امتیاز موضوع:
  • 0 رأی - میانگین امتیازات: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
آثار اشتباه در موضوع معامله
#
انسان موجودي اجتماعي است و روابط گوناگون افراد با يكديگر از عناصر سازنده هر اجتماعي است. لازمه برطرف ساختن نيازهاي معيشتي افراد جامعه، برقراري روابط قراردادي و كوشش در جهت استحكام اين روابط است؛ بنابراين ضرورت وجود نظم تجاري اجتماع و استواري معاملات و قراردادهايي كه افراد جامعه منعقد مي‏سازند، ايجاب مي‏كند كه تا حد ممكن از مخدوش شدن و تزلزل عقود جلوگيري شود. از طرف ديگر رعايت حقوق افراد سازنده اجتماع و همچنين توجه به اصول و اركان تشكيل دهنده قراردادها و نيز حكم عقل و منطق حاكم بر جزء جزء روابط تجاري، دو مصلحت را در تضاد و تعارض با يكديگر قرار مي‏دهد: مصلحت لزوم حفظ روابط قراردادي و مصلحت حفظ حقوق افراد و عناصر تشكيل دهنده عقود.سئوالي كه در تعارض اين دو منفعت به ذهن مي‏رسد، اين است كه كدام را بايد ترجيح داد و چرا وظيفه حقوقدان، آشتي دادن اين دو منفعت تا حد ممكن و انتخاب مصلحت ارجح در صورت عدم امكان اجراي هر دوست. از طرفي برقراري اصولي كه در جهت استواري عقود عمل مي‏كنند (مانند اصل لزوم و صحت) و از طرف ديگر ضمانت اجراهايي مانند بطلان، فسخ و عدم نفوذ ـ كه مصالح افراد را در مواجهه با اين اصول تضمين مي‏كنند ـ حقوقدان را به تفكر و انديشه وا مي‏دارد كه مجراي هر يك و دلايل عقلي بر انتخاب اين مجرا را بيابد وتعارض بين مصالح اجتماعي و فرد را تا حد ممكن با عقل و اصول حقوقي منطبق سازد.

يكي از عوامل بروز اين تعارض، اشتباه طرفين عقد است. گاه پيش مي‏آيد كه طرفين عقد يا يكي از آنها در عقد دچار اشتباه شده، تصوري نادرست از موارد مختلف عقد در ذهن مي‏پرورانند. چنين اشتباهي مي‏تواند در ماهيت، سبب، غرض، طرف و بالاخره موضوع عقد رخ دهد. موضوع اين مقاله بررسي اشتباه و آثار آن در موضوع عقد است كه براي پرداختن به آن، بررسي سابقه قانون مدني ايران ضروري است.

قانون مدني ايران1 كه در هجدهم ارديبهشت 1307 به تصويب مجلس وقت رسيد، تركيبي از فقه جعفري و حقوق اروپايي است؛ اما تقليد تدوين كنندگان آن از حقوق اروپايي در بعضي موارد،باعث بروز مشكلات‏و تعارضهايي در عمل شده است؛ قانونگذار ايراني، موادي را در زمينه "اشتباه" بطور كلي و "اشتباه در موضوع عقد"، از قانون مدني فرانسه ديكته كرده و در كنار آن، موادي را نيز عينا از متون فقهي و نظر مشهور فقهاي اماميه اقتباس نموده است2 كه بطور پراكنده، اشتباه در موضوع عقد و اثر آن را در عقد بررسي مي‏كند.اين دو دسته مقررات، ظاهرا تفاوتهاي فاحشي با يكديگر دارند و سبب بروز اختلاف نظرهايي بين حقوقدانان در به‏دست دادن راه حلي براي "اشتباه" و "اشتباه در موضوع عقد" شده است.

انگيزه نگارش اين مقاله،ايجاد تلفيق صحيح ومنطقي بين مواد قانون مدني و پاسخ‏دادن به سؤالاتي‏است‏كه‏در جريان اين تلفيق به ذهن مي‏رسد از جمله:

ـ منظور از "عدم نفوذ" در مواد 199 و 200 قانون مدني چيست؟

ـ ضمانت اجراي اشتباه در موضوع عقد در قانون مدني ايران بطلان است يا عدم نفوذ به معناي خاص آن؟

تعارض بين مواد 199 و 200 قانون مدني را با ماده 353 همان قانون چگونه مي‏توان حل كرد؟

تعريف اشتباه: اشتباه از ماده "شبه" به معني "مثل و مانند" و جمع آن "اشباه" است. "شبهه" از مشتقات آن، به معني "پوشيدگي كاري يا امري، يا شك و گمان در چيزي"، و جمع آن "شبهات" است.3

در تعريف حقوقي، "اشتباه" عبارات و جملات متعددي ارائه گرديده است از جمله: پندار نادرست از حقيقت و نمايش نادرست واقعيت در ذهن4 يا تصور خلاف واقع كه در امور مادي و معنوي ممكن است، رخ دهد.5 طبق تعريف اول اشتباه در محدوده پديده‏هاي رواني قرار مي‏گيرد و منظور از واقعيت در آن "واقعيت حقوقي" است. دكتر امامي نيز اشتباه را "اعتقاد به امري كه مطابق حقيقت نباشد"6 تعريف كرده است. تنها فرق اين تعريف با تعاريف ديگر در به كار بردن كلمه "اعتقاد" به جاي "تصور و گمان" است كه اثري قويتر از پندار دارد.

با توجه به اين تعاريف، مي‏توان گفت اشتباه در لغت، پندار نادرست از حقيقت است كه هرگاه در امور حقوقي رخ دهد، موضوع بحث حقوق قرار مي‏گيرد و تعاريفي كه در اين باره داده شد، تقريبا شبيه بوده و جز اختلافي اندك در آنها ديده نمي‏شود.

مبناي اثر اشتباه در عقدالف) مبناي فقهي :در رابطه با مباني فقهي اشتباه، بايد به دلايل نقلي قرآن و حديث و همچنين دلايل عقلي مراجعه كرد:

اول ـ قرآن: خداوند در آيه 29 سوره نساء، خوردن مال ديگري را بناحق، نهي كرده و روشي را كه از آن مي‏توان به مال ديگري دست يافت، تجارت از روي تراضي دانسته است. بنابراين " الا أن تكون تجارة عن تراض منكم " مي‏تواند بيانگر اين باشد كه عقد بايد همراه با رضايت طرفين باشد.

دوم ـ سنّت: مطابق حديث نبوي "رفع"، يكي از مواردي كه بار تكليف را از دوش انسان بر مي‏دارد، خطاست؛ "رفع عن أمتي تسعة: السهو، و الخطأ و..."

سوم ـ عقل: با توجه به ملازمه عقل و شرع و با توجه به اينكه عقل سليم نسبت دادن آثار عملي را كه از روي رضايت صورت نگرفته، نمي‏پسندد، بايد معامله ناشي از اشتباه را غير نافذ بدانيم. قاعده فقهي "ما وقع لم يقصد و ما قصد لم يقع" و "العقود تابعة للمقصود" كه برخاسته از عقل، است از مباني اساسي اشتباه است.ب) مباني قانوني:مواد 199، 200، و 201 قانون مدني حكم كلي اشتباه را بيان داشته است؛ ماده 199 بطور عام از اشتباه و انواع آن صحبت كرده است. ماده 200 در مورد اشتباه در موضوع عقد و ماده 201 اشتباه در شخص طرف معامله و تعدادي ديگر از مواد قانون مدني بطور پراكنده، درباره اشتباه در موضوع عقد است ؛ از جمله ماده 353 كه در رابطه با اشتباه در جنس موضوع عقد و موادي از قانون مدني است كه احكام خيارات، تدليس، عيب و... را بيان مي‏دارد.

اشتباه در انواع موضوع قرارداد

قلمرو اشتباه در موضوع عقد بسيار وسيع است. از انجا كه هر مال داراي جنبه‏هاي مختلف است و اشتباه در هر يك از اين جنبه‏ها مي‏تواند بحث برانگيز باشد، بررسي هريك از اين موارد در مشخص كردن آثار اشتباه در عقد مي‏تواند مؤثر واقع شود. قبل از وارد شدن به بحث انواع اشتباه در موضوع عقد، ابتدا بايد ديد كه " موضوع عقد " يا همان مورد معامله چيست؟

موضوع عبارت است از چيزي كه امري به آن اسناد داده مي‏شود. مبتدا و فاعل را در اصطلاحات منطق و حقوق، موضوع ناميده‏اند.7 اما براي روشن كردن مفهوم "موضوع عقد" بايد به نوع عقد توجه داشت. مثلاً در عقد اجاره، موضوع عقد عبارت است از تملك منافع مال در برابر عوض معين. يا در عقد هبه، موضوع عقد عبارت است از تملك مالي به ديگري بطور مجاني؛ بنابراين موضوع معامله عبارت است از مبادله دو مال يا ايجاد تعهد.

همچنانكه مشاهده شد، موضوع عقد در معناي واقعي خود، متفاوت از آن چيزي است كه مورد بحث ماست. منظور از موضوع عقد در بحث ما، مالي است كه معامله براساس آن صورت مي‏گيرد. البته موضوع عقد از اين نظر مي‏تواند كالا و شي‏ء، انجام عمل و ايفاي تعهد يا حق معنوي باشد. مثلاً در بيع اتومبيل، موضوع عقد، اتومبيل است. در ساخت خانه و آبياري باغ، موضوع عقد انجام عمل ساخت و آبياري است و در فروش حق التأليف يا حق سرقفلي، موضوع عقد، حق معنوي است. با روشن شدن مفهوم موضوع عقد، اينك به اشتباه در هر يك از انواع آن مي‏پردازيم:

الف) موضوع معامله عين است:

معمولترين حالت در عقود وقتي است كه موضوع عقد، مال باشد. در اين حالت سه فرض متصور است:

1ـ مال مورد معامله، عين شخصي باشد.

2ـ مال موضوع عقد، كلي در معين باشد.

3ـ مال موضوع عقد، كلي في الذّمه باشد.

هرگاه خريدار و فروشنده، يك دستگاه اتومبيل معين را مورد قصد قرار داده باشند، موضوع عقد، عين شخصي است. هرگاه فروشنده ايجاب فروش صد كيلو برنج از ده تن برنج موجود در انبار خود را بدهد موضوع عقد، كلي در معين است. و بالاخره هرگاه فروشنده ايجاب فروش صد كيلو برنج را بدون تعيين آن بدهد موضوع عقد، كلي في الذمه يعني صادق بر افراد عديده است.

اشتباه در موضوع عقد در هر يك از سه حالت مذكور مي‏تواند رخ دهد. در مورد عين معين وكلي در معين كه موضوع روشن است؛ آنچه ممكن است مورد ابهام باشد، اشتباه در موضوع عقد است كه بطور كلي توسط فروشنده بر عهده گرفته شده و صادق بر افراد عديده است. در صورت كلي بودن مبيع، بيع وقتي صحيح است كه مقدار، جنس و وصف آن ذكر شود. در اين حالت، تصور بروز اشتباه نمي‏رود؛ زيرا هرگاه طرفين در مذاكرات حين عقد خود، كليه خصوصيات مبيع را مشخص نكرده باشند، چنين بيعي اصلاً صحيح نيست.8 همچنين هرگاه مقدار، جنس و وصف موضوع عقد توسط طرفين مشخص شده باشد، نه خريدار ونه فروشنده نمي‏توانند به بهانه بروز اشتباه، عقد را مورد سؤال قرار دهند؛ زيرا فروشنده مكلف به تسليم كالايي با خصوصيات مورد توافق بوده و خريدار نيز مكلف به تحويل گرفتن همان مال است؛ "فإن المبيع إذا كان شخصيا فليس له فرد آخر حتي يطالب بذلك و أما إذا كان كليةً فلا معني لانتفاء الوصف فيه إلا إذا فرضنا تعذر الموصوف لفقد جميع مصاديقه".9

اشتباه در صورت نوعي عقد:

اگر مورد معامله عين معين باشد و عرفا مخالف با آنچه در قصد عاقد خطور كرده باشد، آن را اشتباه در صورت عرفيه موضوع عقد گويند؛ مثل خريد ميز به جاي صندلي يا خريد كفش زنانه به جاي كفش مردانه. در مثالهاي مذكور هر چند جنس ميز و صندلي يكي است يا كفش زنانه از نظر نوع با كفش مردانه فرق دارد، چنين اشتباهي باعث بطلان عقد مي‏گردد؛ زيرا آنچه خريدار و فروشنده بر آن قصد كرده‏اند، دو چيز متفاوت است و شرط مطابقت ايجاب و قبول ـ كه شرط صحت عقد مي‏باشد ـ معدوم است. در واقع بايد گفت اصلاً عقدي به وجود نيامده است تا درباره آثار اشتباه در آن صحبت كرد.

در فقه و قانون مدني نيز تصريح شده كه مورد معامله بايد مشخص و غيرمبهم باشد(م 216 ق. م) و هرگاه مورد معامله معين نباشد، بيع باطل است؛ مانند فروش يكي از دو خانه. همچنين ماده 351 ق. م تصريح دارد كه هرگاه مبيع كلي بوده يعني بر افراد عديده صادق باشد، به شرطي بيع صحيح است كه مقدار، جنس و وصف بيع ذكر شود. يعني فرد كلي مورد معامله را با توصيف از افراد كلي جدا كند تا مبيع به اين صورت مشخص شود.اشتباه در اوصاف و عوارض موضوع عقد:

گاهي مبيع از نظر صورت عرفي، همان است كه فروشنده و خريدار قصد كرده اما در اوصاف و عوارض آن دچار اشتباه شده‏اند. اوصاف و عوارض موضوع معامله به دو دسته تقسيم مي‏شود:

اول‏ـ اوصاف اساسي يا جوهري: عبارت است از اوصافي از شي‏ء، كه ماهيت و ذات آن را تشكيل مي‏دهد وتغيير در آن، باعث تغيير در ماهيت و ذات شي‏ء مي‏شود. در فقه به اينگونه اوصاف، وصف جوهري گويند و در قانون مدني با اصطلاح " خود موضوع معامله " معرفي شده‏اند. ماده 200 ق.م اشتباه را وقتي موجب عدم نفوذ معامله مي‏داند كه مربوط به خود موضوع عقد باشد. افزودن قيد "خود" در اين ماده، نشانه آن است كه اشتباه در اوصاف خاصي از مورد معامله موجب عدم نفوذ معامله مي‏شود؛ نه اينكه اشتباه در هر وصفي را بتوان بهانه‏اي جهت غير نافذ بودن عقد دانست. كلمه "خود" در اين اصطلاح، به اوصافي برمي‏گردد كه وابسته به خود و ماهيت موضوع عقد هستند.

در تشخيص مفهوم "وصف اساسي" و همچنين منظور از قيد "خود" در اين اصطلاح، دو مكتب نوعي و شخصي ملاكهايي را ارائه نموده‏اند:

مكتب نوعي: در اين مكتب، ملاك نوعي در مقابل ملاك شخصي قرار گرفته بدون توجه به مقاصد و نيات اشخاص، درباره خود موضوع معامله قضاوت مي‏شود. معياري كه مكتب نوعي براي تشخيص مفهوم كلمه " خود " به كار مي‏برد، صرف نظر از اراده اشخاصي كه معامله را منعقد مي‏سازند، متفاوت است. مثلاً روميان اعتقاد داشتند جنس ماده‏اي كه موضوع عقد را تشكيل مي‏دهد وصف اصلي يا ذاتي آن است و بنابر اين اعتقاد، هرگاه شخصي شمعداني آب طلا داده شده را به گمان اينكه از طلا ساخته شده البته با توجه به قدمت و عتيقه بودن آن مي‏خرد، طبق معيار مكتب نوعي يا مادي، اشتباه در جنس شمعدان، بدون در نظر گرفتن قصد خريدار از خريد آن كه همان قدمتش مي‏باشد، در عقد اثر دارد.10 با اين تعديل، برخي مشكلات قبل همچنان باقي مي‏ماند، اما تا حدي مي‏توان از قابليت انعطاف عرف استفاده كرد و به مقاصد افراد در انعقاد معامله نزديك شد.

مكتب شخصي: در اين مكتب، ملاك اصلي براي تشخيص اوصاف اساسي معامله، قصد و نظر طرفين عقد است؛ بنابراين هرگاه خريدار، شمعدان مطلا را نه به خاطر جنس، بلكه به خاطر قدمت آن بخرد، نمي‏توان به دليل اشتباه در جنس، عقد را مخدوش ساخت. عرف در صورتي مي‏تواند در تعيين وصف اساسي مورد معامله دخالت كند كه قصد طرفين روشن نباشد. اين ملاك به اراده افراد احترام مي‏گذارد، بر خلاف مكتب نوعي كه به اراده افراد توجه ندارد. اين مكتب به استواري عقود تمايل بيشتري دارد؛ لذا عقود و تشريفات آن را در وهله اول اهميت قرار داده است، تا در حد ممكن، مقاصد اطراف معامله، به ساخت تشريفاتي عقود لطمه‏اي وارد نسازد. با تعديلي كه در مكتب نوعي صورت گرفت و با به كار بردن ملاك عرف براي تشخيص اوصاف اساسي معامله، مي‏توان اين دو مكتب را تا حد زيادي به يكديگر نزديك كرد ؛ چرا كه عرف در مقايسه با معيارهاي مشخص مثل "جنس" از جمود كمتري برخوردار است.

دوم‏ـ اوصاف فرعي يا عرضي: اوصاف فرعي، در نقطه مقابل اوصاف اصلي عبارت است از اوصافي كه تغيير در آنها تأثيري در ماهيت و ذات شي‏ء نداشته باشد. در فقه از اين اوصاف به اوصاف عرضي تعبير شده كه اشتباه در آنها تأثيري در عقد ندارد.

در اين قسمت مي‏خواهيم به فروض مختلف اشتباه در اوصاف موضوع عقد پرداخته صرف نظر از اينكه وصف مورد اشتباه، اصلي است يا فرعي، اشتباه در كيفيت، كميت و ارزش مورد معامله را بررسي مي‏كنيم.

اشتباه در كيفيت: براي مشخص شدن مبيع سه فرض وجود دارد:1ـ مبيع از روي نمونه معرفي مي‏شود.

2ـ مبيع به وصف مشخص شود.

3ـ مبيع به رؤيت سابق خريده شود.

قابل ذكر است كه به كار بردن كلمه "مبيع" دليل مختص دانستن اشتباه به عقد بيع نيست؛ بلكه از آنجا كه احكام كلي عقود معمولاً در كتاب بيع مورد بحث قرار مي‏گيرد به جاي " موضوع عقد " از "مبيع" استفاده شده است.

ـ مبيع از روي نمونه معرفي شود؛ ممكن است بيع از روي نمونه به عمل آيد. گاهي فروشنده، نمونه‏اي از مبيع را به خريدار نشان مي‏دهد و تعهد مي‏كند كه مبيع مانند نمونه باشد؛ سپس معلوم مي‏شود كه مبيع مانند نمونه نبوده است و در اوصاف مبيع دچار اشتباه شده‏اند. ماده 354 قانون مدني در اين مورد چنين مي‏گويد: " ممكن است بيع از روي نمونه به عمل آيد، در اين صورت، بايد تمام بيع مطابق نمونه تسليم مشتري شود والا مشتري خيار فسخ خواهد داشت. "

بايد يادآوري كرد كه مبيع در اين ماده به عين معين يا كلي در معين است. چه هرگاه مبيع، كلي في الذمه باشد، بايع موظف است عين آنچه را وصف كرده، به مشتري بدهد. در موردي كه مبيع، كلي در معين بوده مانند اينكه شخصي مقدار معيني كالا داشته باشد و نمونه‏اي از ان را به خريدار نشان دهد و بگويد از اين نمونه به تو مي‏فروشم و هيچ كدام از كالاها مانند نمونه نبوده و اوصاف نمونه را نداشته باشد، اشتباه در وصف صورت گرفته است ؛ اما هرگاه شخصي نمونه كالا را نشان دهند و بگويد كالايي مشابه اين را به شما مي‏فروشم در حالي كه مبيع شخصي نباشد، در چنين حالتي نمي‏تواند به اشتباه در وصف، استناد كند؛ بلكه فروشنده وظيفه دارد كالاي مطابق نمونه را در اختيار خريدار قرار دهد.

ـ مبيع به وصف معرفي شود؛ در اين حالت مبيع با توصيف فروشنده يا خريدار مشخص مي‏شود. هرگاه توصيف توسط فروشنده صورت گيرد و خريدار بدون ديدن مبيع، آن را براساس توصيف بايع بخرد و سپس متوجه شود كه در دارا بودن صفات مذكور، دچار اشتباه شده است، مي‏توان حق فسخ براي خريدار قرار داد(ماده 410 ق. م). البته هرگاه مبيع توسط بايع ديده نشده، اما مشتري آن را ديده باشد و در مورد اوصاف آن، اشتباه واقع شود، اين بابع است كه خيار فسخ براساس اشتباه خود خواهد داشت(ماده 411 ق.م)؛ مانند اينكه بايع قبلاً مالي را از ديگري خريده و پيش از مشاهده مال خريداري شده، آن را به ديگري فروخته باشد و بعد متوجه شود كه مال فروخته شده داراي اوصافي است كه در قيمت آن تأثير دارد. ماده 411 با حكم خود زيان بايع را جبران مي‏كند.

در مورد اشتباه در وصف مورد معامله، گاهي وصف بصورت شرط بيان مي‏شود مثلاً مي‏گويد فلان فرش را به تو فروختم به شرط اينكه زمينه لاكي باشد و بعد از بيع،كاشف به عمل مي‏آيد كه فرش زمينه كرم رنگ داشته است. در اين مورد با توجه به ماده 235 قانون مدني مي‏توان خيار فسخ براي مشروط له قايل شد .

صفت شرط شده در مورد معامله مي‏تواند مربوط به كميت يا كيفيت آن باشد كه در صورت اشتباه در وصف كميت، مي‏توان ما بازاي آن را از ثمن دريافت كرد. اما در مقابل شرط وصف كيفي، نمي‏توان ما بازايي براي آن در نظر گرفت و مشروط له فقط حق فسخ دارد (ماده 235 ق. م). منظور از شرط صفت در ماده 235 ق. م شروطي است كه بر اوصاف عرضي قرار مي‏گيرند ؛ زيرا در مورد شرط مبتني بر اوصاف جوهري كه در ماده 353 قانون مدني مورد بحث قرار گرفته، ضمانت اجراي ديگري غير از خيار داده شده است.

ـ مبيع به رؤيت سابق خريده شود؛ گاه مبيع شخصي، قبلاً توسط خريدار ديده شده است و به استناد رؤيت سابق و با اين تصور كه مبيع هنوز داراي همان اوصاف سابق است، خريده مي‏شود. در اين حالت ممكن است در وصف مبيع، اشتباه صورت گيرد؛ البته منظور از وصف در اينجا نيز همان اوصاف فرعي است و در اين حالت براي خريدار حق فسخ خواهد بود(ماده 413 ق.م).11

توجه داشته باشيد كه كميت مورد معامله بايد هنگام عقد معلوم باشد وگرنه سبب بطلان عقد خواهد بود، كه شرط كردن نيز يكي از طرق رفع ابهام است. زيرا با ذكر شرط، بناي طرفين بر معلوم بودن كميت است كه اگر كميت جنبه فرعي داشته باشد، مثل متراژ زمين در روستا و زمينهاي زراعي، تخلف از شرط (مثلاً 1000 متر بودن زمين) حق فسخ به وجود مي‏آيد و اگر كميت جنبه اساسي داشته باشد، (مثل 100 متر زمين از قرار متري...) هم حق فسخ به وجود مي‏آيد و هم فقط مي‏تواند ثمني را كه اضافه داده، پس بگيرد.
#
اشتباه در كميت :كميت مبيع عبارت است از هر چيزي كه در مبيع قابل اندازه‏گيري باشد و به آن "وصف داخلي"12 نيز گفته مي‏شود. چنانكه از ماده 234 ق.م. درباره اقسام شرط بر مي‏آيد "شرط صفت عبارت است از شرط راجعه به كيفيت و كميت مورد معامله"؛ بنابراين كميت نيز از اوصاف معامله به شمار آمده است.

در پاسخ به اين سؤال كه آيا وصف كميت جزو اوصاف فرعي است يا جوهري؟ بايد گفت عده‏اي گاهي آن را جزء اوصاف فرعي و گاه جز اوصاف جوهري مي‏دانند؛ "وصف كميت مورد معامله از اين لحاظ كه تعيين كننده مقدار موضوع معامله است، ذاتي و جوهري به شمار مي‏آيد؛ ولي از اين جهت كه حاوي وصف اجتماع اجزاي مورد معامله است در زمره اوصاف فرعي قرار مي‏گيرد. پس هرگاه مبيع كمتر از مقدار معهود در آيد، به‏دليل فقدان وصف اجتماع، خريدار حق فسخ دارد و بر مبناي كمبود مقدار (وصف ذاتي) مي‏تواند از ثمن به نسبت بكاهد."13

مواد 355، 384 و 385 ق.م، احكام مربوط به اشتباه در كميت مورد معامله را بيان داشته است. ماده 384 در موردي بحث مي‏كند كه مبيع كمتر يا بيشتر از مقدار معين در بيع بوده است. در اين صورت براي مشتري و بايع، در وهله اول حق فسخ قرار داده شده و همچنين در صورت فسخ توسط هريك از طرفين، طرف مقابل بايد ما به التفاوت ثمن را به نسبت كسري يا زياده در مبيع بپردازد. اين ماده صرفنظر از نوع مبيع، براي كسي كه نقيصه بر او وارد شده، حق فسخ قرار داده است. ضمنا در صورت عدم فسخ، قسمتي از ثمن كه اضافه پرداخت شده، بايد به صاحب فسخ برگردانده شود. از قسمت آخر ماده 384 مي‏توان استنباط كرد كه بيع نسبت به ميزان زياده از ثمن يا مبيع باطل است؛ به همين دليل هرگاه مبيع از نظر كميت، كمتر از مقدار معين در معامله باشد و خريدار بيع را فسخ كند، تمام ثمن به او بازگردانده مي‏شود اما اگر بيع را فسخ نكند، بايع مكلف است قيمت ميزان نقيصه را به نسبت كل ثمن حساب كرده، به خريدار بازگرداند. يعني بيع نسبت به اين مقدار از مبيع كه كمتر از ميزان معين در معامله بوده است، باطل است. با توجه به اين حكم كلي، متوجه مي‏شويم كه كميت را "وصف جوهري" دانسته است؛ زيرا براي اشتباه در آن، طبق ماده 384 ق.م، حكم بطلان بيع را قرار داده است.

ماده 384 شامل كليه انواع مبيع مي‏گردد و در ماده 385 قانونگذار قايل به تفكيك شده است؛ به اين صورت كه هرگاه مبيع غير قابل تجزيه بوده و تجزيه آن متضمن ضرر باشد، حكم جداگانه‏اي در صورت وقوع اشتباه در كميت، بر آن بار كرده است. پس حكم ماده 384 عام و حكم ماده 385، خاص است و از اين دو ماده مي‏توان نتيجه گرفت كه وصف كميت هرگاه در معامله شرط شده باشد در مبيع قابل تجزيه، از اوصاف جوهري و در مبيع غير قابل تجزيه، از اوصاف عرضي است. در ماده 384 اجزائي از ثمن در مقابل اجزاي مبيع است و نسبت كم يا زيادي به مالك آن بر مي‏گردد؛ اما در ماده355 چنين نيست و ثمن در مقابل يك مبيع به صورت مجموعه قرار گرفته و در ماده 385 نيز گاه ممكن است، اجزاء ثمن در مقابل اجزاء بيع باشد و گاه ممكن است به علت غير قابل تجزيه بودن بيع، فسخ شود كه ماده اين مورد را ذكر كرده است.

علاوه بر اين دو ماده كه اشتباه در كميت مورد معامله را بررسي مي‏كند ماده355 حكمي خاص را در بيع املاك، بيان داشته است. ملك يا زمين ممكن است قابل تجزيه يا غير قابل تجزيه باشد. معمولاً اگر مقدار نقصاني از ملك به گونه‏اي نباشد كه به كيفيت زمين لطمه وارد سازد، قابل تجزيه است و در اين صورت بايد حكم ماده 384 را بر آن بار كرد. اگر هم زمين غير قابل تجزيه بوده يا تجزيه آن متضمن ضرر باشد حكم ماده 385 را بايد اجرا كرد. اما معلوم نيست به چه جهت حكمي خاص در بيع املاك آورده شده كه آن هم مستند به خبر عمربن حنظله است.14 تفاوت ماده 355 و 384 در اين است كه طبق ماده 384 اگر مبيع از حيث مقدار، كمتر از ميزان معين در بيع باشد، بايع مكلف مي‏شود ـ در صورتي كه مشتري، بيع را فسخ نكند و بپذيردـ ما به التفاوت ثمن را به مشتري بپردازد و همچنين است هرگاه مبيع از جهت كميت بيش از مقدار معين در معامله درآيد. اما در ماده 355 برگرداندن مابه التفاوت را با تراضي طرفين قرارداده است. پس، از مدلول ماده چنين بر مي‏آيد كه هرگاه مشتري نخواهد بيع را فسخ كند، نمي‏تواند بايع را اجبار به پرداخت بقيه ثمن به ازاي كسري كند؛ بلكه اگر توانست بايع را راضي به پرداخت بقيه ثمن كند كه هيچ، والا فقط براي او حق فسخ باقي مي‏ماند.

با اين توضيحات، مي‏توان گفت وصف كميت هرگاه در معامله شرط نشده باشد، هيچ حقي براي بايع يا مشتري درخصوص زياده يا نقيصه نيست؛ اما هرگاه كميت بصورت شرط صفت در آمده باشد، در صورتي كه مبيع قابل تجزيه باشد، وصف كميت از اوصاف جوهري و در صورتي كه غير قابل تجزيه باشد، از اوصاف عرضي است و در مورد معامله املاك نيز حكم خاص ماده 355 قانون مدني جاري است. پس هرگاه شخصي فرشي را به شرط اينكه دوازده متر باشد بخرد و هنگام تسليم، كاشف به عمل آيد كه فرش ده متري بوده است، از آنجا كه نمي‏توان مقدار اضافه را بطور جداگانه به او تحويل داد، براي مشتري خيار فسخ قرار داده شده است تا به اين صورت از ورود ضرر به او جلوگيري شود. اما اگر مبيع، ده تن گندم بوده و هنگام تسليم، نُه تن باشد، چون گندم قابل تجزيه است، مشتري مي‏تواند معامله را فسخ يا ابقا كند كه در اين صورت، بايع مكلف است قيمت يك تن گندم كسري را به نسبت ثمن به مشتري برگرداند.

اشتباه در ارزش مورد معامله: در اين فرض، بايع يا خريدار درباره ارزش مال مورد معامله در اشتباه هستند. فرضا مشتري به تصور اينكه خانه مورد معامله صد ميليون ريال مي‏ارزد، آن را مي‏خرد و سپس متوجه مي‏شود كه آن خانه در واقع پنجاه ميليون ريال ارزش داشته است و يا بالعكس، بايع به تصور اينكه خانه او پنجاه ميليون ارزش دارد، آن را مي‏فروشد و پس از معامله، متوجه شود كه درخصوص ارزش آن در اشتباه بوده است و آن خانه صد ميليون ريال ارزش داشته است.

براي اشتباه در ارزش مورد معامله، در فقه اصطلاح "غبن" به كار رفته كه عبارت است از تمليك مالي با قيمت زيادتر از قيمت واقعي در صورت جهل ديگري.15 در مورد ميزان اشتباه در ارزش مورد معامله و مؤثر بودن آن در ايجاد غبن، بايد عرف را معيار قرار داد. بدين صورت كه آيا از ديدگاه عرف، اشتباه صورت گرفته در ارزش مورد معامله، قابل مسامحه است يا خير؟ البته بعضي از فقها براي تشخيص عرف قايل به مثال شده‏اند؛ از جمله شيخ انصاري كه تفاوت قيمت تا يك دهم و دو دهم را نسبت به قيمت واقعي، قابل مسامحه دانسته، موجبي براي وقوع غبن نمي‏داند.16

كم و زياد بودن ثمن، با در نظر گرفتن شروطي كه ضميمه عقد بيع شده است، اندازه‏گيري مي‏شود؛ مثلاً هرگاه مالي كه صد دينار ارزش داشته به قيمتي بسيار كمتر از آن فروخته شود و براي بايع شرط خيار فسخ قرار داده شود، عرفا غبني صورت نگرفته است ؛ زيرا جنسي كه با بيع خياري فروخته مي‏شود، ثمن آن از ثمن مبيع در بيع غير خياري و لازم كمتر است و همچنين در رابطه با غبن بايد گفت كه شرط است تا اشتباه در ارزش مورد معامله، در اثر خدعه ديگري نباشد؛ زيرا در اين صورت جاي اعمال خيار تدليس است.17ب ) موضوع معامله، انجام كار است.گاهي موضوع عقد، انجام عمل است. مثل اينكه آبياري زميني در مدت معيني مورد تعهد قرار مي‏گيرد و پس از عقد مشخص مي‏شود كه يكي از طرفين درباره اندازه زمين در اشتباه بوده است. البته ممكن است در اين مثال گفته شود كه زمين، موضوع عقد نيست بلكه آبياري موضوع عقد است؛ اما به هر حال زمين در موضوع عقد مؤثر است؛ زيرا هرچه زمين بزرگتر باشد، آبياري آن وقت بيشتري مي‏گيرد.يا اينكه آبياري باغي را به تصور اينكه درخت در آن كاشته شده است براساس معامله‏اي برعهده مي‏گيرد و سپس متوجه مي‏شود كه در آن باغ، گل كاشته شده است. چنين اشتباهي نيز در نفس عمل مورد تعهد(آبياري)، مؤثر است؛ زيرا گل نسبت به درخت احتياج بيشتري به دفعات آبياري دارد؛ يا در همين مثال، متعهد در نوع آبياري دچار اشتباه شده باشد و با تصور اينكه آبياري قطره‏اي است، انجام عمل را تعهد مي‏كند و بعد متوجه مي‏شود كه آبياري به طريق ديگري مثلاً نشتي بايد صورت گيرد. در تمام حالات فوق، متعهد يا متعهد له مي‏توانند در خصوص موضوع معامله، ادعاي اشتباه كنند؛ زيرا اشتباه در موضوع معامله مختص به عين بودن آن نبوده و مباني فقهي كه بر اشتباه آورده شده است از جمله آيه "تجارة عن تراض" و قاعده "ماقصد لم يقع و ما وقع لم يقصد" در اين موارد نيز صادق است.

در بحث مستند قانوني اين اشتباه، بايد به ماده 523 قانون مدني در خصوص عقد مزارعه، اشاره كرد كه اشتباه در نوع عملي را كه بايد بر روي زمين انجام شود، مطرح ساخته به عامل، حق فسخ معامله‏را داده است. همين حكم طبق ماده545ق.م. در مورد مساقات نيز جاري است. البته برخي موارد استثنائي وجود دارد كه اشتباه در مورد معامله كه تعهد است، تأثيري در آن ندارد؛ مثل"ماده 694 ق.م. در ضمان عقدي، كه هرگاه ضامن درباره ديني كه ضمانت آن را مي‏كند، دچار اشتباه شده باشد، نمي‏تواند به استناد اين اشتباه، عقد را متزلزل سازد؛ چرا كه علم ضامن به مقدار و اوصاف و شرايط ديني كه آن را ضمانت مي‏كند، شرط نيست.ج ) موضوع معامله حق معنوي‏استمنظور از حق معنوي، "حقي است غير از حق عيني و حق ديني؛ از اين رو كه نه به عين و نه به ذمه تعلق مي‏گيرد. بلكه مزيتي است قانوني و غير مادي، مانند حق مخترع به اختراع خود."18

موضوع معامله مي‏تواند حقوق معنوي مثل حق التأليف يا حق سر قفلي و غيره باشد و همچنان كه در موضوع عين و تعهد مي‏تواند اشتباه رخ دهد، هرگاه موضوع معامله، حق معنوي باشد و در آن اشتباه اساسي رخ دهد، مي‏توان اين اشتباه را در معامله مؤثر دانست؛ مانند اينكه نويسنده‏اي حق التأليف كتاب داستان خود را مي‏فروشد و خريدار به تصور اينكه حق التأليف كتابي با موضوع حقوقي را از نويسنده مي‏خرد، به معامله رضايت مي‏دهد. موضوع كتاب در اينجا همان "جنس" كتاب را تشكيل مي‏دهد كه اشتباه در آن باعث بطلان معامله مي‏گردد. دكتر كاتوزيان درباره اشتباه در حق معنوي، معامله علامت تجاري كالايي را مثال مي‏زند كه خريد و فروش آن كالا به هنگام عقد ممنوع باشد و اشتباه در وصف ذاتي و جوهري حق معنوي را با جمع آمدن شرايط، مؤثر در عقد دانسته‏اند.19د ) اشتباه در توابع مبيعگاهي مبيع داراي متعلقات و توابعي است. مانند ضبط صوت كه از توابع اتومبيل است يا دستگاه برودتي و شوفاژ و منبع آن كه از توابع خانه است و هنگام فروش خانه جزو مبيع قرار مي‏گيرد. بطور كلي توابع مبيع، عبارتند از آنچه كه همراه مبيع بوده، از آن جدايي ناپذيرند؛ اما تشخيص آنها هميشه بآساني صورت نمي‏گيرد و در بسياري موارد در ورود مالي در توابع مبيع، ابهام به وجود مي‏آيد. معيارهاي تشخيص توابع مبيع عبارتنداز:

عرف و عادت: عرف عبارت است از آنچه كه در ذهن شناخته شده و "مأنوس و مقبول خردمندان است"20 در اصطلاح فقها عبارت است از: "روش مستمر قومي در گفتار و رفتار"؛21 البته روش خاصي نيز كه غالب افراد يك جامعه براي انجام عملي به كار مي‏برند، عرف محسوب مي‏شود و لازم نيست تمام افراد جامعه به آن روش آشنا باشند. آنچه طبق عرف و عادت محل از توابع مبيع محسوب مي‏شود، جزو مبيع است؛ مثل تابع بودن وسايل برودتي در بيع خانه .

قراين: "جمع قرينه و در لغت، عبارت است از علامت، شبيه و چيزي كه براي انسان مانند دليل باشد براي پي بردن به امري"22 قرينه در عالم حقوق عبارت از "كيفيتي است كه عارض چيزي شود و به آن چيز معني و جلوه ديگري بخشد. خواه آن چيز كه قرينه بر آن عارض شده است، سخن باشد يا چيز ديگري غير از سخن."23

در تعيين توابع مبيع علاوه بر عرف، از قرينه نيز مي‏توان استفاده كرد. مثلاً هرگاه خريدار اتومبيل بگويد: "اين اتومبيل را مي‏خرم زيرا گوش دادن به راديو را در هنگام رانندگي دوست دارم"، جمله اخير نشانگر آن است كه خريدار راديوي اتومبيل را نيز به تبع آن خريده است و قرينه‏اي بر تابع بودن راديو در مبيع است.

تصريح: بهترين راه تشخيص توابع مبيع اين است كه هنگام بيع صراحتا آن را در كنار و همراه مبيع قرار دهند، به اين صورت كه خريدار بگويد: " اين دستگاه اتومبيل را به همراه ضبط صوت داخل آن مي‏خرم." تصريح همراه با لفظ صورت مي‏گيرد و اين لفظ، صراحت در داخل بودن تابع در بيع دارد. اما گاهي ضمني است نه صريح؛ البته مي‏توان لفظ ضمني را نوعي قرينه لفظي به حساب آورد.

مواد 356 و 357 ق.م در تعيين توابع مبيع، سه معيار عرف، قرينه و تصريح را بيان داشته و در ماده 356 هر چيزي را كه بر حسب عرف و عادت جزء يا تابع مبيع شمرده شود يا قراين، دلالت بر دخول آن در مبيع كند، داخل در بيع و متعلق به مشتري مي‏داند؛ هر چند كه در عقد، بصراحت ذكر نشده باشد و يا متعاملين جاهل به عرف باشند. اصولاً ادعاي جهل به عرف، مانند ادعاي جهل به قانون پذيرفته نيست. مثلاً در بيع خانه، فرد نمي‏تواند ادعا كند كه نمي‏دانسته طبق عرف، شوفاژ و منبع آن نيز جزء مبيع محسوب مي‏شود، و از اين جهت ادعاي اشتباه كند.

ماده 357 ق.م، تصريح به توابع مبيع را مورد اشاره قرار داده هر چيزي را كه برحسب عرف و عادت جزء يا از توابع مبيع برشمرده نشود، داخل در بيع نمي‏داند؛ مگر اينكه صريحا در عقد ذكر شده باشد. ماده 358 ق.م. نيز چند مورد را به عنوان مثال آورده است. از جمله بيع باغ و تابع بودن درختان را در باغ مثال زده و سپس به بيع خانه پرداخته و هر چه را ملصق به بنا باشد، بطوري كه نتوان آن را بدون خرابي انتقال داد، داخل در مبيع مي‏داند. اما در مثالهاي ديگري زراعت را در بيع زمين و حمل را در بيع حيوان، داخل در مبيع نمي‏داند؛ مگر اينكه درباره آن تصريح شده باشد، يا بر حسب عرف از توابع شمرده شود. شايد از اين جهت كه باغ بدون درخت، ديگر باغ نيست، اما زمين بدون زراعت، زمين محسوب مي‏شود و به هر حال بعد از رسيدن زراعت، بايد آن را ازاله كرد. همچنين است در مثال حمل حيوان كه حيوان بدون حمل نيز لفظ حيوان را بر خود دارد و ماهيت حيوان بدون حمل تغيير نمي‏كند. بنابراين حمل و زراعت را نبايد از توابع مبيع دانست؛ اما باغ بدون درخت، ماهيتش دگرگون و تبديل به زمين مي‏شود بنابراين درختان در بيع باغ، جزئي از آن هستند. حال اگر باغ به عنوان زمين فروخته شود، ديگر درختان جزء مبيع محسوب نمي‏شوند.

مواد قانون مدني در توابع مبيع، از فقه اقتباس شده و در اين مورد اختلاف نظري بين فقها ديده نمي‏شود.شرايط تأثير اشتباه:در اين قسمت، قصد ما پاسخ به اين سؤال است كه آيا هر اشتباهي مي‏تواند در عقد موثر واقع شود؟ در صورت منفي بودن پاسخ، چه نوع اشتباهي در صحت و نفوذ عقد موثر است؟ به عبترت ديگر، در چه شرايطي، اشتباه، مؤثر در عقد است؟

مي‏دانيم حفظ مصالح و منافع جامعه ايجاب مي‏كند كه تا حد ممكن، از پاشيدگي عقود جلوگيري شود؛ جز در زماني كه در اثر معامله، به حقوق فرد لطمه جدي وارد مي‏شود؛ به گونه‏اي كه عدم كوشش در رفع اين ضرر، موجب مخدوش شـدن قاعده انصاف گردد. اما اين نيز مسلّم است كه نمي‏توان به ادعاي بروز هر اشتباهي، عقد را متزلزل ساخت؛ زيرا در اين صورت هرگاه فرد بعد از انعقاد عقد، پشيمان شد و آثار آن را مخالف منافع خود ديد، بايد به او اين حق را داد كه با استناد به اشتباهي هر چند جزئي، عقد را به هم زند و خود را از زير بار تعهدات آن خارج سازد. امكان توسل به هر اشتباهي براي متزلزل ساختن عقد، موجب سوء استفاده افراد فرصت طلب شده، امنيت معاملات و عقود را به خطر مي‏اندازد. لذا بايد بين اين دو منفعت، يعني نظم امنيت معاملات و منافع افرادي كه واقعا دچار اشتباه شده‏اند، تعادل برقرار كرد؛ بنابر اين براي تأثير اشتباه بايد قائل به شرايطي شد.بطور كلي مي‏توان گفت هر اشتباهي در صورت داشتن شرايط زير مي‏تواند در عقد موثر واقع شود:1ـ اشتباه اساسي باشد؛ اشتباه اساسي، اشتباه در انگيزه‏هاي اصلي است كه به رضا منتهي مي‏شود. يعني اشتباه، "علت اصلي يا عمده تصميم گرفتن"25 باشد. قبل از تراضي طرفين، جهات گوناگوني در ترغيب و تشويق دو طرف به انجام معامله تأثير مي‏گذارد. بعضي از اين جهات، شوق اصلي را كه به رضايت منتهي مي‏شود، ايجاد مي‏كند و بعضي ديگر هر چند مشوق رضا مي‏باشند، شوق اصلي را برنمي‏انگيزند. اشتباه در انگيزه‏هايي كه شوق اصلي منتهي به رضا را برمي‏انگيزد، مؤثر در عقد است. يعني هنگامي اشتباه، اساسي است كه در اركان عقد باشد و در عامل اصلي ترغيب فرد به انجام معامله، صورت پذيرد.

براي تشخيص اشتباه اساسي، ضابطه و قاعده‏اي وجود ندارد؛ بلكه بايد به هر مورد، جداگانه توجه و اين سؤال را مطرح كرد كه اگر شخص معامله گر از وجود اين اشتباه آگاه بود، باز هم راضي به انجام معامله مي‏شد يا خير؟ هرگاه جواب اين سؤال منفي باشد، مي‏توان اشتباه را در عقد مؤثر دانست؛ بطور مثال هرگاه در عقود، شخصيت طرف، علت عمده عقد باشد، اشتباه در آن، طبق قانون مي‏تواند به عقد خلل وارد كند؛ مثل عقد هبه و نكاح. البته براي شناخت اشتباه اساسي، دو ملاك عرف و ملاك شخصي را بايد در نظر گرفت. گاهي با مراجعه به عرف، مي‏توان مسأله را حل كرد؛ مثلا هر گاه واهب در شخصيت طرف مورد هبه، اشتباه كرده باشد، عرف به ما مي‏گويد كه در چنين عقدي شخصيت طرف، علت عمده عقد است و بايد اشتباه را مؤثر در عقد دانست. در مورد معيار شخصي بايد به انگيزه و خواسته شخص توجه كرد. به عنوان مثال هر گاه شخصي ظرفي را به عنوان عتيقه بخرد اما ظرف عتيقه نباشد، عرف در اين باره نظري ندارد. هدف و انگيزه شخص در خريد اين ظرف، عتيقه بودن آن است نه اوصاف ديگر مثل جنس، رنگ، طرح و شكل. بنابراين در چنين حالتي بايد اشتباه را موثر در عقد دانست؛ زيرا اگر از خريدار سؤال شود كه در صورت عدم وجود وصف قدمت در ظرف، آن را مي‏خريد يا نه مسلما جواب منفي است.

در مورد دو معيار عرف و انگيزه شخصي، بايد گفت آنچه را عرف، اساسي مي‏داند، تصريح آن توسط طرفين معامله لازم نيست؛ مثلا در عقد هبه، لازم نيست واهب تأكيد كند كه شخصيت طرف براي او مهم است. انگيزه شخصي را وقتي مي‏توان مؤثر دانست كه بنحوي به آن اشاره شده باشد. بيان انگيزه مي‏تواند صريح يا ضمني باشد؛ مثلا" در مورد ظرف عتيقه، خريدار مي‏تواند وصف عتيقه بودن را هنگام معامله ذكر كند و بگويد "من اين گلدان عتيقه را به صد هزار تومان مي‏خرم" يا مي‏تواند وصف را بطور ضمني در قصد مشترك خود با طرف ديگر وارد كرده و بگويد "من اين گلدان را براي كلكسيون عتيقه‏هاي خود مي‏خرم".

2ـ اشتباه، سبب عدم تطابق دو اراده يا عدم تحقق تراضي باشد؛ اشتباه وقتي باعث مخدوش شدن عقد مي‏گردد كه موجب دو سويه شدن اراده‏ها گردد؛ طوري كه دو اراده بر يك مطلب توافق نكرده باشند صرف نظر ازاينكه زمان ايجاد اشتباه در چه مرحله‏اي از معامله بوده است. اشتباه در مراحل مختلفي از سير تحولي معامله مي‏تواند صورت گيرد:3ـ اشتباه در هنگام تصميم گرفتن: بطور كلي اشتباه به عنوان عيب اراده مي‏تواند مطرح شود ـ البته با داشتن شرايط ديگر از جمله اساسي بودن ـ كه هنگام تصميم گرفتن رخ داده باشد و در اين باره بحثي نيست.

4ـ اشتباه در بيان اراده: گاهي اراده بطور صحيح به وجود مي‏آيد؛ اما هنگام بيان آن دچار اشتباه مي‏شوند؛26 مثلا" فروشنده، ثمن را به جاي صد هزار تومان، صد هزار ريال ذكر مي‏كند. در اينجا بايد با مراجعه به عرف، بررسي كرد كه آيا اشتباه فوق، مانع از تراضي شده است يا خير؛ هر گاه از اوضاع و احوال، چنين استنباط شود كه خريدار از غير واقعي بودن قيمت مي‏توانسته اطلاع يابد، مسلما چنين ادعايي در مورد اشتباه قابل قبول است و همچنين است هر گاه في و تعداد كالاي مورد معامله مشخص باشد و در بيان قيمت كل اشتباه رخ دهد. اما گاهي اشتباه در بيان اراده، واقعا باعث عدم تحقق تراضي مي‏گردد؛ مثلاً هر گاه تفاوت قيمت واقعي مورد قصد فروشنده با قيمت بيان شده چندان زياد نباشد، طوري كه عرف از آن مسامحه كند، ادعاي فروشنده را در بروز اشتباه نبايد پذيرفت.

ـ اشتباه در انتقال اراده: در اين حالت، اراده صحيح بيان شده اما به عللي كه ناشي از طرف خطاب يا وسيله انتقال اراده است، مخاطب معنايي متفاوت از آنچه بيان شده، استنباط مي‏كند؛ به عنوان مثال به‏علت خراب بودن سيم تلفن، در ايجاب و قبول تلفني، صداي فروشنده بخوبي به خريدار نمي‏رسد و به خريدار، ايجابي متفاوت از آنچه كه به او خطاب شده تفهيم مي‏شود. در اين حالت با توجه به اينكه در انتقال اراده، اشتباه رخ داده و ايجاب و قبول بر چيز واحدي قرار نگرفته اصلا" توافقي انجام نشده است و صرف نظر از اينكه عامل ايجاد اشتباه، طرفين معامله باشند يا شخص ثالث و يا عامل خارجي، بايد ادعاي مبني بر اشتباه هر يك از طرفين را، موثر در عقد دانست.

بطور كلي مي‏توان گفت اشتباه مختل كننده اراده، در هنگام تصميم گرفتن رخ مي‏دهد. چنين اشتباهي گاه مي‏تواند از تحقق تراضي جلوگيري كند و عقد را از ابتدا باطل سازد؛ گاه نيز تأثيري در عقد ندارد و آن وقتي است كه طرف ديگر، عرفا مي‏بايست از وقوع اشتباه در بيان، آگاه باشد. گاه نيز اشتباه در انتقال اراده است كه در اين صورت اساسا تراضي صورت نگرفته تا عقدي بر پايه آن تراضي حاصل شده باشد؛ لذا عقد را بايد باطل دانست.

6ـ اشتباه در قلمرو قصد مشترك قرار گيرد. مقاصد و نيات دروني، در صورتي در عالم حقوق اهميت پيدا مي‏كند كه بنوعي بيان شوند؛ بنابراين اشتباه وقتي مي‏تواند در عقد خلل وارد كند كه بيان شده و به اطلاع طرف مقابل برسد. بيان قصد و اراده مي‏تواند به دو صورت صريح و ضمني باشد. هر گاه مشتبه مدعي اعلام اراده بطور ضمني باشد، براي تشخيص آن بايد به عرف مراجعه كرد و اين مطلب را دريافت كه آيا يك فرد متعارف مي‏توانسته از گفته‏هاي طرف مقابل، اين اعلام ضمني را استنباط كند يا خير؟

احكام اشتباه در موضوع عقد:

قصد و رضا دو عنصر تشكيل دهنده عقد هستند. هرگاه قصد در معامله موجود نباشد، چنين عقدي باطل‏است و به عبارت بهتر اصلاً عقدي به وجود نيامده است. اما اگر رضاي تشكيل دهنده عقد، معيوب باشد، معامله غير نافذ مي‏شود و مي‏تواند با اجازه بعدي نافذ گردد و كليه اثرات عقد صحيح را به جاي گذارد. در خصوص اينكه اشتباه در موضوع عقد، مخدوش كننده قصد است يا رضا، و بروز آن موجب بطلان عقد مي‏گردد يا عدم نفوذ، اختلاف نظر وجود دارد.در متون فقهي دو راه حل براي اشتباه در موضوع عقد، پيش بيني شده است:

1ـ بطلان

2- خياربطلان: بطلان در لغت "خلاف حق" است و در مقابل صحت قرار دارد و اصولا" عملي حقوقي را گويند كه فاقد هرگونه اثر باشد. بطلان به دو صورت رخ مي‏دهد:

1ـ عملي خلاف قانون باشد و قانون آن را به رسميت نشناسد مثل قمار27.

2ـ اصل عمل، خلاف قانون نباشد؛ ليكن به جهتي از جهات، باطل باشد مثل بيع مجهول الثمن28.فقه حنفي بين اين دو مورد فرق گذاشته اولي را فاسد و دومي را باطل دانسته است. با اين توضيح كه هر گاه اصل عملي خلاف قانون باشد، مثل نكاح با اقارب نسبي، چنين عقد نكاحي فاسد است. اما هرگاه عمل از اصل مطابق قانون باشد ولي به دلايلي و به علت وصفي كه پيدا كرده باطل شود، آن را باطل مي‏دانند. به همين جهت در تعريف "باطل" مي‏گويند: "ما كان مشروعا بأصله، ممنوعا بوصفه".29

موارد بطلان معامله در اثر اشتباه: اشتباه در موضوع عقد در موارد زير موجب بطلان معامله مي‏گردد:

1ـ عدم وحدت و يگانگي موضوع عقد در ايجاب و قبول؛ مانند خريد خانه به جاي باغ، از آنجا كه باغ و خانه دو ماهيت متفاوت دارند، بنابر اين قصد هر يك از طرفين بر دو چيز متفاوت قرار گرفته و مطابقت ايجاب و قبول واقع نشده است. در بطلان چنين معامله‏اي شكي نيست و بايد گفت اصلا" عقدي به وجود نيامده است. در اينجا استناد به اشتباه جايي ندارد و همان عدم مطابقت ايجاب و قبول براي بطلان معامله كافي است.

متون فقهي در بيان اين حالت، مثال بيع تخم كراث به جاي تخم پياز را آورده‏اند. و در بطلان چنين بيعي اين گونه استناد شده كه بيع، بر تخم كراث واقع نشده و مقصود از بيع، آن نبوده است.30

2ـ اشتباه طرفين عقد در جنس موضوع عقد؛ يكي ديگر از مواردي كه اشتباه در آن سبب بطلان عقد مي‏گردد، "جنس" موضوع عقد است. "جنس" در لغت، عبارت است از آنچه كه شامل انواع متعدد باشد مثل جنس حيوان كه شامل انسان و ساير جانداران است. در اصطلاح منطق، "جنس" آن است كه شامل انواع، باشد31 همچنين گفته شده جنس همان قسم است كه مترادف وجود، ماهيت و جوهر است.32 با اين تعريف، جنس چيزي است كه وابسته به ماهيت شي‏ء است و با تغيير آن، ماهيت و جوهر شي‏ء متحول مي‏شود.

مرحوم كاشف الغطاء درباره جنس، الماس و شيشه را مثال زده چنين مي‏گويد: "إذا باع شيئا و بين جنسه فظهر المبيع من غير ذلك الجنس بطل البيع، فلو باع زجاجا علي أنه ألماس بطل.33 شيشه و الماس از نظر ماهيت دو چيز متفاوت هستند و فروش يكي به جاي ديگري، باعث بطلان معامله به دليل عدم شمول "تجارة عن تراض" بر آن مي‏شود. بنابر اين جنس را بايد همان اوصاف اساسي و جوهري موضوع عقد دانست كه با تغيير در آن، ماهيت موضوع عقد دگرگون مي‏شود.

با اين توضيحات، مي‏توان گفت هرگاه قصد طرفين در موضوع عقد يگانگي داشته باشد اما در اوصاف و خصوصيتهاي مورد معامله اشتباه صورت گيرد، چنين اشتباهي داراي چند حالت است: گاهي وصفي كه در مورد آن اشتباه رخ داده، از اوصاف جوهري و تشكيل دهنده جنس موضوع عقد است كه بايد در اين مورد به بطلان عقد متوسل شد مثل اينكه گلدان نقره به جاي گلدان طلا خريداري گردد. گاه نيز وصفي كه در آن اشتباه صورت گرفته از اوصاف عرضي موضوع عقد است كه در اين صورت راه حل ديگري جز بطلان دارد، كه به آن اشاره خواهد شد.

خيار: خيار در لغت، اسم مصدر از اختيار بوده داراي دو معني است:

الف) انتخاب و قبول خير ، توانايي يا عدم توانايي برانجام كاري. خيار، اختيار يك يا هر دو طرف عقد در فسخ معامله است، فسخ نيز نوعي ايقاع است كه در عقود نافذ و لازم، اعمال مي‏شود. مثلا" در عقد نكاح، كه عقدي لازم است، در صورت بروز عيوب خاصي در زوج (مانند عنن)، براي زوجه حق فسخ قرار داده شده است.

در خصوص مفهوم حقوقي خيار، شيخ انصاري آن را به معناي اراده و خواست يكي از دو طرف عقد در فسخ آن دانسته و آن را تسلط بر استقرار و ابقا و ازاله و فسخ عقد مي‏داند.34 خيار حقي است كه به يكي از طرفين عقد داده مي‏شود تا بتواند اثر عقد را از بين برده به حالت اول برگرداند.

خيار گاهي ناشي از قانون است و گاهي ناشي از شرط. خيار ناشي از قانون كه به آن خيار اصل هم مي‏گويند، عبارت است از خياري كه به حكم قانون و بدون توافق طرفين معامله، وجود پيدا مي‏كند مثل خيار تأخير ثمن. خيار ناشي از شرط طرفين، خياري است كه به تراضي طرفين ايجاد مي‏شود؛ مثل خيار اشتراط كه براي يكي از طرفين در عقد قرار داده مي‏شود تا هر گاه به شرط حين العقد عمل شود، مشروطه له بتواند معامله را فسخ كند. يا خيار شرط كه در عقد بيع ممكن است به نفع يكي از طرفين عقد يا به نفع ثالث قرار داده شود كه طبق آن، مشروط له در مدت معيني حق فسخ معامله را داشته باشد.

قابل ذكر است كه خيار در عقود صحيح، موضوعيت پيدا مي‏كند و هر گاه عقدي باطل باشد در نظر گرفتن خيار براي طرفين، كاري لغو و بيهوده است.

مبناي خيارات، قاعده "لا ضرر" بوده مجراي آن هر جايي است كه از ادامه حيات عقد، ضرري متوجه يكي از طرفين عقد شود. خيارات در موارد نص، جاري مي‏شود و در هر موردي كه ضرر متوجه يكي از طرفين عقد شود، نمي‏توان اعمال خيار كرد. خيارات در فقه به ده مورد محصور شده‏اند كه در چهار مورد آنها، اشتباه طرفين يا يكي از آنها در موضوع عقد، باعث ايجاد حق فسخ براي طرف متضرر مي‏شود كه اين موارد عبارتند از خيار غبن، عيب، تدليس، رويت و تخلف وصف.
#
تفاوت بطلان وخيار:

در تفاوت اين دو بايد به نكات ذيل توجه داشت:ـ در عقدباطل، عقد از ابتداي تشكيل اثر ندارد؛ اما در عقد قابل فسخ ، عقد تشكيل شده و داراياثر است اما به يكي از طرفين، اين حق داده شده كه بتواند نيروي الزام آور عقدي رااز بين ببرد.

ـ بطلان عقد در مورد عقود جايز و لازم، قابل تصور است مثل عقدوكالت كه از عقود جايز است و در صورت مسلوب الاراده بودن موكل در دادن وكالت، باطلاست. اما خيار فسخ، تنها در عقود لازم، جاري است و در عقد جايز به خودي خود، حق فسخبراي دو طرف قرار داده شده و احتياج به بروز شرط خاصي ندارد.

ـ با توجه بهدو تفاوت قبلي، مي‏توان گفت عقد قابل فسخ، از زمان تشكيل تا زمان فسخ داراي اثراست؛ مثلا در عقد نكاح، اگر در صورت وجود عيب عنن در مرد، زوجه عقد را فسخ كند، اززمان انعقاد عقد تا زمان فسخ، زوجه حق نفقه دارد. اما عقد باطل مانند مرده است وهيچ اثري بر آن مترتب نيست.

قانون موضوعه:

مواد مختلفي از قانون مدنيبه اشتباه در موضوع عقد و آثار آن پرداخته است. در تعدادي از اين مواد، حكم كلياشتباه بيان و در تعدادي ديگر به موارد خاصي پرداخته شده است كه تحت عناوين مختلفاز جمله خيارات و آثار اشتباه در موضوع عقد، مورد بحث قرار گرفته است.

موادياز قانون مدني كه عام بوده حكم كلي اشتباه را بيان داشته‏اند، عبارتند از مواد 199،200 و 201. ماده 199 بطور كلي رضاي ناشي از اشتباه و اكراه را موجب غير نافذبودن عقد بر شمرده شامل هر نوع اشتباهي مي‏داند. ماده 200 ق.م، اختصاص به اشتباه درموضوع معامله دارد و اشتباه را وقتي موجب عدم نفوذ عقد مي‏داند كه مربوط به خودموضوع معامله باشد. ماده 201 نيز در خصوص اشتباه در شخص طرف عقد، اشتباه را مخل صحتعقد نمي‏داند؛ مگر در مواردي كه شخصيت طرف عقد، علت عمده انعقاد عقدباشد.

با توجه به اين مواد، مشخص مي‏گردد راه حلي كه قانون بطور كلي در مورداشتباه در موضوع معامله پيش بيني كرده، عدم نفوذ است. در مفهوم عدم نفوذ بايد گفتعقد نافذ، عقدي است كه بروز آثار آن محتاج به اجازه كسي نيست. اين واژه در برابر "عقد موقوف"35 به كار مي‏رود. عقد موقوف عقدي است كه بروز اثر آن بطور كلي و جزئيموقوف بر اجازه باشد.

حالت عدم نفوذ كه عبارت است از "تزلزل يك عمل حقوقي بهعلت فقدان پاره‏اي از شرايط آن در حالي كه به صحت آن خلل نرساند، موجب بروز نوعيتزلزل در عمل حقوقي است"36 بنابر اين در عقد غير نافذ، تمامي شرايط اساسي براي صحتوجود دارد غير از رضا. و هر گاه رضاي بعدي ضميمه آن شود، عقد كامل مي‏شود37 وبرخلاف عقد باطل كه بالقوه و بالفعل فاقد اثر است، عقد غير نافذ بالقوه داراي اثراست؛ براي اينكه اين اثر بالقوه فعليت يابد، احتياج به اجازه است.

در تفاوتعدم نفوذ و خيار فسخ بايد گفت: تفاوت اصلي عقد غير نافذ و خياري، در تأثير اجازه واعمال خيار است. اگر صاحب اجازه، عقد غير نافذ را رد كند، رد او در عقد اثر قهقراييدارد و عقد را از تاريخ انعقاد، مضمحل و نابود مي‏كند. اما هرگاه صاحب خيار آن رااعمال كرده و عقد را فسخ كند، اثر فسخ از حين فسخ است و به گذشته بر نمي‏گردد. ازطرفي خيار در عقدي قابل تصور است كه نافذ بوده و اثر داشته باشد اما؛ تنفيذ در عقديمتصور است كه هنوز اثري ندارد و براي جاري شدن اثر عقد، بايد اجازه نيز ضميمه آنشود. همچنين در تفاوت ديگر عقد خياري و عقد غير نافذ مي‏توان گفت كه با خيار، جلواثر عقد گرفته مي‏شود و با اجازه و تنفيذ، عقد داراي اثر مي‏گردد. علاوه بر اينخيارات قابل اسقاط هستند و مطابق ماده 448 ق.م "سقوط تمام يا بعضي از خيارات رامي‏توان در ضمن عقد شرط كرد". اما حق تنفيذ قابل اسقاط نيست و شخص نمي‏تواند بگويدمن حق تنفيذ كليه معاملات فضولي را كه در خصوص اموال من اعمال مي‏شود، از خود ساقطكردم؛ زيرا سلب حق بطور كلي بايد به حدي نرسد كه با صيانت شخص و شخصيت او مغايرتداشته باشد و هيچ كس نمي‏تواند حقوق خود را در سطح كلي و گسترده سلبنمايد.38

اما به هر حال خيار و تنفيذ، هر دو، حقي هستند كه براي شخص در نظرگرفته مي‏شود و از لفظ حق مي‏توان استنباط كرد كه قابل انتقال است و بعد از فوتصاحب خيار يا اجازه، به وراث او انتقال مي‏يابد؛39 مگر در خيار شرط كه ممكن است بهنفع شخص ثالث بوده، مباشرت در آن قيد شده باشد كه در اين صورت قابل انتقال به ورثهنيست.

مفهوم عدم نفوذ در قانون مدني:در خصوص مفهوم اصطلاح "عدم نفوذ" در مواد 199 و 200 ق.م نظريات متفاوتي ابراز شده است:ـعده‏اي عقيده دارند كه منظور قانونگذار از "عدم نفوذ" در قانون مدني، "بطلان" است وقانونگذار مسامحتا از اين عبارت استفاده كرده است. دكتر امامي از طرفداران ايننظريه است كه اشتباه را چه در شخص طرف معامله، و چه در موضوع مورد معامله موجببطلان عقد مي‏داند. در مورد اشتباه در ماهيت يا همان صفت اصلي مورد معامله، بااستناد به قاعده "ما قصد لم يقع و ما وقع لم يقصد" و اينكه ماهيت موضوع قصد انشاقرار گرفته، با مورد معامله در خارج مطابقت ندارد، نظر خود را مستدل ساخته است.40دكتر كاتوزيان نيز با اعتقاد به باطل بودن عقدي كه در آن اشتباه در ماهيت موضوعمعامله يا شخصيت طرف عقد، رخ داده، اينگونه استدلال مي‏كند كه ماده 199، در مقامبيان عيوب رضا بوده و به كار بردن واژه "عدم نفوذ" بطور كلي براي عقد واقع شده ازروي اكراه و اشتباه، سبب نمي‏شود آنچه موجب عيب رضاست به يك اندازه در اعتبار عقداثر كند. يعني چه بسا عاملي رضا را معيوب كند و اثر آن به حدي نباشد كه موجب بطلانعقد گردد. همچنانكه در اكراه ديده مي‏شود؛ اگر اكراه به حدي نباشد كه فرد را فاقدقصد كند، عقد باطل نيست بلكه با ضميمه شدن رضاي بعدي به آن، نفوذ پيدا مي‏كند وبالعكس، گاهي عيب رضا، موجب بطلان معامله مي‏گردد؛ مانند اشتباه در اوصاف اساسيمورد معامله. لذا اصطلاح "عدم نفوذ" به معني عام خود شامل عقد بي اثر است و عقد بياثر نيز شامل عقد غير نافذ و عقد باطل مي‏شود41. از طرفداران ديگر اين نظر، دكترسيد حسين صفايي است كه اشتباه در موضوع معامله و همچنين شخصيت طرف عقد را باعثبطلان آن مي‏داند.42

بعضي از حقوقدانان عقيده دارند كه اصطلاح "عدم نفوذ" در قانون مدني را بايد در معناي اصليش اعمال كرد. با اين استدلال كه مواد 199، 200و 201 قانون مدني، از قانون مدني فرانسه اقتباس شده و بايد به همان معني به كاررود. از طرفداران اين نظريه مي‏توان به دكتر امامي اشاره كرد. ايشان همچنانكه گفتهشد، از طرفداران نظريه بطلان بوده‏ند اما در جلد چهارم حقوق مدني خود، نظري خلافنظر قبل خود بيان كرده‏است و اشتباه در ماهيت موضوع معامله و شخص طرف عقد را موجبعدم نفوذ عقد دانسته چنين عقدي را قابل بطلان مي‏داند يعني مشتبه مي‏تواند در خواستابطال آن را كند.43

و بالاخره گروه سوم، قائل به تفكيك شده‏اند و برخياشتباهات را باعث بطلان و تعدادي ديگر را موجب عدم نفوذ عقد دانسته‏اند. دكتر مصطفيعدل با قائل شدن به اين تفكيك، اشتباه مؤثر در رضا را از نظر اندازه تأثير متفاوتدانسته عقيده دارد كه در بعضي موارد ممكن است اشتباه به اندازه‏اي باشد كه موجبفقدان رضايت گردد و در ديگر موارد، اشتباه آنقدر زياد نيست كه رضا را از بين ببرد؛بلكه آن را معلول مي‏كند.

گاهي نيز اشتباه طوري است كه نه موجب فقدان و نهموجب معلول شدن رضا مي‏گردد. البته ايشان در نهايت، اشتباه در اوصاف اساسي موضوععقد را باعث بطلان معامله دانسته و در استدلال خود به مواد 339 ، 342 و 216 قانونمدني استناد جسته است.44

دكتر شايگان نيز از اين نظر پيروي كرده، در توضيحقصد و رضا، هر دو را از عناصر اراده دانسته و گفته است كه قصد از شرايط لازم صحتعقد است؛ اما شرط كافي نيست و بايد همراه با رضا باشد. قصد فاقد مراتب است؛ اما رضاداراي مراتبي است. يعني قصد، يا وجود دارد و يا وجود ندارد. اما رضا علاوه بر ايندو مرتبه، در مرتبه‏اي ميانگين قرار مي‏گيرد و آن معلوليت است. ايشان در توضيح آثاراشتباه، اقسام اشتباه را از حيث تأثير در معامله، به يك درجه ندانسته‏اند؛ بعضي ازاشتباهات را در شمار عوامل بطلان عقد نام برده، بعضي ديگر را فاقد تأثير در قصد ورضا و بالنتيجه غير مؤثر در عقد دانسته است و بالاخره به گروه سومي ما بين دو گروهياد شده اشاره كرده و گفته‏اند: ما بين اين دو اشتباه ، اقسام ديگري وجود دارد كهنه مثل قسم اول شديد و نه مثل قسم دوم خفيف است.45

دكتر لنگرودي نيز باتفكيك اشتباه به اشتباه مبطل و متزلزل كننده عقد، اشتباهي را كه موجب غير نافذ ياخياري شدن عقد مي‏شود، از اشتباهات متزلزل كننده عقد دانسته و در مواردي كه شك درخياري يا غير نافذ بودن عقد است، اصل را بر خيار قرار داده است. ايشان اشتباه دروصف جوهري را باعث بطلان عقد دانسته اما اصطلاح "عدم نفوذ" مذكور در مواد 199 و 200قانون مدني را در معني اصلي آن به كار برده است.46

با ملاحظه نظرياتحقوقدانان بايد گفت اصطلاح عدم نفوذ در قانون مدني بطور مبهم به كار رفته است ومنظور قانونگذار را از آن نمي‏توان بآساني درك كرد. ماده 199 ق.م، حكم كلي اشتباه واكراه را بيان كرده و رضاي حاصل در نتيجه اشتباه يا اكراه را موجب نفوذ معاملهندانسته است؛ بدين معني كه چنين معامله‏اي غير نافذ است. در ماده 200، حكم عدم نفوذرا مختص به موردي دانسته كه اشتباه در خود موضوع عقد رخ داده باشد و در ماده 201 دررابطه با اشتباه در شخصيت طرف عقد، واژه مبهم "خلل" را به كار بردهاست.

آنچه از ظاهر اين سه ماده بر مي‏آيد جاري شدن حكم عدم نفوذ بر اشتباهاست؛ اما به دلايل زير منظور قانونگذار در به كار بردن اصطلاح "عدم نفوذ" همانبطلان است:

1
ـ اصطلاح "عدم نفوذ" در معناي عام، شامل عقدي است كه از نفوذحقوقي بي‏بهره است و اثري از خود به جاي نمي‏گذارد، و عقد باطل و غير نافذ، فاقدنفوذ حقوقي هستند. بنابراين مي‏توان گفت منظور قانونگذار از اين اصطلاح در مواردكلي مربوط به اشتباه، مفهوم عام آن است و هم عقد باطل و هم عقد غير نافذ را در برمي‏گيرد. يعني قانونگذار بابه كار بردن عبارت "عدم نفوذ" قصد داشته كه اشتباه رااز عيوب اراده به شمار آورد. در تأييد اين نظر مي‏توان مواد ديگري از قانون مدني رامثال زد كه در آنها بطور واضح عدم نفوذ، معني بطلان مي‏دهد و يا بالعكس. از جملهمواد 212 و 213 ق.م در مورد معاملات محجورين، ماده 212 ق.م به طور كلي معامله بااشخاصي را كه بالغ يا عاقل يا رشيد نيستند، باطل دانسته و ماده 213 ق.م نيز معاملهمحجورين را غير نافذ خوانده است. در حالي كه مي‏دانيم در مورد ماده 212 و 213 بايدقائل به تفكيك شد و معامله صغير غير مميز و مجنون را باطل دانست و حكم عدم نفوذ رابر معامله صغير مميز و سفيه بار كرد.

2
ـ غير از مواد 199 و 200 ق.م كه حكمكلي اشتباه را بيان كرده‏اند؛ مواد ديگري وجود دارد كه حكم اشتباه را در موارد خاصآورده است. از جمله ماده 353 كه اشتباه در جنس مورد معامله را باعث بطلان بيعدانسته است. و همچنين مواد 762 و 767 در باب صلح كه اشتباه در صرف مصالحه و يا درمورد صلح را باعث بطلان عقد دانسته است. در حالي كه در همين باب، در بيان اثر اكراهدر صلح، آن را باعث عدم نفوذ به معناي خاص آن دانسته و مطابق ماده 199 حكم دادهاست.

3
ـ واژه "خلل" در ماده 201 ق.م ، راه را بر تفسير موسع باز گذاشته است؛چنانكه بايد آن را مطابق بطلان دانست. از آنجا كه بي‏هيچ ابهامي، اشتباه در شخصيتطرف عقد، اگر شخصيت او علت عمده عقد، باشد باعث بطلان معامله مي‏شود و از جمله درعقد نكاح، تعيين زوج و زوجه، به نحوي كه براي هيچ يك از طرفين در شخص طرف ديگر شبههنباشد، شرط صحت نكاح است و در صورت اشتباه در شخصيت طرف عقد، نكاح باطلاست.

4
ـ با وجودي كه اثر بخشيدن به عقد غير نافذ در معناي خاص خود، احتياجبه اجازه دارد، چنين اجازه‏اي در قانون و متون فقهي47 تنها براي اكراه آورده شدهاست. ماده 209 ق.م، امضاي معامله بعد از رفع اكراه را موجب نفوذ معامله دانسته، امابراي اشتباه چنين اجازه و امضايي را مطرح نكرده است.

اين خود مبين آن است كهمنظور قانونگذار از عدم نفوذ در ماده 199، معناي عام آن بوده است و آوردن اشتباه واكراه در اين ماده در كنار هم، به اين دليل بوده كه عقد مكره و مشتبه هر دو فاقدنفوذ حقوقي است و مقنن برابري اثر اشتباه و اكراه را در اراده، مدّ نظر نداشتهاست.

5
ـ با تفحص در متون فقهي درمي‏يابيم كه اشتباه در فقه، هيچ گاه موجبعدم نفوذ به معناي خاص آن نمي‏شود، بلكه فقه، ضمانت اجراي بطلان را براي اشتباه، چهدر موضوع عقد و چه در شخصيت طرف عقد، آنجا كه علت عمده عقد است، در نظر گرفتهاست.48 اشتباه در جنس موضوع عقد موجب بطلان معامله است و در متون فقهي جايي را سراغنداريم كه اشتباه موجب غير نافذ شدن عقد به گونه‏اي شده باشد كه با اجازه مشتبه،عقد نفوذ حقوقي پيدا كند.

6
ـ قانون مدني نيز در مواد مربوط به بيع كه عينااز فقه اقتباس شده است، اشتباه در جنس موضوع عقد را ـ اگر چيز معين به عنوان جنسخاصي فروخته شود ـ باعث بطلان معامله دانسته است. با توجه به اينكه قانونگذار احكامكلي معاملات را در كتاب بيع بيان مي‏دارد، بطلان معامله در اثر اشتباه در موضوععقد، شامل عقود ديگر غير از بيع هم مي‏شود.

7
ـ مواد پراكنده ديگري در قانونمدني وجود دارد كه بطور ضمني از اثر اشتباه در عقود مختلف صحبت كرده و وقوع اشتباهرا موجب بطلان عقد دانسته است. از جمله ماده 339 ق.م كه مي‏گويد: "پس از توافق بايعو مشتري در مبيع و قيمت آن، عقد بيع به ايجاب و قبول واقع مي‏شود". از اين جملهمي‏توان نتيجه گرفت كه هر گاه بايع و مشتري در مبيع توافق حاصل كنند، يا در اثراشتباه، توافق ظاهري حاصل نمايند، بيع باطل است. همچنين ماده 342 ق.م تصريح مي‏داردكه وصف مبيع بايد معلوم باشد. پس اگر اشتباه در وصف اساسي مورد معامله صورت گرفتهاست، نمي‏توان گفت چنين عقدي صحيح است.

8
ـ با توجه به اينكه هر اشتباهي رانمي‏توان در اراده مؤثر دانست، بايد گفت اشتباه مؤثر، اشتباهي است كه در اراده رخمي‏دهد. به گونه‏اي كه اگر مشتبه به اشتباه خود آگاه شود از انعقاد عقد خودداريمي‏كند. بنابراين در چنين اشتباهي، مشتبه قصد انجام معامله را به همان صورت كه واقعشده ندارد و آنچه واقع شده با قصد او يكي نيست. اشتباهي كه در اوصاف اساسي موضوععقد رخ مي‏دهد، از آنجا كه اين وصف اساسي با قصد درآميخته، موجب بطلان معامله است؛ "ما وقع لم يقصد و ما قصد لم يقع".

از مطالب مذكور چنين نتيجه مي‏گيريم كهمواد 199، 200 و 201 قانون مدني را بايد با توجه به مواد پراكنده ديگري كه در خصوصاثر اشتباه در قانون آمده و همچنين با توجه به متون فقهي، تفسير كرد؛ با چنينتفسيري مي‏توان گفت كه منظور از اصطلاح عدم نفوذ در ماده 199 و 200 همان بطلاناست.

علاوه بر مواد 199، 200 و 201 ق.م كه حكم كلي اشتباه را بيان داشتهاست، به موادي برمي‏خوريم كه بطور جزئي، در موارد خاص به مسأله اشتباه پرداخته است. از جمله ماده 353 در خصوص اشتباه در جنس موضوع عقد، و مواد مذكور در خياراتي كه دراثر اشتباه در موضوع عقد به وجود آمده‏اند. اين مواد برخلاف مواد 199، 200 و 201 كهاز قانون مدني فرانسه اقتباس شده، عينا ديكته شده متون فقهيهستند.49

نتيجه:

با توجه به مراتب مذكور، سه قاعده كلي را در خصوصاشتباه در موضوع عقد، بايد مورد توجه قرار داد:

1
ـ اشتباهي كه به وحدت قصد ومطابقت ايجاب و قبول لطمه زند، مانع تشكيل عقد مي‏شود. از آنجا كه در چنين حالتي،عقد از ابتدا اصلاً به وجود نيامده است، شكي در بطلان آن نيست و جايي براي به كاربردن نظريه اشتباه باقي نمي‏ماند.

2
ـ اشتباه در اوصاف فرعي موضوع عقد، موجبخياري شدن عقد مي‏گردد؛ چنين اشتباهي مؤثر در عقد نيست.

3-
اشتباه در جنس يااوصاف اساسي مورد معامله، به هر علتي از جمله تدليس، تسامح مشتبه و غيره كه رخ دهد،اشتباه مؤثر است. چنين معامله‏اي بر مبناي قاعده "ما قصد لم يقع و ما وقع لم يقصد" باطل است.
پاورقيها:

10)
كاتوزيان ـ ناصر: همان منبع، ج 1، ص 444-44513)
كاتوزيان ـ ناصر: همان منبع، ص 43112)
جعفري لنگرودي ـ محمد جعفر: همان منبع، ص 74711) "
فإذا اشتريها مبنيا علي الأوصاف القديمة فانكشف التغير فلوكان موجب للزيادة في المالية أو النقص فيها فالأ قوي ثبوت الخيار للبائع علي الأولو للمشتري علي الثاني". (منية الطالب ، ص406)14) "
رجل باع أرضاعلي أن فيها عشره أجر به فاشتري المشتري منه لحدوده و نقد الثمن و أوقع صفقة البيعو أفترقا، فلما مسح الأرض فإذا هي خمسه أجر به، قال: إن شاء استرجع فضل ماله و أخذالأرض، و إن شاء رد المبيع و أخذ ماله كله" (جواهر الكلام، ج 8، ص 384)19)
كاتوزيان ـ ناصر: همان منبع، ص 45518)
جعفريلنگرودي ـ محمد جعفر: همان منبع، ص 227، شماره 18161)
قانون مدنيايران از قوانيني است كه پس از پيروزي انقلاب اسلامي كمترين اصلاح، الحاق و حذف درآن صورت گرفت.17)
همان منبع، ص 13215) "
تمليكماله بما يزيد علي قيمته مع جهل الآخر" (مكاسب، ج 15، ص 132 )16)
انصاري ـ شيخ مرتضي: مكاسب، موسسة النور للمطبوعات، بيروت،لبنان، 1410 ه••.ق، ط1، ج 15، ص 17629)
جعفري لنگرودي ـ محمدجعفر: دائرة‏المعارف حقوق مدني و تجارت، انجمن تحقيقات حقوقي، چاپ اول، 1357، ج 1،ص45526)
كاتوزيان ـ دكتر ناصر: قواعد عمومي قراردادها ، ج1، ص 42127) "
و منه القمار بلاخلاف اجده فيه، بل الاجماع ... فيها ما يقتضيكونه من الباطل، الذي نهي الله عن اكل المال به" (جواهر الكلام، ج 8، ص 58)25)
كاتوزيان ـ ناصر: اعمال حقوقي، قرارداد - ايقاع، شركت انتشار،چاپ دوم، 1371، ص 872)
از جمله ماده 353 قانون مدني كه بر گرفتهاز نظر مشهور فقها در رابطه با بطلان عقد در اثر اشتباه در موضوع عقد است.28) "
ان جهلا جميعا قدر الثمن وقت البيع لم يجز و كان البيعمنفسخا" (همان منبع، ص 205)24)
نجفي ـ شيخ محمد حسن: جواهر الكلامفي شرح شرايع الاسلام، موسسة المرتضي العالمية، بيروت، 1412 ه••.ق، ج 8، ص 32222)
عميدـ حسن: همان منبع، ص 88920)
جعفريلنگرودي ـ محمد جعفر : همان منبع، ص 44723)
جعفري لنگرودي ـ محمدجعفر: همان منبع، ص 542، شماره 428321)
همانجا، شماره 356237)
انصاري ـ شيخ مرتضي: همان منبع، ج 8، ص15734)
شيخ انصاري : همان منبع ، ج 13 ، ص 1131)
عميد ـ حسن : همان منبع،ص46036)
جعفري لنگرودي ـ محمد جعفر: ترمينولوژي حقوقي، ص445،شماره 353932)
المنجد، فرهنگ بزرگ جامع نوين ، ترجمه احمد سياح،انتشارات اسلام، تهران، 1373، چاپ شانزدهم، ج1، ص24330)
محقق قميـ ميرزا ابوالقاسم: جامع‏الشتات، سازمان انتشارات كيهان، 1371، چاپ اول، ج2، ص12235)
جعفري لنگرودي ـ محمد جعفر: همان منبع، ج 1، ص 12639)
امامي ـ سيد حسن: حقوق مدني ،ج 1، ص19938)
جعفري لنگرودي ـ محمدجعفر: دائرة‏المعارف علوم اسلامي، انتشارات گنج دانش،1361، چاپاول، ج 3، ص 127533)
كاشف الغطاء ـ محمد حسين: تحرير المجله،مكتبة النجاح، طهران، مكتبة الفيروزآبادي (قم)، 1359، ص 1783)
عميد ـ حسن: فرهنگ فارسي عميد، انتشارات امير كبير، چاپ بيست و دوم، 1362، ص 7634)
كاتوزيان ـ ناصر: قواعد عمومي قراردادها، انتشارات بهنشر، چاپاول، 1364، ج 1، ص 40945)
شايگان ـ سيد علي: حقوق مدني ايران،چاپخانه مجلس، 1324، چاپ سوم، ج 1، ص96-99
 
 


پرش به انجمن:


کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان

اخبار فناوری اطلاعات | نرم افزار املاک | نرم افزار رستوران | نرم افزار تاکسی سرویس | نرم افزار رستوران | دانلود نرم افزار مطب | دانلود نرم افزار تاکسی سرویس | مجله پزشکی آسان طب | اتوماسیون پزشکی | نرم افزار دفترچه تلفن نرم افزار چاپ چک نرم افزار رستوران نرم افزار فست فود نرم افزار کافی شاپ نرم افزار تاکسی سرویس نرم افزار نمایشگاه خودرو نرم افزار املاک نرم افزار هتلداری نرم افزار مطب نرم افزار دندانپزشکی نرم افزار انبارداری نرم افزار حسابداری فروشگاه نرم افزار وکالت مجله اینترنتی پارسی وان | مجله اینترنتی زیگیل | خرید بک لینک | خرید رپورتاژ | سینما تئاتر مای استیج | یک مهاجر | دنیای مهاجرت | مجله گردشگری کاروان | وردپرس دانلود | مجله تفریحی تندیس فان | نرم افزار Software | جوک جدید | اخبار هنر | اخبار کامپیوتر | سایت پزشکی | فروشگاه اینترنتی | سایت خبری | اندروید سه | مجله کامپیوتری | تم کد | مجله اینترنتی وبدون | سایت تفریحی تک لایو | مجله سرگرمی سایت پزشکی دکتر طب | فرتکست | مجله پزشکی نت سلامت | کافه ایرونی | مجله خندانک | مجله اینترنتی فان استار | مجله من | مجله اینترنتی دونیمه | مجله اینترنتی بردیا | فاینال مد | فرهنگیا | نامبروان | جان نو | مگفر | مجله 24 | نیمچه | تک پدیا | آیناز وب | مطالب بیست | میهن اسکای | نیک آنلاین | شینار | وطنی ها | طب جدید | هوای تازه | آاقای گل | برترین مطالب | دایی رضا | فارس پدیا | آجودانیه | چارشنبه | فانیفا | قارپوز | گوهرمند | گل بهار | جهان من | جوان امروز | کالچر | مه آذین | مجله سبز | مگناب | دنیای نت | نیک اندیشه | نیکاندوست | نیک پاتوق | ازبک | پارمینو | پیک آبی | پورتال من | راز آلود | روسپید | رشد نگر | رویای زندگی | شورانگیز | سیمای وب | نتیها | تاپکده | وب دوستان | ویکی وان | یکناز | زرچوب | زردقناری | عصرطلایی | فرتورز | آموزش گیتار | مایادانلود | | دکتر CMS | سایت آموزش گیتار | رایان درمان | پارسیان گشت | ایران کافه | گیتی بوک | مجله فراتوریسم | فراتوریسم | دکتر آسان دنت | آسان دنت | مجله گردشگری افراگشت | افراگشت | هشت گام | فرکافی | میهن تاج | مجله پزشکی رایان درمان | موج سینما | تیزباد | برفانک | کافه داران | کینگ دانلود | هتل آپارتمان مشهد

درباره خانه

ایران تاک | انجمن گفتگوی ایرانیان