امتیاز موضوع:
 • 1 رأی - میانگین امتیازات: 5
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
°• اشعـــــــــار کودکـــــــانه •°
#
_37_ 


تلفن همراه
بيشتر آد مها شور و حالی دارنددر کنار خودشان يک موبايلی دارند
[تصویر: po02302.gif]
کوچک و پر شور و از همه آگاه استطفلکی دوست من تلفن همراه است

می برم او را من بی صدا ، پنهانیهر کجا هستم من توی هر مهما نی
[تصویر: po02302.gif]
می فشارم با دست دکمه های او رامی کنم در گوشم نغمه های او را

تلفن همراهم کوچک و رنگين استچون ندارد آنتن طفلکی غمگين است

هـےچ اِشكالـے בَر گُفتَـטּ ايـטּ نيستـ كـ ـﮧ :

« פֿـבايا פֿـواستــِ פֿـوבَت را انجام בه »

ايـטּ گُفتـ ـﮧ פֿـوبـے استــْ ، زيــ ـرا

בَر هـَر حآل פֿـوآستــِ פֿُـבاوَنـב בَر حـآل اَنجام اَستــْ

´¯` هــَــرچـے פֿـُــــבا بـפֿــــوآב ´¯`
#

[تصویر: po02307.gif]
صدای زنگ تلفن
[تصویر: po02307.gif]

صدای زنگ تلفن صدای آشنائيهتو خلوت خانه ما رفيق خوش صدائيهتا تلفن زنگ می زند گوشی رو من بر می دارمبا اشتياق گوشی رو من کنار گوشم می ذارم

بعد سلام بفرمائيد منتظر صدای امبرای حرف و گفتگو عاشق يک پيامی ام

مادر بزرگ با خنده هاش صدای خوب و نازيهبرای من صدای اون صدای دل نوازيه

[تصویر: po02304.gif]
هـےچ اِشكالـے בَر گُفتَـטּ ايـטּ نيستـ كـ ـﮧ :

« פֿـבايا פֿـواستــِ פֿـوבَت را انجام בه »

ايـטּ گُفتـ ـﮧ פֿـوبـے استــْ ، زيــ ـرا

בَر هـَر حآل פֿـوآستــِ פֿُـבاوَنـב בَر حـآل اَنجام اَستــْ

´¯` هــَــرچـے פֿـُــــבا بـפֿــــوآב ´¯`
#

تلفن عمومي
[تصویر: po02306.gif]

دويد م و دويد م سر کوچه رسيد مکنار جوی آبی يک تلفن رو د يد م

تلفن عمومی دوست قشنگ من بودهميشه بی صدا بود ولی خيلی زرنگ بود

پاهاش توی زمين بود سرش توی آسمونگوشه لبهای اون يک لبخند مهربون

تکه سيم سياهی هميشه روی سر داشتاز همه آ د مها انگاری اون خبر داشت

آدمهای جور وا جور گوشی رو بر می داشتندتو قللک کوچکش سکه ای می گذاشتند

صدای بوق که اومد شماره می گرفتنداگر که اشغا ل می زد دوباره می گرفتند
هـےچ اِشكالـے בَر گُفتَـטּ ايـטּ نيستـ كـ ـﮧ :

« פֿـבايا פֿـواستــِ פֿـوבَت را انجام בه »

ايـטּ گُفتـ ـﮧ פֿـوبـے استــْ ، زيــ ـرا

בَر هـَر حآل פֿـوآستــِ פֿُـבاوَنـב בَر حـآل اَنجام اَستــْ

´¯` هــَــرچـے פֿـُــــבا بـפֿــــوآב ´¯`
#

تلفن كارتيگوشه شهر همه

خانه ای ساخته اندگوشه هر ميدان

تلفن کاشته اند

رنگ زرد و سبز و

روی خندان داردجعبه ای پر د کمه

روی دستان دارد

در کنار گوشش

سيم و گوشی دارد

[تصویر: po02305.gif]

موقع تنهايی

جنب و جوشی دارد

همه وقت آماده

روز و شب بيدار استمی شناسند او را

بس که او هوشيار است

تلفن کارتی را

همه جا می بينیصورتش از آهن

د ل او از چينی
هـےچ اِشكالـے בَر گُفتَـטּ ايـטּ نيستـ كـ ـﮧ :

« פֿـבايا פֿـواستــِ פֿـوבَت را انجام בه »

ايـטּ گُفتـ ـﮧ פֿـوبـے استــْ ، زيــ ـرا

בَر هـَر حآل פֿـوآستــِ פֿُـבاوَنـב בَر حـآل اَنجام اَستــْ

´¯` هــَــرچـے פֿـُــــבا بـפֿــــوآב ´¯`
#

مثل زنگ تلفن

قللکم توی خونه عزيز و مهربونهدستا ش و تکون ميده چقدر خوش زبونه

مثل زنگ تلفن من و صدا می کنهوقت تنهايی من به من نگاه می کنه

قللکم سلام ميده وقتی من و می بينهدستا ش باز می کنه کنار من می شينه

رو سرش گوشی داره شماره گير ، رو تنشسيمهای گوشی اون پيچيده به گردنش
[تصویر: po02301.gif][تصویر: po02301.gif][تصویر: po02301.gif]
هـےچ اِشكالـے בَر گُفتَـטּ ايـטּ نيستـ كـ ـﮧ :

« פֿـבايا פֿـواستــِ פֿـوבَت را انجام בه »

ايـטּ گُفتـ ـﮧ פֿـوبـے استــْ ، زيــ ـرا

בَر هـَر حآل פֿـوآستــِ פֿُـבاوَنـב בَر حـآل اَنجام اَستــْ

´¯` هــَــرچـے פֿـُــــבا بـפֿــــوآב ´¯`
#
تلفن
بابام و خيلی دوست دارم عزيز و دوست داشتنيهبرای ما کار می کنه صورت اون ديدنيه

[تصویر: po02303.gif]

توی محل کار اوندستگاههای عجيبيهسيمهای جور وا جور دارهحال و روز غريبيه

سيمهای رنگ به رنگ اون با تلفن کار می کنهصدای زنگ تلفن آ د م و بيدار می کنه

تا تلفن زنگ می زنهدلم براش پر می زنهفکر می کنم که پشت دربابا م داره در می زنه
هـےچ اِشكالـے בَر گُفتَـטּ ايـטּ نيستـ كـ ـﮧ :

« פֿـבايا פֿـواستــِ פֿـوבَت را انجام בه »

ايـטּ گُفتـ ـﮧ פֿـوبـے استــْ ، زيــ ـرا

בَر هـَر حآل פֿـوآستــِ פֿُـבاوَنـב בَر حـآل اَنجام اَستــْ

´¯` هــَــرچـے פֿـُــــבا بـפֿــــوآב ´¯`
#
رايانه ( كامپيوتر)

پدرم گفت به من سخنی جانانهاز همان چيزی که اسمش هست رايانه

صورتی دارد او کوچک و رنگين استاسم او مانيتور وزن او سنگين است
[تصویر: po024.gif]
صورتش چون تی وی جعبه ای از شيشهاز دو دوست ديگر او جدا نميشه

اولين دوست او صفحه کی برد استصفحه ای پر دکمه يک کمی هم ترد است

دوست بعدی او جعبه ای پر شور استبا دو تا دوست خود آشنا و جور است

دست در دست هم چقدر خوشحالندجنب و جوشی دارند همگی پر کارند


هـےچ اِشكالـے בَر گُفتَـטּ ايـטּ نيستـ كـ ـﮧ :

« פֿـבايا פֿـواستــِ פֿـوבَت را انجام בه »

ايـטּ گُفتـ ـﮧ פֿـوبـے استــْ ، زيــ ـرا

בَر هـَر حآل פֿـوآستــِ פֿُـבاوَنـב בَر حـآل اَنجام اَستــْ

´¯` هــَــرچـے פֿـُــــבا بـפֿــــوآב ´¯`
#
عروسك قشنگ من

عروسك قشنگ من، قرمز پوشيده

تو رختخواب مخمل، آبي خوابيده
[تصویر: po025.gif]
يه روز مامان رفته بازار، اونو خريده

قشنگتر از عروسكم ، هيچكس نديده

عروسك من، چشماتو وا كن

وقتي كه شب شد، اونوقت لالا كن

عروسك قشنگ من، قرمز پوشيده

تو رختخواب مخمل، آبي خوابيده
هـےچ اِشكالـے בَر گُفتَـטּ ايـטּ نيستـ كـ ـﮧ :

« פֿـבايا פֿـواستــِ פֿـوבَت را انجام בه »

ايـטּ گُفتـ ـﮧ פֿـوبـے استــْ ، زيــ ـرا

בَر هـَر حآل פֿـوآستــِ פֿُـבاوَنـב בَر حـآل اَنجام اَستــْ

´¯` هــَــرچـے פֿـُــــבا بـפֿــــوآב ´¯`
#
جوجه
[تصویر: po02603.gif] تخم خود را شكستي چگونه بيرون جستي جوجه جوجه طلائي نوكت سرخ و حنائي
[تصویر: po02601.gif][تصویر: po02601.gif][تصویر: po02601.gif]
نه پنجره ، نه در داشت

نه كسي ز من خبر داشت

گفتا جايم تنگ بود

ديوارش از سنگ بود
[تصویر: po02602.gif]
تخم خود را شكستم

اينگونه بيرون جستم
هـےچ اِشكالـے בَر گُفتَـטּ ايـטּ نيستـ كـ ـﮧ :

« פֿـבايا פֿـواستــِ פֿـوבَت را انجام בه »

ايـטּ گُفتـ ـﮧ פֿـوبـے استــْ ، زيــ ـرا

בَر هـَر حآل פֿـوآستــِ פֿُـבاوَنـב בَر حـآل اَنجام اَستــْ

´¯` هــَــرچـے פֿـُــــבا بـפֿــــوآב ´¯`
#از كيف مامان

يك شانه گاهي

بيرون مي آيد

مانند ماهي

سر ميخورد او


بر موج موها


با پيچ و تابي


آرام و زيبا


مامان خوبم


انگار درياست


دريا هميشه


در خانه ي ماست


[تصویر: po0162.gif] [تصویر: po0161.gif]


سروده آقاي ناصر كشاورز
هـےچ اِشكالـے בَر گُفتَـטּ ايـטּ نيستـ كـ ـﮧ :

« פֿـבايا פֿـواستــِ פֿـوבَت را انجام בه »

ايـטּ گُفتـ ـﮧ פֿـوبـے استــْ ، زيــ ـرا

בَر هـَر حآل פֿـوآستــِ פֿُـבاوَنـב בَر حـآل اَنجام اَستــْ

´¯` هــَــرچـے פֿـُــــבا بـפֿــــوآב ´¯`
 
 


پرش به انجمن:


کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان

اخبار فناوری اطلاعات | نرم افزار املاک | نرم افزار رستوران | نرم افزار تاکسی سرویس | نرم افزار رستوران | دانلود نرم افزار مطب | دانلود نرم افزار تاکسی سرویس | مجله پزشکی آسان طب | اتوماسیون پزشکی | نرم افزار دفترچه تلفن نرم افزار چاپ چک نرم افزار رستوران نرم افزار فست فود نرم افزار کافی شاپ نرم افزار تاکسی سرویس نرم افزار نمایشگاه خودرو نرم افزار املاک نرم افزار هتلداری نرم افزار مطب نرم افزار دندانپزشکی نرم افزار انبارداری نرم افزار حسابداری فروشگاه نرم افزار وکالت مجله اینترنتی پارسی وان | مجله اینترنتی زیگیل | خرید بک لینک | خرید رپورتاژ | سینما تئاتر مای استیج | یک مهاجر | دنیای مهاجرت | مجله گردشگری کاروان | وردپرس دانلود | مجله تفریحی تندیس فان | نرم افزار Software | جوک جدید | اخبار هنر | اخبار کامپیوتر | سایت پزشکی | فروشگاه اینترنتی | سایت خبری | اندروید سه | مجله کامپیوتری | تم کد | مجله اینترنتی وبدون | سایت تفریحی تک لایو | مجله سرگرمی سایت پزشکی دکتر طب | فرتکست | مجله پزشکی نت سلامت | کافه ایرونی | مجله خندانک | مجله اینترنتی فان استار | مجله من | مجله اینترنتی دونیمه | مجله اینترنتی بردیا | فاینال مد | فرهنگیا | نامبروان | جان نو | مگفر | مجله 24 | نیمچه | تک پدیا | آیناز وب | مطالب بیست | میهن اسکای | نیک آنلاین | شینار | وطنی ها | طب جدید | هوای تازه | آاقای گل | برترین مطالب | دایی رضا | فارس پدیا | آجودانیه | چارشنبه | فانیفا | قارپوز | گوهرمند | گل بهار | جهان من | جوان امروز | کالچر | مه آذین | مجله سبز | مگناب | دنیای نت | نیک اندیشه | نیکاندوست | نیک پاتوق | ازبک | پارمینو | پیک آبی | پورتال من | راز آلود | روسپید | رشد نگر | رویای زندگی | شورانگیز | سیمای وب | نتیها | تاپکده | وب دوستان | ویکی وان | یکناز | زرچوب | زردقناری | عصرطلایی | فرتورز | آموزش گیتار | مایادانلود | | دکتر CMS | سایت آموزش گیتار | رایان درمان | پارسیان گشت | ایران کافه | گیتی بوک | مجله فراتوریسم | فراتوریسم | دکتر آسان دنت | آسان دنت | مجله گردشگری افراگشت | افراگشت | هشت گام | فرکافی | میهن تاج | مجله پزشکی رایان درمان | موج سینما | تیزباد | برفانک | کافه داران | کینگ دانلود | هتل آپارتمان مشهد

درباره خانه

ایران تاک | انجمن گفتگوی ایرانیان