رفتن به مطلب
Negarita

:::: اطلاعـــــات دارویی ::::

پست های پیشنهاد شده

[align=CENTER]

 

PYRAZINAMIDE

موارد مصرف: پيرازين آميد همراه با سايرداروهاي ضد سل در درمان اين بيماريمصرف ميشود.

 

مكانيسم اثر: اين آنتيبيوتيك بسته بهغلظت و حساسيت ارگانيسمباكتريواستاتيك يا باكتريسيد ميباشد.مكانيسم اثر اين دارو بخوبي شناخته نشدهاست.

 

فارماكوكينتيك: اين دارو از راه خوراكيبخوبي جذب ميشود و پس از جذب دراغلب بافتها و مايعات بدن منتشر ميشود.پيرازين آميد در كبد به متابوليت فعالخود، هيدروليز ميشود. غلظت سرميدارو 2 ـ 1 ساعت و غلظت سرمي متابوليتآن 5 ـ 4 ساعت پس از مصرف به اوج خودميرسد. نيمه عمر دارو 9/5 ساعت و نيمهعمر متابوليت آن 12 ساعت است كه درصورت نارسايي مزمن كليه به ترتيب تا 26و 22 ساعت ممكن است افزايش يابند. دفعاين دارو كليوي است.

 

موارد منع مصرف: در صورت وجود آسيبكليوي و پورفيري نبايد مصرف شود.

 

هشدارها: در صورت وجود عيب كار كبد،عيب كار كليه، ديابت و نقرس، اين دارو بايدبا احتياط فراوان مصرف شود. پيگيريكار كبد در طول درمان با اين دارو توصيهميشود.

 

عوارض جانبي: تب، بياشتهايي، بزرگشدن كبد، يرقان و نارسايي كبد، عوارضمهم اين دارو هستند.

 

نكات قابل توصيه: بيمار يا اطرافيان وي رابايد از نظر تشخيص علايم اختلال كبديآگاه ساخت و به بيمار يادآور شد كه درصورت بروز علايم اين اختلال از جمله،تهوع مداوم، استفراغ، بيحالي و يرقان،فورŠ مصرف دارو را قطع و به پزشكمراجعه كند.

 

مقدار مصرف: مقدار مصرف اين دارو دردرمان سل در بخش كليات داروهاي ضدسل ذكر شده است.

 

اشكال دارويي:

Scored Tablet: 500mg

 

[/align]

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

[align=CENTER]

 

RIFAMPIN (RIFAMPICIN)

موارد مصرف: ريفامپين به همراه سايرداروهاي ضد سل در درمان اين بيماريمصرف ميشود. همچنين، اين دارو همراهبا ساير داروها در درمان عفونتهاي حاداستافيلوكوكي و جذام وعفونتهاي آتيپيكناشي از انواع ميكوباكتريم و نيز درپيشگيري از مننژيت مننگوكوكي و عفونتناشي از هموفيلوس آنفلوانزا مصرفميشود.

 

مكانيسم اثر: ريفامپين يك آنتيبيوتيك باطيف اثر گسترده و باكتريسيد ميباشد كهاز طريق مهار RNA باكتريايي اثر خود رااعمال مينمايد.

 

فارماكوكينتيك: اين دارو به خوبي از راهخوراكي جذب ميشود و پس از جذب دراغلب بافتها و مايعات بدن منتشر ميشود.غلظت سرمي دارو 4 ـ 1/5 ساعت بعد ازمصرف خوراكي به اوج خود ميرسد.ريفامپين در كبد متابوليزه ميشود. نيمهعمر دارو 5 ـ 3 ساعت است كه پس ازمصرف مكرر به 3 ـ 2 ساعت كاهشمييابد. دفع اين دارو عمدتŠ از راه صفرا ومدفوع است و دارو وارد چرخه رودهاي ـكبدي نيز ميشود. تقريبŠ 15 ـ 6 درصددارو بهصورت تغيير نيافته و 15 درصدبهصورت متابوليت فعال از طريق ادراردفع ميشود.

 

موارد منع مصرف: در صورت ابتلاي بيماربه يرقان و پورفيري نبايد مصرف شود.

 

هشدارها: 1 ـ مقدار مصرف دارو درصورت وجود عيب كار كبد بايد كاهشداده شود.

2 ـ در صورت ابتلاي بيمار به اختلالاتكبدي و در صورت درمان دراز مدت انجامآزمونهاي كار كبد بهطور ادواري توصيهميشود.

3 ـ در صورت ابتلاي بيمار به عيب كاركليه (در صورتي كه دارو به مقداري بيشاز 600mg/day مصرف ميشود)، اين داروبايد با احتياط فراوان مصرف شود.

 

عوارض جانبي: عوارض جانبي شاملبياشتهايي، تهوع، استفراغ و اسهال، تغييررنگ ادرار و ترشحات بدن به نارنجي،عوارضي با علايم آنفلوانزا شامل لرز، تب،سرگيجه و درد استخوان، كلاپس و شوك،كم خوني هموليتيك، نارسايي حاد كليه،پورپوراي ترومبوسيتوپنيك، تغيير درعملكرد كبد، يرقان، برافروختگي، كهير وبثورات جلدي ميباشد.

 

تداخلهاي دارويي: ريفامپين متابوليسمبسياري از داروها را افزايش ميدهد ومنجر به كاهش اثر يا كاهش غلظتپلاسمايي آنها ميشود.

 

نكات قابل توصيه: 1 ـ بايد به بيمارانتوصيه نمود در صورت استفاده ازقرصهاي جلوگيري كننده از بارداري درطول درمان با اين دارو، حتمŠ از سايرروشهاي جلوگيري از بارداري نيزاستفاده نمايند.

2 ـ در صورت مصرف ريفامپين احتمالتغيير رنگ لنزهاي نرم وجود دارد.

3 ـ در صورت قطع مصرف دارو، مصرفآن را بايد مجددŠ با مقدار كم آغاز كرد وبتدريج مقدار مصرف آن را افزايش داد. درصورت بروز عوارض جانبي جدي، بايدمصرف دارو را براي هميشه قطع كرد.

4 ـ بيمار يا اطرافيان وي را بايد

از نظر تشخيص علايم اختلال كبدي آگاهساخت و به بيمار يادآور شد در صورتبروز علايم اين اختلال از جمله، تهوعمداوم، استفراغ، بيحالي و يرقان فورŠمصرف دارو را قطع و به پزشك مراجعهكند.

 

مقدار مصرف:

بزرگسالان: مقدار مصرف ريفامپين از راهخوراكي يا تزريق وريدي در درمانعفونتهاي استافيلوكوكي همراه با سايرداروها 1/2g/day ـ 0/6 در 4 ـ 2 مقدارمنقسم ميباشد. مقدار مصرف اين دارو دردرمان سل در بخش كليات داروهاي ضدسل ذكر شده است.

مقدار مصرف اين دارو در درمان جذام600 ميليگرم يكبار در ماه (450 ميليگرمبراي بيماران با وزن كمتر از 35كيلوگرم)از راه خوراكي يا تزريق وريدياست. براي پيشگيري از مننژيتمننگوكوكي 600 ميليگرم هر 12 ساعتبراي 2 روز، از راه وريدي و 600 ميلي گرميكبار در روز براي 4 روز از راه خوراكيمصرف ميشود. همچنين، براي پيشگيرياز عفونت ناشي از هموفيلوس انفلوانزا(نوع b) 600 ميليگرم يكبار در روز براي 4روز از راه خوراكي مصرف ميشود.

كودكان: مقدار مصرف اين دارو در درمانسل در بخش كليات داروهاي ضد سل ذكرشده است. در نوزادان با سن كمتر ازيكماه، براي پيشگيري از عفونتمننگوكوكي 5mg/kg هر 12 ساعت به مدت2 روز از راه خوراكي يا وريدي مصرفميشود.

براي پيشگيري از عفونت هموفيلوسآنفلوانزا 10mg/kg/day به مدت 4 روز ازراه خوراكي مصرف ميشود. در كودكانبا سن بيشتر از يكماه، براي پيشگيري ازعفونت مننگوكوكي، 10mg/kg هر 12ساعت به مدت 2 روز از راه خوراكي ياوريدي مصرف ميشود. براي پيشگيرياز عفونت هموفيلوس آنفلوانزا،20mg/kg/day به مدت 4 روز از راهخوراكي مصرف ميشود. حداكثر مقدارمصرف در روز، 600 ميلي گرم ميباشد.

 

اشكال دارويي:

Capsule: 150mg, 300mg

For Injection: 600mg

Oral Drops: 153mg/ml

[/align]

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

[align=CENTER]

 

 

[align=CENTER]

 

STREPTOMYCIN

موارد مصرف: اين دارو همراه با سايرداروهاي ضد سل، در درمان سل مصرفميشود. همچنين در درمان بروسلوز،گرانولوما اينگوئينال، طاعون و تولارميمصرف ميشود.

 

موارد منع مصرف: اين دارو نبايد درصورت ابتلاي بيمار به مياستني گراومصرف شود.

 

هشدارها: فاصله زماني بين دفعات مصرفدارو در بيماران مبتلا به عيب كار كليه بايدافزايش يابد.

 

عوارض جانبي: آسيببخش حلزوني گوش،مسموميت برگشتپذير كليه، بندرت كاهشمنيزيم خون بهويژه در مصرف طولانيمدت دارو، كوليت پسودوممبران وهمچنين واكنشهاي حساسيت مفرط وپارستزي دهان از عوارض احتمالي ايندارو هستند.

 

تداخلهاي دارويي: در صورت مصرفهمزمان سفالوسپورينها (بهويژهسفالوتين)، آمفوتريسين، سيكلوسپورينو داروهاي سيتوتوكسيك، خطر بروزمسموميت كليوي (و احتمالا مسموميتگوشي) افزايش مييابد. مصرف همزماناسترپتومايسين با نئوستيگمين وپيريدوستيگمين، اثر اين داروهايكولينرژيك را كاهش ميدهد. مصرفهمزمان استرپتومايسين با داروهايمسدد عصب ـ عضله ممكن است موجبضعف بيشتر عضلات اسكلتي، ضعفتنفس و حتي آپنه شود. خطر بروزمسموميت گوشي در صورت مصرف بااسترپتومايسين با داروهاي مدر گروهحلقه لوپ ممكن است افزايش يابد. ازمصرف همزمان اين دارو با كاپرئومايسينبايد خودداري كرد، زيرا خطر بروزمسموميت گوشي و كليوي و انسداد عصبـ عضله ممكن است افزايش يابد.

 

نكات قابل توصيه: 1 ـ دوره درمان سلممكن است 2 ـ 1 سال يا حتي بيشتر طولبكشد. با وجود اين، در صورت بروز علايممسموميت با اين دارو، مصرف آن بايدقطع شود.

2 ـ محل تزريق دارو در هر بار تزريق بايدعوض شود. تزريق غلظتهاي بيش از500mg/ml توصيه نميشود.

 

مقدار مصرف:

بزرگسالان: در درمان سل، به همراه باساير داروهاي ضد سل، 1g/day از راهعضلاني تزريق ميشود. اين مقدار بايد درحداقل زمان ممكن از نظر باليني به يك گرم3 ـ 2 بار در هفته كاهش يابد. در درمانساير عفونتهاي باكتريايي، همراه با سايرداروها، 1 ـ 0/25 گرم هر 6 ساعت و دردرمان طاعون 1 ـ 0/5 گرم هر 6 ساعتتزريق عضلاني ميشود. در درمانتولارمي 500 ـ 250 ميليگرم هر 6 ساعتبه مدت 10 ـ 7 روز تزريق عضلانيميشود.

كودكان: در درمان سل، به همراه سايرداروهاي ضد سل، 20mg/kg/day و دردرمان ساير عفونتهاي باكتريايي،10mg/kg ـ 5 هر 6 ساعت تزريق عضلانيميشود.

 

اشكال دارويي:

For Injection (as sulfate): 1g

[/align]

 

 

[/align]

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

[align=CENTER]

 

 

[align=CENTER]

 

aminoglycosides

gentamicin amikacin

paromomycin neomycin

tobramycin

اين گروه از آنتيبيوتيكها شاملآميكاسين، جنتامايسين، نئومايسين،استرپتومايسين� �� و توبرامايسين ميشود.تمام اين آنتيبيوتيكها باكتريسيد هستندو بر روي بعضي از باكتريهاي گرم مثبتو اغلب باكتريهاي گرم منفي موثرميباشند. آميكاسين، جنتامايسين وتوبرامايسين بر روي پسودوموناسآئروژينوزا و استرپتومايسين بر رويمايكوباكتريوم توبركولوزيس موثرهستند. امروزه استرپتومايسين فقط برايدرمان سل در نظر گرفته ميشود.

آمينوگليكوزيدها از راه دستگاه گوارشجذب نميشوند (اگر چه احتمال جذب دارودر صورت وجود بيماري التهابي روده يادر عيب كار كليه افزايش مييابد) و به هميندليل در درمان عفونتهاي سيستميكبهصورت تزريقي مصرف ميشوند.

جذب اين داروها پس از تزريق عضلانيسريع و كامل است. آمينوگليكوزيدها ازراه پوست نيز جذب ميشوند. پس از جذبدر اغلب بافتها و مايعات بدن منتشرميشوند و بيشترين غلظت را در ادراردارند. غلظت سرمي اين داروها 1/5 ـ 0/5ساعت پس از تزريق عضلاني و 30 و

15 دقيقه به ترتيب پس از انفوزيون وريدي30 دقيقهاي و يك ساعته به اوج خودميرسد. دفع اين داروها عمدتŠ بهصورتكليوي است و در صورت وجود عيب كاركليه ممكن است در بدن تجمع يابند.

نيمه عمر آمينوگليكوزيدها 4 ـ 2 ساعتاست كه در صورت عيب كار كليه ممكناست تا 100 ساعت نيز افزايش يابد.

اغلب عوارض جانبي آمينوگليكوزيدهاوابسته به مقدار مصرف هستند و از اينرو،در تنظيم مقدار مصرف آنها بايد دقت كردو در صورت امكان نبايد دوره درمان رابيش از 7 روز ادامه داد. مهمترين عوارضاين داروها مسموميت گوشي و تا اندازهايمسموميت كليوي است. اين عوارضعمومŠ در افراد كهنسال يا بيماران مبتلا بهعيب كار كليه شايعتر هستند. در صورتابتلاي بيمار به عيب كار كليه (يا ايجادغلظت پلاسمايي زياد دارو پس از مصرفهر دوز)، فاصله بين دفعات مصرف داروبايد افزايش يابد. اگر عيب كار كليه شديدباشد، مقدار مصرف دارو را نيز بايد كاهشداد.

آمينوگليكوزيدها ممكن است انتقالپيامهاي عصبي ـ عضلاني را مختل سازندو نبايد براي بيماران مبتلا به مياستني گراوتجويز شوند. تجويز مقادير زياد اينداروها در حين عمل جراحي ممكن استموجب بروز سندرم زودگذر مياستنيگراو در بيماران با عملكرد طبيعي عصب ـعضله شود.

مصرف همزمان آمينوگليكوزيدها باداروهاي مدر بالقوه سمي براي گوش(مانند فوروسمايد و اسيد اتاكرينيك)ممنوع است و در صورت لزوم مصرفهمزمان هر دو دارو، بايد فاصله بينمصرف آنها را تا حد امكان افزايش

داد.

در صورت لزوم مصرف همزمانآمينوگليكوزيدها با آنتيبيوتيكهاي بتا ـلاكتام (پنيسيلينها و سفالوسپورينها) ازمخلوط كردن دو دارو بايد خودداري كرد،چرا كه هر دو دارو تا حد زيادي بياثرخواهند شد. در اينگونه موارد، دو دارو رابايد جداگانه و در دو نقطه تزريق كرد.همچنين، نبايد دو دارو را در يك محلولانفوزيون مخلوط كرد.

[/align]

 

 

[/align]

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

[align=CENTER]

 

AMIKACIN

موارد مصرف: اين دارو در درمانعفونتهاي جدي ناشي از باكتريهاي گرممنفي مقاوم به جنتامايسين مصرفميشود. برتري اين دارو نسبت بهجنتامايسين در مقاومت اين آنتيبيوتيكدر برابر اغلب آنزيمهاي باكتريايي تخريبكننده آمينوگليكوزيدهاست.

 

موارد منع مصرف: اين دارو نبايد درصورت ابتلاي بيمار به مياستني گراومصرف شود.

 

هشدارها: فاصله بين دفعات مصرف دارودر بيماران مبتلا به عيب كار كليه بايدافزايش يابد.

 

عوارض جانبي: آسيب بخش حلزوني گوش،مسموميت برگشتپذير كليه، بندرت كاهشمنيزيم خون بهويژه در مصرف طولانيمدت و كوليت پسودوممبران از عوارضاحتمالي اين دارو هستند.

 

تداخلهاي دارويي: در صورت مصرفهمزمان آمينوگليكوزيدها باسفالوسپورينها (بهويژه سفالوتين)،آمفوتريسين، سيكلوسپورين و داروهايسيتوتوكسيك، خطر بروز مسموميتكليوي (و احتمالا مسموميت گوشي)افزايش مييابد. مصرف همزمانآمينوگليكوزيدها با وانكومايسين خطربروز مسموميت گوشي و كليوي را افزايشميدهد. مصرف همزمان آمينوگليكوزيدهابا نئوستيگمين و پيريدوستيگمين، اثر اينداروهاي كولينرژيك را كاهش ميدهد.مصرف همزمان آمينوگليكوزيدها باداروهاي مسدد عصب ـ عضله ممكن استموجب ضعف بيشتر عضلات اسكلتي،ضعف تنفس و حتي آپنه شود. خطر بروزمسموميت گوشي در صورت مصرفآمينوگليكوزيدها با داروهاي مدر گروهلوپ ممكن است افزايش يابد. از مصرفهمزمان دو يا چند آمينوگليكوزيد با يكديگرو مصرف همزمان اين داروها باكاپرئومايسين بايد خودداري كرد، زيراخطر بروز مسموميت گوشي و كليوي وانسداد عصب ـ عضله ممكن است افزايشيابد.

 

نكات قابل توصيه: 1 ـ از آنجا كه دفعآمينوگليكوزيدها عمدتŠ كليوي است وغلظت اين داروها در ادرار زياد خواهد بود،بيمار بايد به اندازه كافي آب يا مايعاتمصرف كند تا غلظت زياد دارو موجبآسيب به مجاري ادراري نشود.

2 ـ از آنجا كه احتمال تشكيل كمپلكس بينآميكاسين و ساير داروها وجود دارد،مخلوط كردن اين دارو با ساير داروها دريك محلول توصيه نميشود.

 

مقدار مصرف:

بزرگسالان:

مقدار 5mg/kg هر 8 ساعت يا 7/5mg/kg هر12 ساعت به مدت 10 ـ 7 روز از راهعضلاني يا انفوزيون آهسته وريدي،تزريق ميشود. در عفونتهاي باكترياييساده مجاري ادراري، 250 ميلي گرم هر12 ساعت از راه عضلاني يا انفوزيونوريدي مصرف ميشود.

كودكان:

در نوزادان نارس، ابتدا 10mg/kg و سپس7/5mg/kg هر 24 ـ 18 ساعت به مدت

10 ـ 7 و روز در نوزادان، 10mg/kg وسپس 7/5mg/kg هر 12 ساعت به مدت 10ـ 7 روز تزريق عضلاني يا انفوزيونوريدي ميگردد.

 

اشكال دارويي:

Injection (as sulfate): 250mg/ml,50mg/ml

 

[/align]

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

[align=CENTER]NEOMYCIN

موارد مصرف: بهصورت خوراكي براياستريل كردن رودهها قبل از عمل جراحيمصرف ميشود.

 

موارد منع مصرف: اين دارو نبايد درصورت ابتلاي بيمار به مياستني گراومصرف شود.

 

عوارض جانبي: آسيب بخش حلزوني گوش،مسموميت برگشتپذير كليه، بندرت كاهشمنيزيم خون بهويژه در مصرف طولانيمدت و كوليت پسودوممبران از عوارضاحتمالي اين دارو هستند.

 

نكات قابل توصيه: اين دارو را ميتوان بامعده خالي يا پس از غذا مصرف كرد.

 

مقدار مصرف: در بزرگسالان و كودكان، بهمنظور استريل كردن رودهها مقدارمصرف اين دارو 1 گرم هر 4 ساعت و دراغماي كبدي تا 4g/day در مقادير منقسم بهمدت حداكثر 14 روز ميباشد.

 

اشكال دارويي:

Oral Solution: 125mg/ 5ml

Tablet: 500mg[/align]

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

[align=CENTER]

PAROMOMYCIN

موارد مصرف: پارومومايسين يكآنتيبيوتيك آمينوگليكوزيد است كه از راهخوراكي در درمان عفونتهاي تكياختهاي مانند آميبياز رودهاي مصرفميشود. اين دارو همچنين براي كاهشفلور ميكروبي روده پيش از عمل جراحي يادر اغماي كبد مصرف ميشود.

 

مكانيسم اثر: پارومومايسين يكآنتيبيوتيك آمينوگليكوزيد است كه برروي برخي از تك ياختهها از جمله آميب وليشمانيا و كريپتوسپوريديم نيز مؤثراست.

 

فارماكوكينتيك: اين دارو از راه خوراكيجذب نميشود و بدون تغيير از طريقمدفوع دفع ميگردد.

 

هشدارها: 1 ـ در صورت وجود ضايعاتزخم دار رودهاي، جذب اين دارو از طريقروده و به ميزان اندك امكانپذير است وممكن است موجب بروز عوارض جانبيدارو شود.

2 ـ مصرف مداوم يا مكرر آنتيبيوتيكهاممكن است موجب بروز مقاومت ميكروبيو رشد بيش از حد باكتريها و قارچهايغيرحساس و در نتيجه بروز عفونتهايثانويه گردد.

3 ـ بين اين دارو و كانامايسين ونئومايسين مقاومت متقاطع وجود دارد.

 

عوارض جانبي: اين دارو بالقوه يك دارويسمي براي كليه و گوش است. مصرفمقادير زياد اين دارو ممكن است باعوارضي مانند تهوع، استفراغ، كرامپشكمي و اسهال همراه باشد. مصرفطولاني مدت اين دارو ممكن است

موجب بروز استئاتوره و اسهال شديدشود.

 

نكات قابل توصيه: 1 ـ اين دارو را ميتوان باغذا مصرف كرد.

2 ـ در صورت بروز وزوز گوش، عيبشنوايي يا سرگيجه، بايد به پزشك مراجعهشود.

 

مقدار مصرف: مقدار مصرف اين دارو دربزرگسالان و كودكان در درمان آميبيازرودهاي 30mg/kg/day ـ 20 در مقاديرمنقسم همراه با غذا، براي مدت 10 ـ 5 روزميباشد. براي كاهش فلور ميكروبي رودهدر كبد، مقدار 4g/day در مقادير منقسم بافواصل زماني ثابت براي مدت 6 ـ 5 روزمصرف ميشود.

اشكال دارويي:

Capsule: 250mg (as sulfate)

Syrup: 125mg/5ml (as sulfate)[/align]

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

[align=CENTER]

 

TOBRAMYCIN

موارد مصرف: توبرامايسين از جنتامايسينبر روي پسودوموناس آئروژينوزا كميموثرتر است. توبرامايسين در سپتي سميو سپسيس نوزادان، مننژيت و سايرعفونتهاي CNS، عفونت مجاري صفراوي،پيلونفريت حاد يا التهاب عفوني حادپروستات مصرف ميشود.

 

موارد منع مصرف: اين دارو نبايد درصورت ابتلاي بيمار به مياستني گراومصرف شود.

 

هشدارها: فاصله بين دفعات مصرف دارودر بيماران مبتلا به عيب كار كليه بايدافزايش داده شود.

 

عوارض جانبي: آسيب بخش حلزوني گوش،مسموميت برگشتپذير كليه، بندرت كاهشمنيزيم خون بهويژه در مصرف طولانيمدت و كوليت پسودوممبران از عوارضاحتمالي اين دارو هستند.

 

تداخلهاي دارويي: در صورت مصرفهمزمان آمينوگليكوزيدها باسفالوسپورينها (بهويژه سفالوتين)،آمفوتريسين، سيكلوسپورين و داروهايسيتوتوكسيك، خطر بروز مسموميتكليوي (و احتمالا مسموميت گوشي)افزايش مييابد. مصرف همزمانآمينوگليكوزيدها با نئوستيگمين وپيريدوستيگمين، اثر اين داروهايكولينرژيك را كاهش ميدهد. مصرفهمزمان آمينوگليكوزيدها با داروهايمسدد عصب ـ عضله ممكن است موجبضعف بيشتر عضلات اسكلتي، ضعفتنفس و حتي آپنه شود. خطر بروزمسموميت گوشي در صورت مصرفآمينوگليكوزيدها با داروهاي مدر گروهحلقه لوپ ممكن است افزايش يابد. ازمصرف همزمان دو يا چند آمينوگليكوزيدبا يكديگر و مصرف همزمان اين داروها باكاپرئومايسين بايد خودداري كرد، زيراخطر بروز مسموميت گوشي و كليوي وانسداد عصب ـ عضله ممكن است افزايشيابد.

 

نكات قابل توصيه: 1 ـ از آنجا كه احتمالتشكيل كمپلكس بين توبرامايسين و سايرداروها وجود دارد، مخلوط كردن اين داروبا ساير داروها در يك محلول توصيهنميشود.

2 ـ تزريق زيرجلدي توبرامايسين بدليلدردناك بودن، توصيه نميشود.

 

مقدار مصرف:

بزرگسالان: مقدار مصرف اين دارو از راهتزريق عضلاني، تزريق آهسته وريدي ياانفوزيون وريدي mg/kg/day 3 در مقاديرمنقسم در فواصل 8 ساعت ميباشد. درعفونتهاي شديد، تا 5mg/kg/day در مقاديرمنقسم هر 8 ـ 6 ساعت مصرف ميشود.

كودكان: در نوزادان با سن تا يك هفته بهمقدار 2mg/day هر 12 ساعت و در نوزادانبا سن بيش از يك هفته و كودكان2/5mg/kg ـ 2 هر 8 ساعت تزريق عضلاني،تزريق آهسته وريدي يا انفوزيون وريديميشود.

 

اشكال دارويي:

Injection: 10mg/ml, 40mg/ml (as sulfate)

[/align]

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

[align=CENTER]

 

 

[align=CENTER]

 

antifungal drugs

 

amphotericin b

fluconazole clotrimazole

griseofulvin flucytosine

nystatin ketoconazole

 

عفونتهاي قارچي اغلب با كاهش مقاومتميزبان همراه است كه در صورت عدماصلاح اين مقاومت، دارودرماني باشكست مواجه خواهد شد. همچنين درمانعفونت درماتوفيتي تا زماني كه منبعحيواني برداشته شده يا كنترل گردد، ممكنموفقيتآميز نباشد.

آمفوتريسين از مجراي گوارش جذبنميشود و تنها آنتي بيوتيك از گروه پليان است كه از راه تزريقي قابل مصرفميباشد. اين دارو درمان عفونتهاي قارچيسيستميك مصرف ميشود و بر عليهبسياري از قارچها و مخمرها مؤثرميباشد. اين دارو به ميزان زيادي بهپروتئينهاي پلاسما پيوند مييابد و بهميزان كم به داخل مايعات بدن و بافتها نفوذميكند. در صورت تزريق، عوارض جانبيسمي دارو بروز ميكند.

نيستاتين از راه خوراكي جذب بسيار كميدارد و از راه تزريقي نيز بسيار سميميباشد.

اين دارو بر عليه بسياري از مخمرها وقارچها مؤثر است ولي اصولا بر عليهعفونتهاي كانديدا آلبيكانس در پوست ومخاط بكار ميرود.

اين دارو همچنين در درمان كانديد يازيسروده نيز مصرف ميشود.

ميكونازول براي درمان موضعي مصرفميشود. كتوكونازول در مقايسه با سايرداروهاي ضد قارچ ايميدازولي، از جذبخوراكي بهتري برخوردار است، ولي سميتكبدي خطرناك با مصرف دارو گزارش شدهاست. از اين دارو نبايد در درمان عفونتهايقارچي سطحي استفاده نمود.

فلوكونازول در درمان موضعي وسيستميك عفونتهاي كانديديايي وكريپتوكوكي مصرف ميشود.

فلوسيتوزين يك داروي ضد قارچ سنتتيكاست كه فقط بر عليه مخمرها مؤثر ميباشدو در درمان عفونتهاي سيستميككانديديازيس و كريتپوكوكوزيس مصرفميشود. عوارض جانبي اين دارو نادراست، ولي ضعف مغز استخوان مشاهدهشده است.

در حين درمان با اين دارو، ممكن استمقاومت ايجاد شود. گريزئوفولوين، بهدليل تجمع در كراتين، داروي انتخابي برايعفونتهاي درماتوفيتي است. از مجرايگوارش بخوبي جذب ميشود، ولي درمصرف موضعي غير فعال است.

اين دارو در عفونتهاي پوست مؤثرتر ازعفونتهاي ناخن است و درمان با آن بايدبراي چندين هفته تا چندين ماه ادامه يابد.عوارض جانبي اين دارو نادر ميباشد.

[/align]

 

 

[/align]

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

[align=CENTER]

 

AMPHOTERICIN B

موارد مصرف: آمفوتريسين B در درمانآسپرژيلوز، بلاستوميكوز، كانديديازمنتشر، كوكسيديوئيدوميكوز،كريپتوك وكوز، اندوكارديت قارچي،كانديدياز داخلي چشم، هيستوپلاسموز،سالك، مننژيت قارچي، موكورميكوز،سپتي سمي قارچي، اسپوروتريكوزمنتشر، عفونتهاي قارچي دستگاه ادراريو مننگوآنسفاليت آميبي اوليه مصرفميشود.

 

مكانيسم اثر: اين دارو با اتصال بهاسترولهاي غشاي سلولي قارچ و تغيير درقابليت نفوذ اين غشاء و در نتيجه از دسترفتن پتاسيم و ملكولهاي كوچك از درونسلول، اثر ضد قارچي خود را اعمالميكند.

 

فارماكوكينتيك: آمفوتريسين B در ريه، كبد،طحال، كليه، غده فوق كليوي و عضلاتتوزيع شده و غلظت آن در مايعات جنب،صفاقي و پرده سينوويال و مايع زلاليهتقريبŠ 75% غلظت پلاسمايي آن است. دفعاين دارو از راه كليه بسيار آهسته بوده وتقريبŠ 40% دارو در مدت هفت روز دفعشده و حداقل تا 7 هفته پس از قطع مصرفدر ادرار يافت ميشود.

 

هشدارها: 1 ـ در صورت وجود عيب كاركليه بايد با احتياط فراوان مصرف

شود.

2 ـ مقدار مصرف تام بيش از 4g/day ممكناست منجر به بروز عيب دايمي كار كليهگردد.

 

عوارض جانبي: از عوارض شايعآمفوتريسين B كم خوني، كاهش پتاسيمخون، تب و لرز و تهوع و استفراغ، دردمعده، سردرد، كمي فشار خون، اختلال كاركليه، درد عضله و مفصل، كم خوني،مسموميت كليوي، اختلالات نورولوژيك وخوني، بثورات جلدي و ترومبوفلبيتميباشند.

 

تداخلهاي دارويي: مصرف همزمانآمفوتريسين B با داروهاي تضعيف كنندهفعاليت مغز استخوان، گليكوزيدهايديژيتال، مدرهاي كاهنده پتاسيم وداروهاي با سميت كليوي باعث تشديدعوارض سمي دارو ميشود.

 

نكات قابل توصيه: 1 ـ در صورتيكه وقفهدرمان بيش از يك هفته باشد، درمان مجددبايد با حداقل مقدار مصرف شروع وبتدريج تا مقدار مصرف مطلوب افزايشيابد.

2 ـ با تزريق وريدي مقادير كمكورتيكواستروئيدها قبل و در طيانفوزيون وريدي آمفوتريسين B احتمالبروز واكنشهاي تبزا كاهش مييابد.همچنين مصرف استامينوفن،آنتيهيستامي نها و يا فنوتيازينها قبل ازانفوزيون آمفوتريسين B عوارضي چونتب، تهوع و لرز ناشي از دارو را كاهشميدهند.

3 ـ انفوزيون وريدي آمفوتريسين B بايدطي 4 ـ 2 ساعت انجام شود.

4 ـ مصرف مقادير كامل اين دارو حتي دربيماران مبتلا به عيب كار كليه ضرورياست. با اين وجود در صورت پيشرفتعيب كار كليه بيمار بايد تحت مراقبتپزشكي قرار گيرد.

5 ـ نشت دارو به بافتهاي اطراف رگ ممكناست سبب بروز تحريك شديد محل تزريقگردد.

6 ـ براي به حداقل رساندن بروزترومبوفلبيت موضعي ناشي از انفوزيونوريدي اين دارو، ميتوان هپارين را بهمحلول تزريقي اضافه كرد و ياآمفوتريسين B را يك روز در ميان تجويزكرد. همچنين مصرف يك روز در ميانآمفوتريسين B احتمال بياشتهايي راكاهش ميدهد.

7 ـ مقدار مصرف اين دارو بهصورت يكروز در ميان نبايد بيش از 1/5mg/kg باشد.

 

مقدار مصرف:

بزرگسالان: آمفوتريسين Bبهعنوان ضدقارچ سيستميك در ابتدا 5 ميليگرم در

20 ـ 10 ميليليتر از محلول تزريقيدكستروز 5% طي 5 ـ 3 دقيقه در حفراتبدن چكانده ميشود. سپس 50 ميليگرماين دارو در 20 ـ 10 ميليليتر از محلولتزريقي دكستروز 5% طي 5 ـ 3 دقيقه هرروز مصرف ميشود. از راه تزريق داخلنخاعي ابتدا 0/1 ـ 0/01 ميليگرم هر

72 ـ 48 ساعت تزريق ميشود. اين مقداربر حسب تحمل بيمار بتدريج تا 0/5ميليگرم افزايش مييابد. بهصورتانفوزيون وريدي، ابتدا مقدار 1 ميليگرمبهعنوان مقدار آزمايشي بعد از رقيق شدنبا 50 ـ 20 ميليليتر از محلول تزريقيدكستروز 5% طي 30 ـ 10 دقيقه تزريقميشود. به اين مقدار برحسب تحمل بيمارو شدت عفونت 10 ـ 5 ميليگرم در هر نوبتميتوان افزود. در اين صورت حداكثرمقدار مصرف 50mg/day طي دوره 6 ـ 2ساعته ميباشد.

شستشوي مثانه با مقدار 5 ميليگرمآمفوتريسين B در 1000 ميليليتر آباستريل در روز با سرعت 40ml/h با يككاتتر به مدت 10 ـ 5 روز ادامه مييابد.

كودكان: بهعنوان ضد قارچ سيستميكمقدار اوليه 0/25mg/kg/day در محلولتزريقي دكستروز 5% طي شش ساعتانفوزيون وريدي ميشود كه به اين مقدارميتوان برحسب تحمل بيمار بتدريج0/25mg/kg ـ 0/125 هر روز يا يك روز درميان در هر نوبت افزود.

 

اشكال دارويي:

For Injection: 50mg

[/align]

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

[align=CENTER]

 

CLOTRIMAZOLE

موارد مصرف: كلوتريمازول در درمانكانديدياز ناشي از كانديدا آلبيكنس و سايرگونههاي كانديدا، كچلي بدن و ران و پاناشي از تريكوفيتون روبروم، تريكوفيتونمنتاگروفيس، اپيدرموفيتون فلوكوزوم وميكروسپوروم كانيس، تيناورسيكالر(ناشي از پيتيروسپوروم)، اريپكولار(مالاسزيا فورفور) و در درمان عفونتقارچي اطراف ناخن و كچلي ريش و سرمصرف ميشود.

 

مكانيسم اثر: كلوتريمازول ساختارگوسترول را مهار كرده و با آسيبرساندن به غشاء سلولي قارچ و تغيير درنفوذپذيري آن، باعث خروج عناصرضروري داخل سلولي ميگردد. اين داروهمچنين ساخت تريگليسيريدها وفسفوليپيدها را توسط قارچ مهار ميكند.كلوتريمازول باعث افزايش غلظتهيدروژن پراكسايد داخل سلول قارچ شدهكه باعث نكروز سلولي و از بين رفتنعناصر داخل سلولي ميشود. اين دارومانع تبديل بلاستوسپورها به شكل ميسليفعال در كانديدا آلبيكنس ميشود.

 

فارماكوكينتيك: جذب سيستميك اين داروبعد از مصرف پوستي كم است ولي بعد ازمصرف از راه مهبل به ميزان 10 ـ 3 درصدجذب ميشود.

 

هشدارها: از تماس دارو با چشم خودداريشود.

 

نكات قابل توصيه: 1 ـ رعايت نكات بهداشتيمانند استفاده از لباس زيرنخي و يا استفادهاز كاندوم در هنگام مقاربت به درمان كمكميكند.

2 ـ در صورت مصرف دارو براي درمانكانديدياز، از بهكار بردن پانسمان بسته درموضع خودداري شود.

3 ـ در صورت عدم پاسخ به درمان بعد ازاطمينان از عدم وجود ساير پاتوژنها، دورهدرمان ممكن است مجددŠ تكرار شود.

 

مقدار مصرف: موضعي ـ روزي 2 بار صبحو عصر از محلول يا كرم بر روي موضعماليده شود.

قرص واژينال ـ در بيماران غير حامله200mg/day ترجيحŠ قبل از خواب به مدت3 روز يا 100mg/day به مدت 7 روزاستعمال ميگردد.

كرم واژينال ـ مقدار 50mg/day (يكاپليكاتور از كرم يك درصد) ترجيحŠ قبل ازخواب به مدت 14 ـ 6 روز استعمالميشود.

 

اشكال دارويي:

Topical Cream: 1%

Topical Solution: 1%

Vaginal Cream: 1%

Vaginal Tablet: 100mg

 

[/align]

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

[align=CENTER]

 

FLUCONAZOLE

موارد مصرف: فلوكونازول در درمانعفونتهاي قارچي دهان و حلق، مري، واژنو عفونتهاي سيستميك ناشي از كانديداآلبيكنس و در درمان عفونتهاي قارچيپوست مصرف ميشود. اين دارو ممكناست به عنوان جايگزين آمفوتريسين دردرمان عفونتهاي كريپتوكوكي نيز مصرفشود. فلوكونازول همچنين براي پيشگيرياز عود مننژيت كريپتوكوكي در بيمارانمبتلا به ايدز و پيشگيري از بروز عفونتهايقارچي در بيماران تحت درمان با پرتودرماني يا داروهاي سيتوتوكسيك مصرفميشود.

 

مكانيسم اثر: فلوكونازول در قارچهايحساس به دارو، آنزيمهاي وابسته به راسيتوكروم بيوسنتز p-450 مهار مينمايد وديواره سلولي را مختل ميكند.

 

فارماكوكينتيك: اين دارو از راه خوراكيبخوبي جذب ميشود. پس از جذب بهطورگسترده در مايعات بدن منتشر ميشود،اوج غلظت سرمي دارو 2 ـ 1 ساعت پس ازمصرف خوراكي بدست ميآيد. نيمه عمردفع دارو 30 دقيقه است كه در بيمارانمبتلا به عيب كار كليه ممكن است افزايشيابد. دفع اين دارو عمدتŠ كليوي است.

 

موارد منع مصرف: در صورت ابتلاي بيماربه عيب كار كبد يا پورفيري، اين دارو نبايدمصرف شود.

 

هشدارها: 1 ـ در صورت نياز به درمانطولاني مدت (بيش از 14 روز) با اين دارو،وضعيت كار كبد بهطور باليني وبيوشيميايي حتمŠ بايد قبل از شروعدرمان، دو هفته پس از شروع درمان و پساز آن بهطور ماهانه پيگيري شود.

2 ـ در صورت ابتلاي بيمار به عيب كاركليه، اين دارو بايد با احتياط فراوانمصرف شود.

 

عوارض جانبي: عوارض گزارش شده برايفلوكونازول عبارتند از: تهوع، استفراغ، دردشكم، سردرد، بثورات جلدي، كهير وخارش، بندرت كاهش پلاكتهاي خون،پاراسترني، ترس بيمار از نور، سرگيجه،آلوپس، ژينكوماستي، و كاهش مقدار اسپرم.همچنين در صورت مصرف طولاني مدتدارو (بيش از 14 روز) احتمال بروز هپاتيتيا آسيبكشنده كبدي وجود دارد.

 

تداخلهاي دارويي: در صورت مصرفهمزمان ريفامپين با فلوكونازول به دليلافزايش پتاسيم، غلظت سرمي فلوكونازولكاهش مييابد. فلوكونازول ممكن است درمتابوليسم بعضي از داروها، از جملهفنيتوئين و داروهاي سولفونيل اوره پايينآورنده قند خون، تداخل كند و غلظتسرمي اين داروها را افزايش دهد. همچنينافزايش غلظت سرمي سيكلوسپورين،نورتريپتيلي� � و ترفنادين در صورتمصرف همزمان با اين دارو گزارششدهاند كه در مورد ترفنادين احتمال بروزواكنشهاي غيرعادي در ECGوجود دارد.فلوكونازول ممكن است اثر وارفارين راافزايش دهد.

 

مقدار مصرف:

بزرگسالان: مقدار مصرف اين دارو دركانديدياز واژينال 150 ميليگرم بهصورتدوز واحد است. در ساير عفونتهايمخاطي ناشي از كانديدا به غير از كانديديازتناسلي، 50mg/day (در عفونتهاي سخت100mg/day) براي 14 ـ 7 روز مصرفميشود. در برخي از عفونتهاي مخاطيمانند التهاب مركزي، كانديدوري،عفونتهاي ناي ـ ريوي غيرتهاجمي اينمقدار براي 30 ـ 14 روز مصرف ميشود.

مقدار مصرف فلوكونازول در درمانعفونتهاي قارچي پوست 50mg/day براي4 ـ 2 هفته تا حداكثر 6 هفته ميباشد. درعفونتهاي تهاجمي كانديديايي ياكريپتوكوكي، ابتدا مقدار 400 ميليگرم وپس از آن 200mg/day كه در صورت نيازتا 400mg/day افزايش مييابد، مصرفميشود. طول دوره درمان به پاسخ بيماربستگي دارد (در مورد مننژيتكريپتوكوكي طول دوره درمان حداقل 8 ـ 6هفته ميباشد).

براي پيشگيري از عود مننژيتكريپتوكوكي در بيماران مبتلا به ايدز بعداز تكميل درمان اوليه، به مقدار200mg/day ـ 100 مصرف ميشود.همچنين براي پيشگيري از بروز عفونتهايقارچي در بيماران تحت درمان با پرتودرماني يا داروهاي سيتوتوكسيك بهمقدار 400mg/day ـ 50 بسته به احتمالبروز عفونت مصرف ميشود كه درصورت احتمال بروز عفونتهاي سيستميكاين مقدار 400mg/day خواهد بود. شروعدرمان در اين بيماران قبل از بروزنوتروپني خواهد بود و درمان تا 7 روزپس از آنكه شمارش نوتروفيلها به حدمطلوب رسيد، ادامه خواهد يافت. در درمانكچلي پا، سر، پيتي ريازيس ورسيكالر وكانديدياي پوستي، 50mg/day به مدت 4 ـ 2هفته (تا حداكثر 6 هفته در كچلي پا) مصرفميشود.

كودكان: مقدار مصرف اين دارو در درمانعفونتهاي قارچي مخاطي (غير از عفونتواژن) 6mg/kg ـ 3 در روز اول درمان وسپس روزانه 3mg/kg (هر 72 ساعت درنوزادان با سن كمتر از دو هفته و هر 48ساعت در نوزادان با سن 4 ـ 2 هفته)ميباشد. مقدار مصرف فلوكونازول دردرمان عفونتهاي قارچي پوست دركودكان مانند بزرگسالان است. در درمانعفونتهاي تهاجمي كانديديايي ياكريپتوكوكي به مقدار 12mg/kg/day ـ 6(هر 72 ساعت در نوزادان با سن كمتر ازدو هفته و هر 48 ساعت در نوزادان با سن4 ـ 2 هفته) مصرف ميشود. برايپيشگيري از بروز عفونتهاي قارچي، مقدارمصرف فلوكونازول 12mg/kg/day ـ 3 (هر72 ساعت در نوزادان با سن كمتر از دوهفته و هر 48 ساعت در نوزادان با سن

4 ـ 2 هفته) ميباشد.

 

اشكال دارويي:

Capsule or Tablet: 50mg, 100mg, 150mg[/align]

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

[align=CENTER]

 

 

[align=CENTER]

 

FLUCYTOSINE

موارد مصرف: فلوسيتوزين در درمانعفونتهاي قارچي و مخمري سيستميك،همراه با آمفوتريسين يا فلوكونازول دردرمان مننژيت كرپيتوكوكي، كانديديازشديد و سيستميك ناشي از كانديداآلبيكنس (اندوكارديت، پنوموني، سپتيسمي و عفونتهاي مجاري ادرار) و همراه باآمفوتريسين در درمان ساير عفونتهايطولاني مدت و شديد مصرف ميشود.

 

مكانيسم اثر: فلوسيتوزين پس از نفوذ درسلولهاي قارچي، به فلوئورواوراسيل كهيك آنتيمتابوليت است، تبديل ميشود. اينتركيب به نوبه خود در متابوليسمپيريميدن وارد ميگردد و بيوسنتزاسيدهاي نوكلئيك و پروتئينها را مختلميسازد.

 

فارماكوكينتيك: اين دارو بخوبي و بسرعتاز مجراي گوارش جذب ميشود و پس ازجذب بهطور گسترده در تمام بدن منتشرميگردد. غلظت سرمي دارو 2 ـ 1 ساعتپس از مصرف به اوج خود ميرسد. نيمهعمر دارو 6 ـ 2/5 ساعت است كه درصورت عيب كار كليه ممكن است به

250 ـ 12 ساعت افزايش يابد. دفعفلوسيتوزين عمدتŠ كليوي است.

 

هشدارها: 1 ـ اين دارو در موارد زير بايد بااحتياط فراوان مصرف شود:

عيب كار كبد و عيب كار كليه (ممكن است بهكاهش مقدار مصرف و اندازهگيري غلظتخوني دارو نياز باشد)، بيمارانسالخورده، اختلالهاي خوني (از جملهضعف ـ مغز استخوان) و بيماراني كه قبلاتحت درمان با داروهاي سيتوتوكسيك ياپرتو درماني بودهاند.

2 ـ در طول مصرف اين دارو، بهويژه درصورت ابتلاي بيمار به عيب كار كليه يااختلالهاي خوني، ممكن است انجامآزمونهاي كار كليه و شمارش خونضروري باشد.

 

عوارض جانبي: عوارض گزارش شده ناشياز مصرف اين دارو عبارتند از كم خوني،هپاتيت يا يرقان، واكنشهاي حساسيتمفرط (شامل بثورات جلدي، قرمزي ياخارش)، كاهش گلبولهاي سفيد و پلاكتهايخون، اختلالهاي گوارشي (شامل درد شكم،اسهال، كاهش اشتها، تهوع و استفراغ)،اغتشاش شعور، توهم، افزايش حساسيتپوست به نور و اثرات CNS(شامل سرگيجهيا منگي، خوابآلودگي و سردرد).

 

تداخلهاي دارويي: فلوسيتوزين ممكناست اثر ساير داروهاي تضعيف كننده مغزاستخوان و پرتودرماني را در كاهشفعاليت مغز استخوان تشديد نمايد.

 

نكات قابل توصيه: 1 ـ احتمال بروزواكنشهاي ناشي از حساسيت پوست بهنور وجود دارد. از اين رو بيمار نبايد درمعرض نور مستقيم خورشيد قرار گيرد.

2 ـ در صورت بروز سرگيجه، منگي ياخوابآلودگي بايد احتياط كرد.

 

مقدار مصرف:

بزرگسالان و كودكان: اين دارو به مقدار37/5mg/kg ـ 12/5 هر 6 ساعت مصرفميشود. در بيماران مبتلا به عيب كار كليهميتوان فواصل مصرف دارو را افزايش داد.

 

اشكال دارويي:

Scored Tablet: 500mg

[/align]

 

 

[/align]

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

[align=CENTER]

 

 

[align=CENTER]

 

GRISEOFULVIN

موارد مصرف: گريزئوفولوين در درمانكچليهاي ريش، مو، سر، بدن، ران، پاها،ناخن و اندام تحتاني ناشي از تريكوفيتون،ميكروسپوروم و اپيدرموفيتونفلوكوزوم مصرف ميشود.گريزئوفولوين در عفونتهاي جزيي كهتنها با ضد قارچهاي موضعي قابل درماناست، مصرف نميشود.

 

مكانيسم اثر: گريزئوفولوين از ميتوزسلول قارچ جلوگيري كرده و با اين عملتقسيم سلولي را در مرحله متافاز متوقفميكند. اين دارو با مقادير متفاوت درسلولهاي پيشساز كراتين پوست، مو وناخنها رسوب ميكند و اين سلولها را درمقابل تهاجم قارچ مقاوم ميسازد و بدينترتيب با ريزش كراتين آلوده بافت سالمجانشين آن ميشود.

 

فارماكوكينتيك: جذب خوراكيگريزئوفولوين ميكروسايز بين 70 ـ 25درصد در هر نوبت مصرف است. مصرفهمزمان يا متعاقب غذاهاي چرب با ايندارو جذب آن را بهطور قابل توجهيافزايش ميدهد. اين دارو با مقادير متفاوتدر لايه كراتيني پوست، مو و ناخنها رسوبميكند. متابوليسم آن كبدي است و نيمهعمر آن تقريبŠ 24 ساعت است. دفع آنكليوي است.

 

هشدارها: 1 ـ مصرف گريزئوفولوين درنارسايي كبدي و وجود پورفيري بايد بااحتياط فراوان صورت گيرد.

2 ـ احتمال بروز حساسيت به نور بامصرف اين دارو وجود دارد. از تماس نورخورشيد يا لامپهاي خورشيدي با پوستبايد اجتناب شود.

 

عوارض جانبي: اين دارو ممكن است باعثسردرد، تهوع، استفراغ، بثورات جلديحساسيت به نور، سرگيجه، كسالت،آگرانولوسيتوز ولكوپني شود.

 

تداخلهاي دارويي: اين دارو باعث افزايشمتابوليسم داروهاي ضد انعقاديكوماريني و داروهاي خوراكي جلوگيريكننده از بارداري حاوي استروژنميشود.

 

نكات قابل توصيه: 1 ـ براي جلوگيري ازعود بيماري درمان بايد تا حذف كاملارگانيسم عامل بيماري ادامه يابد. دورهدرمان پيشنهادي براي كچلي سر 10 ـ 8هفته، كچلي بدن 4 ـ 2 هفته، كچلي پاها

8 ـ 4 هفته، كچلي ناخنهاي دست حداقل

4 ماه و كچلي ناخنهاي پا حداقل 6 ماهاست. با اين وجود ميزان عود كچليناخنهاي پا خيلي زياد است.

2 ـ از آنجا كه مخمرها و باكتريها

مانند قارچ ممكن است در بعضي از اشكالبيماري قارچي ورزشكاران وجود داشتهباشند، معمولا مصرف يك داروي موضعيمناسب در درمان كچلي پا مورد نياز

است.

3 ـ بمنظور كاهش تحريك گوارشي وافزايش جذب گريزئوفولوين، اين دارو بايدهمراه غذا (بهويژه غذاهاي چرب) و شير ياپس از آن مصرف شود.

4 ـ در صورت مصرف داروهاي خوراكيجلوگيري كننده از بارداري حاوياستروژن همزمان با اين دارو، طي مصرفاين دارو و تا يك ماه بعد از آن از سايرروشهاي جلوگيري كننده نيز بايد استفادهشود.

مقدار مصرف:

بزرگسالان: در درمان كچلي ناخن و پاهامقدار 500 ميليگرم هر 12 ساعت مصرفميشود و در درمان كچلي سر و بدن و رانمقدار 250 ميليگرم هر 12 ساعت يا500mg/day تجويز ميشود.

كودكان: مقدار 10mg/kg ـ 5 هر 12 ساعتيا 10mg/kg/day مصرف ميشود. برايكودكان با وزن 23 ـ 14 كيلوگرم

مقدار 250mg/day ـ 125 يا 125 ـ 62/5ميليگرم هر 12 ساعت مصرف ميشود.در كودكان با وزن 23 كيلوگرم به بالا500mg/day ـ 250 يا 250 ـ 125 ميليگرمهر 12 ساعت مصرف ميشود.

 

اشكال دارويي:

Scored Tablet: 500mg

Tablet: 125mg

[/align]

 

 

[/align]

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

[align=CENTER]

 

KETOCONAZOLE

موارد مصرف: كتوكونازول در درمانبلاستوميكوزيس ريوي و منتشر،كانديدياز مري، حلق و دهان، عفونتهايكانديدايايي دستگاه ادراري، پنوموني،كانديدياز شديد مزمن مخاط پوستي وكانديدياز مهبلي ـ فرجي مصرف ميشود.كتوكونازول در درمان پيتيريازيسورسيكالر، كچلي بدن، كروموميكوزيس وكوكسيديوايد و ميكوزيس شديد بهعنوانانتخاب دوم، كچلي اندامهاي تحتاني و پايمقاوم به گريزئوفولوين، ليشمانيوز جلديعفونتهاي قارچي ناخن و اطراف آن وپنوموني قارچي، سپتي سمي قارچي واسپوروتريكوزيس منتشر مصرفميشود.

 

مكانيسم اثر: كتوكونازول بيوسنتزارگوسترول يا ديگر استرولها را مهارميكند و باعث آسيب به غشاء سلول قارچشده و نفوذپذيري آن را تغيير ميدهد كهدر نهايت منجر به از دست رفتن عناصرضروري داخل سلولي ميگردد.كتوكونازول همچنين بيوسنتزتريگليسيريدها و فسفوليپيدها را مهارميكند و فعاليت آنزيم اكسيداتيو وپراكسيداتيو را مختل ميكند. كتوكونازولتبديل بلاستوسپورها را به شكل ميسليمهاجم در كانديدا آلبيكنس متوقف ميكند.

 

فارماكوكينتيك: فراهمي زيستي دارو حدود75% است. متابوليسم كتوكونازول كبدياست و راه اصلي دفع آن از طريق صفراميباشد.

 

موارد منع مصرف: كتوكونازول درصورت وجود حساسيت شديد بهداروهاي ضد قارچ آزولي نبايد مصرفشود.

 

هشدارها: مصرف سيستميك كتوكونازولدر صورت عيب كار كبد، فقدان يا كاهشاسيد معده بايد با احتياط فراوان صورتگيرد.

 

عوارض جانبي: خارش و تحريكي كه قبل ازمصرف كتوكونازول وجود نداشته استاز عوارض شايع كتوكونازول موضعيميباشد. تهوع، استفراغ، درد شكم،سردرد، بثورات جلدي، كهير و بندرتترومبوسيتوپني، پارستزي، ترس از نور،سرگيجه، طاسي و ژينكوماستي نيز بامصرف اين دارو گزارش شده است.

 

تداخلهاي دارويي: كتوكونازول باداروهاي هپاتوتوكسيك، آنتياسيد،آنتيكولينرژيك ، آنتياسپاسموديك،آنتاگون يستهاي گيرنده H2، امپرازول،سوكرالفيت، استميزول، سيزاپرايد،سيكلوسپورين، ايزونيازيد، ريفامپين،فنيتوئين و وارفارين تداخل دارد.

 

نكات قابل توصيه: 1 ـ كتوكونازول بايدهمراه با غذا مصرف شود.

2 ـ از تماس اشكال موضعي دارو با چشماجتناب شود.

3 ـ دوره درمان بايد كامل شود.عفونتهاي قارچي ممكن است به دورهدرمان طولاني نياز داشته باشند.

4 ـ هنگام مصرف موضعي دارو، مقداركافي از دارو بايد در موضع مصرف شودبهطوري كه سطح پوست را بپوشاند.

 

مقدار مصرف:

بزرگسالان: مقدار 400mg/day ـ 200بهعنوان ضد قارچ مصرف ميشود. برايدرمان پيتيريازيس ورسيكالر مقدار200mg/day به مدت 10 ـ 5 روز، در درمانكانديدياز مهبلي ـ فرجي 400mg/day ـ 200به مدت 5 روز، در عفونت اطراف ناخن400mg/day ـ 200، در پنوموني و سپتيسمي قارچي 400 ميلي گرم تا يك گرم درروز، مصرف ميشود.

كودكان: در كودكان در كانديدياز مهبلي ـفرجي 10mg/kg ـ 5 يكبار در روز به مدت 5روز و در عفونت اطراف ناخن و پنوموني وسپتي سمي قارچي 10mg/kg ـ 5 يكبار درروز مصرف ميشود.

موضعي: مقدار مصرف كرم كتوكونازولدر بزرگسالان در درمان كچلي بدن، كچلياندام تحتاني، كچلي پا و پيتي ريازيسورسيكالر و كانديدياز پوستي يكبار درروز و در حالات سبورئيك پوستي، عفونتاطراف ناخن، كچلي ريش و پوست سر 2 يا3 بار در روز است. مقدار مصرف شامپودر بزرگسالان در درمان شوره سر هر 4روز يكبار به مدت 4 هفته ميباشد كه اينمقدار مصرف به يكبار هر يك يا دو هفتهكاهش مييابد.

 

اشكال دارويي:

Scored Tablet: 200mg

Shampoo: 2%

Topical Cream: 2%

[/align]

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

[align=CENTER]

 

NYSTATIN

موارد مصرف: نيستاتين در درمانكانديدياز ناشي از كانديدا آلبيكانس وساير گونههاي كانديدا مصرف ميشود.نيستاتين در درمان كچلي ريش و سر هممصرف ميشود.

 

مكانيسم اثر: نيستاتين با اتصال بهاسترولهاي موجود در غشاء سلولي قارچباعث تغيير در نفوذپذيري غشاء شده وباعث ميشود كه محتويات ضروري داخلسلولي قارچ از آن خارج شوند.

 

فارماكوكينتيك: نيستاتين از مجراي گوارشو يا پوست سالم و غشاهاي مخاطي جذبنميشود. تقريبŠ تمام دارو بعد از مصرفخوراكي بهصورت تغيير نيافته از طريقمدفوع دفع ميشود.

 

عوارض جانبي: تحريك پوستي كه قبل ازدرمان وجود نداشته است، از عوارضجانبي دارو است.

 

نكات قابل توصيه: 1 ـ قرص واژينال

اين دارو به عنوان قرص مكيدني به

جاي سوسپانسيون خوراكي براي درمانكانديدياز دهان نيز قابل مصرف

است.

2 ـ در صورت مصرف موضعي دارو ازپانسمان بسته در موضع بايد خودداريشود و در صورت مصرف آن در نوزاداناز پيچيدن سفت پاي بچه و يا استفاده ازشلوارك پلاستيكي نيز بايد اجتناب شود.

 

مقدار مصرف:

خوراكي:

بزرگسالان: مقدار 600,000 ـ 400,000واحد از سوسپانسيون خوراكي 4 بار درروز يا 1000,000 ـ 500,000 واحد ازقرص 3 بار در روز مصرف ميشود.

كودكان: در نوزادان نارس و كم وزن مقدار100,000 واحد 4 بار در روز و در نوزادانبزرگتر 200,000 واحد 4 بار در روزمصرف ميشود. مقدار مصرف قرص دركودكان بالاي 5 سال، 500,000 واحد 4 باردر روز است.

موضعي:

بزرگسالان و كودكان: 2 يا 3 بار در روزبر روي پوست ماليده ميشود.

واژينال:

مقدار 100,000 واحد، يك يا دو بار در روزبه مدت 2 هفته مصرف ميشود.

 

اشكال دارويي:

Vaginal Tablet: 100,000 U

Coated Tablet: 500,000 U

For Suspension Drops: 100,000 U/ml

Topical Ointment: 100,000 U/g

[/align]

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

[align=CENTER]

 

CEFAZOLIN

موارد مصرف: اين دارو در درمانعفونتهاي ناشي از باكتريهاي گرم مثبتو گرم منفي حساس به دارو از جملهعفونتهاي ادراري بهويژه در دورانبارداري و نيز به عنوان پيشگيري ازعفونت قبل از اعمال جراحي مصرفميشود.

 

فارماكوكينتيك: غلظت سرمي دارو 2 ـ 1ساعت پس از تزريق عضلاني به اوج خودميرسد. نيمه عمر دارو بهطور متوسط1/5 ساعت است كه در صورت عيب كاركليه تا 42 ساعت نيز ممكن است افزايشيابد. 86 ـ 70 درصد دارو از راه كليه و ازطريق ترشح توبولي، دفع ميشود.

موارد منع مصرف: در صورت وجود سابقهحساسيت مفرط به سفالوسپورينها يابيماري پورفيري، نبايد مصرف شود.

 

هشدارها: 1 ـ در صورت وجود سابقهحساسيت به پنيسيلينها، و مشتقات آنها،سفالوسپورينها يا پنيسيلامين با احتياطفراوان مصرف شود.

2 ـ اين دارو ممكن است موجب ايجاد پاسخمثبت كاذب در آزمون كومبس و قند ادرارشود.

3 ـ در بيماران مبتلا به عيب كار كليه،كاهش مقدار مصرف دارو ضروري است.

4 ـ سفالوسپورينها ممكن است سبب بروزكوليت پسودوممبران شوند.

 

عوارض جانبي: واكنشهاي آلرژيك شاملكهير و بثورات جلدي و علايم حساسيتمفرط شامل شوك آنافيلاكتيك، تهوع،استفراغ و اسهال و علائم مربوط به كوليتپسودوممبران با مصرف اين دارو گزارششدهاند.

 

تداخلهاي دارويي: در صورت مصرفهمزمان سفالوسپورينها باآمينوگليكوزيدها يا وانكومايسين، احتمالبروز مسموميت كليوي افزايش مييابد.پروبنسيد دفع سفالوسپورينها ازتوبولهاي كليوي را كاهش داده و لذا سببافزايش غلظت سرمي سفالوسپورينها و درنتيجه احتمال بروز مسموميت ميشود. اثرضد انعقادي وارفارين در صورت مصرفهمزمان با سفالوسپورينها ممكن استافزايش يابد.

 

نكات قابل توصيه: 1 ـ در صورت فراموشكردن يك نوبت مصرف دارو، به محضبيادآوردن دارو را بايد مصرف كرد. ولياگر تقريبŠ زمان مصرف نوبت بعدي فرارسيده باشد، از مصرف نوبت فراموششده بايد خودداري شود و مقدار مصرفبعدي نيز دو برابر نگردد.

2 ـ مخلوط كردن سفازولين با سايرداروها (بهويژه آمينوگليكوزيدها) در يكمحلول توصيه نميشود.

3 ـ در صورت بروز اسهال شديد، قبل ازمصرف هر گونه داروي ضد اسهال، بايد باپزشك مشورت شود.

 

مقدار مصرف:

بزرگسالان:

از راه وريدي يا تزريق عضلاني يك گرم ازدارو 1 ـ 0/5 ساعت قبل از شروع عمل،

1 ـ 0/5 گرم در حين عمل و 1 ـ 0/5 گرم هر8 ساعت پس از جراحي تا 24 ساعتمصرف ميشود.

براي پيشگيري از آندوكارديت، يك گرم 0/5ساعت قبل از شروع جراحي، در درمانپنوموني پنوموكوكي 500 ميلي گرم هر 12ساعت، در عفونت حاد مجاري ادراري، يكگرم هر 12 ساعت و براي ساير عفونتها 250ميليگرم تا يك گرم هر 8 ـ 6 ساعت از راهوريدي يا عضلاني تزريق ميشود.

كودكان: براي پيشگيري از آندوكارديت25mg/kg نيم ساعت قبل از شروع عملجراحي تزريق وريدي يا عضلانيميشود.

در مورد ساير عفونتها، براي نوزادانبزرگتر از يكماه 25mg/kg ـ 6/25 هر 6ساعت و براي نوزادان با سن كمتر از يكماه20mg/kg هر 12 ـ 8 ساعت تزريق وريدييا عضلاني ميشود.

 

اشكال دارويي:

For Injection: 250mg, 500mg, 1g (assodium)

 

[/align]

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

[align=CENTER]

 

CEFOTAXIME

موارد مصرف: اين دارو در درمانعفونتهاي ناشي از باكتريهاي گرم مثبتو گرم منفي حساس به دارو از جمله عفونتاستخوان و مفاصل، سوزاك، عفونتهايمجاري ادرار و همچنين به عنوانپيشگيري از عفونت قبل از اعمال جراحيمصرف ميشود.

 

فارماكوكينتيك: غلظت سرمي دارو 0/5ساعت پس از تزريق عضلاني به اوج خودميرسد. نيمه عمر دارو 1 ساعت است كهدر صورت عيب كار كليه ممكن است تا 3ساعت افزايش يابد. 60 ـ 50 درصد دارو

از طريق *****اسيون گلومرولي دفعميشود.

 

موارد منع مصرف: در صورت وجودسابقه حساسيت مفرط بهسفالوسپورينها پني سيلينها و مشتقاتآنها يا پني سيلامين يا بيماري پورفيري،اين دارو نبايد مصرف شود.

 

هشدارها: 1 ـ در صورت وجود سابقهحساسيت به پنيسيلينها، بايد با احتياطفراوان مصرف شود.

2 ـ در بيماران مبتلا به عيب كار كليه،كاهش مقدار مصرف دارو ضروري است.

3 ـ سفالوسپورينها ممكن است سبب بروزكوليت پسودوممبران شوند.

4 ـ اين دارو ممكن است موجب ايجاد پاسخمثبت كاذب در آزمون كومبس شود.

 

عوارض جانبي: واكنشهاي آلرژيك شاملكهير و بثورات جلدي و علايم حساسيتمفرط شامل شوك آنافيلاكتيك، تهوع،استفراع و اسهال با مصرف اين داروگزارش شده است. ساير عوارض جانبيگزارش شده عبارتند از اريتم مولتي فرم،اختلال در آنزيمهاي كبدي، هپاتيت و يرقانكلستاتيك گذرا، ائوزينوفيلي و اختلالاتخوني، بي قراري، اختلال در خواباغتشاش فكر و سرگيجه و بندرت كوليتوابسته به آنتي بيوتيك با مصرف اين داروگزارش شده است.

 

تداخلهاي دارويي: در صورت مصرفهمزمان سفالوسپورينها باآمينوگليكوزيدها يا وانكومايسين احتمالبروز مسموميت كليوي افزايش مييابد. اثرضد انعقادي وارفارين در صورت مصرفهمزمان با اين داروها ممكن است افزايشيابد.

 

نكات قابل توصيه: 1 ـ در صورت نياز بهتزريق عضلاني مقادير بيش از 2 گرم، بايددارو را در مقادير منقسم و در نقاط مختلفتزريق نمود.

2 ـ مخلوط كردن سفوتاكسيم با سايرداروها (بهويژه آمينو گليكوزيدها) در يكمحلول توصيه نميشود.

3 ـ در صورت فراموش كردن يك نوبتمصرف دارو، به محض بيادآوردن دارو رابايد مصرف كرد، ولي اگر تقريبŠ زمانمصرف نوبت بعدي فرا رسيده باشد، ازمصرف نوبت فراموش شده بايدخودداري شود و مقدار مصرف بعدي نيزدو برابر نگردد.

4 ـ در صورت بروز اسهال شديد، قبل ازمصرف هر گونه داروي ضد اسهال بايد باپزشك مشورت شود.

 

مقدار مصرف:

بزرگسالان: در درمان سوزاك در زنان500 ميلي گرم در يك نوبت و در درمانسوزاك در مردان، يك گرم در يك نوبتتزريق عضلاني ميشود. در پيشگيري ازعفونتها قبل از عمل جراحي سزارين ابتدايك گرم از راه وريدي و سپس يك گرم ازراه عضلاني يا وريدي عر 6 ساعت حداكثربراي دو نوبت تزريق ميشود. در سايراعمال جراحي، يك گرم 1/5 ـ 0/5 ساعتقبل از شروع عمل تزريق عضلاني ياوريدي ميشود. در درمان سپتي سمي، 2گرم هر 8 ـ 6 ساعت از راه وريدي، و درساير عفونتها 2 ـ 1 گرم هر 8 ساعت تزريقعضلاني يا وريدي ميشود.

كودكان: در نوزادان با سن كمتر از يكهفته، 50mg/kg هر 12 ساعت و در نوزادانبا سن 4 ـ 1 هفته 50mg/kg هر 8 ساعت ازراه وريدي و در كودكان با سن بيش از يكماه و با وزن كمتر از 50 كيلوگرم

30mg/kg ـ 8/3 هر 4 ساعت از راه عضلانييا وريدي تزريق ميشود.

 

اشكال دارويي:

For Injection: 500 mg, 1 g (as sodium)[/align]

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

[align=CENTER]

 

 

[align=CENTER]

 

CEFTAZIDIME

موارد مصرف: سفتازيديم ازسفالوسپورينهاي نسل سوم است كه برعليه باكتريهاي گرم منفي بهويژهگونههاي پسودوموناس موثر است. ايندارو در درمان عفونتهاي ناشي ازباكتريهاي گرم مثبت و گرم منفي حساسبه دارو، از جمله عفونتهاي مجاريصفراوي، فيبروز سيستيك، عفونتهايتنفسي، درمان بيماريهاي عفوني دربيماراني كه سيستم ايمني آنها تضعيفشده است، مننژيت، پريتونيت، پنوموني،سپتي سمي، عفونتهاي پوستي وپيشگيري از بروز عفونت پس از اعمالجراحي مصرف ميشود.

فارماكوكينتيك: اوج غلظت سرمي دارو يكساعت پس از تزريق عضلاني به دستميآيد. نيمه عمر پلاسمايي دارو 2 ـ 1/4ساعت است كه در صورت عيب كار كليهافزايش مييابد. اين دارو در صفرا ترشحميشود. دفع سفتازيديم عمدتŠ كليوي و ازطريق *****اسيون گلومرولي است.

 

موارد منع مصرف: در صورت وجودحساسيت مفرط به سفالوسپورينهاپنيسيلين� �ها و مشتقات آنها يا پنيسيلامينيا ابتلاي بيمار به پورفيري اين دارو نبايدمصرف شود.

 

هشدارها: 1 ـ در صورت وجود سابقهحساسيت به پنيسيلينها و عيب كار

كليه بايد با احتياط فراوان مصرف

شود.

2 ـ اين دارو ممكن است موجب ايجاد پاسخمثبت كاذب در آزمون كومبس يا قندادرارشود.

3 ـ اين دارو ممكن است سبب بروز كوليتپسودوممبران شود.

4 ـ در بيماران مبتلا به عيب كار كليه،كاهش مقدار مصرف دارو ضروري است.

 

عوارض جانبي: عوارض گزارش شدهعبارتند از: اسهال و بندرت كوليت وابستهبه آنتيبيوتيك، تهوع، استفراغ، احساسناراحتي در شكم، سردرد، واكنشهايآلرژيك (شامل بثورات جلدي، خارش،كهير، تب و درد مفاصل و آنافيلاكسي)،اريتم مولتي فرم، نكروليز سمي پوست،اختلال در آنزيمهاي كبدي، هپاتيت ويرقان كلستاتيك گذرا.

 

تداخلهاي دارويي: اثر ضد انعقاديوارفارين در صورت مصرف همزمان بااين دارو ممكن است افزايش يابد.

 

نكات قابل توصيه: 1 ـ در صورت بروزاسهال شديد، قبل از مصرف هر گونهداروي ضد اسهال، بايد با پزشك مشورتشود.

2 ـ در صورت فراموش كردن يك نوبتمصرف دارو به محض به يادآوردن، دارورا بايد مصرف نمود. ولي اگر تقريبŠ زمانمصرف نوبت بعدي فرا رسيده باشد، ازمصرف نوبت فراموش شده بايدخودداري شود و مقدار مصرف بعدي نيزدو برابر گردد.

3 ـ مخلوط كردن سفتازيديم با سايرداروها بويژه آمينوگليكوزيدها ووانكومايسين در يك محلول توصيهنميشود.

 

مقدار مصرف:

بزرگسالان: مقدار مصرف سفتازيديم ازراه تزريق عميق عضلاني، يا وريدي 1گرم، هر 8 ساعت يا 2 گرم هر 12 ساعتاست كه در صورت وجود عفونت شديد به2 گرم هر 12 ـ 8 ساعت افزايش مييابد(مقادير بيش از 1 گرم در صورت مصرفبهصورت مقدار واحد بايد از راه وريديتزريق شوند). حداكثر مقدار مصرف دارودر بيماران سالخورده 3g/day است. ايندارو در فيبروز سيستيك همراه با عفونتريوي ناشي از پسودوموناس در بيمارانبا كليه سالم به مقدار 150mg/kg/day ـ 100در 3 مقدار منقسم مصرف ميشود. بهعنوان پيشگيري از عفونت در اعمالجراحي پروستات، مقدار 1 گرم قبل ازالقاي بيهوشي مصرف ميشود كه درصورت نياز پس از برداشتن كاتتر تكرارميشود. اين دارو در درمان عفونتهايمجاري ادرار يا عفونت خفيف به مقدار 1 ـ0/5 گرم هر 12 ساعت مصرف ميشود.

كودكان: در كودكان با سن تا 2 ماه60mg/kg/day ـ 25 در 2 مقدار منقسم و دركودكان با سن بيش از 2 ماه به مقدار100mg/kg/day ـ 30 در 2 يا 3 مقدار منقسممصرف ميشود كه اين مقدار در كودكانمبتلا به مننژيت يا ضعف سيستم ايمني يادر درمان فيبروز سيستيك همراه باعفونت ريوي ناشي از پسودوموناس تامقدار 150mg/kg/day (حداكثر 6g/day) در3 مقدار منقسم مصرف ميشود. مقدارمصرف دارو در درمان عفونتهايادراري و عفونتهاي خفيف مانندبزرگسالان است.

 

اشكال دارويي:

For Injection: 500mg, 1g, 2g (aspentahydrate)

[/align]

 

 

[/align]

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

[align=CENTER]

 

CEFTIZOXIME

موارد مصرف: سفتي زوكسيم در درمانعفونتهاي مفصل و استخوان، سوزاكساده، عفونتهاي داخل شكم، مننژيت،سپتي سمي باكتريايي، عفونتهاي بافت نرمو پوست و عفونتهاي باكتريايي مجرايادراري مصرف ميشود.

 

فارماكوكينتيك: غلظت سرمي دارو يكساعت پس از تزريق عضلاني به اوج خودميرسد. نيمه عمر دارو 1/7 ـ 1/4 ساعتاست كه در صورت عيب كار كليه ممكناست تا 30 ساعت افزايش يابد.

 

موارد منع مصرف: در صورت وجودسابقه حساسيت مفرط به سفالوسپورينهاپني سيلينها و مشتقات آنها، پنيسيلامينيا بيماري پورفيري، نبايد مصرف

شود.

هشدارها: 1 ـ در صورت وجود سابقهبيماري گوارشي بويژه كوليت اولسراتيو،آنتريت ناحيهاي و كوليت ناشي از آنتيبيوتيك، اين دارو بايد با احتياط فراوانمصرف شود.

2 ـ در بيماران مبتلا به عيب كار كليه،كاهش مقدار مصرف دارو ضروري است.

 

عوارض جانبي: اسهال خفيف، كرامپهايشكم، تهوع يا استفراغ، سردرد، كانديديازدهاني (رشد بيش از حد قارچ)، كانديديازواژن (خارش و ترشح واژن) و علائممربوط به كوليت پسودوممبران (كرامپ ودرد شديد معده يا شكم، اسهال شديد وآبكي و احتمالا خوني و تب) با مصرفسفالوسپورينها گزارش شده است.

 

تداخلهاي دارويي: اثر ضد انعقاديوارفارين، در صورت مصرف همزمان باسفالوسپورينها ممكن است افزايش

يابد.

پروبنسيد دفع سفالوسپورينها ازتوبولهاي كليوي را كاهش داده و لذا سببافزايش غلظت سرمي سفالوسپورينها و درنتيجه احتمال بروز مسموميت ميشود.

 

نكات قابل توصيه: 1 ـ در صورت بروزاسهال شديد، قبل از مصرف هر گونهداروي ضد اسهال، بايد با پزشك مشورتشود.

2 ـ در صورت فراموش كردن يك نوبتمصرف دارو، به محض بيادآوردن، دارورا بايد مصرف كرد. ولي اگر تقريبŠ زمانمصرف نوبت بعدي فرا رسيده باشد، ازمصرف نوبت فراموش شده بايدخودداري شود و مقدار مصرف بعدي نيزدو برابر نگردد.

3 ـ مخلوط كردن سفتي زوكسيم با سايرداروها بويژه آمينوگليكوزيدها در يكمحلول توصيه نميشود.

 

مقدار مصرف:

بزرگسالان: در عفونتهاي ساده مجرايادراري، 500 ميلي گرم هر 12 ساعت وبراي ساير عفونتها 2 ـ 1 گرم هر 12 ـ 8ساعت از راه عضلاني يا وريدي تزريقميشود. در عفونتهاي مخاطرهآميز، 4 ـ 3گرم هر 8 ساعت از راه وريدي تزريقميشود. در درمان سوزاك، يك گرمبهصورت دوز واحد تزريق عضلانيميشود.

كودكان: در درمان عفونتهاي باكتريايي دركودكان با سن 6 ماه تا 12 سال، 50mg/kgهر 8 ـ 6 ساعت تزريق عضلاني يا وريديميشود.

 

اشكال دارويي:

For Injection: 500 mg, 1g (as sodium)

[/align]

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

[align=CENTER]

 

CEPHALEXIN

موارد مصرف: اين دارو در درمانعفونتهاي ناشي از باكتريهاي گرم مثبتو گرم منفي حساس به دارو از جمله عفونتاستخوان و مفاصل. پنوموني باكتريايي،عفونتهاي پوستي و بافتهاي نرم، التهابعفوني لوزهها و عفونتهاي مجاري ادرارمصرف ميشود.

 

فارماكوكينتيك: 95 درصد دارو از راهخوراكي جذب ميشود و غلظت سرمي آنپس از يك ساعت به اوج خود ميرسد. نيمهعمر دارو تقريبŠ 1/5 ـ 0/9 ساعت است كهدر صورت عيب كار كليه ممكن است تا 40ساعت نيز افزايش يابد. 80 درصد دارو ازراه كليه و از طريق ترشح توبولي دفعميشود.

موارد منع مصرف: در صورت وجودسابقه حساسيت مفرط بهسفالوسپورينهاپنيسي� �ينها و مشتقات آنها يا پنيسيلامينيا بيماري پورفيري، نبايد مصرف

شود.

 

هشدارها: 1 ـ در صورت وجود سابقهحساسيت به پنيسيلينها، بايد با احتياطفراوان مصرف شود.

2 ـ اين دارو ممكن است موجب ايجاد پاسخمثبت كاذب در آزمون كومبس يا قند ادرارشود.

3 ـ اين دارو ممكن است سبب بروز كوليتپسودوممبران شود.

4 ـ در بيماران مبتلا به عيب كار

كليه، كاهش مقدار مصرف دارو ضرورياست.

 

عوارض جانبي: واكنشهاي آلرژيك شاملكهير و بثورات جلدي و علايم حساسيتمفرط شامل شوك آنافيلاكتيك، تهوع،استفراغ و اسهال و علائم كوليتپسودوممبران با مصرف اين دارو گزارششده است.

 

تداخلهاي دارويي: در صورت مصرفهمزمان سفالوسپورينها با آمينوگليكوزيدها يا وانكومايسين احتمال بروزمسموميت كليوي افزايش مييابد. اثر ضدانعقادي وارفارين در صورت مصرفهمزمان با اين دارو ممكن است افزايشيابد.

 

نكات قابل توصيه: 1 ـ سوسپانسيون داروپس از تهيه در صورت نگهداري در يخچالتا 14 روز پايدار خواهد بود.

2 ـ در صورت فراموش كردن يك نوبتمصرف دارو، به محض بيادآوردن دارو رابايد مصرف كرد. ولي اگر تقريبŠ زمانمصرف نوبت بعدي فرا رسيده باشد، ازمصرف نوبت فراموش شده بايدخودداري شود و مقدار مصرف بعدي نيزدو برابر نگردد.

3 ـ در صورت بروز اسهال شديد، قبل ازمصرف هر گونه داروي ضد اسهال، بايد باپزشك مشورت شود.

 

مقدار مصرف:

بزرگسالان: سفالكسين به مقدار 250ميليگرم هر 6 ساعت يا 500 ميليگرم هر12 ـ 8 ساعت مصرف ميشود كه دردرمان عفونتهاي شديد اين مقدار تا 1/5 ـ 1گرم هر 8 ـ 6 ساعت قابل افزايش خواهدبود.

كودكان: مقدار مصرف سفالكسين دركودكان با سن كمتر از يكسال 125ميليگرم هر 12 ساعت، در كودكان 5 ـ 1سال، 125 ميلي گرم هر 8 ساعت و دركودكان 12 ـ 6 سال، 250 ميلي گرم هر 12ساعت ميباشد.

 

اشكال دارويي:

Capsule or Coated Tablet: 250 mg,

Capsule or Scored Tablet: 500 mg

For Oral Suspension: 125mg / sachet,250 mg / sachet

For Oral Suspension: 125mg / 5ml,250mg / 5ml[/align]

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

[align=CENTER]

 

 

[align=CENTER]

 

CEPHALOTHIN

موارد مصرف: اين دارو در درمانعفونتهاي ناشي از باكتريهاي گرم مثبتو گرم منفي حساس به دارو از جمله عفونتاستخوان و مفاصل، آندوكارديتباكتريايي، پنوموني باكتريايي، سپتي سميباكتريايي، عفونتهاي پوستي و بافتهاينرم و عفونتهاي مجاري ادرار و همچنينبراي پيشگيري از عفونت قبل از اعمالجراحي مصرف ميشود.

 

فارماكوكينتيك: غلظت سرمي دارو 0/5ساعت بعد از تزريق عضلاني به اوج خودميرسد. نيمه عمر دارو 1 ـ 0/5 ساعتاست كه در صورت عيب كار كليه ممكناست تا 18 ساعت نيز افزايش يابد. 70 ـ 60درصد از طريق كليه و از راه ترشح توبوليدفع ميشود.

 

موارد منع مصرف: در صورت وجودسابقه حساسيت مفرط بهسفالوسپورينهايا پني سيلينها و مشتقات آنها،پنيسيلامين بيماري پورفيري، نبايدمصرف شود.

 

هشدارها: 1 ـ در صورت وجود سابقهحساسيت به پنيسيلينها، بايد با احتياطفراوان مصرف شود.

2 ـ اين دارو ممكن است موجب ايجاد پاسخمثبت كاذب در آزمون كومبس و قند ادرارشود.

3 ـ كاهش مقدار مصرف دارو در بيمارانمبتلا به عيب كار كليه ضروري است.

4 ـ اين دارو ممكن است سبب بروز كوليتپسودوممبران شود.

 

عوارض جانبي: واكنشهاي آلرژيك شاملكهير و بثورات جلدي و علايم حساسيتمفرط شامل شوك آنافيلاكتيك، تهوع،استفراغ و اسهال و علائم مربوط به كوليتپسودوممبران با مصرف اين دارو گزارششده است.

 

تداخلهاي دارويي: در صورت مصرفهمزمان سفالوسپورينها باآمينوگليكوزيدها، وانكومايسين ياآمفوتريسين خطر بروز مسموميت كليويافزايش مييابد. مصرف همزمانديورتيكهاي گروه لوپ با سفالوتين خطربروز مسموميت كليوي ناشي از سفالوتينرا افزايش ميدهد. پروبنسيد دفعسفالوسپورينها از توبولهاي كليوي راكاهش داده و لذا سبب افزايش غلظتسرمي سفالوسپورينها و در نتيجه احتمالبروز مسموميت ميشود. اثر ضد انعقاديوارفارين در صورت مصرف همزمان بااين داروها ممكن است افزايش يابد.

 

نكات قابل توصيه: 1 ـ مخلوط كردنسفالوتين با ساير داروها (بويژهآمينوگليكوزيدها) در يك محلول توصيهنميشود.

2 ـ در صورت فراموش كردن يك نوبتمصرف دارو، به محض بيادآوردن دارو رابايد مصرف كرد. ولي اگر تقريبŠ زمانمصرف نوبت بعدي فرا رسيده باشد، ازمصرف نوبت فراموش شده بايدخودداري شود و مقدار مصرف بعدي نيزدو برابر نگردد.

3 ـ در صورت بروز اسهال شديد، قبل ازمصرف هر گونه داروي ضد اسهال بايد باپزشك مشورت شود.

 

مقدار مصرف:

بزرگسالان: در پنوموني و عفونت مجاريادراري، 500 ميلي گرم هر 6 ساعت تزريقعضلاني يا وريدي ميشود. در پيشگيرياز عفونت پس از جراحي، 2 گرم 1 ـ 0/5ساعت قبل از شروع جراحي، 2 گرم درطول جراحي و 2 گرم هر 6 ساعت پس ازجراحي به مدت حداكثر 48 ساعت از راهوريدي تزريق ميشود. در ساير عفونتها،500 ميلي گرم تا 2 گرم هر 6 ـ 4 ساعتتزريق عضلاني يا وريدي ميشود.

كودكان: در عفونتهاي باكتريايي،26/6mg/kg ـ 13/3 هر 4 ساعت يا40mg/kg ـ 20 هر 6 ساعت تزريق عضلانييا وريدي ميشود.

 

اشكال دارويي:

For Injection: 1 g (as sodium)

[/align]

 

 

[/align]

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

[align=CENTER]

 

 

[align=CENTER]

 

ANTILEPROTIC DRUGS

 

DAPSONE CLOFAZIMINE

 

سازمان بهداشت جهاني به منظور غلبه برمشكل بروز مقاومت به داپسون و همچنينپيشگيري از مقاومت به ساير داروهايضد جذام، مصرف سه داروي داپسون،ريفامپين و كلوفازيمين در درمان جذامچند باسيلي (لپروماتوز، بينابيني ـلپروماتوز و بينابيني) را توصيه نمودهاست. در اين رژيم دارويي حاوي داروهايفوق، مقدار مصرف ريفامپين، 600ميليگرم يكبار در ماه (450 ميلي گرم دربزرگسالان با وزن كمتر از 35 كيلوگرم)،مقدار مصرف داپسون 100mg/day(50mg/day يا 2mg/kg/day ـ 1 برايبزرگسالان با وزن كمتر از 35 كيلوگرم) ومقدار مصرف كلوفازيمين 300 ميلي گرميكبار در ماه و با نظارت يا 100 ميلي گرمدر روزهاي متناوب بهصورتخوددرماني ميباشد.

اين نوع جذام، بايد حداقل به مدت 2 سال ودر صورت امكان تا زماني كه نمونه موردآزمايش منفي شود، ادامه يابد. همچنيندرمان بايد بدون هر گونه تغييري، در طولواكنشهاي تيپ II و II ادامه يابد.

در حين بروز واكنشهاي تيپ I، درد عصبييا ضعف نشانه شروع سريع آسيب دائميعصب خواهد بود. درمان با پردنيزولون(در شروع 60mg/day ـ 40) بايد سريعŠشروع شود. واكنشهاي خفيف تيپ II ممكناست به آسپيرين يا كلروكين پاسخ

دهد.

در واكنشهاي شديد تيپ II ممكن است نيازبه كورتيكواستروئيدها وجود داشته باشد.افزايش مقادير كلوفازيمين به ميزان 100ميلي گرم 3 بار در روز براي سه ماه اول وسپس كاهش مقدار مصرف اين دارو نيزممكن است مفيد باشد، هر چند كه درمانممكن است 6 ـ 4 هفته به طول بيانجامد.

در درمان جذام بينابيني ـ توبركولوئيد،توبركولوئيد و نامعلوم، رژيم درمانيحاوي دو دارو به شرح زير به كار

ميرود:

ريفامپين، 600 ميلي گرم يكبار در ماهبهصورت تحت نظارت (450 ميلي گرمبراي بيماران با وزن كمتر از 35 كيلوگرم).

داپسون، 100mg/day بهصورت خوددرماني (50mg/day يا 2mg/kg/day ـ 1براي بزرگسالان با وزن كمتر از 35كيلوگرم).

درمان اين نوع جذام، حداقل بايد به مدت 6ماه ادامه يابد.

[/align]

 

 

[/align]

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

[align=CENTER]

 

CLOFAZIMINE

موارد مصرف: كلوفازيمين در درمان جذامبه عنوان انتخاب دوم، از جمله درمان جذاممقاوم به داپسون مصرف ميشود.

 

مكانيسم اثر: بهنظر ميرسد اين دارو اثرباكتري كش خود را بر رويمايكوباكتريوم به آهستگي و از طريق مهاررشد باكتري و اتصال به DNA اعمالمينمايد.

 

فارماكوكينتيك: جذب اين دارو پس ازمصرف خوراكي متغير است و با مصرفغذا افزايش مييابد. پس از جذب دربافتهاي چربي،لنف، صفرا و ساير بافتهامنتشر ميشود. نيمه عمر اين دارو پس ازمصرف يك مقدار واحد حدود 10 روز و بامصرف طولاني مدت و مقادير زياد حدود3 ـ 2 ماه ميباشد. اوج غلظت سرمي داروپس از 6 ـ 1 ساعت (در مصرف طولانيمدت) بدست ميآيد. دفع اين دارو از طريقكليه و تا 50 درصد بهصورت تغيير نيافتهاز طريق مدفوع دفع ميگردد.

 

هشدارها: 1 ـ در صورت وجود عيب كاركبد يا كليه و وجود سابقه ناراحتيهايمعدي ـ رودهاي، با احتياط فراوان مصرفشود.

2 ـ در صورت بروز درد مداوم شكم يااسهال، مصرف اين دارو بايد قطع شود.

3 ـ كلوفازيمين ممكن است سبب تغييررنگ لنزهاي تماسي نرم شود.

 

عوارض جانبي: كلوفازيمين ممكن استسبب بروز خونريزي گوارشي، مسموميتمعدي ـ رودهاي، هپاتيت يا يرقان، تغييررنگ پوست و افسردگي شود.

 

نكات قابل توصيه: 1 ـ دوره درمان با ايندارو كه ممكن است چند سال طول بكشد،بايد كامل شود.

2 ـ دارو را بايد هر روز در وقت معينمصرف نمود و حتيالامكان از فراموشكردن نوبتهاي مصرف دارو خودداريكرد.

3 ـ كلوفازيمين ممكن است سبب بروزافسردگي و تمايل بيمار به خودكشي شودكه اين حالت معمولا پس از تغيير رنگبرگشتپذير پوست بروز ميكند.

4 ـ احتمال حساس شدن پوست بيمار بهنور وجود دارد. از اينرو بايد از قرار گرفتندر معرض تابش مستقيم نور خورشيدخودداري كرد.

5 ـ كلوفازيمين را بايد با غذا يا شيرمصرف نمود.

 

مقدار مصرف:

بزرگسالان: اين دارو در درمان جذامهمراه با ساير داروهاي ضد جذام به مقدار100mg/day ـ 50 ميليگرم يكبار در روز ودر صورت وجود ضايعات پوستي300mg/day ـ 100 همراه با يككورتيكوستروئيد (پردنيزون80mg/dayـ40) مصرف ميشود. در مورداخير با تحت كنترل درآمدن واكنشهايپوستي، مصرف دارو بايد به 100mg/dayكاهش يابد.

 

اشكال دارويي:

Capsule: 50mg , 100 mg

 

[/align]

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

[align=CENTER]

 

 

[align=CENTER]

 

DAPSONE

موارد مصرف: اين دارو در درمان جذام ودرماتيت تبخالي مصرف ميشود.

 

مكانيسم اثر: داپسون يك دارويباكتريواستاتيك است و احتمالا در ساختفولات تداخل ميكند.

 

فارماكوكينتيك: جذب اين دارو از راهخوراكي آهسته است و به محيط اسيدينياز دارد. پس از جذب در تمام بافتها وبهويژه كبد، عضلات، كليهها و پوست يافتميشود. غلظت سرمي دارو 6 ـ 2 ساعتبعد از مصرف به اوج خود ميرسد.متابوليسم دارو كبدي است. نيمه عمرداپسون 50 ـ 10 ساعت ميباشد. دفع ايندارو عمدتŠ كليوي است. بخشي از طريقصفرا دفع و وارد چرخه رودهاي ـ كبديميشود.

هشدارها:در موارد وجود بيماري قلبي ياريوي، كمبود G6PD يا كم خوني با احتياطفراوان مصرف شود.

 

عوارض جانبي: عوارض جانبي اين دارووابسته به مقدار مصرف ميباشند و بامقاديري كه براي درمان جذام مصرفميشود، بندرت بروز مينمايند. اينعوارض عبارتند از هموليز،متهموگلوبينمي، نوروپاتي، درماتيتآلرژيك، بياشتهايي، تهوع، استفراغ،سردرد، بيخوابي، كم خوني، هپاتيت،آگرانولوسيتوز، سندرم داپسون (بثوراتجلدي همراه با تب و ائوزينوفيلي) كه درصورت بروز آن بايد بلافاصله مصرفدارو را قطع كرد.

 

تداخلهاي دارويي: ريفامپين غلظتپلاسمايي داپسون را كاهش ميدهد.

 

نكات قابل توصيه: 1 ـ از آنجا كه احتمالبروز مقاومت ميكروبي به داپسون وجوددارد، مصرف همزمان اين دارو با ريفامپينتوصيه ميشود.

2 ـ در صورت بروز واكنشهاي درماتيتمصرف دارو را بايد قطع كرد.

3 ـ دوره درمان كه ممكن است 6 ماه تا

3 سال يا بيشتر طول بكشد، بايد كاملشود.

 

مقدار مصرف:

بزرگسالان: در درمان جذام، همراه با يكيا چند داروي ضد جذام 100mg/day ـ 50يكبار در روز يا 1/4mg/kg/day و در درماندرماتيت تبخالي شكل ابتدا 50mg/dayمصرف ميشود. اگر علائم درماتيتبهطوركامل كنترل نشود، ممكن است مقدارمصرف تا 300mg/day افزايش يابد.

كودكان: در درمان جذام، همراه با يك ياچند داروي ضد جذام مقدار 1/4mg/kgيكبار در روز و در درمان درماتيت تبخاليشكل، ابتدا 2mg/kg/day مصرف ميشودكه اگر علائم درماتيت بهطور كامل كنترلنشود، مقدار مصرف ممكن است افزايشيابد.

 

اشكال دارويي:

Tablet: 50mg

Double Scored Tablet: 100mg

[/align]

 

 

[/align]

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

×