مقدار مصرفبزرگسالان خواهد بود.

تزريقي:

بزرگسالان: در تزريق وريدي 500 ـ 250ميليگرم هر 6 ساعت مصرف ميشود. دردرمان عفونتهاي شديد، اين مقادير راميتوان تا 2 برابر افزايش داد.

كودكان: براي كودكان با سن تا 2 سالمعادل يك چهارم و براي كودكان با سن10 ـ 2 سال معادل نصف مقدار مصرفبزرگسالان خواهد بود.

 

اشكال دارويي:

Capsule : 250mg, 500mg (as sodium)

For Injection: 250mg, 500mg (as sodium)

 

[/align]

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

[align=CENTER]

 

CO-AMOXICLAV

 

موارد مصرف: اين دارو در درمانعفونتهاي مجاري ادراري ـ تناسلي، عفونتگوش مياني، مجاري تنفسي و برونشيتمزمن، سالمونلوز مهاجم عفونتهاي شكممصرف ميشود.

 

مكانيسم اثر: اين دارو تركيبي ازآموكسيسيلين و اسيد كلاولانيك است.اسيد كلاولانيك يك مهار كننده قوي وغيرقابل برگشت آنزيم بتالاكتامازباكتريايي است و مانع هيدروليز

حلقه بتالاكتام (آموكسي سيلين)

ميشود.

 

فارماكوكينتيك: آموكسي سيلين و اسيدكلاولانيك هر دو از راه خوراكي بخوبيجذب ميشوند و در برابر اسيد معده مقاومهستند و غذا بر آنها تاثيري ندارد. غلظتسرمي هر دو دارو 2 ـ 1 ساعت بعد ازمصرف به اوج خود ميرسد، نيمه عمراسيد كلاولانيك تقريبŠ يك ساعت است كهدر صورت عيب كار كليه تا 3 ساعت نيزافزايش مييابد. دفع هر دو دارو عمدتŠكليوي است.

 

موارد منع مصرف: در صورت وجودسابقه حساسيت آلرژيك به پنيسيلينها يايرقان و اختلال عملكرد كبد ناشي ازپنيسيلين يا كوآموكسي كلاو اين دارونبايد مصرف شود.

 

هشدارها: در بيماران داراي سابقه آلرژي،بيماران مبتلا به عيب كار كليه و در بيمارانمبتلا به هپاتيت شديد، بايد با احتياطفراوان مصرف شود.

 

عوارض جانبي: واكنشهاي حساسيتيشامل كهير، تب، درد مفاصل، آنژيوادم،شوك آنافيلاكتيك در بيماراني كه دچارحساسيت مفرط ميشوند، هپاتيت، يرقانكلستاتيك، اريتم مولتي فرم، نكروليز سميپوست، درماتيت پوستهاي و بندرتسرگيجه، سردرد، تشنج با مصرف ايندارو گزارش شده است.

 

تداخلهاي دارويي: مصرف همزمانداروهاي جلوگيري كننده از بارداريحاوي استروژن، با اين دارو ممكن استاثر اين داروها را كاهش دهد و منجر بهبارداري ناخواسته شود.

 

مقدار مصرف:

بزرگسالان: مقدار مصرف اين دارو از راهخوراكي براساس آموكسي سيلين، 250ميليگرم هر 8 ساعت ميباشد كه اين

مقدار در عفونتهاي شديد دو برابرميشود.

كودكان: مقدار مصرف اين دارو دركودكان براساس سوسپانسيون 156حاوي 125 ميليگرم آموكسي سيلينتريهيدرات و 31/25 ميليگرم اسيدكلاولانيك (بهصورت ملح پتاسيم) در

هر 5 ميليليتر سوسپانسيون برايكودكان 8 ـ 3 ماه 1/25 ميليليتر

هر 8 ساعت، در كودكان 9 ماه تا دو

سال 2/5 ميليليتر هر 8 ساعت و دركودكان 6 ـ 3 سال 5 ميليليتر هر

8 ساعت ميباشد كه اين مقادير درعفونتهاي شديد تا 10 ميليليتر افزايشمييابد. مقدار مصرف اين دارو در كودكان12 ـ 6 سال براساس سوسپانسيون 312حاوي 250 ميليگرم آموكسي سيلين و62/5 اسيد كلاولانيك (بهصورت ملحپتاسيم) در هر 5 ميليليتر سوسپانسيون2/5 ميليليتر هر 8 ساعت ميباشد كه درعفونتهاي شديد تا 5 ميليليتر افزايشمييابد.

اشكال دارويي:

For Suspension (156):

(Amoxicillin 125mg + Clavulanic Acid31.25mg)/5ml

For Suspension (312):

(Amoxicillin 250mg + Clavulanic Acid62.5mg)/5ml

Tablet (375): (Amoxicillin 250mg +Clavulanic Acid 125mg)

Tablet (625): (Amoxycillin 500mg +Clavulanic Acid 125mg)

[/align]

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

[align=CENTER]

 

NAFCILLIN SODIUM

موارد مصرف: نفسيلين در درمانعفونتهاي ناشي از گونههاياستافيلوكوكسي كه پنيسيليناز توليدميكنند، مصرف ميشود.

 

فارماكوكينتيك: غلظت سرمي دارو 1 ـ 0/5ساعت پس از تزريق عضلاني به اوج خودميرسد. نيمه عمر دارو 1/5 ـ 0/5 ساعتاست كه در صورت عيب كار كليه تا 2ساعت نيز ممكن است افزايش يابد. پيونداين دارو به پروتئينهاي پلاسما زيادميباشد. 70 ـ 60 درصد دارو نيز در كبدمتابوليزه ميشود.

 

موارد منع مصرف: در صورت وجودسابقه آلرژيك به پنيسيلينها نبايدمصرف شود.

 

هشدارها: در بيماران داراي سابقه آلرژي وبيماران مبتلا به عيب كار كليه، و سابقهبيماريهاي گوارشي بويژه كوليت وابستهبه آنتي بيوتيك بايد با احتياط فراوانمصرف شود.

 

عوارض جانبي: واكنشهاي حساسيتيشامل كهير، تب، درد مفاصل، آنژيوادم،شوك آنافيلاكتيك در بيماراني كه دچارحساسيت مفرط ميشوند، با مصرف ايندارو گزارش شده است.

 

تداخلهاي دارويي: مصرف همزمان ايندارو با ساير داروهاي سمي براي كبد،احتمال بروز مسموميت كبدي را افزايشميدهد. مصرف همزمان پني سيلينها بامتوتركسات منجر به كاهش كليرانسمتوتركسات و در نتيجه مسموميت با ايندارو ميشود.

 

نكات قابل توصيه: 1 ـ مخلوط كردن ايندارو با آمينوگليكوزيدها توصيه نميشود.

2 ـ در صورت بروز اسهال، بدون مشورتبا پزشك از مصرف هر گونه داروي ضداسهال بايد خودداري نمود.

 

مقدار مصرف:

بزرگسالان: در درمان عفونتهاياستخوان و مفصل، اندوكارديت باكتريايي،مننژيت باكتريايي و يريكارديت باكتريايي،2 ـ 1/5 گرم هر 6 ـ 4 ساعت از راه وريديتزريق ميشود. در درمان ساير عفونتها،از راه عضلاني 500 ميلي گرم هر 6 ـ 4ساعت و از راه وريدي 1/5 ـ 0/5 گرم هر 4ساعت (بر مبناي نفسيلين) تزريق ميگردد.

كودكان: در درمان مننژيت باكتريايي درنوزادان با وزن تا 2 كيلوگرم 50mg/kg ـ 25هر 12 ساعت در هفته اول زندگي و سپس50mg/kg هر 8 ساعت زندگي و در نوزادانبا وزن 2 كيلوگرم و بيشتر 50mg/kg هر 8ساعت در هفته اول زندگي و سپس50mg/kg هر 6 ساعت از راه عضلاني ياوريدي تزريق ميگردد. در درمان سايرعفونتها، در نوزادان از راه عضلاني10mg/kg (بر مبناي نفسيلين) هر 12ساعت و از راه وريدي 20mg/kg ـ 10 (برمبناي نفسيلين) هر 4 ساعت تزريقميشود. در شيرخواران و كودكان25mg/kg (بر مبناي نفسيلين) هر 12 ساعتاز راه عضلاني و mg/kg 20 ـ 10 (بر مبناينفسيلين) هر 4 ساعت از راه وريدي تزريقميشود.

 

اشكال دارويي:

For Injection: 500mg

 

[/align]

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

[align=CENTER]

 

PENICILLIN 6.3.3

موارد مصرف: اين دارو در درمانعفونتهاي باكتريايي حساس به پنيسيلينمصرف ميشود.

 

مكانيسم اثر: اين فرآورده حاوي سه مشتقپنيسيلين ميباشد، پنيسيلين G پتاسيم باشروع اثر نسبتŠ سريع، پنيسيلين Gپروكائين با شروع اثر متوسط (حدود 4ساعت) و پنيسيلين G بنزاتين با شروع اثركند (حدود 24 ساعت).

 

موارد منع مصرف: اين دارو در صورتوجود سابقه آلرژي به پنيسيلينها، نبايدمصرف شود.

 

هشدارها: اين دارو در بيماران مبتلا

به عيب كار كليه و سابقه بيماريهايگوارشي بويژه كوليت ناشسي از آنتيبيوتيك بايد با احتياط فراوان مصرفشود.

 

عوارض جانبي: واكنشهاي حساسيتيشامل كهير، تب، درد مفاصل، آنژيوادم،شوك آنافيلاكتيك در بيماراني كه دچارحساسيت مفرط ميشوند، با مصرف ايندارو گزارش شده است.

تداخلهاي دارويي: مصرف همزمانپنيسيلين G پتاسيم با داروهاي مهاركنندهآنزيم مبدل آنژيوتانسين، داروهاي مدرنگهدارنده پتاسيم و مكملهاي حاوي پتاسيمممكن است موجب افزايش غلظت خونيپتاسيم شود. مصرف همزمان مدرهاينگهدارنده پتاسيم و مكملهاي پتاسيمي با پنيسيلين G پتاسيم تزريقي سبب افزايش تجمعپتاسيم گرم ميشود. مصرف همزمان پنيسيلينها با متوتركسات منجر به كاهشكليرانس متوتركسات و در نتيجه مسموميتبا اين دارو ميشود.

 

نكات قابل توصيه: 1 ـ در بيماران مبتلا بهعيب كار كليه به كاهش مقدار مصرف دارونيازي نيست، مگر اينكه عيب كار كليه شديدباشد.

2 ـ اين دارو بايد بهصورت تزريق عميقعضلاني مصرف شود.

 

مقدار مصرف:

بزرگسالان: در عفونتهاي شديد و حاد،محتواي يك ويال از راه عضلاني تزريقميشود. در عفونتهاي مزمن داراي عواقب،هر 4 يا 5 روز يكبار، محتواي يك ويال ازراه عضلاني تزريق ميشود.

كودكان: مقدار مصرف اين دارو دركودكان با سن بيشتر از 5 سال معادل1,200,000 ـ 300,000 واحد ميباشد.

 

اشكال دارويي:

For Injection: Benzathine Penicillin G600,000 IU + Potassium Penicillin G300,000 IU + Procaine Penicillin G300,000 IU

[/align]

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

[align=CENTER]

 

 

[align=CENTER]

 

PENICILLIN G

موارد مصرف: اين دارو در درمان التهابعفوني لوزهها، التهاب گوش مياني، بادسرخ، آندوكارديت استرپتوكوكي، مننژيتمننگوكوكي، پنوموني و در پيشگيري ازعفونت پس از قطع اندامهاي حركتيمصرف ميشود.

 

موارد منع مصرف: در صورت وجود سابقهآلرژي به پنيسيلينها نبايد مصرف شود.

 

هشدارها: در بيماران مبتلا به عيب كار كليهو سابقه بيماريهاي گوارشي بويژه كوليتناشي از آنتي بيوتيك بايد با احتياط فراوانمصرف شود.

 

عوارض جانبي: واكنشهاي حساسيتيشامل كهير، تب، درد مفاصل، آنژيوادم وشوك آنافيلاكتيك در بيماراني كه دچارحساسيت مفرط ميشوند، با مصرف ايندارو گزارش شده است.

 

تداخلهاي دارويي: مصرف همزمانپنيسيلين G پتاسيم با داروهاي مهاركنندهآنزيم مبدل آنژيوتانسين، داروهاي مدرنگهدارنده پتاسيم و مكملهاي حاوي پتاسيمممكن است موجب افزايش غلظت خونيپتاسيم شود. مصرف همزمان مدرهاينگهدارنده پتاسيم و مكملهاي پتاسيمي با پنيسيلين G پتاسيم تزريقي سبب افزايش تجمعپتاسيم گرم ميشود. مصرف همزمان پنيسيلينها با متوتركسات منجر به كاهشكليرانس متوتركسات و در نتيجه مسموميتبا اين دارو ميشود.

 

نكات قابل توصيه: 1 ـ قبل از مصرف ايندارو و ساير پنيسيلينها بايد سابقهآلرژي و حساسيت به پنيسيلينها،سفالوسپورين ها و اريترومايسينمشخص شود.

2 ـ دوره درمان با اين دارو، بهويژه دردرمان عفونتهاي استرپتوكوكي بايد كاملشود.

3 ـ مخلوط كردن پني سيلينها باآمينوگليكوزيدها توصيه نميشود.

4 ـ در صورت بروز اسهال، بدون مشورتبا پزشك، از مصرف هر گونه داروي ضداسهال بايد خودداري كرد.

 

مقدار مصرف:

بزرگسالان: اين دارو بهصورت تزريقعضلاني، تزريق آهسته وريدي ياانفوزيون وريدي مصرف ميشود. مقدارمصرف آن 5,000,000u/day ـ1,000,000 هر 6 ـ 4 ساعت ميباشد.

كودكان: در مننژيت باكتريايي در نوزادان باوزن تا 2 كيلوگرم 50000u/kg ـ 25000 هر12 ساعت در طول هفته اول زندگي و سپس50000u/kg هر 8 ساعت و در نوزادان باوزن 2 كيلوگرم و بيشتر 50000u/kg هر 8ساعت در طول هفته اول زندگي و سپس50000u/kg هر 6 ساعت تزريق عضلاني ياوريدي ميشود. در سيفليس مادرزادي،50000u/kg هر 12 ساعت براي هفته اولزندگي و سپس 50000u/kg هر 8 ساعتبراي 14 ـ 10 روز بعدي از راه عضلاني ياوريدي تزريق ميشود. در درمان سايرعفونتها در نوزادان 30000u/kg هر 12ساعت و در شيرخواران و كودكان16667u/kg ـ 8333 هر 4 ساعت تزريقعضلاني يا وريدي ميشود.

 

اشكال دارويي:

For Injection:

1,000,000units, 5,000,000units (aspotassium)

For Injection :

5,000,000units (as sodium)

 

PENICILLIN G BENZATHINE

موارد مصرف: اين دارو در درمانعفونتهاي باكتريايي حساس به

پنيسيلين، از جمله بيماري ياز، التهاب

حلق و سيفيليس و بهعنوان پيشگيري

از ابتلا به تب روماتيسمي مصرفميشود.

 

فارماكوكينتيك: اين دارو به آهستگي درمحل تزريق (عضلاني) آزاد و پس ازهيدروليز به پنيسيلين G تبديل ميشود ودر نتيجه، غلظت سرمي مطلوب، اگرچهكمتر، اما به مدت طولانيتري نسبت بهساير پنيسيلينهاي تزريقي ايجاد ميكند.اوج غلظت سرمي دارو پس از 24 ساعتايجاد خواهد شد.

 

موارد منع مصرف: در صورت وجودسابقه آلرژيك به پنيسيلينها نبايدمصرف شود.

 

هشدارها: در بيماران مبتلابه عيب كار كليهو سابقه بيماريهاي گوارش بويژه كوليتناشي از آنتيبيوتيك بايد بااحتياط فراوانمصرف شود.

 

عوارض جانبي: واكنشهاي حساسيتيشامل كهير، تب، درد مفاصل، آنژيوادم وشوك آنافيلاكتيك در بيماراني كه دچارحساسيت مفرط ميشوند، با مصرف ايندارو گزارش شده است.

 

تداخلهاي دارويي: مصرف همزمانپنيسيلينها با متوتركسات منجر به كاهشكليرانس متوتركسات و در نتيجهمسموميت با اين دارو ميشود.

نكات قابل توصيه: 1 ـ اين دارو فقط

بايد از راه تزريق عميق عضلاني مصرفشود و نبايد از راه وريدي، داخل

شريان يا زيرجلدي يا نزديك عصب تزريقشود.

2 ـ تزريق پنيسيلين G بنزاتين بايدبهصورت آهسته و پيوسته انجام شود تاسوزن مسدود نشود.

3 ـ مخلوط كردن پني سيلينها وآمينوگليكوزيدها توصيه نميشود.

4 ـ در صورت بروز اسهال، بدون مشورتبا پزشك از مصرف هر گونه داروي ضداسهال بايد خودداري كرد.

 

مقدار مصرف:

بزرگسالان: در درمان عفونتهايباكتريايي، 000،200،1 واحد در يك نوبتو در پيشگيري مداوم از ابتلا به عفونتهاياسترپتوكوكي در بيماران با سابقهروماتيسم قلبي، مقدار 000،200،1 واحدهر 4 ـ 3 هفته به صورت عضلاني تزريقميشود. در درمان سيفليس (اوليه، ثانويهو تأخيري)، مقدار 000،400،2 واحد در يكنوبت و در سيفليس مرحله سوم ونوروسيفليس مقدار 000،400،2 واحدهفتهاي يكبار به مدت 3 هفته تزريقعضلاني ميشود.

كودكان: در فارنژيت گروه A(استرپتوكوكي) در شيرخواران و كودكانبا وزن تا 27/3 كيلوگرم مقدار

000،600 ـ 000،300 واحد در يك نوبت ودر كودكان با وزن بيش از 27/3 كيلوگرممقدار 900000 واحد در يك نوبت تزريقعضلاني ميشود. در پيشگيري از تبروماتيسمي 000،200،1 واحد هر 2 يا 3هفته و در درمان سيفليس اوليه و ثانويه000u/kg،50 بهصورت مقدار واحد تزريقعضلاني ميشود.

اشكال دارويي:

For Injection:

600,000units , 1,200,000units

 

PENICILLIN G

PROCAINE

موارد مصرف: اين دارو در درمانعفونتهاي حساس به پنيسيلين (بهويژهديفتري و نوروسيفيليس) مصرفميشود.

 

فارماكوكينتيك: اين دارو به آهستگي درمحل تزريق (عضلاني) آزاد ميشود و طي4 ساعت حداكثر غلظت خوني بدستميآيد و پس از 20 ـ 15 ساعت به آهستگيغلظت آن كاهش مييابد.

 

موارد منع مصرف: در صورت وجودسابقه آلرژيك به پنيسيلينها نبايدمصرف شود.

 

هشدارها: در بيماران مبتلا به عيب كاركليه، و سابقه بيماريهاي گوارشي بويژهكوليت ناشي از آنتي بيوتيك بايد با احتياطفراوان مصرف شود.

 

عوارض جانبي: واكنشهاي حساسيتيشامل كهير، تب، درد مفاصل، آنژيوادم وشوك آنافيلاكتيك در بيماراني كه دچارحساسيت مفرط ميشوند، با مصرف ايندارو گزارش شده است.

 

نكات قابل توصيه: 1 ـ اين دارو فقط بايد ازراه تزريق عميق عضلاني مصرف شده ونبايد از راه وريدي، داخل شريان يا نزديكعصب تزريق شود.

2 ـ بعضي از بيماران ممكن است دچارعارضه سمي حاد ناشي از واكنش بهپروكائين شوند، بهويژه هنگامي كه دارو رادر مقادير زياد در يك نوبت دريافت دارند.اين واكنشها كه معمولا گذرا هستند، باعلايمي نظير اضطراب، اغتشاش شعور،آشفتگي، افسردگي، حملات تشنجي، توهمو هذيان و ترس از مرگ زودرس مشخصميشود.

 

مقدار مصرف:

بزرگسالان: در درمان عفونتهايباكتريايي، 000،200،1 ـ 000،600 واحددر روز، در درمان ديفتري

000،600 ـ 000،300 واحد در روز همراهبا آنتيتوكسين ديفتري و در درماننوروسيفليس 000،400،2 واحد در روزهمراه با 500 ميلي گرم پروبنسيد خوراكي4 بار در روز، به مدت 14 ـ 10 روز تزريقعضلاني ميشود.

كودكان: در درمان سيفليس مادرزادي000u/kg/day،50 براي 14 ـ 10 روز تزريقعضلاني ميشود.

 

اشكال دارويي:

For Injection: 400,00 U (Penicillin GPotassium 100,000 U + Penicillin GProcaine 300,000U)

For Injection: 800,000U (Penicillin GPotassium 200,000u + Penicillim GProcaine 600,000U)

[/align]

 

 

[/align]

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

[align=CENTER]

 

 

[align=CENTER]

 

PENICILLIN V POTASSIUM

موارد مصرف: اين دارو در درمان التهابعفوني لوزهها، التهاب گوش مياني،بادسرخ و براي پيشگيري از ابتلا به تبروماتيسمي مصرف ميشود.

 

فارماكوكينتيك: 73 ـ 60 درصد دارو از راهخوراكي جذب ميشود و پس از 1 ـ 0/5ساعت غلظت سرمي آن به اوج ميرسد.نيمه عمر دارو 1 ـ 0/5 ساعت است كه

در صورت عيب كار كليه تا 4 ساعتافزايش مييابد. پيوند اين دارو به

پروتئين 80% ميباشد. 40 ـ 20% دارو ازطريق ادرار بهصورت تغيير نيافته دفعميشود.

 

موارد منع مصرف: در صورت وجودسابقه آلرژيك به پنيسيلينها نبايدمصرف شود.

 

هشدارها: در صورت وجود سابقهبيماريهاي گوارشي، بويژه كوليتوابسته به آنتي بيوتيك و عيب كار كليه،

اين دارو بايد با احتياط فراوان مصرفشود.

 

عوارض جانبي: واكنشهاي حساسيتيشامل كهير، تب، درد مفاصل، آنژيوادم وشوك آنافيلاكتيك در بيماراني كه دچارحساسيت مفرط ميشوند، با مصرف ايندارو گزارش شدهاند.

 

تداخلهاي دارويي: مصرف همزمان

اين دارو با داروهاي خوراكيجلوگيريكننده از بارداري حاوياستروژن، ممكن است جذب اين داروها راكاهش دهد و منجربه بارداري ناخواستهشود. مصرف همزمان پني سيلينها بامتوتركسات منجر به كاهش كليرانسمتوتركسات و در نتيجه مسموميت با ايندارو ميشود.

 

نكات قابل توصيه: 1 ـ در بيماران مبتلا بهعيب كار كليه به كاهش مقدار مصرف دارونيازي نيست، مگر اينكه عيب كار كليه شديدباشد.

2 ـ در صورت بروز اسهال، بدون مشورتبا پزشك از مصرف هر گونه داروي ضداسهال بايد خودداري نمود.

 

مقدار مصرف:

بزرگسالان: مقدار مصرف اين دارو

500 ـ 250 ميليگرم هر 6 ساعت يكبار وحداقل 30 دقيقه قبل از غذا ميباشد.

كودكان: در كودكان تا سن يك سالگي62/5 ميليگرم در كودكان با سن 5 ـ 1سال 125 ميليگرم و در كودكان با سن

12 ـ 6 سال 250 ميليگرم هر 6 ساعتيكبار مصرف ميشود.

 

اشكال دارويي:

Film Coated Tablet: 500mg

For Oral Solution: 125mg / 5ml, 250mg /5ml

[/align]

 

 

[/align]

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

[align=CENTER]

 

PIPERACILLIN

موارد مصرف: اين دارو در درمانعفونتهاي ناشي از پسودوموناسآئروژينوزا مصرف ميشود.

 

فارماكوكينتيك: غلظت سرمي دارو

0/5 ساعت پس از تزريق عضلاني به

اوج خود ميرسد. نيمه عمر دارو 1/2 ـ 0/6ساعت است كه در صورت عيب كار كليه

تا 3 ساعت نيز ممكن است افزايش

يابد. 80 ـ 60 درصد دارو بهصورتتغييرنيافته از طريق ادرار دفع ميشود.

 

موارد منع مصرف: در صورت وجودسابقه آلرژي به پنيسيلينها نبايد مصرفشود.

 

هشدارها: در بيماران بيماران مبتلا

به عيب كار كليه، فيبروز سيستيك و

سابقه بيماريهاي گوارشي بويژه كوليتپسودوممبران ناشي از آنتي بيوتيك بايد بااحتياط فراوان مصرف شود.

 

عوارض جانبي: واكنشهاي حساسيتيشامل كهير، تب، درد مفاصل، آنژيوادم وشوك آنافيلاكتيك در بيماراني كه دچارحساسيت مفرط ميشوند، با مصرف ايندارو گزارش شده است. همچنين بامصرف اين دارو كاهش پتاسيم خون وتغيير در عملكرد پلاكتها ممكن است بروزكند.

 

تداخلهاي دارويي: در صورت مصرفهمزمان مقادير زياد اين دارو با

داروهاي ضد انعقاد كوماريني ياايندانديوني، هپارين و داروهاي

ضد التهاب غيراستروئيدي احتمال بروزخونريزي ممكن است افزايش يابد. مصرفهمزمان اين دارو با داروهاي ترومبوليتيكتوصيه نميشود، زيرا احتمال بروزخونريزي شديد ممكن است افزايش يابد.مصرف همزمان پني سيلينها بامتوتركسات منجر به كاهش كليرانسمتوتركسات و در نتيجه مسموميت با ايندارو ميشود.

 

نكات قابل توصيه: 1 ـ در تزريق عضلانيپيپراسيلين نبايد بيش از 2 گرم از دارو دريك محل تزريق شود.

2 ـ بيماران مبتلا به عيب كار كليه ممكناست به كاهش مقدار مصرف نياز داشتهباشند.

3 ـ در صورت بروز اسهال، بدون مشورتبا پزشك از مصرف هر گونه داروي ضداسهال بايد خودداري نمود.

4 ـ مخلوط كردن پني سيلينها وآمينوگليكوزيدها توصيه نميشود.

 

مقدار مصرف:

بزرگسالان: به عنوان ضد باكتري، 4 ـ 3گرم از دارو هر 6 ـ 4 ساعت از راه عضلانييا وريدي تزريق ميشود. در درمانمننژيت باكتريايي، 4 گرم هر 4 ساعت ازراه وريدي و در درمان عفونت مجاريادراري 4 ـ 3 گرم هر 8 ـ 6 ساعت از راهوريدي تزريق ميشود.

كودكان: در درمان مننژيت باكتريايي، درنوزادان با وزن تا 2 كيلوگرم، 50mg/kg هر12 ساعت در هفته اول زندگي و سپس50mg/kg هر 8 ساعت و در نوزادان با وزن2 كيلوگرم و بيشتر، 50mg/kg هر 8 ساعتدر طول هفته اول زندگي و سپس 50mg/kgهر 6 ساعت تزريق عضلاني يا وريديميگردد.

 

اشكال دارويي:

For Injection : 1g, 2g (as Sodium)

 

[/align]

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

[align=CENTER]

 

SPECTINOMYCIN

موارد مصرف: اين دارو در درمان سوزاكناشي از گونوكوكسي مقاوم به پنيسيلينيا درمان سوزاك در بيماران حساس بهپنيسيلينها مصرف ميشود.

 

مكانيسم اثر: اين آنتيبيوتيك برعليهارگانيسمهاي گرم منفي، از جملهنيسرياگونوره مؤثر است.اسپكتينومايسين بيوسنتز پروتئين را درباكتري مهار ميكند.

 

فارماكوكينتيك: جذب اين دارو پس

از تزريق عضلاني سريع است و اوج

غلظت سرمي آن 2 ـ 1 ساعت پس از

تزريق 4 ـ 2 گرم از دارو حاصل

ميشود. نيمه عمر اسپكتينومايسين

3 ـ 1 ساعت است كه در صورت عيب كاركليه ممكن است تا 30 ـ 10 ساعت

افزايش يابد. دفع اين دارو عمدتŠ كليوياست.

 

عوارض جانبي: تهوع، سرگيجه، كهير و تببا مصرف اين دارو گزارش شده است.

 

تداخلهاي دارويي: احتمال بروزمسموميت با ليتيم در صورت مصرفهمزمان دو دارو افزايش مييابد.

 

مقدار مصرف:

بزرگسالان: مقدار مصرفاسپكتينومايسين از راه تزريق عضلاني 2گرم بهصورت مقدار مصرف واحدميباشد كه اين مقدار در مواردي كهبيماري به سختي به درمان پاسخ ميدهد ونيز در مناطقي كه مقاومت باكتري شايعاست، تا 4 گرم افزايش مييابد.

كودكان: مقدار مصرف دارو در كودكان بيش از دو سال، در صورتي كه درمانبا داروي ديگري امكان نداشته باشد،40mg/kg است.

 

اشكال دارويي:

For Injection: 2g (as 2HCl)

[/align]

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

[align=CENTER]

 

SPIRAMYCIN

موارد مصرف: اسپيرامايسين با اثراتمشابه اريترومايسين در درمانعفونتهاي حساس به دارو مصرفميشود. اين دارو در درمان عفونتهايتك ياختهاي ناشي از كريپتوسپوريديوم وتوكسوپلاسما نيز مؤثر است.

 

فارماكوكينتيك: جذب اين دارو از راهخوراكي ناقص است ولي در حضور غذاتغيير نميكند. پس از جذب بهطور گستردهدر بافتهاي بدن منتشر ميشود. نيمه عمردارو 8 ـ 5/5 ساعت است. اسپيرامايسيندر كبد متابوليزه و به متابوليتهاي فعالتبديل ميشود. دفع دارو عمدتŠ از طريقصفرا است.

 

موارد منع مصرف: در درمان مننژيت نبايدمصرف شود.

 

هشدارها: احتمال بروز عفونت ثانويهناشي از رشد ميكروارگانيسمهايغيرحسا س با مصرف طولاني مدت دارووجود دارد.

 

عوارض جانبي: بروز اختلالات گوارشي وواكنشهاي پوستي ناشي از حساسيتمفرط به دارو گزارش شدهاند.

 

نكات قابل توصيه: 1 ـ بهتر است دارو بامعده خالي مصرف شود.

2 ـ دوره درمان با دارو بايد كامل

شود.

 

مقدار مصرف:

بزرگسالان: به عنوان ضد باكتري مقدار

2 ـ 1 گرم دو بار در روز مصرف ميشودكه در عفونتهاي شديد اين مقدار به

2/5 ـ 2 گرم دو بار در روز افزايش

مييابد.

كودكان: به عنوان ضد باكتري مقدارمصرف دارو در كودكان با وزن 20كيلوگرم و بيشتر 25mg/kg دو بار در روزميباشد.

 

اشكال دارويي:

Scored Tablet: 500mg

[/align]

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

[align=CENTER]

 

 

[align=CENTER]

 

SULFADIAZINE

موارد مصرف: سولفاديازين يكآنتيبيوتيك از دسته سولفوناميدها

است. سولفوناميدها در درمان شانكروئيد،عفونتهاي كلاميديايي، كونژوكتيويت،مالاريا، نوكارديازيس، اوتيت گوش مياني،توكسوپلاسموز، تراخم، عفونتهايدستگاه ادراري، لنفوگرانولوما ونروم،پاراكوكسيديوميكوز و پيشگيري مننژيتو تب رماتيسمي مصرف ميشوند.

 

مكانيسم اثر: سولفوناميدها بدليل

شباهت ساختماني با پارآمينوبنزوئيكاسيد (PABA) بهصورت رقابتي آنزيمديهيدروپتروآت سنتتاز باكتري را

كه مسئول تبديل كردن PABA به اسيدديهيدروفوليك است، مهار ميكنند.

اين امر در نهايت منجر به وقفه

در ساخت پورينها، تيميدين و DNAميگردد.

 

فارماكوكينتيك: همه سولفوناميدها جذبخوراكي خوبي (بيشتر از 70%) دارند.متابوليسم آنها كبدي است. نيمه عمرسولفاديازين تقريبŠ 10 ساعت است كه درصورت وجود عيب كار كليه به حدود 34ساعت افزايش مييابد. دفع دارو عمدتŠكليوي است. غلظت سرمي دارو پس از 6 ـ 3ساعت به حداكثر ميرسد.

 

موارد منع مصرف: در صورت وجودحساسيت به سولفوناميدها، فوروسمايد،مدرهاي تيازيدي، سولفونيلها اورهها يامهاركنندههاي كربنيك انيدراز نبايدمصرف شود.

 

هشدارها: 1 ـ بدليل حلاليت كم دارو در آبو احتمال بروز كريستال در ادرار، مصرفسولفاديازين براي درمان عفونتهايادراري توصيه نميشود.

2 ـ بين سولفوناميدها حساسيت متقاطعوجود دارد و چنانچه بيماري به يكسولفوناميد حساسيت آلرژيك نشان دهد،ممكن است به ساير سولفوناميدها نيزحساس باشد.

3 ـ در موارد زير بايد با احتياط فراوانمصرف شود: ديسكرازي خوني يا كمخوني مگالوبلاستيك ناشي از كمبودفولات، كمبود G6PD، عيب كار كبد و كليه وپورفيري.

 

عوارض جانبي: واكنشهاي حساسيتيجلدي و حساسيت به نور از عوارض شايعسولفاديازين هستند.

 

تداخلهاي دارويي: مصرف همزمانسولفاديازين با داروهاي ضد انعقادكوماريني، ضد صرع هيدانتوئيني،داروهاي خوراكي ضد ديابت، داروهايهموليتيك، داروهاي سمي براي كبد ومتوتركسات ممكن است سبب تشديد اثراتاين داروها شود.

 

نكات قابل توصيه: 1 ـ هنگام مصرف ايندارو بايد به مقدار كافي مايعات مصرفنمود تا ميزان دفع ادرار در روز براي

يك فرد بزرگسال حداقل 1200 ميلي ليترباشد.

2 ـ بيماران با عيب كار كليه ممكن

است به كاهش مقدار مصرف نياز داشتهباشند.

3 ـ سولفوناميدها نبايد در نوزادان با سنكمتر از 2 ماه مصرف شود.

4 ـ دوره درمان با اين داروها بايد كاملشود.

5 ـ مراجعه منظم به پزشك به منظوربررسي و انجام آزمون شمارش تام خونضروري است.

6 ـ در صورت بروز سرگيجه بايد احتياطشود.

7 ـ احتمال بروز واكنشهاي حساسيت بهنور با اين داروها وجود دارد.

 

مقدار مصرف:

بزرگسالان: بهعنوان داروي ضد باكترييا ضد انگل مقدار شروع 4 ـ 2 گرم است كهسپس مقدار يك گرم هر 6 ـ 4 ساعتمصرف ميشود. براي پيشگيري ازمننژيت يك گرم هر 12 ساعت به مدت دوروز مصرف ميشود. براي پيشگيري ازتب رماتيسمي يك گرم يكبار در روزمصرف ميشود. در درمانتوكسوپلاسموزيز در بيماران مبتلا به

ايدز 2 ـ 1 گرم هر 6 ساعت همراه

با 100mg/day ـ 50 پريمتامين و25mg/day ـ 10 لوكوورين مصرفميشود. در درمان توكسوپلاسموز درخانمهاي باردار يك گرم سولفاديازين هر6 ساعت همراه با mg/day 25 پيريمتامينبعد از هفته شانزدهم بارداري مصرفميشود. همراه با اين رژيم درماني

15 mg/day ـ 5 لوكورين مصرف ميشود.

كودكان : در كودكان با سن بيش از 2 ماه،بهعنوان داروي ضد باكتري يا ضد انگلابتدا 75 mg/kg مصرف ميشود و سپس37/5mg/kg هر 6 ساعت يا mg/kg 25

هر 4 ساعت مصرف ميشود. در درمانتوكسوپلاسموز 50mg/kg سولفاديازينهمراه با mg/kg/day 2 پيريمتامين به مدت 2روز مصرف ميشود. سپس مقدارپيريمتامين به mg/kg/day 1 به مدت 6 ـ 2ماه و سپس mg/kg/day 1 سه بار در هفتهكاهش مييابد. همراه با اين رژيم درمانيmg/day 5 لوكوورين 3 بار در هفته مصرفميشود. اين دارو بايد به مدت 12 ماهمصرف شود. حداكثر مقدار مصرفروزانه در كودكان نبايد بيشتر از 6 گرمباشد.

 

اشكال دارويي:

Tablet: 500 mg

 

[/align]

 

 

[/align]

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

[align=CENTER]

 

TETRACYCLINES

DOXYCYCLINE

TETRACYCLINE

تتراسيكلينها آنتيبيوتيكهايباكتريو� �ستاتيك با طيف اثر گستردههستند كه امروزه به دليل افزايش مقاومتميكروبي مصرف آنها كاهش يافته است.

با اين وجود، اين داروها همچنان درمانانتخابي عفونتهاي ناشي از كلاميديا (عاملبيماريهاي تراخم، پسيتاكوز، سالپنژيت،اورتريت و لنفوگرانولوماونروم)، ريكتزيا(عامل تب Q)، ميكوپلاسما (عاملعفونتهاي مجاري تنفسي و تناسلي)،بروسلا و بورليابور گدورفري(اسپيروكت عامل بيماري Lyme) ميباشند.تتراسيكلينها به دليل اثر برهموفيلوسآنفلوانزا در برونشيت مزمن و همچنين دردرمان آكنه و بيماري دهان و دندان نيزمصرف ميشوند.

از نظر طيف اثر تفاوت زيادي بينتتراسيكلينهاي موجود در بازار دارويينيست. تتراسيكلينها در استخوان و دنداندر حال رشد رسوب ميكنند (به كلسيمپيوند مييابند) و موجب رنگي شدن دندانهاو گاه هيپوپلازي لثه ميشوند. به هميندليل مصرف تتراسيكلينها در كودكان كمتر از 12 سال و زنان باردار ممنوعاست. به استثناي دوكسي سيكلين، سايرتتراسيكلينهاي موجود در بازار داروييايران ممكن است موجب بدتر شدن عيبكار كليه در بيماران مبتلا به اين عارضهگردند و بهمين دليل مصرف اين داروها دربيماران مبتلا به بيماري كليوي ممنوعاست. جذب خوراكي تتراسيكلينها درصورت مصرف همزمان با شير (بهجزدوكسيسيكلين)، آنتياسيدها و املاحكلسيم، منيزيم و آهن كاهش مييابد.مكانيسم اثر تتراسيكلينها جلوگيري ازساخت پروتئين از طريق ممانعت از پيوندtRNA به كمپلكس mRNA ـ ريبوزوم است.[/align]

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

[align=CENTER]

 

DOXYCYCLINE

موارد مصرف: اين دارو در درمانبرونشيت مزمن، عفونتهاي ناشي ازبروسلا، كلاميديا، ميكوپلاسما و ريكتزيا ونيز در درمان آكنه ولگاريس وافوزيونپلورال ناشي از سيروز يا بيماريهايبدخيم مصرف ميشود. دوكسي سيكليندر درمان التهاب مزمن پروستات وسينوس نيز بهكار ميرود.

 

فارماكوكينتيك: 100 ـ 90 درصد دارو از راهخوراكي جذب ميشود و غذا بر جذب داروتاثيري ندارد. غلظت سرمي دارو 4 ـ 2ساعت پس از مصرف به اوج خود ميرسد.پس از جذب، دارو در اغلب بافتها و مايعاتبدن منتشر ميشد. نيمه عمر دارو 22 ـ 12ساعت است و در صورت عيب كار كليهتغيير چنداني نخواهد كرد. دفع دارو عمدتŠكليوي است، اما از راه صفرا نيز دفعميشود.

 

موارد منع مصرف: اين دارو در كودكان كمتر از 12 سال و ابتلاي بيمار بهلوپوس اريتماتوز نبايد مصرف شود.

 

هشدارها: 1 ـ اين دارو بندرت ممكن استموجب بروز حساسيت به نور شود.

2 ـ دوكسي سيكلين در بيماران مبتلا بهعيب كار كليه بايد با احتياط فراوانمصرف شود.

 

عوارض جانبي: تهوع، استفراغ، اسهال،عفونت ثانويه ناشي ازميكروارگانيسمهاي مقاوم و بندرتواكنشهاي آلرژيك با مصرف اين داروگزارش شده است. سردرد و اختلالاتبينايي ممكن است نشانه افزايش فشارداخل جمجمه باشند.

 

تداخلهاي دارويي: مصرف همزمان ايندارو با آنتياسيدها جذب آن را كاهشميدهد. جذب خوراكي املاح آهن وتتراسيكلينها در صورت مصرف همزماندو دارو كاهش مييابد. سوكرالفات جذبخوراكي تتراسيكلينها را كاهش ميدهد.تتراسيكلينها در صورت مصرف همزمانبا داروهاي خوراكي جلوگيري كننده ازبارداري، اثر اين داروها را ممكن استكاهش دهند. متابوليسم دوكسي سيكليندر صورت مصرف همزمان با داروهايضد صرع (كاربامازپين، فنوباربيتال،فنيتوئين و پيريميدون) ممكن استافزايش و در نتيجه، غلظت سرمي اين داروكاهش يابد.

 

نكات قابل توصيه: 1 - در صورت ناراحتيگوارشي، دوكسي سيكلين را ميتوان باغذا يا شير مصرف كرد.

2 ـ بيمار نبايد به مدت طولاني در معرضنور آفتاب يا لامپهاي داراي اشعه ماوراءبنفش قرار گيرد.

3 ـ كپسول دوكسي سيكلين را بايد بهطوركامل با مقدار زيادي آب همراه با غذا درحال نشسته يا ايستاده بلعيد و به مدتحداقل 30 دقيقه پس از مصرف از درازكشيدن خودداري نمود.

4 ـ از مصرف همزمان داروي آنتي اسيد،مكملهاي حاوي كلسيم و آهن، ملينهايحاوي منيزيم و سديم بيكربنات طي 3 ـ 1ساعت پس از مصرف تتراسيكلينها بايدخودداري نمود.

5 ـ در صورت بروز سرگيجه يا منگي بايداحتياط نمود.

 

مقدار مصرف:

بزرگسالان: در روز اول درمان 200ميليگرم هر 12 ساعت و سپس روزانه100 ميليگرم مصرف ميشود. در درمانآكنه روزانه 50 ميليگرم به مدت 12 ـ 6روز يا بيشتر مصرف ميشود.

كودكان: در كودكان با وزن 45 كيلوگرم وكمتر، روز اول 2/2mg/kg هر 12 ساعت وسپس 4/4mg/kg ـ 2/2 يكبار در روزمصرف ميشود.

 

اشكال دارويي:

Film Coated Tablet: 100mg (as Hyclate)

 

[/align]

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

×