رفتن به مطلب
Negarita

:::: اطلاعـــــات دارویی ::::

پست های پیشنهاد شده

[align=CENTER]

 

AMYL NITRITE

موارد مصرف: آميل نيتريت براي درمانحملات حاد آنژين صدري بهكار ميرود.ولي بدليل وجود داروهايي با سميت كمترمانند نيتراتها كمتر مورد استفاده قرارميگيرد. اين تركيب عمومŠ در درمانمسموميت با سيانيد مصرف ميشود. ايندارو همچنين بهعنوان داروي كمكتشخيصي در بررسي عملكرد ذخيرهايقلب استفاده ميشود.

 

مكانيسم اثر: بهنظر ميرسد كه اثر ضدآنژين آميل نيتريت در نتيجه كاهش فشارشرياني سيستميك و ريوي باشد و كاهشبرونده قلبي به دنبال مصرف آميل نيتريت،ناشي از گشاد شدن عروق محيطيميباشد. به عنوان پادزهر مسموميت باسيانيد، آميل نيتريت موجب تشكيلمتهموگلوبينمي ميگردد. اين ماده باسيانيد تركيب شده و تبديل به تركيب غيرسمي سيانومتهموگلوبين ميشود.

 

فارماكوكينتيك: اثر آن طي 30 ثانيه شروعشده و 5 ـ 3 دقيقه ادامه خواهد داشت.متابوليسم آن كبدي است و تقريبŠ 1/3 آناز راه كليهها دفع ميگردد.

 

هشدارها: 1 ـ در بيماران سالخورده،احتمال بروز كمي فشار خون در حالتايستاده بيشتر است.

2 ـ در كم خوني شديد، خونريزي مغزي وضربات وارده به سر، پركاري تيروئيد وانفاركتوس اخير ميوكارد با احتياطمصرف گردد.

 

عوارض جانبي: عوارض شايع شاملسرگيجه و يا منگي هنگام برخاستن ازحالت خوابيده و يا نشسته، برافروختگيصورت و گردن، سردرد خفيف، تهوع يااستفراغ، نبض سريع و بيقراري ميباشد.

 

تداخلهاي دارويي: مصرف همزمان باداروهاي پايين آورنده فشار خون و ياساير داروهاي گشادكننده عروق اثر آن راتشديد ميكند. اثرات هيستامين ونوراپينفرين و استيل كولين در مصرفهمزمان با آميل نيتريت كاهش مييابد.داروهاي مقلد سمپاتيك اثر آميل نيتريت راكم ميكنند.

 

نكات قابل توصيه: 1 ـ بيمار بايد آمپول رادر ميان دستمالي شكسته و 6 ـ 1 بار آنرااستنشاق كند و سپس در حالت نشسته وخوابيده قرار گيرد.

2 ـ اين دارو قابل اشتعال است.

 

مقدار مصرف: به عنوان ضد آنژين، مقدار0/3 ميليليتر (يك آمپول) استنشاقميشود و ميتوان آنرا هر 5 ـ 3 دقيقه تكراركرد به عنوان پادزهر مسموميت با سيانيددر صورت لزوم هر 5 دقيقه به مدت

60 ـ 30 ثانيه تا زمان بهوش آمدناستنشاق ميشود و سپس فاصله مقاديرمصرف را طولاني كرده و تا 24 ساعتمصرف دارو ادامه مييابد.

 

اشكال دارويي:

Ampules for Inhalation

[/align]

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

[align=CENTER]

 

ATROPINE

موارد مصرف: آتروپين در درمان اسپاسمپيلور، اسپاسم مجراي گوارشي، همراه بامرفين در درمان اختلالهاي اسپاسميمجاري صفراوي، در قولنج كليه، در درمانقاعدگي دردناك و شب ادراري، برايكاهش تنوس عضلات روده بهنگامعكسبرداري، براي كاهش ترشحات بزاق وترشحات دستگاه تنفسي پيش از بيهوشي،براي جلوگيري از براديكاردي و ايستسينوسي و كمي فشار خون ناشي ازسوكسينيل كولين، بهعنوان پادزهر دردرمان مسموميت با مهاركنندههاي كوليناستراز از جمله سموم ارگانو فسفره،همراه نئوستيگمين يا پيريدوستيگمين دررفع آثار مسددهاي عصبي ـ عضلاني و دربيماري پاركينسون مصرف ميشود.

 

مكانيسم اثر: اين دارو اثر استيل كولين برگيرندههاي موسكاريني را مهار ميكند وبنابراين ميتواند روي عضلات صاف،گيرندههاي پس عقدهاي ميوكارد، گرهسينوسي و دهليزي و دهليزي ـ بطني، غددمترشحه برون ريز، حركت دستگاهگوارش و تنوس ميزناي و مثانه تاثيربگذارد. با همين مكانيسم بهعنوان پادزهربهكار ميرود. اثر ضدسرگيجه حقيقي وپاركينسون آن نيز بدليل همين اثر در مغزميباشد. در مجموع، مقادير كم آتروپينموجب مهار ترشحات بزاق و برونش وتعريق ميشود در حالي كه تجمع داروموجب گشاد شدن مردمكها و افزايشسرعت ضربانات قلب ميگردد.

 

فارماكوكينتيك: آتروپين در كبد هيدروليزآنزيمي شد. و در تمام بدن انتشار مييابد وبراحتي از سد خوني ـ مغزي عبور ميكند.طول مدت اثر آن بسيار كوتاه است و 50درصد دارو از راه كليهها دفع ميگردد.نيمه عمر حذف آتروپين از بدن 2/5 ساعتميباشد.

 

هشدارها: 1 ـ نوزادان و كودكان بهعوارضي سمي آتروپين حساسترند.

2 ـ به دليل كاهش عرق، دماي بدن افزايشمييابد.

3 ـ احتمال بروز هيجان و تحريكپذيريدر سالخوردگان با مقادير درماني وجوددارد.

4 ـ در آريتمي قلبي، نارسايي احتقاني قلب،فقدان تنوس دستگاه گوارش، احتباسادرار، بزرگ شدن پروستات، كوليتاولسراتيو، بارداري و شيردهي و گلوكومبا احتياط مصرف گردد.

5 ـ آتروپين از جفت عبور كرد و در شيرنيز ترشح ميشود.

 

موارد منع مصرف: اين دارو در گلوكوم بازاويه بسته نبايد مصرف شود.

 

عوارض جانبي: از عوارض شايع اين داروميتوان از يبوست، خشكي دهان، بيني، گلويا پوست و اشكال در بلع، گشاد شدنمردمكها، براديكاردي و سپس تاكيكارديو كاهش تعريق نام برد.

 

تداخلهاي دارويي: مصرف همزمان

اين دارو با گلوكوكورتيكوئيدها

و هالوپريدول ميتواند فشار داخل

چشم را افزايش دهد. در صورت مصرفهمزمان با داروهاي آنتيهيستامين

و ساير داروهاي ضد موسكاريني،ديسوپيراميد، فنوتيازينها و داروهاي

ضد افسردگي سه حلقهاي اثراتآنتيموسكاريني تشديد ميشود. درصورت مصرف همزمان با داروهاي ضدمياستني سبب كاهش هر چه بيشتر تحركروده ميشود.

 

نكات قابل توصيه: 1 ـ پس از مصرف دارواز رفتن در محيطهاي گرم و از پرداختن بهفعاليت بدني شديد خودداري گردد.

2 ـ احتمال ايجاد اختلال ديد يا حساسيت بهنور وجود دارد.

3 ـ احتمال بروز خشكي دهان، بيني يا گلووجود دارد.

4 ـ تزريق وريدي آتروپين بايد به آهستگيصورت گيرد.

 

مقدار مصرف:

بزرگسالان: بهعنوان ضد موسكاريني،مقدار 0/6 ـ 0/4 ميليگرم هر 6 ـ 4 ساعتبهصورت عضلاني، وريدي يا زير جلديتزريق ميگردد. بهعنوان ضد آريتمي

1 ـ 0/4 ميليگرم هر 2 ـ 1 ساعت، حداكثر تا2 ميليگرم، تزريق ميشود.

براي جلوگيري از ترشح بيش از حدبزاق مقدار 0/6 ـ 0/2 ميليگرم هر 1 ـ 0/5ساعت قبل از اعمال جراحي، 1/2 ـ 0/6ميليگرم بهطور همزمان با تزريق 2 ـ 0/5ميليگرم نئوستيگمين بهصورت وريدي ودر مسموميت كورار براي مهار كنندههايكولين استراز مقدار 4 ـ 2 ميليگرم تزريقوريدي ميگردد. سپس مقدار 2 ميليگرمهر 10 ـ 5 دقيقه تا زمان برطرف شدنعلايم موسكاريني و يا بروز علايممسموميت با آتروپين تزريق ميگردد.

كودكان: مقدار 0/01mg/kg (حداكثر 0/4ميليگرم) هر 6 ـ 4 ساعت بهعنوان آنتيكولينرژيك تجويز ميگردد. بهعنوان ضدآريتمي مقدار 0/03mg/kg ـ 0/01 تزريقوريدي ميشود. براي جلوگيري از ترشحبيش از حد بزاق و ترشحات مجاري تنفسيپيش از بيهوشي در كودكان با وزن 3 تاكيلوگرم بين 0/6 ـ 0/1 ميليگرم استفادهميشود. بهعنوان پادزهر مهاركنندههايكولين استراز مقدار اوليه 1 ميليگرمتزريق وريدي يا عضلاني ميشود و سپسمقادير 1 ـ 0/5 ميليگرم هر 10 ـ 5 دقيقهتزريق ميشود.

اشكال دارويي:

Injection (as Sulfate) : 0.5mg / ml

10 mg / 10 ml

[/align]

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

[align=CENTER]

CALCIUM DISODIUME EDTATE

موارد مصرف: اين دارو در درمانمسموميت حاد و مزمن با سرب و بعضيفلزات سنگين و همچنين در آنسفالوپاتيناشي از آن استفاده ميگردد.

 

مكانيسم اثر: فلزات سنگين مانند سرب،بسهولت جانشين كلسيم موجود در ايندارو شده و در نتيجه كمپلكس پايداريتشكيل ميشود كه از طريق ادرار دفعميگردد.

 

فارماكوكينتيك: نيمه عمر دفع دارو حدود20-60 دقيقه است و از راه كليهها دفعميگردد.

 

موارد منع مصرف: دارو در بيادراري و كمادراري نبايد مصرف شود.

 

هشدارها: بهدليل عوارض سمي و كشندهآن از انفوزيون سريع داخل وريديخودداري گردد و حتيالامكان بهصورتعضلاني استفاده شود.

 

عوارض جانبي: احتمال نكروز لولههايكليوي بهخصوص در كم ادراري وجوددارد.

 

مقدار مصرف: يك گرم از دارو با

500 - 250 ميليليتر محلول كلرور سديمتزريقي يا محلول دكستروز 5% رقيقميشود.

بزرگسالان: در بزرگسالان بدون علايمباليني اين محلول در مدت حداقل يكساعت دو بار در روز و به مدت 5 روزانفوزيون وريدي ميشود و سپس درمانبه مدت 2 روز قطع ميگردد و در صورتلزوم پس از آن به مدت 5 روز از سر گرفتهميشود. در افراد با مسموميت متوسط يابدون علامت نبايد بيشتر از 50mg/kg/dayمصرف ميگردد. تجويز عضلاني دارونبايد از 35mg/kg دو بار در روز (مقدار كل75mg/kg/day) تجاوز كند.

كودكان: همين مقدار مصرف روزانه بايددر فواصل 8-12 ساعته تجويز گردد ودرمان براي 5ـ3 روز ادامه يابد. دوميندوره درمان پس از يك دوره استراحتچهار روزه يا بيشتر شروع ميشود.

 

اشكال دارويي:

Injection: 50 mg/ml[/align]

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

[align=CENTER]

 

DEFEROXAMINE

موارد مصرف: دفروكسامين يك عاملشلاته كننده فعال است كه بهعنوان دارويكمكي در درمان مسموميت با آهن بهكاربرده ميشود. اين دارو همچنين برايتسريع دفع آهن مصرف ميشود.دفروكسامين از راه تزريق وريدي،عضلاني و يا داخل صفاقي براي كنترلتجمع آلومينيوم در استخوان، در مبتلايانبه نارسايي كليه و در درمانمسموميتهاي عصبي و يا ناهنجاريهاياستخواني در بيماران تحت دياليز بهكاربرده ميشود.

 

مكانيسم اثر: دفروكسامين با آهن سهظرفيتي اتصال پيدا كرده و از شركت آن درواكنشهاي شيميايي جلوگيري ميكند. ايندارو ميتواند با آهن آزاد سرم، آهنفريتين و هموسيدرين اتصال پيدا كند ولياز هموگلوبين و ميوگلوبين نميتواند آهنبرداشت كند. دفروكسامين همچنينميتواند از بافتهاي مختلف آلومينيوم رابرداشت كرده و يك كمپلكس پايدار محلولدر آب ايجاد كند.

 

فارماكوكينتيك: كمتر از 15% دارو از طريقدستگاه گوارش جذب ميشود.دفروكسامين بوسيله آنزيمهاي پلاسماييمتابوليزه و از طريق ادرار دفع ميشود.مقداري از دارو نيز از طريق صفرا و مدفوعدفع ميگردد و نيمه عمر آن 6/1 ساعتميباشد. آهن شلات شده كه از طريقكليهها دفع ميگردد، رنگ ادرار را به قرمزمتمايل ميكند.

 

موارد منع مصرف: اين دارو در بيماريهايشديد كليوي يا بيادراري و درهموكروماتوز اوليه نبايد مصرف شود.

 

هشدارها: 1 ـ احتمال بروز آب مرواريد دربيماراني كه تحت درمان طولاني بادفروكسامين هستند وجود دارد.

2 ـ مصرف اين دارو در كودكان زير سهسال منوط به دفع 1mg/day آهن ميباشد.

3 ـ در افراد سالخورده همراه ويتامين Cاستفاده گردد.

4 ـ راه تجويز وريدي فقط در بيماران مبتلابه كلاپس قلبي ـ عروقي مورد استفاده قرارگيرد و در اولين فرصت تجويز داروبهصورت داخل عضلاني ادامه يابد.

 

عوارض جانبي: در محل تزريق گاهيخارش، درد و سفتي ايجاد ميگردد. دردرمان درازمدت ممكن است واكنشهايآلرژيك شامل تورم روي پوست، خارشعمومي بدن، بثورات جلدي و واكنشهايآنافيلاكتيك رخ دهد.

تداخلهاي دارويي: تجويز همزمان باويتامين C باعث افزايش توانايي اين دارودر دفع بيشتر آهن ميگردد اگرچه احتمالسميت آهن نيز افزايش مييابد.

 

مقدار مصرف:

بزرگسالان: در مسموميت با آهن در ابتدامقدار يك گرم و سپس هر چهار ساعت500 ميلي گرم (تا دوبار) بهصورتعضلاني تزريق ميشود. در صورت لزومتجويز دارو به ميزان 500 ميلي گرم هر

12 ـ 4 ساعت تا حداكثر 6g/day قابل تكراراست.

مقدار اوليه تجويز داخل وريدي دارو يكگرم است كه با سرعت كمتر از 15mg/kg/hانفوزيون ميگردد و سپس مقدار 500 ميليگرم هر چهار ساعت (تا دوبار) تا حداكثر6g/24h تجويز ميشود.

براي تجويز زير جلدي مقدار 2g ـ 1 طيمدت 24 ـ 8 ساعت توسط يك پمپ سيارتزريق ميگردد. مقدار مصرف دارو از20mg/kg شروع و به 110mg/kg يا مقدارتام 3 گرم در 10 ميلي ليتر آب مقطراستريل افزايش مييابد كه طي 10 ساعتدر بافت زير جلد انفوزيون ميشود.

در مسموميت مزمن 50mg/kg/day ـ 20 ازدارو طي مدت 8 ساعت بهصورت زيرجلدي انفوزيون ميگردد. معهذا، تزريقعضلاني راه تجويز ترجيحي دارو است كهبايد در تمام بيماراني كه در حالت شوكنميباشند، مورد استفاده قرار گيرد. دوزمعمول داخل عضلاني بالغين و اطفال

1g/day ـ 0/5 ميباشد. بعلاوه، در صورتانتقال خون به بيمار، لازم است يك دوز 2گرمي دارو همراه با هر واحد خون تزريقيبهصورت انفوزيون آهسته داخل وريديبا حداكثر سرعت 15mg/kg/h تجويز گردد.

كودكان: دوز توصيه شده اطفال درمسموميت حاد با آهن مقدار50mg/kg/dose است كه هر 6 ساعت و تازماني كه رنگ ادرار تغيير نيافته استبهصورت داخل عضلاني تجويز ميگردد.سلامت و كارآيي دارو در اطفال كوچكتر از3 سال ثابت نشده است.

 

اشكال دارويي:

For Injection (as Mesylate): 500mg

[/align]

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

[align=CENTER]

 

DICOBALT EDETATE

موارد مصرف: اين دارو در درمانمسموميت شديد با سيانور بهكار ميرود.

 

مكانيسم اثر: تركيبات كبالت كمپلكسپايداري با سيانور تشكيل ميدهند.

 

فارماكوكينتيك: بهصورت كمپلكس باسيانيد از راه كليهها دفع ميگردد.

 

موارد منع مصرف: 1 ـ همانند بقيه تركيباتEDTA در بيادراري و كم ادراري نبايدمصرف شود.

2 ـ بهدليل عوارض سمي، از تزريق سريعداخل وريدي و همچنين مواردي كهمسموميت با سيانيد ثابت نشده باشد بايدخودداري گردد.

3 ـ دارو با هدف پيشگيري نبايد مصرفشود.

 

عوارض جانبي: اين دارو ممكن است سبببروز كمي فشار خون، تاكيكاردي، استفراغو واكنشهاي آنافيلاكتيك شود.

 

مقدار مصرف: مقدار 300 ميليگرم (20ميليليتر) از دارو طي يك دقيقه بهصورتوريدي تزريق ميشود. پس از آنبلافاصله مقدار 50 ميليليتر محلولدكستروز 50 درصد از طريق همان سوزنتزريق ميشود. در صورت لزوم ميتوانتزريق دارو و دكستروز را تكرار كرد.

 

اشكال دارويي:

Injection: 300mg/20ml

[/align]

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

[align=CENTER]

 

DIMERCAPROL

موارد مصرف: اين دارو در درمانمسموميت با آرسنيك، آنتيموان، بيسموت،طلا و جيوه مصرف ميشود. اين داروهمراه EDTA در درمان مسموميت حاد باسرب نيز استفاده ميگردد. همچنين دردرمان مسموميت حاد با جيوه درصورتيكه درمان طي 1-2 ساعت بعد ازمسموميت شروع شود، موثر است.

 

مكانيسم اثر: ديمركاپرول بواسطه اتصالبه آرسنيك، طلا، سرب و جيوه ميتوانددفع آنها را سرعت ببخشد. به دليل تمايلآرسنيك به ديمركاپرول، با مصرف ايندارو از وقفه در كار آنزيمهاي داراي گروهسولفيدريل، جلوگيري ميشود.ديمركاپرول ممكن است آنزيمهاي مهارشده توسط آرسنيك را نيز دوباره فعالكند.

 

فارماكوكينتيك: بالاترين غلظت پلاسماييديمركاپرول نيم تا يك ساعت بعد از تزريقعضلاني آن حاصل ميشود. نيمه عمر آنكوتاه است و حداكثر طي 4 ساعتمتابوليزه و دفع ميگردد.

 

موارد منع مصرف: 1 ـ در بيكفايتي كبدي،به استثناي يرقان ناشي از آرسنيك، نبايدمصرف شود.

2 ـ در بيكفايتي كليه (مگر در شرايطخاص كه در آنصورت دارو بايد با احتياطكامل مصرف گردد) نبايد مصرف گردد.

3 ـ در مسموميت با آهن، كادميوم وسلنيوم نبايد مصرف گردد زيرا كمپلكسدارو و فلز از خود فلز به تنهايي، به ويژهبراي كليهها سميتر است.

 

هشدارها: 1 ـ در طول درمان مزمن تب(واكنشي كه ظاهرŠ مخصوص اطفال است)ممكن است در 30 درصد از اطفال بروزكند.

2 ـ در افراد مبتلا به كمبود G6PD با احتياطمصرف شود.

3 ـ در افراد مسن، دوران بارداري وشيردهي و افزايش فشارخون با احتياطمصرف شود.

 

عوارض جانبي: بالا رفتن فشار خون

همراه با تاكي كاردي كه به مقدار

مصرف دارو بستگي دارد از عوارضشايع اين دارو است. از عوارض ديگرميتوان تهوع و استفراغ، سردرد واحساس سوزش در لبها، دهان و گلو،اسپاسم پلكها، ترشح از بيني و دهان،احساس تنگي گلو و سينه، درد شكم، درد وآبسه در محل تزريق، اضطراب، ضعف وبيقراري را نام برد.

 

تداخلهاي دارويي: اين دارو بافرآوردههاي حاوي آهن در صورتي كهبهطور همزمان مصرف گردند، تداخلدارد.

 

نكات قابل توصيه: در طول درمان با ايندارو بايد ادرار را قليايي نگهداشت، زيراكمپلكس ديمركاپرول و فلز بهراحتي درمحيط اسيدي شكسته ميشود. ادرارقليايي، كليهها را در مقابل اثرات سمي فلزحفظ ميكند.

مقدار مصرف: تزريق ديمركاپرول بايدبهصورت عميق و عضلاني باشد و درمانهرچه سريعتر با ساير درمانها و يا بدونآنها آغاز گردد. در مسموميت خفيف باآرسنيك و طلا، ابتدا 2/5mg/kg چهار باردر روز به مدت 2 روز تزريق ميشود وسپس درمان با همين مقدار در روز سوم،دو بار در روز و بعد يك بار در روز تا 10روز ادامه مييابد. در مسموميت شديد باطلا و يا آرسنيك، ابتدا 3mg/kg هر چهارساعت به مدت 2 روز تزريق ميشود وسپس درمان با همين مقدار در روز سوم،چهار بار در روز و سپس يك تا دو بار درروز تا 10 روز، ادامه مييابد. در درمانانسفالوپاتي حاد ناشي از سرب، ابتدا4mg/kg به تنهايي تزريق ميشود و بعددرمان با همين مقدار همراه با كلسيمادتاتديسديم هر چهار ساعت، ادامهمييابد. در مسموميتهاي با شدت كمتر،مقدار 3mg/kg تجويز ميگردد.

 

اشكال دارويي:

Injection: 300mg/3ml

 

[/align]

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

[align=CENTER]

 

DISODIUM EDETATE

موارد مصرف: اين دارو در درماناضطراري زيادي كلسيم خون، كنترلآريتمي بطني ناشي از مسموميت ديژيتالو درمان مسموميت حاد يا مزمن با سرب وآنسفالوپاتي ناشي از آن بهكار ميرود.

 

مكانيسم اثر: اين دارو با بسياري ازكاتيونهاي 2 و 3 ظرفيتي تشكيل كمپلكسميدهد اما بيشترين تمايل را به كلسيمدارد.

 

فارماكوكينتيك: نيمه عمر دفع دارو درحدود يكساعت است و از راه كليهها دفعميگردد.

 

موارد منع مصرف: در بيادراري و بيماريتصلب شرايين نبايد مصرف شود.

 

هشدارها: 1 ـ مصرف اين دارو تنها

در موارد شديد بيماري توصيه

ميشود.

2 ـ انفوزيون سريع دارو باعث سقوطناگهاني غلظت كلسيم و مرگ ميگردد.

3 ـ در افراد مبتلا به كمي پتاسيم خون بايدبا احتياط مصرف شود.

 

عوارض جانبي: احتمال نكروز لولههايكليوي بهخصوص در كم ادراري وجوددارد.

 

مقدار مصرف:

بزرگسالان: مقدار 50mg/kg/day تاحداكثر 3g/day مصرف ميشود. مقدارمصرف طي 3 ساعت يا بيشتر انفوزيونميشود.

كودكان: مقدار 40mg/kg/day تا حداكثر70mg/kg/day مصرف ميشود كه بايد باغلظت كمتر از 3% در مدت 3 ساعت و يابيشتر انفوزيون شود.

 

اشكال دارويي:

Injection: 150mg/ml[/align]

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

[align=CENTER]

 

OBIDOXIME CHLORIDE

موارد مصرف: ابيدوكسايم براي فعالكردن مجدد آنزيم كولين استراز مهار شدهتوسط حشرهكشهاي ارگانو فسفرهمصرف ميشود.

 

مكانيسم اثر: ابيدوكسايم پادزهراختصاصي در مسموميت ناشي ازحشرهكشهاي ارگانو فسفره است و درحقيقت باعث فعال شدن كولين استرازمهار شده ميشود.

 

هشدارها: 1 ـ در صورت گذشتن بيش از 48ساعت از زمان جذب سم استفاده از ايندارو احتمالا بيفايده است.

2 ـ بهدليل اينكه فعاليت ابيدوكسايم درمقابل كولين استرازهاي متفاوت يكساننيست در صورت عدم تاثير از مصرفبيش از حد آن خودداري گردد.

3 ـ اين دارو عليه مسموميت با كارباماتهانبايد بهكار گرفته شود.

4 ـ مصرف ابيدوكسايم نبايد جانشينمصرف آتروپين شود.

 

عوارض جانبي: احتمال بروز تحريك درهنگام تزريق شرياني وجود دارد.

 

مقدار مصرف:

بزرگسالان: در حدود 5 دقيقه بعد ازمصرف اولين مقدار سولفات آتروپين،مقدار 250 ميليگرم از ابيدوكسايم داخلوريد تزريق ميشود و در صورت پاسخمناسب، مقدار مصرف فوق يك يا دو بارديگر در فواصل 2 ساعته تكرار ميشود.حداكثر مقدار مصرف در بزرگسالان درحدود 3-5mg/kg است.

كودكان: مقدار 4-8mg/kg بهصورت يكمقدار واحد بهصورت وريدي تزريقميشود. اين مقدار مصرف را ميتوان بامحلولهاي تزريق وريدي رقيق نمود.

 

اشكال دارويي:

Injection: 250 mg/ml

[/align]

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

[align=CENTER]

 

PENICILLAMINE

موارد مصرف: پنيسيلامين در درمانبيماران داراي نشانههاي بيماري ويلسونو پيشگيري از ايجاد آسيب بافتي مصرفميشود. اين دارو همچنين در درمانبيماران مبتلا به آرتريت روماتوئيد شديد وفعال كه به ساير درمانها پاسخ ندادهاند،بيماراني كه مبتلا به تشكيل سنگهايسيستئيني عود كننده و مسموميت با فلزاتسنگين (بويژه مس و سرب) هستند،استفاده ميگردد.

 

مكانيسم اثر: اين دارو با جيوه، سرب، مس،آهن و احتمالا ساير فلزات سنگين كمپلكسمحلول در آب ايجاد ميكند. بهعنوان ضدروماتيسم بهنظر ميرسد فاكتورهايروماتوئيد و كمپلكسهاي ايمني را كاهشميدهد.

 

فارماكوكينتيك: اين دارو در كبد متابوليزهميشود. زمان لازم براي شروع اثر دربيماري ويلسون 3 ـ 1 ماه و در بيماريآرتريت روماتوئيد 3 ـ 2 ماه ميباشد. ايندارو از راه كليهها و مدفوع دفع ميشود.

 

هشدارها: 1 ـ در افراد با سابقه ابتلا بهآگرانولوسيتوز يا كم خوني آپلاستيك بااحتياط مصرف شود.

2 ـ مصرف طولاني مدت آن باعث كاهشگويچههاي سفيد خون شده و احتمال بروزعفونت در اندامهاي مختلف از جمله لثه ودهان وجود دارد. لذا در اوايل و در طولدرمان شمارش سلولهاي خون بايد انجامپذيرد.

3 ـ احتمال بروز مسموميت خوني دربيماران با سن 65 سال يا بيشتر وجوددارد.

4 ـ چنانچه متعاقب يك سال مصرف داروبهبودي حاصل نگرديد، مصرف دارو بايدقطع گردد.

عوارض جانبي: اسهال، سرگيجه، تهوع يااستفراغ، درد خفيف معده، كاهش يا از بينرفتن حس چشايي، تب، درد مفاصل،بثورات پوستي، كهير، خارش و يا تورمغدد لنفاوي از عوارض جانبي دارو هستند.

 

تداخلهاي دارويي: مصرف همزمان ايندارو با كاهندههاي فعاليت مغز استخوان،تركيبات طلا و داروهاي كاهنده سيستمايمني بدن (بغير از گلوكوكورتيكوئيدها)ممكن است احتمال بروز عوارض جانبيوخيم خوني و كليوي آنرا افزايش دهد.مصرف همزمان اين دارو با داروهايمكمل آهن ممكن است باعث كاهش اثرپنيسيلامين گردد.

 

نكات قابل توصيه: 1 ـ قطع ناگهاني داروممكن است باعث بروز عوارض حساسيتيگردد.

2 ـ براي بيماراني كه مبتلا به زياديسيستيئن ادرار هستند، مصرف مقاديرزياد مايعات (بخصوص در شب) اهميتدارد.

3 ـ دارو بايد با معده خالي مصرف گردد.

4 ـ از مصرف همزمان اين دارو بافرآوردههاي آهندار خودداري شود.

5 ـ نبايد انتظار بهبودي را حداقل طي 12 ـ 6هفته اول درمان داشت.

 

مقدار مصرف:

بزرگسالان: بهعنوان عامل شلات كننده،مقدار 250 ميليگرم چهار بار در روزمصرف ميشود. بهعنوان داروي ضدآرتريت روماتوييد ابتدا مقدار 250 ـ 125ميليگرم يك بار در روز يكجا مصرفميشود و سپس مقدار مصرف در صورتلزوم و تحمل بيمار هر 3 ـ 2 ماه يك بار بهميزان 250mg/day ـ 125 تا حداكثر1/5g/day افزايش مييابد.

بهعنوان ضد سنگهاي ادراري، مقدار500 ميليگرم چهار بار در روز مصرفميشود. بهعنوان پادزهر در مسموميت بافلزات سنگين، مقدار 1/5g/day ـ 0/5 بمدت2 ـ 1 ماه مصرف ميشود.

كودكان: بهعنوان عامل شلات كننده دركودكان كم سن، مقدار 250 ميليگرم درروز يكجا و همراه با آب ميوه مصرفميشود.

 

اشكال دارويي:

Scored F.C. Tablet: 250mg[/align]

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

[align=CENTER]

 

SODIUM THIOSULFATE

 

موارد مصرف: تيوسولفات سديم در درمانمسموميت با آرسنيك مصرف ميشود.اين دارو به عنوان داروي كمكي در

 

درمان مسموميت با سيانيد، همراه بانيتريت سديم و براي جلوگيري از سميتكليوي ناشي از سيسپلاتين استفادهميشود.

 

 

 

مكانيسم اثر: اين دارو معمولا همراه سديمنيتريت در مسموميت با سيانيد مصرفميشود. بدين ترتيب كه يون سيانيد تبديلشده به سيانومتهموگلوبين را بهتيوسيانات تبديل ميكند. همچنين احتمالابا ايجاد كمپلكس غير سمي با سيس پلاتين(سيسپلاتين ـ تيوسولفات) از رسيدنمقادير زياد سيس پلاتين به كليههاجلوگيري بهعمل ميآورد.

 

 

 

فارماكوكينتيك: پس از تزريق بهسرعت دربافتها توزيع ميگردد. نيمه عمر آن

 

20 ـ 15 دقيقه است ولي وقتي بهصورتتيوسيانات درآيد به حدود 7 ـ 3 روزافزايش مييابد. دارو از راه كليهها دفعميشود.

 

 

 

هشدارها: بهدليل حضور يون سديم، درسيروز كبدي، نارسايي احتقاني قلب،توكسمي ناشي از حاملگي و نارساييكليوي و فشار خون با احتياط مصرفشود.

 

 

 

عوارض جانبي: غير از اختلالات اسمزيناشي از مصرف تيوسولفات سديم، ايندارو نسبتŠ غيرسمي است.

 

 

 

نكات قابل توصيه: در صورت بروز تحريكيا حساسيت مصرف آن بايد قطع گردد.

 

 

 

مقدار مصرف: در مسموميت با آرسنيك،ابتدا 0/1 گرم به آهستگي در وريد تزريقميگردد و در سه روز بعد به ترتيب 0/2،0/3 و 0/4 گرم به همان روش تزريقميشود. در مسموميت با سيانور، پس ازتجويز نيتريت سديم، مقدار 12/5 گرمبهصورت وريدي تزريق ميشود. درصورت لزوم، ميتوان مقدار مصرف را با6/25 گرم تكرار كرد. براي جلوگيري ازنفروتوكسيسيتي حاصل از سيس پلاتينمقدار مصرف مشخصي بيان نشده استولي بعضي از پزشكان مقدار 2g/m2 را قبلاز مصرف سيس پلاتين تجويز كردهاند.

 

 

 

اشكال دارويي:

 

Injection: 12.5 g/50 ml[/align]

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

[align=CENTER]

 

CHLORPHENIRAMINE

موارد مصرف: كلرفنيرآمين در درمانعلامتي رينيت آلرژيك فصلي يا دايمي،رينيت وازوموتور و التهاب آلرژيكملتحمه ناشي از استنشاق مواد آلرژن و ياخوردن آنها، كهير و كهير غولآسا، وبهعنوان داروي كمكي در شوكآنافيلاكتيك بهكار ميرود.

 

مكانيسم اثر: اثر ضد آلرژيك آن ناشي ازمهار گيرندههاي H1هيستاميني است.همچنين داراي آثار آنتيكلينرژيك است.

 

فارماكوكينتيك: بخوبي از راه خوراكي جذبميشود. متابوليسم آن كبدي است و از كليهدفع ميشود. نيمه عمر كلرفنيرامين 15 ـ 12ساعت است. زمان لازم براي شروع اثر ازراه خوراكي 60 ـ 15 دقيقه است.

 

هشدارها: 1 ـ احتمال خشك شدن دهان وافزايش بيماريهاي دهان و دندان با مصرفطولاني مدت آنتيهيستامينها وجود دارد.

2 ـ در صرع، هيپرتروفي پروستات واحتباس ادرار، گلوكوم و بيماريهاي كبد بااحتياط مصرف گردد.

عوارض جانبي: عارضه شايع آنخوابآلودگي است. اين دارو ميتواندعوارض آنتيكلينرژيك مثل خشكي دهانو تاري ديد را همراه داشته باشد.

 

تداخلهاي دارويي: مصرف همزمان ايندارو با مضعفهاي CNS ممكن است اثراتمضعف اين دارو را افزايش دهد. استفادههمزمان آن با داروهاي آنتيكلينرژيكاثرات جانبي اين دارو را تشديد ميكند.مصرف همزمان داروهاي سمي برايگوش مانند ساليسيلاتها و وانكومايسينبا اين دارو ممكن است اثر سمي آن را برگوش، از جمله وزوز گوش و سرگيجه رابپوشاند.

 

نكات قابل توصيه: 1 ـ بمنظور كاهشتحريك گوارشي همراه با غذا، آب يا شيرمصرف گردد.

2 ـ در صورت بروز خوابآلودگي از انجامكارهايي كه نياز به تمركز حواس دارندخودداري گردد.

 

مقدار مصرف

تزريقي: طي 1 دقيقه بهطور آهسته مقدار

20 ـ 10 ميليگرم تزريق وريدي ميگردد.

خوراكي:

بزرگسالان: بهعنوان ضد هيستامين، 4ميليگرم هر 6 ـ 4 ساعت برحسب نيازاستفاده ميگردد. حداكثر مقدار مصرف24mg/day است.

كودكان: در كودكان زير يكسال توصيهنميگردد. در كودكان 2 ـ 1 سال

1mg/day، 5 ـ 2 سال 1 ميليگرم هر

6 ـ 4 ساعت تا حداكثر 6mg/day و دركودكان 12 ـ 6 سال 2 ميليگرم هر

6 ـ 4 تا ساعت حداكثر 12mg/day مصرفميگردد.

 

اشكال دارويي:

Tablet: 4mg

Injection: 10mg / ml

 

[/align]

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

[align=CENTER]

 

CINNARIZINE

موارد مصرف: سيناريزين براي رفعاختلالاتي مثل سرگيجه، وزوز گوش، تهوعو استفراغ، در بيماري منيير، بيماريمسافرت، بيماري عروق محيطي و سندرمرينود تجويز ميشود.

 

مكانيسم اثر: اثرات اين دارو ناشي از مهارگيرنده H1 هيستاميني است.

 

فارماكوكينتيك: اين دارو از طريق خوراكيسريعŠ جذب شده و بعد از 2 ـ 1 ساعت بهحداكثر غلظت پلاسمايي ميرسد و در كبدمتابوليزه ميشود.

 

موارد منع مصرف: در صورت وجودپورفيري نبايد مصرف شود.

 

هشدارها: 1 ـ در صورت پايين بودن فشارخون بيمار، مصرف مقادير زياد اين داروبايد با احتياط انجام شود.

2 ـ در صورت وجود صرع، هيپرتروفيپروستات، احتباس ادرار، گلوكوم وبيماري كبدي بايد با احتياط مصرف

شود.

 

عوارض جانبي: خوابآلودگي، خشكيدهان، تاري ديد، بثورات جلدي، خستگي،سردرد و اختلالات گوارشي از عوارضجانبي دارو هستند.

 

مقدار مصرف:

بزرگسالان: مقدار 30 ميليگرم 3 بار درروز مصرف ميشود. در بيماري مسافرت30 ميليگرم 2 ساعت قبل از مسافرت وسپس در صورت لزوم 15 ميليگرم هر 8ساعت در طول مسافرت مصرف ميشود.در اختلالات عروق محيطي ابتدا 75ميليگرم 3 بار در روز مصرف ميشود.مقدار مصرف نگهدارنده 75 ميليگرم 3 ـ 2بار در روز است.

كودكان: مقدار مصرف در كودكان 12 ـ 5سال نصف مقدار مصرف بزرگسالاناست.

 

اشكال دارويي:

Tablet: 25mg, 75mg

[/align]

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

[align=CENTER]

 

CLEMASTINE

موارد مصرف: كلماستين در درمان علامتيرينيت آلرژيك فصلي يا دائمي، التهابآلرژيك ملتحمه ناشي از مواد آلرژن،خارش ناشي از واكنشهاي آلرژيك وكهير و بهعنوان درمان كمكي شوكآنافيلاكتيك بهكار برده ميشود.

 

مكانيسم اثر: اثر ضد آلرژي آن ناشي ازرقابت با هيستامين براي اتصال بهگيرندههاي H1 است.

فارماكوكينتيك: اين دارو بخوبي از راهتزريق يا خوراكي جذب ميگردد.متابوليسم آن كبدي است. زمان شروع اثرشكل خوراكي آن بين 60 ـ 15 دقيقه است وطول مدت اثر كلماستين در حدود 12ساعت ميباشد و از راه كليوي دفعميگردد.

 

هشدارها: احتمال بروز سرگيجه، اغتشاششعور و كمي فشار خون ناشي از مصرفاين دارو بيماران سالخورده بيشتر

است.

 

عوارض جانبي: عوارض شايع آن شاملخوابآلودگي و غليظ شدن ترشحات نايژهاست.

 

تداخلهاي دارويي: در صورت مصرفهمزمان با داروهاي پايين آورنده فشارخون و داروهاي مضعف CNS ممكن استباعث افزايش اثر آنها گردد. مصرف ايندارو با داروهاي سمي براي گوش ممكناست علايم مسموميت گوشي آنها از جملهوزوز گوش را بپوشاند.

 

نكات قابل توصيه: 1 ـ بمنظور كاهشتحريك گوارشي، اين دارو همراه با غذا،آب يا شير مصرف شود.

2 ـ داروهاي ضد هيستامين ممكن استعلايم مسموميت گوشي ناشي از مصرفمقادير زياد ساليسيلاتها را بپوشاند.

3 ـ احتمال بروز خوابآلودگي وجود دارد.بنابراين از كار با آلاتي كه نيازمند هوشيارياست، مانند رانندگي، خودداري گردد.

 

مقدار مصرف

خوراكي:

بزرگسالان: مقدار 10 ميليگرم دو بار درروز يا 2 ميليگرم 3 ـ 1 بار در روز مصرفميشود. حداكثر ميزان مصرف دارو6mg/day است.

كودكان: در كودكان با سن كمتر از 12سال مقدار 1 ـ 0/5 ميليگرم هر 12 ـ 8ساعت مصرف ميشود.

تزريقي: مقدار 4mg/day ـ 2 بهصورتتزريق عضلاني در بزرگسالان و

2mg/day ـ 1 در كودكان بهكار بردهميشود.

 

اشكال دارويي:

Tablet: 1mg

Injection: 2mg/ 2ml[/align]

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

[align=CENTER]

 

 

[align=CENTER]

 

CYPROHEPTADINE HCI

موارد مصرف: سايپروهپتادين براي درمانآلرژي ناشي از تب يونجه، كهير و كهيرغولآسا، كهير ناشي از سرما، ميگرن ودرمان بيماري كوشينگ استفاده شدهاست.

 

مكانيسم اثر: اين دارو آنتاگونيستگيرندههاي H1 و گيرندههاي سروتونينيميباشد. به دليل خاصيت آنتيهيستامينيآن، اثر ضد آلرژي دارد.

 

فارماكوكينتيك: اين دارو بخوبي از دستگاهگوارش جذب ميگردد. اثر آن 60 ـ 15دقيقه پس از مصرف خوراكي ظاهرميگردد. دفع آن كليوي و اغلب بهصورتمتابوليت طي 24 ساعت صورت ميگيرد.

 

هشدارها: 1 ـ احتمال سرگيجه، تسكينبيش از حد، اغتشاش شعور و كمي فشارخون ناشي از مصرف اين دارو درسالخوردگان بيشتر است.

2 ـ مصرف طولاني مدت اين دارو باعثخشكي دهان ميشود و احتمال گلودرد،عفونت دهان و گلو و پوسيدگي دندانوجود دارد.

 

عوارض جانبي: عوارض شايع اين داروخشكي دهان، تاري ديد، خوابآلودگي،غليظ شدن ترشحات نايژه و افزايش وزنميباشند.

 

تداخلهاي دارويي: مصرف همزمان ايندارو با مضعفهاي CNS ممكن است اثراتمضعف آن را افزايش دهد. استفادههمزمان اين دارو با داروهايآنتيكلينرژيك اثرات جانبي آن را تشديدميكند. مصرف همزمان داروهاي سميبراي گوش مانند ساليسيلاتها ووانكومايسين با اين دارو ممكن است اثرسمي آن را بر گوش از جمله وزوز گوش وسرگيجه را بپوشاند.

 

نكات قابل توصيه: 1 ـ احتمال افزايش وزنوجود دارد.

2 ـ بمنظور كاهش تحريك گوارشي همراهبا غذا، آب يا شير مصرف گردد.

3 ـ در صورت بروز خواب آلودگي ازانجام كارهايي كه نياز به تمركز حواسدارند خودداري گردد.

4 ـ اين دارو ميتواند عوارض سمي گوشيساليسيلاتها را بپوشاند.

 

مقدار مصرف:

بزرگسالان: در درمان آلرژي مقدار 4ميليگرم 4 ـ 3 بار در روز و حداكثر 32ميليگرم در روز مصرف ميشود. درميگرن 4 ميليگرم تجويز كه در صورتنياز پس از نيم ساعت تكرار ميشود. مقدارمصرف نگهدارنده آن 4 ميليگرم هر 6 ـ 4ساعت است.

كودكان: در كودكان 6 ـ 2 سال 2 ميليگرم3 ـ 2 بار در روز و حداكثر 12 ميليگرم درروز مصرف ميشود.

 

اشكال دارويي:

Tablet: 4mg

 

[/align]

 

 

[/align]

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

[align=CENTER]

 

DIMENHYDRINATE

موارد مصرف: ديمن هيدرينات در درمانسرگيجه، تهوع، بيماري مسافرت وهمچنين سرگيجه ناشي از بيماريهاي كه برروي بخش دهليزي گوش اثر ميگذارند(مانند التهاب لابيرنت) بهكار برده ميشود.

 

مكانيسم اثر: ديمن هيدرينات يك دارويآنتي هيستامين است و احتمالا با اثر ضدموسكاريني مركزي باعث كاهش فعاليتلابيرنت و مركز CTZ در بصلالنخاعميشود و باعث مهار سرگيجه و تهوعاست.

 

فارماكوكينتيك: اين دارو بخوبي از راهخوراكي جذب ميگردد متابوليسم آنكبدي است و از كليه طي 24 ساعتبهصورت متابوليت دفع ميگردد.

 

هشدارها: 1 ـ احتمال بروز سرگيجه،تسكين، اغتشاش شعور و كمي فشار خوندر بيماران سالخورده وجود دارد.

2 ـ احتمال بروز خشكي دهان وجود داردو در صورت مصرف مداوم ممكن استباعث بروز بيماريهاي دهان و دندان

گردد.

 

عوارض جانبي: خوابآلودگي، غليظ شدنترشحات نايژه، تاري ديد، دفع مشكل يادردناك ادرار، هيجان و عصبانيت ازعوارض اين دارو هستند.

تداخلهاي دارويي: اين دارو اثرات ضدموسكاريني آمانتادين، آتروپين و تركيباتمشابه، هالوپيريدول، فنوتيازينها وپروكائين آميد را تشديد ميكند. مصرفهمزمان با داروهاي سمي براي گوشميتواند علايم مسموميت گوشي ناشي ازاين داروها را بپوشاند. اين دارو اثراتداروهاي مضعف CNS را تشديد ميكند.

 

نكات قابل توصيه: 1 ـ بمنظور كاهشتحريك گوارشي، همراه غذا، آب يا شيرمصرف شود.

2 ـ داروهاي ضد هيستامين ممكن استعلايم مسموميت گوشي ناشي از مصرفمقادير زياد ساليسيلاتها را بپوشانند.

3 ـ احتمال بروز خوابآلودگي وجود دارد.بنابراين از كار با آلاتي كه نيازمندهوشياري است مانند رانندگي خودداريشود.

4 ـ ديمن هيدرنات به عنوان ضد سرگيجهحداقل نيم ساعت قبل از مسافرت بايدمصرف گردد.

 

مقدار مصرف:

بزرگسالان: به عنوان ضد استفراغ و ضدسرگيجه مقدار 100 ـ 50 ميليگرم هر چهارساعت برحسب نياز مصرف ميشود.حداكثر مقدار مصرف در بزرگسالان تا400mg/day است.

كودكان: در كودكان 6 ـ 1 ساله

25mg/day ـ 12/5 و در كودكان 12 ـ 7ساله، 50mg/day ـ 25 مصرف ميشود.

 

اشكال دارويي:

Tablet: 50mg

[/align]

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

[align=CENTER]

 

DIPHENHYDRAMINE

موارد مصرف: ديفن هيدرامين در درمانعلامتي رينيت آلرژيك، رينيت وازوموتور،كهير و كهير غولآسا، بهعنوان درمانكمكي در شوك آنافيلاكتيك، درمانعلامتي پاركينسون و واكنشهاياكستراپيراميدا ل ناشي از داروها، تهوع واستفراغ ناشي از مسافرت يا حركت،بهعنوان بيحس كننده موضعي دردندانپزشكي و بهعنوان يك خوابآورملايم بكار ميرود.

 

مكانيسم اثر: اثر ضد آلرژي اين دارو بهعلت رقابت با هيستامين براي اتصال بهگيرندههاي H1 است. احتمالا اثر ضداستفراغ و ضد سرگيجه آنرا ميتوان به اثرضد موسكاريني آن ارتباط داد. اثر ضدسرفه ديفن هيدرامين بهعلت اثر مستقيم برمركز سرفه در بصلالنخاع است. اين داروبر گيرندههاي H1مغز اثر گذاشته موجباثرات خوابآور ميگردد. اثر بيحسكنندگي موضعي آن بدليل شباهتساختماني آن با بيحس كنندههايموضعي است.

 

فارماكوكينتيك: اين دارو از راه خوراكي بهخوبي جذب ميشود. زمان شروع اثر آندر حدود 60 ـ 15 دقيقه است. دفع آنكليوي است و اغلب بهصورت متابوليتطي 24 ساعت دفع ميگردد.

 

موارد منع مصرف: در پورفيريا نبايداستفاده گردد.

 

هشدارها: 1 ـ مصرف اين دارو در صرع،هيپرتروفي پروستات، احتباس ادرار،گلوكوم و بيماريهاي كبد بايد با احتياطصورت گيرد.

2 ـ احتمال بروز سرگيجه، تسكين بيش ازحد، اغتشاش شعور و كمي فشار خونناشي از مصرف اين دارو در سالخوردگانبيشتر است.

3 ـ مصرف طولاني مدت اين دارو باعثخشكي دهان گرديده احتمال گلودرد،عفونت دهان و گلو و پوسيدگي دندانوجود دارد.

4 ـ در صورت مصرف اين دارو تشخيصآپانديسيت و علايم سمي بر گوش ناشي ازداروها مشكل ميگردد.

 

عوارض جانبي: عوارض شايع اين داروعبارتند از گيجي، سردرد، عوارضپسيكوموتور، عوارض ضد موسكارينيمانند خشكي دهان، تاري ديد و دوبيني وعوارض دستگاه گوارشي.

 

تداخلهاي دارويي: مصرف همزمان ايندارو با مضعفهاي CNS ممكن است اثراتمضعف آن را افزايش دهد. استفاده همزمانآن با داروهاي آنتيكولينرژيك اثرات جانبياين دارو را تشديد ميكند. مصرف همزمانداروهاي سمي براي گوش مانندساليسيلاتها و وانكومايسين با اين داروممكن است اثر سمي آنها بر روي گوش ازجمله وزوز گوش و سرگيجه را بپوشاند.

 

نكات قابل توصيه: 1 ـ بمنظور كاهشتحريك گوارشي همراه غذا، آب يا شيرمصرف گردد.

2 ـ در صورت مصرف بهعنوان ضدسرگيجه حداقل نيم ساعت قبل از مسافرتاستفاده گردد.

3 ـ در صورت بروز خوابآلودگي ازكارهايي كه نياز به تمركز حواس دارندخودداري گردد.

 

مقدار مصرف:

بزرگسالان: بهعنوان ضد هيستامين،مقدار 50 ـ 25 ميليگرم هر 6 ـ 4 ساعتمصرف ميشود. بهعنوان ضد ديسكنزيدر پاركينسون ايديوپاتيك در ابتدا مقدار150 ـ 50 ميليگرم يا 25 ميليگرم سه باردر روز مصرف ميشود و سپس مقدارمصرف به 50 ميليگرم چهار بار در روزافزايش مييابد. بهعنوان ضد استفراغمقدار 50 ميليگرم نيم ساعت قبل ازمسافرت مصرف ميشود. بهعنوان آرامبخش ـ خوابآور مقدار 50 ميليگرم

30 ـ 20 دقيقه قبل از خواب مصرفميشود. حداكثر مقدار مصرف300mg/day است.

كودكان: بهعنوان ضد هيستامين،

مقدار 1/25mg/kg هر 6 ـ 4 ساعت

مصرف ميگردد. بهعنوان ضد استفراغ1/5mg/kg ـ 1 هر 6 ساعت مصرفميگردد.

 

اشكال دارويي:

Elixir: 12.5mg / 5ml

Tablet: 25mg

[/align]

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

[align=CENTER]

 

DIPHENHYDRAMINE COMPOUND

موارد مصرف: اين دارو براي تسكين سرفهو نشانههاي احتقاني آن مصرف ميشود.همچنين انقباض نايژهها ناشي ازهيستامين را نيز تخفيف ميدهد.

 

مكانيسم اثر: اين تركيب داراي اثر ضدهيستامين و ضد كولينرژيك است و باعثتسكين سرفه ميشود. بدليل داشتن كلرورآمونيوم داراي اثر خلط آور و بدليل داشتناثر آنتيكولينرژيك باعث كاهش ترشحاتنايژه ميشود. در ضمن علايم احتقان را كهاغلب با سرفه همراه است از بين ميبرد وباعث كاهش احتقان بيني و نايژه ميشود.

فارماكوكينتيك: اثر خوراكي اين دارو پس از60 ـ 15 دقيقه ظاهر ميگردد. دفع آن كليويبوده و بهصورت متابوليت است.كلرورآمونيوم از راه دستگاه گوارش طي6 ـ 3 ساعت جذب گرديده و در كبدمتابوليزه و به اسيد كلريدريك و اورهتبديل و از كليه دفع ميگردد.

 

موارد منع مصرف: اين دارو در عيب شديدكار كبد و كليه، در بيماراني كه مبتلا بهاسيدوز اوليه تنفسي ميباشند و درصورت وجود پورفيريا نبايد مصرفشود.

 

هشدارها: 1 ـ اين فرآورده در اختلال كاركليه بايد با احتياط تجويز گردد.

2 ـ مصرف اين دارو در صرع، هيپرتروفيپروستات، احتباس ادرار، گلوكوم وبيماريهاي كبد بايد با احتياط صورت گيرد.

 

عوارض جانبي: احتمال تحريك مخاط معدهو ايجاد ناراحتي معده، بياشتهايي، تهوع واستفراغ با مصارف زياد آن وجود دارد. دربيماران با اختلال كار كليه ممكن استعوارض پوستي و حساسيتي افزايش يابد.اين دارو همچنين بدليل داشتن ديفنهيدرامين ميتواند عوارض ضدموسكاريني از خود نشان دهد.

 

تداخلهاي دارويي: بدليل وجود ديفنهيدرامين در اين فرآورده استفاده همزمانبا مضعفهاي CNS ممكن است اثراتمضعف اين دارو را افزايش دهد. استفادههمزمان آن با داروهاي آنتيكولينرژيكاثرات جانبي اين دارو را تشديد ميكند.مصرف همزمان داروهاي سمي برايگوش مانند ساليسيلاتها و وانكومايسينبا اين دارو ممكن است اثر سمي آنها برروي گوش (از جمله وزوز گوش وسرگيجه) را بپوشاند. بدليل وجود سيتراتسديم در فرآورده احتمال تداخل باكينيدين، ضد اسيدها بخصوص بيكربناتسديم، داروهاي حاوي كلسيم وديگوكسين وجود دارد.

 

نكات قابل توصيه: 1 ـ اين دارو ممكن استباعث خوابآلودگي گردد.

2 ـ بمنظور كاهش تحريك گوارشي همراهغذا مصرف گردد.

3 ـ در صورت مصرف اين دارو تشخيصآپانديسيت و علايم سمي بر گوش ناشي ازداروها مشكل ميگردد.

 

مقدار مصرف:

بزرگسالان: مقدار 5 يا 10 ميليليتر هر دويا سه ساعت مصرف ميگردد.

كودكان: 5 ـ 1 سال مقدار 2/5 ميليليتر هرسه يا چهار ساعت و در كودكان 12 ـ 6سال مقدار 5 ميليليتر هر سه يا چهارساعت مصرف ميشود.

 

اشكال دارويي:

Syrup: (Diphenhydramine HCI 12.5mg+ Sodium Citrate 50mg + AmmoniumChloride 125mg + Menthol 1mg) / 5ml

[/align]

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

[align=CENTER]

 

 

[align=CENTER]

 

HYDROXYZINE

موارد مصرف: هيدروكسي زين در درماناضطراب و تنش عصبي، بهعنوان آرامبخش قبل از بيهوشي عمومي، كاهشعوارض قطع مواد مخدر و الكل، كنترلخارشهاي آلرژيك از جمله كهير مزمن وكنترل تهوع و استفراغ استفاده ميگردد.

 

مكانيسم اثر: اثر ضد اضطراب اين دارواحتمالا ناشي از اثر آن بر نواحيزيرقشري CNS است. اثر آرام بخشي وخوابآوري آن نيز احتمالا بدليل خاصيتضد هيستاميني ميباشد. به همين علت اثرضد خارش نيز دارد. اثر ضد استفراغ نيزاحتمالا به اثر ضدموسكاريني آن مربوطميشود.

 

فارماكوكينتيك: زمان لازم براي شروع اثرهيدروكسيزين بعد از مصرف خوراكي30 ـ 15 دقيقه و طول مدت اثر آن 6 ـ 4ساعت است.

 

هشدارها: 1 ـ احتمال بروز خشكي دهان درمصارف طولاني مدت وجود دارد.

2 ـ مصرف اين دارو در صرع، هيپرتروفيپروستات و احتباس ادرار، گلوكوم وبيماريهاي كبد بايد با احتياط صورت گيرد.

 

عوارض جانبي: خوابآلودگي و خشكيدهان از عوارض شايع اين دارو هستند.

 

تداخلهاي دارويي: مصرف همزمان ايندارو با فرآوردههاي مضعف CNS،داروهاي ضد افسردگي سه حلقهاي وداروهاي كاهنده فشار خون باعث افزايشاثر آنها ميگردد. اثر قيآور آپومرفين رادر صورت مصرف همزمان كاهشميدهد. مصرف همزمان داروهاي ضددرد مخدر شبه ترياك با اين دارو اثر ضددرد و مضعف CNS آنها را افزايش ميدهد.

 

نكات قابل توصيه: 1 ـ در صورت بروزخوابآلودگي، از انجام كارهاي دقيق كهاحتياج به هوشياري دارند خودداري شود.

2 ـ احتمال بروز خشكي دهان وجود دارد.

 

مقدار مصرف:

بزرگسالان: بهعنوان داروي ضداضطرابيا آرام بخش ـ خوابآور، مقدار 100 ـ 50ميليگرم بهصورت مقدار واحد مصرفميشود. بهعنوان ضد استفراغ و يا ضدهيستامين مقدار 100 ـ 25 ميليگرم سه ياچهار بار در روز برحسب نياز مصرفميشود.

كودكان: بهعنوان ضد اضطراب يا آرامبخش ـ خوابآور 0/6mg/kg بهصورتمقدار واحد مصرف ميشود. بهعنوانضداستفراغ و ضد هيستامين 0/5mg/kgهر 6 ساعت برحسب نياز مصرفميگردد. در مورد كودكان كمتر از 6 سال12/5 ميليگرم هر 6 ساعت و در كودكانبزرگتر 25 ـ 12/5 ميليگرم هر 6 ساعتمصرف ميشود.

 

اشكال دارويي:

Syrup: 10mg / 5ml

Tablet: 10mg, 25mg

[/align]

 

 

[/align]

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

[align=CENTER]

 

PROMETHAZINE HCI

موارد مصرف: پرومتازين براي ايجاد اثرآرام بخش در شب و درمان بيخوابي(براي مصرف كوتاه مدت)، درمان علامتيحساسيتهايي چون تب يونجه، كهير،درمان كمكي واكنشهاي آنافيلاكسي،درمان تهوع، سرگيجه، اختلالات لابيرنت،بيماري مسافرت و داروي پيش بيهوشيمصرف ميشود.

 

مكانيسم اثر: تصور ميشود كه اين داروبهطور غيرمستقيم باعث كاهش تحريكسيستم مشبك ساقه مغزي ميگردد.همچنين از طريق رقابت با هيستامين براياتصال به گيرنده H1 در سلول هدف،اسپاسم و احتقان ناشي از هيستامين رامتوقف ميسازد. اين دارو از واكنشهاييكه تنها با واسطه هيستامين بروز ميكندجلوگيري مينمايد ولي در صورت بروزآنها را از بين نميبرد. احتمالا با مهارگيرندههاي شيميايي بصلالنخاع (CTZ) اثرضد استفراغ خود را اعمال ميكند. اثراتضد سرگيجه آن احتمالا از طريق اثر ضدموسكاريني مركزي اعمال ميشود.

 

فارماكوكينتيك: پرومتازين به خوبي از راهخوراكي و از محل تزريق جذب ميشود.متابوليسم آن كبدي است. شروع اثر آن ازراه خوراكي يا تزريق عضلاني تقريبŠ 20دقيقه و از راه وريدي حدود 5 ـ 3 دقيقه بعداز مصرف است. طول مدت اثر آرام بخشيآن حدود 8 ـ 2 ساعت و طول مدت اثر ضدهيستامين آن 12 ـ 6 ساعت است. اين داروبه آهستگي از كليه و مدفوع و عمدتŠبهصورت متابوليتهاي غيرفعال دفعميشود.

 

هشدارها: 1 ـ احتمال بروز سرگيجه،تسكين، اغتشاش شعور و كمي فشارخوندر بيماران مسن وجود دارد. همچنينبروز علايم اكستراپيراميدال بخصوصپاركينسون، اختلال در نشستن، خوابيدنو درازكشيدن و ديكسينزي مداوم نيز دربيماران مسن بيشتر است. بخصوص اگرمقادير مصرف زياد باشند يا از شكلتزريقي دارو استفاده شود.

2 ـ در آسم حاد، وجود نشانههاي بزرگيپروستات يا زمينه ابتلاي به احتباس ادرار،اغماء، زمينه ابتلاي گلوكوم با زاويه بستهو يرقان بايد با احتياط مصرف شود.

 

عوارض جانبي: خواب آلودگي، هيجان،عصبانيت، بيقراري، از دست دادن مهارتدر انجام كار يا بيثباتي، حركات پرشيعضلات سر و صورت، رعشه و تكان دادندستها، تاري ديد، كاهش هوشياريبهويژه در كودكان، خشكي دهان، احساساز حال رفتن (كمي فشار خون) و حساسيتبه نور از عوارض جانبي دارو هستند.

 

تداخلهاي دارويي: مصرف همزمانپرومتازين با داروهاي كاهنده فشار خونبا اثر مضعف CNS مانند كلونيدين و متيلدوپا، سولفات منيزيم تزريقي، داروهايضد افسردگي سه حلقهاي، داروهايبيهوش كننده، باربيتوراتها و داروهايمخدر، داروهاي مهاركنندهمونوآمينواكسيد� �ز (MAO)، از جملهفورازوليدن و پروكاربازين ممكن استموجب تشديد آثار مضعف CNS اينداروها يا پرومتازين گردد. مصرفهمزمان با ساير داروهايي كه باعث ايجادواكنشهاي اكستراپيراميدال ميشوند، ازجمله هالوپريدول، متوكلوپراميد، سايرفنوتيازينها و تيوگزانتينها ممكن استشدت و دفعات بروز واكنشهاياكستراپيراميدا ل را افزايش دهد. مصرفهمزمان لوودوپا با پرومتازين ممكن استاثرات ضد پاركينسوني لودوپا را به علتمسدود شدن گيرندههاي دوپامين در مغزمهار كند آثار آلفا ـ آدرنرژيك اپينفرين درصورت مصرف همزمان با پرومتازينممكن است مهار شود. مصرف همزمانبروموكريپتين با پرومتازين ممكن استموجب افزايش غلظت سرمي پرولاكتينشود و با اثر بروموكريپتين تداخل كند.مصرف همزمان پرومتازين با داروهايضد تيروئيد ممكن است خطر بروزآگرانولوسيتوز را افزايش دهد.

 

نكات قابل توصيه: 1 ـ براي به حداقلرسانيدن تحريك گوارشي، شكل خوراكياين دارو همراه با غذا، آب يا شير مصرفشود.

2 ـ در صورت مصرف دارو برايپيشگيري از بيماري مسافرت بايد حداقل30 دقيقه يا ترجيحŠ 2 ـ 1 ساعت قبل ازمسافرت مصرف شود.

3 ـ احتمال بروز خشكي دهان با مصرفاين دارو وجود دارد.

4 ـ درمان با پرومتازين بايد 2 ـ 1 هفته قبلاز زايمان قطع شود تا از بروز يرقان وعلايم اكستراپيراميدال در نوزاد جلوگيريشود.

 

مقدار مصرف

خوراكي:

بزرگسالان: 25 ميليگرم در موقع خواب ودر صورت نياز تا 50 ميليگرم مصرفميشود.

كودكان: در كودكان 5 ـ 1 ساله، 20 ـ 15ميلي گرم و در كودكان 10 ـ 5 ساله،

25 ـ 20 ميليگرم در موقع خواب مصرفميشود.

تزريقي:

بزرگسالان: 50 ـ 25 ميليگرم و حداكثر تا100 ميليگرم، تزريق ميشود. در موارداورژانس 50 ـ 25 ميليگرم و حداكثر 100ميليگرم تزريق آهسته وريدي ميشود.

كودكان: در كودكان 10 ـ 5 ساله

12/5 ـ 6/25 ميليگرم تزريق عضلانيميشود.

 

اشكال دارويي:

Tablet: 25mg

Syrup: 113mg / 100ml

Injection: 25mg / ml

[/align]

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

[align=CENTER]

 

terfenadine

موارد مصرف: ترفنادين براي جلوگيري ازعلايم ناشي از حساسيت، مانند تب يونجهو كهير بكار برده ميشود.

مكانيسم اثر: اثر ضد آلرژي اين دارو

ناشي از رقابت آن با هيستامين براياتصال به گيرندههاي h1 است و به اينترتيب از بروز اثرات هيستامين جلوگيريميكند.

 

فارماكوكينتيك: ترفنادين بخوبي از دستگاهگوارش جذب ميگردد. به مقدار زياد بهپروتئينهاي پلاسما متصل ميشود وبهصورت متابوليت در ادرار و مدفوع دفعميگردد.

 

موارد منع مصرف: در صورت وجودآريتمي قلبي نبايد مصرف گردد.

 

هشدارها: 1 ـ احتمال بروز آريتمي قلبي بامقادير مصرف زياد وجود دارد.

2 ـ از مصرف همزمان با داروهاي كاهندهپتاسيم خون بايد خودداري گردد.

3 ـ در مصرف همزمان با داروهايايجادكننده آريتمي احتياط شود.

 

عوارض جانبي: مهمترين عارضه جانبي ايندارو احتمال بروز آريتمي قلبي است. اثراتتسكيني و ضدموسكاريني آن بسيار كماست و معمولا با مقادير مصرف زياد ديدهميشود.

 

تداخلهاي دارويي: مصرف همزمان باداروهاي مهاركننده آنزيمهاي كبدي مانندكتوكونازول، اريترومايسين و سايرايميدازولهاي ضد قارچ احتمال آريتميقلبي را افزايش ميدهد. استفاده از تركيباتضد آريتمي، ضد جنون و ضد افسردگيسه حلقهاي اثر آريتميزايي اين دارو راافزايش ميدهد.

 

نكات قابل توصيه: 1 ـ در صورت بروزآريتمي قلبي مصرف دارو قطع گرديده و بهپزشك مراجعه شود.

 

مقدار مصرف:

بزرگسالان: در تب يونجه و رينيت آلرژيكروزي 60 ميليگرم و در صورت لزومحداكثر تا 120 ميليگرم مصرف ميگردد.در حساسيت پوستي 120 ميليگرم در يكيا دو نوبت در روز مصرف ميشود.

كودكان: در كودكان 6 ـ 3 سال 15 ميليگرمدو بار در روز و در كودكان 12 ـ 6 سال 30ميليگرم دو بار در روز مصرف ميشود.

[/align]

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

[align=CENTER]

 

ACICLOVIR

موارد مصرف: آسيكلووير در درمان وپيشگيري تبخال ناشي از ويروس هرپس،مننژيت ناشي از ويروس هرپس، پيشگيريو درمان زونا و در درمان عفونت ناشي ازواريسلا (آبله مرغان) مصرف ميشود.

 

مكانيسم اثر: آسيكلووير ساخت DNAويروس را مهار ميكند. اين عمل از طريقتبديل آسيكلووير به آسيكلوويرتريفسفات و تداخل با آنزيم DNA پليمرازويروس صورت ميگيرد.

 

فارماكوكينتيك: جذب خوراكي آسيكلوويرحدود 20% است و به مقدار وسيع درمايعات و بافتهاي بدن منتشر ميشود.بيشترين غلظت آن در كليه، كبد و رودهيافت ميشود. غلظت آن در CNS حدود50% غلظت پلاسمايي آن است. متابوليسمآن كبدي است و بهطور عمده از طريق كليهدفع ميشود. جذب پوستي دارو ناچيزاست.

 

هشدارها: درصورتوجوددهيدراتاسيون ،اختلال كار كليه يا اختلالات نورولوژيكبايد با احتياط فراوان مصرف شود.

 

عوارض جانبي: فلبيت يا التهاب در محلتزريق از عوارض جانبي مهم و نسبتŠشايع آسيكلووير تزريقي است. امكانبروز عوارض كليوي بخصوص بعد ازتزريق سريع دارو وجود دارد.

 

نكات قابل توصيه: 1 ـ تبخال تناسلي از راهمقاربت قابل انتقال است و مصرفآسيكلووير مانع از انتقال نميشود. ازاينرو حتي اگر بيمار علايمي نداشته باشد،بايد از مقاربت خودداري گردد.

2 ـ مصرف آسيكلووير در عفونت سادهآبله مرغان در كودكان داراي سيستمايمني سالم توصيه نميشود.

3 ـ درمان با آسيكلووير بايد بلافاصله پساز مشاهده اولين علايم عفونت تبخالي آغازشود.

4 ـ شكل تزريقي دارو بايد بهصورتانفوزيون وريدي مصرف شود. داروحداقل بايد طي يكساعت انفوزيون شود.

5 ـ از تزريق عضلاني و زيرجلدي شكلتزريقي بايد خودداري شود.

6 ـ هنگام مصرف دارو، جهت جلوگيري ازبروز عوارض كليوي، بايد به مقدار كافيمايعات مصرف شود.

7 ـ ناحيه ضايعه ديده بايد بهصورتخشك و تميز نگهداري شده و برايجلوگيري از آلوده كردن ساير نقاط بدن ياانتقال عفونت به ديگران، هنگام مصرفكرم دارو بايد از دستكش پلاستيكياستفاده گردد.

 

مقدار مصرف

خوراكي:

بزرگسالان: در درمان تبخال تناسليمقدار 200 ميليگرم هر 4 ساعت يكبارهنگام بيداري، 5 بار در روز و به مدت 10روز مصرف ميشود. براي درمان متناوبعفونتهاي عودكننده، همين مقدار به مدت5 روز مصرف ميشود. براي درمانفرونشاننده طولاني مدت عفونتعودكننده، مقدار 400 ميليگرم دو بار درروز يا 200 ميليگرم 5 ـ 3 بار در روز بهمدت حداكثر 12 ماه مصرف ميشود. دردرمان زونا 800 ميليگرم هر 4 ساعتهنگام بيداري، 5 بار در روز به مدت 10 ـ 7روز مصرف ميشود. در درمان تبخالمخاطي ـ جلدي در بيماران مبتلا به ضعفسيستم ايمني مقدار 400 ـ 200 ميليگرم 5بار در روز و به مدت 10 روز مصرفميشود. در پيشگيري از اين نوع عفونت،مقدار 400 ميليگرم هر 12 ساعت مصرفميشود. در درمان آبله مرغان، 800 ميليگرم 4 بار در روز به مدت 5 روز مصرفميشود. در صورت وجود اختلال در كاركليه مقدار مصرف بايد كاهش يابد.

كودكان: در كودكان 12 ـ 2 سال در درمانآبله مرغان 20mg/kg تا حداكثر 800ميليگرم در هر بار مصرف 4 بار در روزبه مدت 5 روز مصرف ميشود.

تزريقي:

بزرگسالان: در درمان تبخال تناسلي اوليهشديد، مقدار 5mg/kg سه بار در روز

به مدت 5 روز انفوزيون وريدي ميشود.در عفونت تبخال مخاطي ـ جلدي دربيماران مبتلا به ضعف سيستم ايمني،مقدار 10mg/kg ـ 5 سه بار در روز و

به مدت 10 ـ 7 روز انفوزيون وريديميشود. در درمان آنسفاليت ناشي ازويروس هرپس، 10mg/kg سه بار در روزبه مدت 10 روز و در درمان زونا دربيماران مبتلا به ضعف سيستم ايمني،همين مقدار به مدت 7 روز انفوزيونوريدي ميگردد. مقدار مصرف در

بيماران مبتلا به عيب كار كليه

بايد تعديل گردد. حداكثر مقدار

مصرف در بزرگسالان 30mg/kg يا1/5g/m2 است.

كودكان: مقدار مصرف در درمان تبخالتناسلي اوليه شديد در كودكان تا 12 سال،250mg/m2 سه بار در روز به مدت 5 روزبهصورت انفوزيون وريدي ميباشد. دردرمان تبخال جلدي ـ مخاطي در كودكانمبتلا به ضعف سيستم ايمني، همين مقداربه مدت 7 روز انفوزيون وريدي ميشود.در درمان آنسفاليت ناشي از ويروسهرپس 500mg/m2 هر 8 ساعت به مدت 10روز انفوزيون ميشود. در درمان زونا دربيماران مبتلا به ضعف سيستم ايمني500mg/m2 سه بار در روز و به مدت 7روز و در عفونت تبخال منتشر در نوزادان10mg/kg سه بار در روز به مدت 14 ـ 10روز انفوزيون وريدي ميشود. مقدارمصرف در كودكان بالاي 12 سال مانندبزرگسالان است.

 

اشكال دارويي:

Tablet: 200mg, 400mg

For Injection: 250mg

Topical Cream: 5%[/align]

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

[align=CENTER]

 

 

[align=CENTER]

 

CYCLOPHOSPHAMIDE

موارد مصرف: سيكلوفسفاميد در درمانلوسمي لنفوبلاستيك حاد، لوسميمونوسيتيك حاد، لوسمي ميلوژنوس حاد،لوسمي گرانولوسيتيك مزمن،آدنوكارسينوماي تخمدان، سرطان پستان،سرطان ريه، سرطان آندومتر،ميلوممولتيپل، انواع لنفوما و در تومورويلمز بكار ميرود و به عنوان دارويكمكي جهت كاهش فعاليت سيستم ايمنيبدن براي جلوگيري از پس زدن پيوند،سندروم نفروتيك، آرتريت روماتوئيد ولوپوس اريتماتوز بكار ميرود.

 

مكانيسم اثر: يكي از متابوليتهايسيكلوفسفاميد همانند داروهاي آلكليهكننده عمل ميكند. اثر سلولكش آن عمدتŠناشي از ايجاد اتصال بين دو رشتهمولكولي DNA و نيز RNA و همچنين مهارساخت پروتئين است.

فارماكوكينتيك: سيكلوفسفاميد بخوبي ازدستگاه گوارش جذب ميگردد. به مقدارمحدودي از سد خوني، مغزي عبور ميكند.متابوليسم آن كبدي است و پس از آن بهمتابوليتهاي فعال تبديل و نهايتŠ از طريقكليه دفع ميگردد.

 

عوارض جانبي: عوارضي كه بطور معمولاين دارو از خود نشان ميدهد شامللكوپني و يا عفونت كه معمولا بدون علامتميباشد. بدليل اثر كاهنده بر روي غددجنسي احتمال بروز اختلال در دورانقاعدگي وجود دارد كه پس از قطع دارورفع ميگردد. لكوپني نيز معمولا 17-21روز پس از قطع دارو بهبود مييابد.

 

تداخلهاي داروئي: سيكلو فسفاميد اگرهمزمان با آلوپورينول و يا كل شيسيناستفاده شود ممكن است غلظت اسيداوريك خون را بالا ببرد. سيكلوفسفاميد درصورت مصرف همزمان با داروهاي ضدانعقاد خوراكي، ممكن است فعاليت اينداروها را به علت كاهش ساخت كبديفاكتورهاي پيشانعقادي و تداخل با تشكيلپلاكتها، افزايش دهد.

مصرف همزمان سيكلو فسفاميد همراهسيتارابين باعث بروز خطر كارديوميوپاتي ميگردد. استفاده همزمان آن باداروهاي ديگر مضعف سيستم ايمني ممكناست به توسعه عفونت و يا سرطانبيانجامد.

 

نكات قابل توصيه: 1 ـ در صورت بروزخونريزي حتمŠ بايد دارو قطع گردد.

2 ـ در صورت كاهش لكوسيتها و پلاكتهادارو بايد قطع گردد تا سطح خوني آنها بهحد قابل قبولي برسد و سپس ميتوان دارورا در صورت لزوم با مقدار كمتري تجويزنمود.

3 ـ بيمار بايد براي جلوگيري از خطرعارضه كليوي ناشي از افزايشاسيداوريك مايعات زياد مصرف كند.

 

مقدار مصرف

خوراكي:

بزرگسالان: به عنوان ضد سرطان بهمقدار mg/kg/day 1-5 مصرف ميشود.بعنوان كاهنده ايمني در درمان آرتريتروماتوئيد، مقدار mg/kg/day 1/5-2 داروميتواند تا مقدار mg/kg/day 3 افزايش پيداكند.

كودكان: به عنوان ضد نئوپلاسم مقدارشروع mg/kg/day 2-8 در مقادير منقسمبمدت شش روز يا بيشتر و مقدارنگهدارنده mg/day 2/5 دو بار در هفتهميباشد. در سندرم نفروتيك به عنوانكاهنده ايمني mg/kg/day 2/5-3 مصرفميشود.

تزريقي:

بزرگسالان: به عنوان ضد سرطان مقدارmg/kg 40-50 طي 2-5 روز تزريقميشود. مقدار مصرف نگهدارنده آن نيزدر حدود mg/day 10-15 هر 7-10 روز ويا mg/day 3/5 دو بار در هفته بصورتوريدي است.

كودكان: بعنوان ضد سرطان مقدارmg/kg/day 2-8 در مقادير منقسم بمدت

6 روز يا بيشتر تزريق وريدي ميشود.مقدار نگهدارنده mg/day 15 - 10 هر

10 - 7 روز يا mg/kg 30 هر 4 - 3 هفتهيكبار يا پس از بازگشت فعاليت مغز

استخوان به حالت عادي است.

 

اشكال دارويي:

Injection: 200mg, 500 mg

Tablet: 50 mg

[/align]

 

 

[/align]

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

[align=CENTER]

 

CYTARABINE

موارد مصرف: سيتارابين در درمانلوسمي لنفوسيتيك حاد، لوسميميلوسيتيك حاد، لوسمي ميلوژنوس حاد،لوسمي ميلوسيتيك مزمن، لنفوم حاد غيرهوچكيني در كودكان، اريترولوسمي ولنفوم هوچكيني بكار ميرود.

 

مكانيسم اثر: سيتارابين يك آنتي متابوليتاست و در چرخه سلولي بطور اختصاصيدر مرحله تقسيم سلولي عمل ميكند وباعث مهار ساخت DNA و تا حد كمي RNAو پروتئين ميگردد.

 

فارماكوكينتيك: پس از تزريق وريدي مقدارمتوسطي از اين دارو از سد خوني ـ مغزيعبور ميكند. متابوليسم آن كبدي بوده ودفع آن عمدتŠ كليوي است.

 

هشدارها: سيتارابين ممكن است باعثكاهش فعاليت گنادها گردد كه بسته به مدتدرمان گاهي غيرقابل برگشت ميباشد.

 

عوارض جانبي: عوارض جانبي سيتارابينبجز تهوع و استفراغ در صورت انفوزيونوريدي افزايش مييابند. عوارض شايعشامل تب، لرز و يا گلو درد ناشي از كمبودگويچههاي سفيد و عفونت است. همچنينخونريزي و كبودي غيرعادي ناشي ازكمي پلاكتها است.

 

تداخلهاي داروئي: در صورت مصرفهمزمان با آلوپورينول و كل شيسين نيازبه تنظيم مقدار دارو ميباشد.

 

نكات قابل توصيه: 1 ـ شروع درمان باسيتارابين بايد در بيمارستان و تحت نظرپزشك متخصص انجام گيرد.

2 ـ مقدار مصرف بيشتر سيتارابين وتزريق سريع وريدي بجاي دفعات بيشتر وزمان آهستهتر تزريق استفراغ و تهوعبيشتري توليد ميكند اما عوارض خوني آنكمتر است.

3 ـ مصرف زياد مايعات از تجمعاسيداوريك در كليه جلوگيري ميكند.

 

مقدار مصرف: در درمان لوسميميلوسيتيك حاد و اريترولوسمي، به عنوانمقدار شروع mg/kg/day 3 از راه وريدي(بصورت انفوزيون پيوسته طي 24 ساعتيا در مقادير منقسم بصورت تزريق سريعوريدي) برااي 5-10 روز و به عنوان مقدارنگهدارند. mg/kg 1 از طريق زير جلدي 1-2بار در هفته تزريق ميشود. در درمانلوسمي مننژي 5-75 mg/m2 از اشكال قابلتزريق داخل نخاع دارو، در فواصل متفاوتاز يكبار در روز بمدت 4 روز تا هر چهارروز يكبار داخل نخاع تزريق ميشود. اغلب30 mg/m2 هر چهار روز يكبار، تا جايي كهآزمايشات مايع مغزي ـ نخاعي طبيعيشوند، مصرف ميشود. پس از آن يكمقدار مصرف اضافي نيز تجويز ميگردد.

 

اشكال دارويي:

Injection: 100 mg

[/align]

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

[align=CENTER]

 

DACARBAZINE

موارد مصرف: داكاربازين در درمانملانوم بدخيم و لنفومهاي هوچكيني بكارميرود و در درمان ساركومهاي بافت نرمتوصيه شده است.

 

مكانيسم اثر: داكاربازين در چرخه سلوليبطور غيراختصاصي عمل و ممكن استساخت DNA و RNA را مهار كند.

فارماكوكينتيك: داكاربازين بميزان كم ازسد خوني ـ مغزي عبور ميكند. متابوليسمدارو كبدي است. نيمه عمر دارو 5 ساعتاست كه در عيب كار كبد به 7/2 ساعتميرسد. 40% داروي تزريق شده طي 6ساعت از كليهها دفع ميشود.

 

هشدارها: 1 ـ در صورت بروز كاهشسلولهاي خون درمان را قطع تا ميزانلكوسيتها و پلاكتها به مقادير قابل قبولبرگردد (يك هفته پس از قطع مصرف داروبه مقدار قابل قبول برميگردد).

2 ـ مواد حاصل از تجزيه محلولداكاربازين (در اثر نور)، ممكن است باعثبروز عوارض جانبي سوزش و درد درناحيه تزريق، تهوع، استفراغ و مسموميتكبدي شود.

 

عوارض جانبي: كمخوني، آسيببافتي ودرد وريد محل تزريق، كاهش گلبولهايسفيد يا پلاكتهاي خون، آنافيلاكسي،مسموميت كبدي، استئوماتيت، كاهشاشتها و تهوع و استفراغ از عوارض جانبيمهم و نسبتŠ شايع دارو ميباشند.

 

تداخلهاي داروئي: مصرف همزمان باداروهاي مولد ديسكرازي خوني باعثتشديد عوارض جانبي دارو ميشود.مصرف همزمان با داروهاي القاكنندهآنزيم كبدي باعث كاهش اثرات لازمميشود.

 

نكات قابل توصيه: دارو بصورت وريدي وترجيحŠ انفوزيون وريدي بكار رود.

 

مقدار مصرف: در ملانوم بدخيم مقدارmg/kg/day 2-4/5 بمدت 10 روز بصورتوريدي هر 28 روز يكبار و يا تاmg/m2/day 250 بمدت 5 روز بصورتوريدي هر 21 روز يكبار مصرف ميشود.در لنفومهاي هوچكيني، مقدار mg/m2/day150 بصورت وريدي بمدت 5 روز، همراهديگر داروهاي ضد سرطان، كه هر 28 روزتكرار ميشود و يا تا 375 mg/m2 در روزاول، همراه با ديگر داروهاي ضد سرطانهر 15 روز يكبار مصرف ميشود.

داكاربازين بميزان mg/m2/day 850بصورت مقدار مصرف واحد هر 21-42روز يكبار نيز مصرف ميشود كه سميتخوني قابل ملاحظهاي ندارد، اما تهوع واستفراغ شديدي ممكن است ايجاد نمايد.

 

اشكال دارويي:

Injection: 100 mg, 200 mg

 

[/align]

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

[align=CENTER]

 

ISONIAZID

موارد مصرف: ايزونيازيد همراه با سايرداروهاي ضد سل در درمان سل و بهتنهايي براي پيشگيري از بروز اين بيماريمصرف ميشود.

 

مكانيسم اثر: ايزونيازيد يك آنتيبيوتيكباكتريواستات يك است كه به نظر ميرسد باتداخل در سنتز ديواره سلولي موجب مرگباكتري ميشود.

 

فارماكوكينتيك: اين دارو از راه خوراكي بهخوبي جذب ميشود، اما ممكن است درعبور اول از كبد متابوليزه شود. جذب وفراهمي زيستي اين دارو در صورتمصرف همزمان با غذا ممكن است به مقدارقابل ملاحظهاي كاهش يابد. پس از جذببهطور گسترده در بافتها و مايعات بدنمنتشر ميشود. اوج غلظت سرمي دارو

2 ـ 1 ساعت بعد از مصرف حاصلميشود. نيمه عمر ايزونيازيد متغير وممكن است بين 5 ـ 0/5 ساعت باشد (بهسرعت استيلاسيون دارو در كبد بستگيدارد). دفع دارو عمدتŠ كليوي است.

 

موارد منع مصرف: اين دارو در صورتابتلاي بيمار به نارسايي كبدي ناشي ازداروها، نبايد مصرف شود.

 

هشدارها: در صورت وجود عيب كار كبد،عيب كار كليه، استيلاسيون كند كبدي،صرع، سابقه سايكوز، اعتياد به الكل وپورفيري با احتياط فراوان مصرف شود.

 

عوارض جانبي: تهوع، استفراغ، نوريتمحيطي با مصرف مقادير زياد، نوريتاپتيك، تشنج، حملات سايكوتيك،واكنشهاي حساسيت مفرط شامل تب،اريتم مولتي فرم، پورپورا وآگرانولوسيتوز، هپاتيت، سندرم شبهلوپوس ـ اريتماتوز سيستميك، پلاگر،زيادي قند خون و ژينكوماستي با مصرفاين دارو گزارش شدهاند.

 

تداخلهاي دارويي: سميت ايزونيازيد برايكبد در صورت مصرف همزمانايزوفلوران با اين دارو افزايش مييابد.داروهاي آنتياسيد جذب ايزونيازيد راكاهش ميدهند. در صورت مصرفهمزمان اين دارو با سيكلوسرين خطرمسموميت CNSافزايش مييابد.متابوليسم كاربامازپين، اتوسوكسيميد وفنيتوئين بوسيله ايزونيازيد مهار ميشودو از اينرو اثر اين داروها افزايش مييابد.همچنين، در صورت مصرف همزمانكاربامازپين، سميت ايزونيازيد براي كبدافزايش مييابد. متابوليسم ديازپام نيزتوسط اين دارو مهار ميشود. ايزونيازيداحتمالا غلظت پلاسمايي تئوفيلين راافزايش ميدهد.

 

نكات قابل توصيه: 1 ـ بيمار يا اطرافيان ويرا بايد از نظر تشخيص علايم اختلال كبديآگاه ساخت و به بيمار يادآور شد، درصورت بروز علايم اين اختلال از جملهتهوع مداوم، استفراغ، بيحالي يا يرقان فورŠمصرف ايزونيازيد را قطع و به پزشكمراجعه كند.

2 ـ در صورت بروز تحريك گوارشي،ميتوان اين دارو را با غذا مصرف كرد، امادر اين صورت جذب دارو كاهش خواهديافت.

 

مقدار مصرف: مقدار مصرف اين دارو دردرمان سل از راه خوراكي و عضلاني دررژيمهاي مختلف درماني در كلياتداروهاي ضد سل ذكر شده است.

براي پيشگيري از بروز سل. دربزرگسالان 300mg/day و در كودكان10mg/kg/day (تا حداكثر 300 ميلي گرم) ازراه خوراكي يا تزريق عضلاني مصرفميشود.

 

اشكال دارويي:

Double Scored Tablet: 100mg, 300mg

Injection: 1g/10ml

 

[/align]

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

×