رفتن به مطلب
لیلی

DOBUTAMINE

پست های پیشنهاد شده

[align=CENTER]

موارد مصرف‌: دوبوتامين‌ به‌صورت‌تزريقي‌ به‌عنوان‌ يك‌ داروي‌ اينوتروپيك‌ درسكته‌ قلبي‌، جراحي‌ قلب‌، آسيبهاي‌ عضله‌قلب‌، شوك‌ سپتيك‌ و كارديوژنيك‌ مصرف‌مي‌شود.

 

مكانيسم‌ اثر: دبوتامين‌ داراي‌ اثراينوتروپيك‌ مستقيم‌ است‌ و با تحريك‌مستقيم‌ گيرنده‌هاي‌ بتا ـ يك‌ قلب‌، قدرت‌انقباضي‌ عضله‌ قلب‌ و حجم‌ ضربه‌اي‌ آن‌ راافزايش‌ مي‌دهد و در نتيجه‌ باعث‌ افزايش‌برون‌ ده‌ قلب‌ مي‌شود. دوبوتامين‌ فشارزياد ناشي‌ از پرشدن‌ بطن‌ را كاهش‌ مي‌دهد(كاهش‌ پيش‌بار) و هدايت‌ گره‌ دهليزي‌بطني‌ را تسهيل‌ مي‌نمايد. افزايش‌ برون‌ ده‌قلب‌ ناشي‌ از اين‌ دارو، بيش‌ از اثرات‌دوپامينرژيك‌ آن‌ سبب‌ بهبود جريان‌ خون‌كليوي‌ و ميزان‌ دفع‌ ادرار مي‌شود.

 

فارماكوكينتيك‌: متابوليسم‌ اين‌ دارو كبدي‌است‌ و به‌تركيبات‌ غيرفعال‌ تبديل‌ مي‌شود.نيمه‌ عمر دارو تقريبŠ 2 دقيقه‌ است‌. اثردارو پس‌ از 2ـ1 دقيقه‌ شروع‌ مي‌شود. اگرسرعت‌ انفوزيون‌ آهسته‌ باشد، زمان‌شروع‌ اثرممكن‌ است‌ تا 10 دقيقه‌ افزايش‌يابد. طول‌ اثر دارو چند دقيقه‌ و دفع‌ آن‌عمدتŠ از طريق‌ كليه‌ و به‌صورت‌ متابوليت‌است‌.

 

موارد منع‌ مصرف‌: اين‌ دارو در بيماران‌مبتلا به‌تنگي‌ ايديوپاتيك‌ هيپرتروفيك‌زيرآئورتي‌ نبايد مصرف‌ شود.

 

هشدارها: 1 ـ اين‌ دارو در صورت‌ وجودكمي‌ حجم‌ خون‌ يا سكته‌ قلبي‌ بايد بااحتياطمصرف‌ شود.

2 ـ سرعت‌ انفوزيون‌ و طول‌ درمان‌به‌پاسخ‌ بيمار بستگي‌ دارد. اين‌ پاسخ‌باسرعت‌ ضربان‌ قلب‌، وجود فعاليت‌نابجاي‌ قلبي‌، فشارخون‌، جريان‌ ادرار و درصورت‌ امكان‌، اندازه‌گيري‌ فشار وريدي‌مركزي‌ يا فشار گوه‌اي‌ و برون‌ ده‌ قلب‌تعيين‌ مي‌شود.

 

عوارض‌ جانبي‌: تاكي‌ كاردي‌ و افزايش‌ قابل‌ملاحظه‌ در فشار خون‌ سيستولي‌بامصرف‌ مقادير بيش‌ از حد دارو گزارش‌شده‌ است‌.

 

نكات‌ قابل‌ توصيه‌: 1 ـ انفوزيون‌ دوبوتامين‌همزمان‌ با هپارين‌ و هيدروكورتيزون‌،سفازولين‌ ، سفالوتين‌ و پني‌سيلين‌ از يك‌لوله‌ انفوزيون‌ توصيه‌ نمي‌شود.

2 ـ دوبوتامين‌ با محلولهاي‌ قليايي‌ مانندبي‌كربنات‌ سديم‌، ناسازگاري‌ دارد.

3 ـ تغييررنگ‌ محلول‌ به‌رنگ‌ صورتي‌به‌علت‌ اكسيداسيون‌ جزئي‌ است‌. باوجوداين‌، اگر دارو در طول‌ مدت‌ توصيه‌ شده‌مصرف‌ شود، از قدرت‌ آن‌ كاسته‌نمي‌شود.

 

مقدار مصرف‌: مقدار mcg/kg/min 15ـ 2/5انفوزيون‌ وريدي‌ مي‌شود.

 

اشكال‌ دارويي‌:

For infusion: 12.5 mg/ml[/align]

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

×